Reklama

2019-06-10 16:45:39

Kościelisko

Kodeks reklamowy w gminie Kościelisko

Reklama

Mieszkańcy mają 12 miesięcy na dostosowanie tablic reklamowych, szyldów do nowych przepisów.

Poniżej obszerny komunikat gminy Kościelisko na temat Kodeksu reklamowego.

Rada Gminy Kościelisko, jako pierwsza gmina wiejska w Małopolsce, uchwaliła tzw. Kodeks reklamowy dając tym wyraz dbałości o zachowanie piękna i porządku w krajobrazie. Podjęta 23 maja uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (poz. 4282 z 4.06.2019) i 18 czerwca 2019 roku stanie się prawem miejscowym obowiązującym na terenie Gminy Kościelisko, określającym zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Kodeksy reklamowe mają uchwalone dwa małopolskie miasta: Nowy Sącz i Bochnia.

Kodeks i inne obowiązujące przepisy 

Kodeks sporządzony został na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie tylko określa tryb jego sporządzenia, ale również definiuje podstawowe pojęcia, jak: reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld. Natomiast w prawie budowlanym i jego aktach wykonawczych znajdują się  treści odnoszące się do ogrodzeń i małej architektury. Również na wstępie uchwalonego kodeksu wyjaśniano inne zastosowane pojęcia: baner reklamowy, pneumatyczne urządzenie reklamowe, kierunkowskaz reklamowy. Warto się z nimi zapoznać, wtedy łatwiej zrozumieć treść i sens przepisu miejscowego. 

Wraz z kodeksem opracowane zostały schematy poglądowe (nie stanowiące załącznika do uchwały) lecz ilustrujące jego najważniejsze ustalenia.

Kodeks reklamowy wraz z tymi schematami jest dostępny na stronie internetowej Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko, zakładka planowanie przestrzenne.

Generalne ustalenia kodeksu reklamowego

Do tej pory przepisy dotyczące reklam, małej architektury i ogrodzeń skodyfikowane były w planach zagospodarowania przestrzennego, które na terenie naszej gminy zakładały stosowanie drewna i kamienia rodzimego oraz kontynuację i nawiązywanie do miejscowej tradycji budowlanej. Kodeks również przyjmuje tę regułę. Zasadą jest więc podporządkowanie – wpisywanie takich obiektów w krajobraz i zabudowę, z poszanowaniem i odniesieniem do miejscowej tradycji budowlanej, która wyraża się ochroną form architektonicznych i stosowaniem najbardziej charakterystycznych materiałów rodzimych.

Ustalenia kodeksu dotyczą całej gminy, która podzielona została na 3 rodzaje terenów: zabudowy, leśne i otwarte. Przepisy określają też wielkość, lokalizację i materiał wszystkich rodzajów nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. 

W szczególnie cennych widokowo obszarach, na terenach niezabudowanych (leśnych i otwartych) sytuowanie reklam i urządzeń reklamowych jest zabronione. Mogą natomiast być, na okres 30 dni, sytuowane banery reklamowe i pneumatyczne urządzenia reklamowe związane z okolicznościowymi wydarzeniami, a na stałe tylko tablice reklamowe i urządzenia reklamowe o jednolitej, spójnej stylistyce, promujące Gminę Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy lub Wspólnotę 8 Wsi Uprawnionych. 

W terenach zabudowanych tzn. obejmujących tereny przeznaczone w obowiązujących, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę i cmentarze wraz z przylegającymi do tych terenów drogami, oraz te tereny nie objęte obowiązującymi, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które stanowią nieruchomości zabudowane budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, nie będącymi samowolami budowlanym, na określonych kodeksem zasadach, można lokalizować różne formy reklam.
Szyldy czyli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe informujące o działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości

Każdy przedsiębiorca może umieścić 2 szyldy na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza - jeden na budynku i jeden na ogrodzeniu. Dopuszczalna wielkość szyldu na budynku wykonanym w technologii zrębowej wynosi 2m2, a na pozostałych budynkach 4m2. Na budynkach szyldy muszą zachowywać określone odległości od okien, detali architektonicznych czy numeru porządkowego, nie mogą być umieszczane na dachach. Na obiektach handlu i gastronomii dodatkowo dopuszcza się szyldy w postaci malowanych lub naklejanych treści na szybach witryn. Szyldy na ogrodzeniach mogą mieć do 2 m2, muszą być mocowane do nich równolegle i nie wystawać poza jego krawędź.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe inne niż szyldy w terenach zabudowanych

Tu dopuszczone zostały wolnostojące reklamy o maksymalnej powierzchni 12 m2, o wysokości górnej krawędzi do 4m, które mogą być sytuowane w odległości minimum 10 m od siebie oraz dwukrotnej ich wysokości od granicy nieruchomości czy budynku. Reklamy mogą być też umieszczane na budynkach handlu i gastronomii, na takich samych zasadach jak szyldy.

Aby ułatwić dotarcie do wybranego obiektu można również będzie usytuować kierunkowskaz reklamowy czyli tablicę reklamową wskazującą kierunek, zawierającą wyłącznie: nazwę, adres, numer telefonu i ewentualnie symbol graficzny usługi (obiektu) oraz odległość do tej usługi (obiektu). Maksymalne parametry kierunkowskazu: słupek o wysokości do 3 m, przy czym dopuszczona jest konstrukcja metalowa obłożona drewnem w kolorze naturalnym, a tabliczka drewniana w formie strzałki może mieć wymiary 85 cm x 25 cm.

Nie dopuszcza się natomiast lokalizowania telebimów i reklam diodowych, reklam w pasie drogowym, na obiektach budowlanych (np. lampach ulicznych), na obiektach budowlanych, na drzewach, reklam przewoźnych i przenośnych, banerów i urządzeń pneumatycznych. 
Ogrodzenia

W terenach lasów i w terenach otwartych można będzie realizować ogrodzenia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej lub rolnej, z drewnianych poziomych żerdzi o maksymalnej wysokości, odpowiednio 180 cm i 120 cm. 

W terenach zabudowanych nowe ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych będą mogły być wykonane  wyłącznie z drewna w kolorze naturalnym, a do ich zabezpieczania nie będzie wolno stosować farb kryjących strukturę drewna. Konstrukcja ogrodzenia będzie mogła  być metalowa lub betonowa, pod warunkiem, że nie będzie widoczna od strony drogi. W ogrodzeniach dopuszczone zostało też wykonywanie słupków międzyprzęsłowych z rodzimego kamienia naturalnego, pod warunkiem, że w budynkach zlokalizowanych na ogrodzonej nieruchomości zastosowano analogiczny rodzaj kamienia. Natomiast przęsła ogrodzenia mogą być wykonane również z kutej stali, pod warunkiem, że w budynkach zastosowano analogiczne elementy kute. Górna krawędź ogrodzeń winna być prosta i pozioma lub dostosowana do spadku terenu (ukośna lub schodkowana).  Nie dopuszcza się górnej krawędzi ogrodzeń  w formie łuków, fal, zębów itp. 

Ogrodzenia i ich elementy mogą być zabezpieczane daszkami pod warunkiem, że będą one nawiązywać do architektury budynku zlokalizowanego na ogrodzonej nieruchomości.

Od strony ulic nie wolno stosować elementów prefabrykowanych z betonu, blach, siatek plastikowych, poliwęglanu. Blachy mogą być stosowane jedynie do wykonywania tymczasowych ogrodzeń placów budów realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

Ustalenia te nie dotyczą: baz, składów i obiektów o charakterze przemysłowym, cmentarzy, kapliczek przydrożnych, obiektów sportowych, szkół, urządzeń infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej większej niż 400m2, pod warunkiem, że forma ich ogrodzenia będzie dostosowana do formy ogrodzonego budynku, a materiały zastosowane do wykonania tego ogrodzenia będą spójne z elewacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi zastosowanymi w ogrodzonym budynku.

W kodeksie określona została maksymalna wysokość ogrodzeń - przy budynkach o powierzchni całkowitej do 400m2 do 180 cm, przy obiektach małej architektury i obiektach związanych z gospodarką rolną do 120 cm, a przy bazach i składach, placach budów do 220 cm. Natomiast ogrodzenia przy budynkach o powierzchni całkowitej większej niż 400m2  winny być dostosowane do formy architektonicznej budynku, a materiały zastosowane do jego wykonania spójne z elewacyjnymi.

Istniejące ogrodzenia nie wymagają dostosowania do wymogów kodeksu.

Czas na dostosowanie reklam

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejące w dniu wejścia w życie kodeksu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały, w terminie 12 miesięcy. Można to jednak zrobić we własnym zakresie już wcześniej. Niedostosowanie nośników reklamowych do przepisów prawa miejscowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych i wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia. Rada Gminy ma również prawo do uchwalenia stawek opłaty reklamowej, składającej się z 2 części: stałej i zmiennej proporcjonalnej do pola powierzchni reklamy. Zanim reklama zostanie postawiona warto więc zapoznać się z kodeksem reklamowym.
Uporządkowanie bałaganu reklamowego przyniesie korzyść wszystkim użytkownikom przestrzeni. Wiele informacji reklamowych jest nam potrzebnych, lecz ich nośniki nie mogą zaśmiecać otoczenia i przeszkadzać w odbiorze pejzażu. Reklamy muszą więc być podporządkowane pewnym regułom. Mam nadzieję, że uchwalone przepisy pomogą nam w planowym i konsekwentnym podnoszeniu estetyki otoczenia. Piękno krajobrazu i architektury są najlepszą reklamą Gminy Kościelisko.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Władek26 2019-06-11 08:13:32
Rozumiem, że celem Rady jest troska o widok krajobrazu w miejscach przyrodniczych typu Biały Potok, ale gonienie koło własnego domu z centymetrem żeby mierzyć powierzchnie plakatu z reklamą pod sankcją grzywny to chyba lekka przesada. Nie tędy droga
Jaro 2019-06-10 21:00:55
Bije wielkie brawa, a za 12 miesięcy sprawdzę jak to zostało wyegzekwowane, zwłaszcza na drodze od Witowa do doliny Kościeliskiej, może pójść o krok dalej i zlikwidować nielegalne bacówki ze skarpetkami na terenach rolnych !
Konik 2019-06-10 20:49:35
Brawo! Tak trzymać!
Nareszcie coś zaczyna się zmieniać. W wielu krajach byłem, ale tylko na Ukrainie widziałem podobny bałagan.
Żeby tylko prawo nie okazało się martwe.
Gmina Koscielisko 2019-06-10 18:00:23
Nie dało sie tu opisać wszystkiego. W kodeksie jest tez o kolorystyce. Mamy tez zamiar opracować poradnik-wzornik. Pozdrawiamy
Zakopiańczyk 2019-06-10 17:57:07
SUPER!!!!!
BRAWO BRAWO BRAWO !!!!!!
W KOŃCU KTOS POMYŚLAŁ!!!!!!
NAPRAWDE BARDZO ISTOTNA SPRAWA ....A U NAS W ZAKOPOANEM ...... HE HE HE ...
POKOJE U JUZKA ....MAKARONY ....EKOGROSZEK ....I CHĆ CO JESZCZE .....!!!! ŻENADA
spod lasa 2019-06-10 17:30:15
niestety bak wytycznych co do kolorystyki i liternictwa
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam drewniany dom z bali, 2 pokoje i kuchnia wraz z budynkiem gospodarczym do rozbiórki.
  Tel.: 0033699370699, 0048666666543
  E-mail: rezerwacja@vivatatry.pl
 • PRACA | dam
  Poszukujemy KRAWCOWEJ do pracy przy pantoflach ok. Rabki.
  Tel.: 507484949
  E-mail: Fengszui@wp.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  MIESZKANIE na wynajem. Zakopane - Przew. Krzeptowskiego, 2 pokoje, 44 m2 - 2500 zł+ prąd. Tel. 600820576,
  WWW: www.perfect-nieruchomosci.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ZAKOPANE Pardałówka MIESZKANIE, 63 m2 - 549 000 zł. Tel. 886896759,
  WWW: www.perfect-nieruchomosci.pl
 • PRACA | dam
  Perfekt Isolierung Ltd. Spółka komandytowa zajmująca się Izolacją przemysłową zatrudni do pracy zagranicą. Mile widziane osoby z doświadczeniem jak również do przyuczenia. Możliwość szybkiego wyjazdu i wysokich zarobków. Chętnych prosimy o przesyłanie CV na adres:
  E-mail: biuro@isolierung.pl
  Inne: lub kontakt telefoniczny ? 12 268 32 80.
 • PRACA | dam
  Pensjonat zlokalizowany w okolicach Centrum Zakopanego (odległość od ul. Krupówki ok 1,5 km) - zatrudni na stałe rezydenta do przygotowywania śniadań i sprzątania pokoi. Oferujemy stawkę 18 zł netto/h i zakwaterowanie. CV wraz z danymi kontaktowymi proszę przysyłać na poniższy adres mailowy:
  E-mail: pensjonat_zakopane@o2.pl
 • PRACA | dam
  Do remontów i wykończeń: PŁYTKARZA.
  Tel.: 602839607
 • SPRZEDAŻ | różne
  SPRZEDAM MEBLE HOLENDERSKIE I BYDGOWSKIE Z LITEGO DRZEWA (meblościanka, stół owalny rozkładany z krzesłami, wypoczynek - fotele). 602 156 678
 • POŻYCZKI
  KREDYTY BANKOWE POŻYCZKI POZABANKOWE, -ODDŁUŻENIOWE, -NA OŚWIADCZENIE, -TYLKO DOWÓD OSOBISTY. T- 694 567 002.
 • POŻYCZKI
  TYLKO U NAS ODPOWIEDNIE FINANSOWANIE -DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, - DO 300 000 ZŁ. GOLD CENT FINANSE. T-18 542 40 56.
 • PRACA | dam
  PANIĄ DO SPRZĄTANIA W CUKIERNI W NOWYM TARGU. 694 357 379.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ do pensjonatu w Marzasichlu.
  Tel.: 669 493 772
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY ogłasza PRZETARG NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 38A przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowym od 15 października 2019 do 31 maja 2023. Szczegółowe informacje można uzyskać:
  WWW: https://bip.zakopane.eu/przetarg-na-oddanie-w-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-czesc-dzialki-nr-ew-513-9-obr-12-polozonej-w-zakopanem-przy-ul-chalubinskiego-38a-1
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia 3 POKOJOWE MIESZKANIE 61 m2 w Nowym Targu.
  Tel.: 660797241
  E-mail: marekg@b12.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowy Targ do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie z balkonem
  Tel.: 660797241
  E-mail: marekg@b12.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL do wynajęcia w Galerii Białczańskiej ul. Środkowa 178 Białka Tatrzańska. Powierzchnia lokalu ok. 60 m2.
  Tel.: 512874773
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI: KELNERKĘ i POMOC KELNERSKĄ. WYNAGRODZENIE 3400zł - 5800zł brutto miesięcznie. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO DO RESTAURACJI I PENSJONATU W ZAKOPANEM, WYMAGANE PRAWO JAZDY. PEŁNE ŚWIADCZENIA. 601 84 66 59 (dzwonić w godz. 10-18)
 • PRACA | dam
  POMOC KUCHENNA I KUCHARZ WYDAJĄCY - Nowy Targ. 502 64 84 94.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: RECEPCJONISTKĘ/-TĘ, praca stała, w systemie zmianowym, bez nocek. KUCHARKĘ/-RZA. Praca stała, zmianowa. 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo: TYNKARZY, STOLARZY, MALARZY, MONTERÓW RUSZTOWAŃ, BLACHARZY oraz młodych chętnych do przyuczenia w zawodzie - tynkarz. Języki obce NIEWYMAGANE - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca na stałe/całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg.własnego uznania ~ co 2-3 tygodnie. Zarobki od 13 do 23 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Firma Usługowo Transportowa MISINIEC zatrudni KIEROWCĘ kat:C E
  Tel.: 602 107 107
 • ANTYKI
  KOLEKCJONERSKIE TARGI STAROCI W ZAKOPANEM W DNIACH 21-22 WRZEŚNIA NA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI.
  Tel.: 668 589 537
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PŁYTKARZA.
  Tel.: 602839607
 • PRACA | dam
  Z. R. GŁOWACCY ZATRUDNI PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKOPANEM. 608 813 506
 • PRACA | dam
  HOTEL RYSY w Zakopanem zatrudni RECEPCJONISTKĘ/RECEPCJONISTĘ, PORTIERA NOCNEGO i POKOJOWĄ. Zapewniamy niezbędne przeszkolenie. Praca w miłym, zgranym zespole. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
  E-mail: recepcja@hotelrysy.pl
 • PRACA | dam
  WYPOŻYCZALNIA NART w Zakopanem zatrudni mężczyzn (18-29 lat). Praca: przygotowanie sprzętu do wypożyczenia, serwis narciarski. Dla zaangażowanych oferujemy przyuczenie do pracy i doskonałe zarobki! CV - biuro@zakopane-goski.pl
  Tel.: 692987940
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Uniwersytet Warszawski jako właściciel nieruchomości położonej w Kościelisku, przy ul. Kiry 36, zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wydzierżawienie w/w nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem internetowym:
  WWW: https://www.uw.edu.pl/wynajem-sal-i-inne-usługi/
  Inne: oraz można się z nią zapoznać w DPTiW Wrzos pod wskazanym powyżej adresem.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Do sprzedania atrakcyjny, funkcjonujący PENSJONAT w Kościelisku -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  LUKSUSOWY DOM W GLICZAROWIE GÓRNYM -
  Tel.: 607 506 428
 • PRACA | dam
  Poszukujemy kandydatów na stanowisko RECEPCJONISTKA/RECEPCJONISTA do Hotelu Eco Tatry*** 608 088 017, ksiegowosc@projinwest.pl- praca w systemie zmianowym bez nocy
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA ZA STRUGIEM -
  Tel.: 532 107 701
 • PRACA | dam
  Niemiecka firma budowlana poszukuje fachowców: murarzy, cieśli, malarzy-tapeciarzy, elektryków, dociepleniowców. Praca w brygadach z Podhala. Darmowe zakwaterowanie, samochody służbowe, zjazdy do kraju co 2 tygodnie. Zadzwoń Conexio tel. 722240044 www.conexio.pl
  Tel.: 722240044
  E-mail: praca@conexio.pl
  WWW: www.conexio.pl
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam połówki płazy 502610248
 • PRACA | dam
  FIRMA JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. WŁAŚCICIEL SKLEPÓW BIEDRONKA, POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKA: KASJER, SPRZEDAWCA- KASJER I PRACOWNIK SKLEPU W ZAKOPANEM I NOWYM TARGU TEL. +48 22 205 33 10
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - KARCZMA GÓRALSKI SZAŁAS "KURNIAWA" - ZAKOPANE 601 50 44 86.
  WWW: www.willasport.pl
 • PRACA | dam
  PENSJONAT 10-POKOJOWY W PORONINIE ZATRUDNI z zakwaterowaniem (sprzątanie, przygotowanie śniadań), tel. 691888444
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  GÓRALSKI DOMEK - Zapraszamy do Cichego - spokojnej miejscowości, kilkanaście kilometrów od Zakopanego, gdzie czeka gotowy na Wasz przyjazd góralski domek "z duszą". Do dyspozycji: obszerny salon z tv, w pełni wyposażona kuchnia, 3 sypialnie (jedna 4-osobowa i dwie 2-osobowe, z możliwością dostawki) oraz 2 łazienki. Na miejscu parking.
  Tel.: 507 171188.
  WWW: www.goralskidomek.podhale.pl
2019-09-22 08:06 Budżet podzielony 2019-09-21 21:35 Wojsko maszerowało na Hali Gąsienicowej. Odsłonięcie tablicy 2019-09-21 20:16 Znowu tłoczno 2019-09-21 20:11 Na pożegnanie lata 2019-09-21 19:06 Nowa wykładzina w szpitalu 2019-09-21 18:04 Czarny Dunajec przyjazny rowerzystom 4 2019-09-21 17:13 Pieniny pełne gości 2 2019-09-21 16:57 Na Klikuszówce boją się powodzi 2019-09-21 16:26 Porekolekcyjny redyk 2019-09-21 15:50 Płać, jak za kanał 1 2019-09-21 14:58 Czerwone fury z Czech podbijają Zakopane (ZDJĘCIA) 4 2019-09-21 13:50 Świstak o poranku na Kasprowym Wierchu (WIDEO) 4 2019-09-21 12:45 Po tragicznym wypadku w Bukowinie. Policja ustala kto kierował autem 3 2019-09-21 12:21 Jeleń na torach 1 2019-09-21 11:29 Drogie śmieci 1 2019-09-21 11:15 W Białym Dunajcu 62-letni kierowca zasnął i zjechał z drogi 2019-09-21 11:10 Na parkingach przed Morskim Okiem nie ma miejsc 6 2019-09-21 10:32 Konie na Skalnym Podhalu 4 2019-09-21 09:26 Zdrój z czystą wodą 1 2019-09-21 08:00 Rak jelita grubego: Nie daj szansy chorobie - zbadaj się! 2019-09-21 07:56 Upamiętnić profesora 2 2019-09-20 22:00 Wielkie oczyszczanie 2019-09-20 21:01 Na Olczańskim Wierchu powstanie rondo? 4 2019-09-20 20:29 Kobieta i dziecko przygnieceni do ściany na parkingu. Kierowca miał 82 lata (ZDJĘCIA) 8 2019-09-20 20:23 W niedzielę jeździmy za darmo autobusem po mieście 2019-09-20 18:58 Strajkowali w obronie klimatu (WIDEO) 4 2019-09-20 18:24 Po rejestracjach też widać, że górali nie brakuje 1 2019-09-20 17:53 Jesiennie nad Jeziorem Rożnowskim 1 2019-09-20 17:41 Spokojne targowanie na nowotarskiej zajezdni 1 2019-09-20 16:46 Odetchnij w uzdrowisku 1 2019-09-20 16:34 Na samym przedzie Galica jedzie 2019-09-20 16:05 Ryby rażone prądem 2 2019-09-20 15:30 Jubileuszowy Jazz Camping Kalatówki 2019 2019-09-20 14:57 W Pieninach turystów nie brakuje, ale na razie zimno (WIDEO) 2019-09-20 14:43 Dziś początek rowerowego szaleństwa na Harendzie 2019-09-20 14:33 Czy budowa barierek przy ścieżkach rowerowych ma sens? 18 2019-09-20 14:32 Gorce sprzątamy, bo je kochamy 2019-09-20 13:45 We krwi ofiar wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej był alkohol 2 2019-09-20 13:37 Nocne rajdy w Bukowinie 5 2019-09-20 12:35 Duży ruch na zakopiance. W weekend spodziewamy się wielu turystów (WIDEO) 2019-09-20 12:13 Woda w Krośnicy nadaje się do spożycia 2019-09-20 11:59 Dziś trochę słońca, trochę chmur. W weekend piękna pogoda 2019-09-20 11:13 Ekologicznie na Równi Krupowej 9 2019-09-20 10:39 Wypadek w centrum Nowego Targu 2 2019-09-20 09:59 Szlak Wokół Tatr z markowym tytułem 2 2019-09-20 08:37 Tragiczny wypadek w nocy w Bukowinie Tatrzańskiej (ZDJĘCIA) 6 2019-09-20 07:59 Anioł z popiołów 2019-09-19 21:58 Larysa Knap na 5. miejscu projektu Polish Fashion Anatomy 2 2019-09-19 21:35 Czy da się polubić zmywanie – 3 sposoby na aranżację kuchni 2019-09-19 21:05 Salvador Dali w Witkacym
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2019-09-21 21:41 1. I po co wy takie glupoty piszecie ? lucek, franek i kinga ? 2019-09-21 21:25 2. Ta Babicza zasługa to rozsypujaca się ścieżka od Nowego Targu? 2019-09-21 21:20 3. Tak trzymać! Gratulacje:) 2019-09-21 21:07 4. "policja wiedząc że parkingi pełne i tak wlepia mandaty tym którzy parkóją po rowach ." -@lena, tak to jest, jak analfabetka bierze się za pisanie. _cupa z fb, a dlaczego parkingi w Morskim Oku mają budować "władzę" Zakopanego, nie mogą tego robić inne "włądzę", np. Hanoi, Honolulu, Krynicy Morskiej czy Hajdúszoboszló? W końcu one też zarabiają na turystach "korcie". 2019-09-21 21:03 5. Wójt skonczył urzędować rok temu. Czy on też przyczynił się do nowych odcinków? A ścieżka jest w kilku gminach i zadaniem włodarza obecnego jest o nią dbać i poszerzać. 2019-09-21 20:53 6. Jeśli chodzi o rajdu to najgorzej jest na drodze w stronę Wierch Poronca. Mieszkam na górze Murzasichla i czasem spać w nocy nie można. Ścigają się ile fabryka. Nie mówiąc już co robią z jezdnia w zimie. Czasem jadąc z Zakopanego w stronę Murzasichla przez Cyrhle droga to niezłe lodowisko. Jedziesz sobie spokojnie a jakiś gówniarz wyprzedza na x....tego bokiem. Zajmijcie się tym w końcu zanim naprawdę coś się w końcu stanie. 2019-09-21 20:42 7. W jakim uzdrowisku? 2019-09-21 20:09 8. Zawijał w papierki i nie zauważył upływającego czasu. 2019-09-21 19:54 9. @franek. Może dostoł schabowego za darmo więc ... 2019-09-21 19:37 10. Franek a h... Ci do tego ile się zmniejszyła. Rusz du... i policz auta teraz w sezonie i ze zdjęć satelitarnych dostępnych w necie. Dobrze, że się zmniejszyła. Powinno wchodzic 200 aut i po 60 zł kasować. Reszta busami...
2019-09-12 08:22 1. Bak jest Starostą, ale z tego co pamiętam także za czasów Solidarności serce miał po prawej stronie.... 2019-09-03 12:13 2. niech Jagna nie robi się nagle medialna przed wyborami, bo to nic nie pomoże, nic nie robi się cały rok i nie bierze się udziału w niczym aż tu nagle blisko wybory to trzeba sie pokazać, trzeba całe 4 lata pracować na głosy a nie przed samymi wyborami być nagle bardzo aktywnym. 2019-09-03 07:11 3. A Pan Zacharko to czasem nie był wcześniej w PZPR? Bo tak gdzieś wyczytałem... Może Tygodnik by to wyjasnil... Widać szczególnie silne parcie na szkło Pana Zacharki byle dorwać się do żłoba a mógł by już dać sobie siana i odpoczywać na emeryturze... Ciekawe jaki związek z Solidarnością ma Bąk... 2019-08-31 10:02 4. piękne 2019-08-25 20:39 5. Byłam pare lat temu . Co prawda nie spotkałam takich towarzyszek jak Pan ale polecam serdecznie. 2019-08-23 02:19 6. Brawo brawo prawdziwi herosi ktorych mialem okazje spotkac I dopingowac w drodze z giewontu na kasprowy. Niewiarygodny wysilek wielki szacun dla wszystkich a w szczegolnosci dla pan .Jestem pelen podziwu pozdrawiam. 2019-08-20 00:42 7. Gratulacje !!! - to sa PRAWDZIWI SPORTOWCY walcza i wygrywaja . Dziekujemy i cieszymy sie wami . JESTESCIE WIELCY ! 2019-08-10 15:56 8. Panowie kolarze wspaniali ale kobiety były cudne 2019-08-06 18:18 9. Nie do wiary a gdzie Pani Poseł Paluch ? zawsze jest na pierwszym planie ! Konia z rzędem temu kto się umówi z Posłanką w jej biurze w nowym targu, próbowaliśmy cztery razy, niestety Pani Poseł jest zawsze bardzo zajęta lub wykonuje obowiązki etc... nawet po umówieniu z pracownikiem biura Pani Poseł nie ma czasu ... Może jest ktoś komu się udało spotkać z Panią poseł ? jeśli tak to gratuluję ! 2019-08-06 01:16 10. Mamy WSPANIALEGO PREZYDENTA ! Dziekujemy Panie Prezydencie ze przyjechal Pan do nas aby swoja obecnoscia zaszczycic nasze tak WIELKIE wydarzenie My zas ostomiyli ciesmy siy ze dalyj dzierzyme naskiy Korzyniy przekozane nom z Chlebem . Dejciy Paniy Boze dalyj tom naskom tradycyjy przekazowac nasym dzieciom zas Pani Ludzmiyrsko niech zawse mo nos w swojyj opiece .
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Bojcorka

Pożegnania

Album TP