Reklama

2019-06-10 16:45:39

Kościelisko

Kodeks reklamowy w gminie Kościelisko

Reklama

Reklama

Mieszkańcy mają 12 miesięcy na dostosowanie tablic reklamowych, szyldów do nowych przepisów.

Poniżej obszerny komunikat gminy Kościelisko na temat Kodeksu reklamowego.

Rada Gminy Kościelisko, jako pierwsza gmina wiejska w Małopolsce, uchwaliła tzw. Kodeks reklamowy dając tym wyraz dbałości o zachowanie piękna i porządku w krajobrazie. Podjęta 23 maja uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (poz. 4282 z 4.06.2019) i 18 czerwca 2019 roku stanie się prawem miejscowym obowiązującym na terenie Gminy Kościelisko, określającym zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Kodeksy reklamowe mają uchwalone dwa małopolskie miasta: Nowy Sącz i Bochnia.

Kodeks i inne obowiązujące przepisy 

Kodeks sporządzony został na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie tylko określa tryb jego sporządzenia, ale również definiuje podstawowe pojęcia, jak: reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld. Natomiast w prawie budowlanym i jego aktach wykonawczych znajdują się  treści odnoszące się do ogrodzeń i małej architektury. Również na wstępie uchwalonego kodeksu wyjaśniano inne zastosowane pojęcia: baner reklamowy, pneumatyczne urządzenie reklamowe, kierunkowskaz reklamowy. Warto się z nimi zapoznać, wtedy łatwiej zrozumieć treść i sens przepisu miejscowego. 

Wraz z kodeksem opracowane zostały schematy poglądowe (nie stanowiące załącznika do uchwały) lecz ilustrujące jego najważniejsze ustalenia.

Kodeks reklamowy wraz z tymi schematami jest dostępny na stronie internetowej Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko, zakładka planowanie przestrzenne.

Generalne ustalenia kodeksu reklamowego

Do tej pory przepisy dotyczące reklam, małej architektury i ogrodzeń skodyfikowane były w planach zagospodarowania przestrzennego, które na terenie naszej gminy zakładały stosowanie drewna i kamienia rodzimego oraz kontynuację i nawiązywanie do miejscowej tradycji budowlanej. Kodeks również przyjmuje tę regułę. Zasadą jest więc podporządkowanie – wpisywanie takich obiektów w krajobraz i zabudowę, z poszanowaniem i odniesieniem do miejscowej tradycji budowlanej, która wyraża się ochroną form architektonicznych i stosowaniem najbardziej charakterystycznych materiałów rodzimych.

Ustalenia kodeksu dotyczą całej gminy, która podzielona została na 3 rodzaje terenów: zabudowy, leśne i otwarte. Przepisy określają też wielkość, lokalizację i materiał wszystkich rodzajów nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. 

W szczególnie cennych widokowo obszarach, na terenach niezabudowanych (leśnych i otwartych) sytuowanie reklam i urządzeń reklamowych jest zabronione. Mogą natomiast być, na okres 30 dni, sytuowane banery reklamowe i pneumatyczne urządzenia reklamowe związane z okolicznościowymi wydarzeniami, a na stałe tylko tablice reklamowe i urządzenia reklamowe o jednolitej, spójnej stylistyce, promujące Gminę Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy lub Wspólnotę 8 Wsi Uprawnionych. 

W terenach zabudowanych tzn. obejmujących tereny przeznaczone w obowiązujących, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę i cmentarze wraz z przylegającymi do tych terenów drogami, oraz te tereny nie objęte obowiązującymi, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które stanowią nieruchomości zabudowane budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, nie będącymi samowolami budowlanym, na określonych kodeksem zasadach, można lokalizować różne formy reklam.
Szyldy czyli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe informujące o działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości

Każdy przedsiębiorca może umieścić 2 szyldy na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza - jeden na budynku i jeden na ogrodzeniu. Dopuszczalna wielkość szyldu na budynku wykonanym w technologii zrębowej wynosi 2m2, a na pozostałych budynkach 4m2. Na budynkach szyldy muszą zachowywać określone odległości od okien, detali architektonicznych czy numeru porządkowego, nie mogą być umieszczane na dachach. Na obiektach handlu i gastronomii dodatkowo dopuszcza się szyldy w postaci malowanych lub naklejanych treści na szybach witryn. Szyldy na ogrodzeniach mogą mieć do 2 m2, muszą być mocowane do nich równolegle i nie wystawać poza jego krawędź.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe inne niż szyldy w terenach zabudowanych

Tu dopuszczone zostały wolnostojące reklamy o maksymalnej powierzchni 12 m2, o wysokości górnej krawędzi do 4m, które mogą być sytuowane w odległości minimum 10 m od siebie oraz dwukrotnej ich wysokości od granicy nieruchomości czy budynku. Reklamy mogą być też umieszczane na budynkach handlu i gastronomii, na takich samych zasadach jak szyldy.

Aby ułatwić dotarcie do wybranego obiektu można również będzie usytuować kierunkowskaz reklamowy czyli tablicę reklamową wskazującą kierunek, zawierającą wyłącznie: nazwę, adres, numer telefonu i ewentualnie symbol graficzny usługi (obiektu) oraz odległość do tej usługi (obiektu). Maksymalne parametry kierunkowskazu: słupek o wysokości do 3 m, przy czym dopuszczona jest konstrukcja metalowa obłożona drewnem w kolorze naturalnym, a tabliczka drewniana w formie strzałki może mieć wymiary 85 cm x 25 cm.

Nie dopuszcza się natomiast lokalizowania telebimów i reklam diodowych, reklam w pasie drogowym, na obiektach budowlanych (np. lampach ulicznych), na obiektach budowlanych, na drzewach, reklam przewoźnych i przenośnych, banerów i urządzeń pneumatycznych. 
Ogrodzenia

W terenach lasów i w terenach otwartych można będzie realizować ogrodzenia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej lub rolnej, z drewnianych poziomych żerdzi o maksymalnej wysokości, odpowiednio 180 cm i 120 cm. 

W terenach zabudowanych nowe ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych będą mogły być wykonane  wyłącznie z drewna w kolorze naturalnym, a do ich zabezpieczania nie będzie wolno stosować farb kryjących strukturę drewna. Konstrukcja ogrodzenia będzie mogła  być metalowa lub betonowa, pod warunkiem, że nie będzie widoczna od strony drogi. W ogrodzeniach dopuszczone zostało też wykonywanie słupków międzyprzęsłowych z rodzimego kamienia naturalnego, pod warunkiem, że w budynkach zlokalizowanych na ogrodzonej nieruchomości zastosowano analogiczny rodzaj kamienia. Natomiast przęsła ogrodzenia mogą być wykonane również z kutej stali, pod warunkiem, że w budynkach zastosowano analogiczne elementy kute. Górna krawędź ogrodzeń winna być prosta i pozioma lub dostosowana do spadku terenu (ukośna lub schodkowana).  Nie dopuszcza się górnej krawędzi ogrodzeń  w formie łuków, fal, zębów itp. 

Ogrodzenia i ich elementy mogą być zabezpieczane daszkami pod warunkiem, że będą one nawiązywać do architektury budynku zlokalizowanego na ogrodzonej nieruchomości.

Od strony ulic nie wolno stosować elementów prefabrykowanych z betonu, blach, siatek plastikowych, poliwęglanu. Blachy mogą być stosowane jedynie do wykonywania tymczasowych ogrodzeń placów budów realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

Ustalenia te nie dotyczą: baz, składów i obiektów o charakterze przemysłowym, cmentarzy, kapliczek przydrożnych, obiektów sportowych, szkół, urządzeń infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej większej niż 400m2, pod warunkiem, że forma ich ogrodzenia będzie dostosowana do formy ogrodzonego budynku, a materiały zastosowane do wykonania tego ogrodzenia będą spójne z elewacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi zastosowanymi w ogrodzonym budynku.

W kodeksie określona została maksymalna wysokość ogrodzeń - przy budynkach o powierzchni całkowitej do 400m2 do 180 cm, przy obiektach małej architektury i obiektach związanych z gospodarką rolną do 120 cm, a przy bazach i składach, placach budów do 220 cm. Natomiast ogrodzenia przy budynkach o powierzchni całkowitej większej niż 400m2  winny być dostosowane do formy architektonicznej budynku, a materiały zastosowane do jego wykonania spójne z elewacyjnymi.

Istniejące ogrodzenia nie wymagają dostosowania do wymogów kodeksu.

Czas na dostosowanie reklam

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejące w dniu wejścia w życie kodeksu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały, w terminie 12 miesięcy. Można to jednak zrobić we własnym zakresie już wcześniej. Niedostosowanie nośników reklamowych do przepisów prawa miejscowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych i wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia. Rada Gminy ma również prawo do uchwalenia stawek opłaty reklamowej, składającej się z 2 części: stałej i zmiennej proporcjonalnej do pola powierzchni reklamy. Zanim reklama zostanie postawiona warto więc zapoznać się z kodeksem reklamowym.
Uporządkowanie bałaganu reklamowego przyniesie korzyść wszystkim użytkownikom przestrzeni. Wiele informacji reklamowych jest nam potrzebnych, lecz ich nośniki nie mogą zaśmiecać otoczenia i przeszkadzać w odbiorze pejzażu. Reklamy muszą więc być podporządkowane pewnym regułom. Mam nadzieję, że uchwalone przepisy pomogą nam w planowym i konsekwentnym podnoszeniu estetyki otoczenia. Piękno krajobrazu i architektury są najlepszą reklamą Gminy Kościelisko.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Władek26 2019-06-11 08:13:32
Rozumiem, że celem Rady jest troska o widok krajobrazu w miejscach przyrodniczych typu Biały Potok, ale gonienie koło własnego domu z centymetrem żeby mierzyć powierzchnie plakatu z reklamą pod sankcją grzywny to chyba lekka przesada. Nie tędy droga
Jaro 2019-06-10 21:00:55
Bije wielkie brawa, a za 12 miesięcy sprawdzę jak to zostało wyegzekwowane, zwłaszcza na drodze od Witowa do doliny Kościeliskiej, może pójść o krok dalej i zlikwidować nielegalne bacówki ze skarpetkami na terenach rolnych !
Konik 2019-06-10 20:49:35
Brawo! Tak trzymać!
Nareszcie coś zaczyna się zmieniać. W wielu krajach byłem, ale tylko na Ukrainie widziałem podobny bałagan.
Żeby tylko prawo nie okazało się martwe.
Gmina Koscielisko 2019-06-10 18:00:23
Nie dało sie tu opisać wszystkiego. W kodeksie jest tez o kolorystyce. Mamy tez zamiar opracować poradnik-wzornik. Pozdrawiamy
Zakopiańczyk 2019-06-10 17:57:07
SUPER!!!!!
BRAWO BRAWO BRAWO !!!!!!
W KOŃCU KTOS POMYŚLAŁ!!!!!!
NAPRAWDE BARDZO ISTOTNA SPRAWA ....A U NAS W ZAKOPOANEM ...... HE HE HE ...
POKOJE U JUZKA ....MAKARONY ....EKOGROSZEK ....I CHĆ CO JESZCZE .....!!!! ŻENADA
spod lasa 2019-06-10 17:30:15
niestety bak wytycznych co do kolorystyki i liternictwa
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Szukam domu, mieszkania w Czarnym Dunajcu i okolicach. 509 705 085.
 • RÓŻNE
  Szukam transportu z Gliwic do Nowego Targu (przewóz dwóch łóżek). 601 51 47 87.
 • PRACA | dam
  Firma budowlana zatrudni CIEŚLI, DEKARZY, PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH. Praca na terenie Sląska. Transport z Rabki do miejsca pracy. Zapewniamy nocleg. Praca na pełny etat. 608 239 074
 • PRACA | dam
  OPIEKUNKĘ DO NIEPEŁNOSPRAWNEGO CHŁOPCA -
  Tel.: 601 186 965
 • PRACA | dam
  KIEROWCĘ PILNIE ZATRUDNIĘ. 888 075 367
 • USŁUGI | budowlane
  Posadzki Maszynowe!
  Tel.: 573035958
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Do sprzedania atrakcyjny, funkcjonujący PENSJONAT w Kościelisku -
  Tel.: 607 506 428
 • POŻYCZKI
  WEŹ POŻYCZKĘ DLA DWOJGA -GOTÓWKA CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE, -BEZ ZAŚWIADCZEŃ O PRACY, - ZGARNIJ NAWET 25 000 ZŁ. ZADZWOŃ DO DORADCY T-533 263 553.
 • POŻYCZKI
  BARDZO DUŻA GOTÓWKA DLA FIRM DLA FIRM !!! -BEZ ZAŚWIADCZEŃ - GOLD CENT FINANSE. T-18 542 40 56.
 • POŻYCZKI
  DARMOWE CHWILÓWKI - PROMOCJA TELEFON 694 567 002.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: KUCHARZA/-KĘ I POMOC KUCHENNĄ. Praca stała, w systemie zmianowym. 660 41 00 46
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MIESZKANIE - UDZIAŁ W BUDYNKU. ZAKOPANE, 250.000 zł. 607 506 428
 • PRACA | dam
  Poszukuje doswiadczonych osob do pracy na budowie w Niemczech z zakwaterowaniem. Okolice Frankurtu
  Tel.: 00491774439609
  E-mail: kapi22@icloud.com
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POZIOMOWE, Zakopane Pardałówka, 68m2, c.1200zł + media, minimum rok. 608 697 065
 • PRACA | dam
  Sprzedawcę w serwisie samochodowym (obsługa klienta), możliwe douczenie, etat. Czarny Dunajec
  Tel.: 508314117
  E-mail: biuro@fudala.com.pl
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  HYUNDAI i20 benzyna 1,2 , r.p. 2010, przebieg 169 400 km, 3-drzwiowy, polski salon, wystawiam fakturę Vat. 605 564 270
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DOM JEDNORODZINNY W ZAKOPANEM. 605 564 270
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  LABRADORY szczenięta biszkoptowe, czekoladowe 793-490-210
 • PRACA | dam
  MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. 0 zatrudni pracownika na stanowisko: Asystent projektanta sieci elektroenergetycznych. Obowiązki: pozyskiwanie uzgodnień przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, uczestniczenie w wykonywaniu projektów techniczno-prawnych. Wymagania: wykształcenie min średnie techniczne, prawo jazdy kat. B. Oferujmy: zatrudnienie na umowęo pracę, samochód, telfon, laptop do celów służbowych.
  Tel.: 609728138
  E-mail: jacek.slowik@manstel.pl
  WWW: www.manstel.pl
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIMY, POMOC KUCHENNĄ, KUCHARKĘ. Tel. 608 088 017
 • PRACA | dam
  NIEMCY PRACA Niemiecka firma ALP BAU zatrudni od zaraz murarzy oraz cieśli szalunkowych. Niemiecka umowa, mieszkania oraz samochody firmowe, częste zjazdy do kraju.
  Tel.: 722240044
  E-mail: praca@conexio.pl
  WWW: www.conexio.pl
  GG: Opole
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  MAM DO WYNAJĘCIA HOSTEL W ZAKOPANEM CENTRUM PRZY KRUPÓWKACH możliwość 350 miejsc noclegowych, 50zł/osoba nocleg - lub szukam kierownika, wspólnika. 604 22 33 77
 • PRACA | dam
  ZAKOPANE PRACA! TYNKARZA-TYNKI TRADYCYJNE ZEWNĘTRZNE ELEWACJI BUDYNKÓW. Proponowana stawka 35zł/godz. 604 22 33 77
 • PRACA | dam
  Zlecę POKRYCIE BALKONU 10m2 blachą. Wynagrodzenie 5000zł. 604 22 33 77, 697 353 012
 • USŁUGI | budowlane
  KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, KAMIENIARKA. 606 292 966.
 • USŁUGI | budowlane
  Świadczymy usługi ziemne i przewozowe z wykorzystaniem -samochodu ciężarowego z HDS (wywrotka, max. udźwig 6 ton, wysięg 10 metrow)
  Tel.: 694601628
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - DLA MŁODYCH, AMBITNYCH, POCZĄTKUJĄCYCH! Firma Norweska zatrudni w Oslo, na warunkach norweskich, młodych początkujących (nawet od razu po szkole) pracowników do przyuczenia w zawodzie TYNKARZ, MONTER RUSZTOWAŃ. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca na stałe/całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tygodnie. Zarobki od 13 do 23 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Apartament 90 m, 2 sypialnie, duży salon z jadalnią i otwartą kuchnią, podziemny garaż, okolice rondo Kuźnice, dostępny od zaraz, najem długoterminowy.
  Tel.: +48608450888
 • PRACA | dam
  GOSPODA PODKOWA W ZAKOPANEM OSOBĘ NA ZMYWAK. Praca stała, sezonowa. 694 184 929, 18 20 64 305
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  GÓRALSKI DOMEK - Zapraszamy do Cichego - spokojnej miejscowości, kilkanaście kilometrów od Zakopanego, gdzie czeka gotowy na Wasz przyjazd góralski domek "z duszą". Do dyspozycji: obszerny salon z tv, w pełni wyposażona kuchnia, 3 sypialnie (jedna 4-osobowa i dwie 2-osobowe, z możliwością dostawki) oraz 2 łazienki. Na miejscu parking.
  Tel.: 507 171188.
  WWW: www.goralskidomek.podhale.pl
 • PRACA | dam
  FIRMA JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. WŁAŚCICIEL SKLEPÓW BIEDRONKA, POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKA: KASJER, SPRZEDAWCA- KASJER I PRACOWNIK SKLEPU W ZAKOPANEM TEL. +48 22 205 33 10
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ DZIAŁKI BUDOWLANE, DOMY, MIESZKANIA Zakopane i najbliższe okolice tel. 606 253 595.
2019-06-27 14:40 Taki żarcik... bombowy 2019-06-27 13:52 Podhalanka wysoko w rankingu Perspektyw 1 2019-06-27 12:43 Poślizg z otwarciem przejazdu 1 2019-06-27 12:13 Remontują dach na ul. Kościuszki 2019-06-27 11:59 Muzyka z widokiem na Tatry. Startuje czwarta edycja festiwalu Hej Fest 1 2019-06-27 11:20 Końskie zarzuty w sprawie jazdy do Morskiego Oka 2 2019-06-27 09:58 Wołowiec, Rohacze i słońce (ZDJĘCIA) 2019-06-27 08:46 To rzadki, piękny i największy kwiat (WIDEO) 1 2019-06-27 07:01 Hokej w prokuraturze (WIDEO) 2019-06-26 22:15 Upał wieczorową porą zelżał, ale i tak było ponad 30 st. C. 2019-06-26 21:28 Porachunki mafii znowu w Zakopanem. Kręcą film na Gubałówce (WIDEO) 2 2019-06-26 20:25 Rekordowo pracowity dzień ratowników. Pomagali w Tatrach 9 osobom 4 2019-06-26 19:59 Uwaga na moście - bariera grozi zawaleniem 1 2019-06-26 18:50 Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Leszka Doruli 9 2019-06-26 17:45 Górale nie śmiecą 1 2019-06-26 17:40 Wypas to czy wywczasy 2 2019-06-26 16:18 Masz kota to uważaj na kastratorów 11 2019-06-26 15:57 Wypadek w Dębnie – droga jest zablokowana 1 2019-06-26 15:22 Sanepid: woda w Nowym Targu nie nadaje się do spożycia 2019-06-26 15:19 Wszedł do sklepu, miał w ręku niebezpieczny przedmiot? 1 2019-06-26 15:01 Mamy 30 stopni w Zakopanem 2019-06-26 14:35 Zmiany w parkowaniu 3 2019-06-26 14:28 Dziś otworzą przejazd kolejowy 2 2019-06-26 13:48 Wata cukrowa na Krupówkach 1 2019-06-26 13:18 Eko Patrol w Zakopanem 2 2019-06-26 12:40 Pogrzeb Tomasza Krzyżanowskiego w piątek 2019-06-26 12:10 Burmistrz Rabki z rozgrzeszeniem 5 2019-06-26 12:04 Zaproszenie na spotkania Konfederacji na Podhalu! 2 2019-06-26 11:59 Cudowny, ale bardzo ciepły dzień w Tatrach (WIDEO) 2019-06-26 11:12 Pożar busa w Czarnym Dunajcu 2019-06-26 11:06 Narkotykowa wpadka 1 2019-06-26 11:04 Narciarska sesja rady miasta 3 2019-06-26 10:56 Seniorka pod kołami 2019-06-26 10:16 Kasprowy już oblężony 1 2019-06-26 10:03 Policjant, jak ratownik 2019-06-26 09:29 Oszuści znów aktywni 2019-06-26 09:21 Nowotarscy kadeci pożegnali rok szkolny 2019-06-26 08:09 Dachowanie na drodze do Cichego 2019-06-26 08:01 Żłobek na papierze 2019-06-26 07:30 Kolizja autobusu na wjeździe do Zakopanego 1 2019-06-25 21:59 Remontu nie będzie - wykonawca chce za dużo 2 2019-06-25 21:04 Śmigłowiec ewakuował turystę z okolic Krzyżnego 1 2019-06-25 20:50 Zmarł Tomasz Krzyżanowski, pracownik TPN, muzykant, twórca sztuki teatralnej 6 2019-06-25 20:30 Rynek w kwiatach 3 2019-06-25 19:36 Do przeglądu! Sprawdź swoje auto przed wakacjami 2019-06-25 19:32 Zaczęły się wakacje, trzy kubki na Gubałówce bez zmian (WIDEO) 14 2019-06-25 19:13 Jelonek spaceruje po Zakopanem (WIDEO) 1 2019-06-25 18:01 Bałwan się roztopił, sprawa w prokuraturze została 5 2019-06-25 17:51 Wenezuela - jak socjalizm zrujnował potentata naftowego Południowej Ameryki 4 2019-06-25 17:35 Za czym kolejka ta w czasie upału stoi?
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Pożegnania

Album TP

Bojcorka