Reklama

Data dodania: 2017-10-10 16:52:00

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Alchemia gór. In memoriam profesor Andrzej Żaki

Reklama

Sesja poświęcona będzie pamięci zmarłego w bieżącym roku wybitnego polskiego archeologia profesora Andrzeja Żakiego (1923-2017). Był on jednym z pionierów i wieloletnim badaczem najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica i twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej z siedzibą w Krakowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż właśnie w Nowym Targu odbywały się spotkania KEA.  Osiągnięcia badawcze misji, zarówno na terenie Polski, jak i obszarów sąsiednich, ale też znacznie oddalonych (Peru, Australia i Oceania), przyczyniły się do rozwoju badań archeologicznych oraz przybliżenia problematyki najstarszego osadnictwa górskiego.  
Tematyka konferencji jest ściśle związana z działalnością naukową Profesora. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru czasopisma Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska przyrodniczego. Tematy referatów, których będzie można wysłuchać,  odnosić się będą zarówno do najstarszych okresów dziejów człowieka w obrębie obszarów górskich ale także wczesnego i późnego średniowiecza, ujętych w ramach badań archeologicznych. 
Organizatorem konferencji jest Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Historycznym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta Nowego Targu. Szczegółowy program poniżej. 

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu 
we współpracy z 
Urzędem Miasta Nowy Targ
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu

serdecznie zapraszają na 

Międzynarodową Konferencję Naukową 

ARCHEOLOGIA GóR
IN MEMORIAM PROFESOR ANDRZEJ ŻAKI
ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS
IN MEMORIAM OF PROFESSOR ANDRZEJ ŻAKI

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jan Machnik, Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mgr Jan Gancarski, Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Komitet organizacyjny:
mgr Robert Kowalski, Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, PTH O/Nowy Targ
mgr Sylwia Buławka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
mgr Magdalena Cieśla, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Katarzyna Kerneder-Gubała, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
mgr Paweł Kocańda, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, PTH O/Nowy Targ
mgr Anna Kraszewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM

13.10. 2017 r. (piątek)
 
14.00  Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie, Nowy Targ), Uroczyste otwarcie konferencji/
Opening Ceremony

SESJA INAUGURACYJNA

14:15  prof. dr hab. Jan Machnik (Polska Akademia Umiejętności, Kraków), Andrzej Żaki - romantyk i wizjoner w Karpatach 
14:45     prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków), Andrzej Żaki: biogram - najstarsze osadnictwo w Karpatach Zachodnich / Andrzej Żaki: biograpfic note - the oldest settlement in the Western Carpathians
 
15:15 Przerwa kawowa/ Coffee Break
 
15:30     mgr Jan Gancarski (Muzeum Podkarpackie w Krośnie), Skansen Archeologiczny
Karpacka Troja w Trzcinicy jako przykład ochrony i popularyzacji dziedzictwa
archeologicznego Karpat / The Carpathian Troy Open-Air Archaeological Museumat
Trzcinica: An Example of How to Protect and Promote the Carpathian Archaeological
Heritage
 
16:00   prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Wkład profesora Andrzeja Żakiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim w Karpatach polskich / Professor Andrzej Żaki’ scontribution to studies on the La Tène and RomanPeriods in PolishCarpathians

16:30 Przerwa kawowa / Coffee Break

16.50 dr Krzysztof Tunia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Archeologia Kotliny Sądeckiej w połowie XX w. i w 60. lat później

17.10 dr Paweł Madej (Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy), Wyżej, ku szczytom. Plany badań wykopaliskowych w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej - ostatni z wielkich projektów badawczych Andrzeja Żakiego / Higher, towards the peaks. Plans of archaeological excavations in the Himalayas and on the Tibetan Plateau – the last of Andrzej Żaki’s great research projects.

17:30 dr Piotr Kołodziejczyk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Góry Edomu
(płd. Jordania) w badaniach Instytutu Archeologii UJ w latach 2014-2017
 
17:50  Dyskusja, podsumowanie/ Discussion, Summary
 
20:00 Spotkanie integracyjne / Welcome Reception

14.10.2017 (SOBOTA)

10.00   Otwarcie drugiego dnia konferencji

ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA

PANEL I
10:00  prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, mgr Anna Kraszewska, mgr Magdalena Cieśla,
mgr Krzysztof Rak, mgr Jakub Skłucki, mgr Albert Wydrzycki (Instytut Archeologii,
Uniwersytet Jagielloński), Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej
 
10:20  mgr Maciej Wawrzczak (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), dr Marian Sojak
(Archeologický ústav SAV Nitra), Historia i stan badań nad słowacką częścią Pienin (od
Červeneho Kláštoru do Litmanovej) na tle porównawczym z Pieninami polskimi
 
10:40  mgr Sylwia Buławka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), mgr Katarzyna Kerneder-Gubała (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), W poszukiwaniu najstarszych śladów osadnictwa jaskiniowego w Tatrach Polskich. Rys historyczny / In search of the oldest traces of cave settlement in the Polish Tatra Mountains. A historical outline
 
11:00 lic. Joanna Markiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Początki i rozwój osadnictwa prehistorycznego w górach Europy Środkowej – studia przypadków/The beginnings and development of prehistoric settlement in the Middle European mountains – case studies
 
11:20 Dyskusja, przerwa / Discussion, Coffee Break

PANEL II
 
11:40 dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Sudety i Karpaty Zachodnie w okresie wpływów rzymskich. Struktury osadnicze, obrządek pogrzebowy, szlaki komunikacyjne, gospodarka. Próba porównania.
 
12:00 dr Ewa Lisowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Nowe badania nad wczesnym średniowieczem w Sudetach / New research on the early Middle Ages in the Sudeten Mountains
 
12:20 mgr Mateusz Okoński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zawadzie koło Tarnowa – kilka uwag na temat zastosowania technologii LIDAR w prospekcji archeologicznej. / Anearly mediewal stronghold in Zawada near Tarnow – few remarks on use of the LIDAR technology in archaeological prospection.
 
12:40 Dyskusja, przerwa/ Discussion, Coffee Break
 
PANEL III
13:00 Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kołodziejski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Narodowy Instytut Dziedzictwa O. Kraków), Średniowieczne budowle obronne na obszarze Karpat w badaniach prof. Andrzeja Żakiego
 
13:20  mgr Paulina Gorazd-Dziuban (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski), Najstarsza architektura monumentalna w świetle badań Profesora Andrzeja Żakiego – Kraków i Przemyśl/The oldestmonu mental architecture in the research of Professor Andrzej Żaki – Kraków i Przemyśl
 
13:40  mgr Paweł Kocańda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski; PTH O/Nowy Targ), Biecz i dawna ziemia biecka w badaniach Andrzeja Żakiego / Biecz and old Biecz Land in Andrzej Żaki' s researches
 
14.00  lic. Łukasz Czyrnek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), lic. Paweł Klóska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Karpacki Szlak Archeologiczny imienia prof. Andrzeja Żakiego/ Carpathian Archaeological Trailname of Andrzej Żaki
 
14:20 Dyskusja, przerwa obiadowa/ Discussion, Lunch Break

Z ARCHEOLOGII INNYCH GóR

PANEL IV
 
16:00  dr Patrick Cuthbertson (Department of Early Prehistory and Quaternary Ecology, Eberhard Karls Universität Tübingen; Institute of Archaeology, University of Oxford), Hominins in the Foothills: Why Mountain Regions are Key to Understanding Early Pleistocene Occupation in Central Asia
 
16:20  mgr Albert Wydrzycki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), The Mesolithic raw stone materials in Tyrol and in the adjacent area
 
16:40 dr Radosław Palonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Słupianek Anna (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Górale czy nizinni rolnicy – badania starożytnej kultury Pueblo w kanionach regionu Mesa Verde, Kolorado, USA / Highlanders or plains farmers – research on the ancient Pueblo culture in the canyons of the Mesa Verde region, Colorado, USA
 
17:00  mgr Sylwia Siemianowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław), dr Maciej Sobczyk (Ośrodek Badań Prekolumbijskich, Uniwersytet Warszawski), Centrum ceremonialne Maucallacta a Apu Coropuna. Obrzędy libacyjne w świetle źródeł historycznych i archeologicznych / The Ceremonial Center of Maucallacta and Apu Coropuna. Libation rites in the light of historical and archaeological sources.

17:20 Dyskusja, podsumowanie konferencji / Discussion, Summary

Reklama
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam działkę z widokiem w Bańskiej Wyżnej o powierzchni 1 h
  Tel.: 602236959
 • PRACA | dam
  Zakopiańskie TBS poszukuje pracownika na stanowisko administratora nieruchomościami. Wymagane wykształcenie techniczne lub ekonomiczne. Poszukujemy osoby kontaktowej, odpornej na stres, dobrze zorganizowanej i o wysokiej kulturze osobistej. firma@ztbs-zakopane.pl
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy przy wylewkach maszynowych i posadzkach przemysłowych
  Tel.: 664427752
 • PRACA | dam
  Hotel Aquarion**** w Zakopanem, zarządzany przez sieć Dobry Hotel, poszukuje osób na stanowiska: recepcjonistka, recepcjonistka SPA, pokojowa, kelner/barman, animator czasu wolnego, kosmetolog. Prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Tel.: 570 433 747
  E-mail: praca@hotelaquarion.pl
  WWW: www.dobryhotel.com
 • PRACA | dam
  Zatrudnię Ratownika Wodnego na basenie od maja w Zakopanem. Umowa Zlecenie/Umowa o pracę.
  Tel.: Tel.601 406 956
 • PRACA | dam
  Praca sezonowa dla kelnerki w Krościenku. Bardzo dobre warunki wynagrodzenia
  Tel.: 510278613
 • PRACA | dam
  KIEROWNIK ZMIANY W SKLEPIE SPORTOWYM - KRUPÓWKI - umowa o pracę - 605 147 470.
 • PRACA | dam
  SPRZEDAWCA W SKLEPIE SPORTOWYM - KRUPÓWKI - umowa o pracę -
  Tel.: 605 147 470.
 • PRACA | dam
  Restauracja w Nowym Targu zatrudni KUCHARZA. Praca stała, na dobrych warunkach. 727 593 306.
 • PRACA | dam
  PRACA PRZY KOMPUTERZE/INWENTARYZACJA TOWARÓW Rabka ? Zdrój Zakres obowiązków: prowadzenie korespondencji e-mail, przeprowadzanie inwentaryzacji towarów, obsługa lottomatu i kasy fiskalnej. Więcej informacji pod nr tel.
  Tel.: 606 27 55 91
 • PRACA | dam
  STACJA PALIW BP W ZAKOPANEM (Droga na Bystre) zatrudni PRACOWNIKÓW Poszukujemy pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Oferujemy umowę o pracę, pełny pakiet socjalny, pakiet szkoleń. Kandydaci do pracy na stanowiska SPRZEDAWCY mogą składać swoje aplikacje bezpośrednio na stacji lub wypełniając formularz na stronie: www.dolaczdozespolubp.pl
 • PRACA | dam
  Mechanika samochodowego, lakiernika, blacharza praca na pełny etat od zaraz
  Tel.: 504230930
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Wynajmę LOKAL 25 m z kuchnią i łazienką ul.harcerska cena 900 zł
  Tel.: 510361046
  E-mail: c87@tlen.pl
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MOTOCYKL SUZUKI GZ 125 MARAUDER CHOPPER r.p.2003, przebieg 25900km, pojemność 125 ccm, niebieski metalik, chromy, stan idealny, cena 4800zł. 605 564 270
 • PRACA | dam
  PRZYJMĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO KREŚLARZA z biegłą znajomością AutoCad", tel. 608581540
 • USŁUGI | inne
  Usługi transportowe dla biznesu oraz klientów indywidualnych KTT-Trans
  Tel.: 535822837
  E-mail: biuro@ktt-trans.pl
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlane zatrudni pracowników budowlanych, kierownika budowy.
  Tel.: 602629623
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI: POMOC KELNERSKĄ i KELNERKĘ. Praca w weekendy, święta, wakacje, możliwość noclegu. 601 533 566, 18 20 64 305
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  SKUP SAMOCHODÓW za gotówkę każda marka oraz stan. Bez Opłat.
  Tel.: 512-700-770
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam Wille w centrum Zakopanego ul. Kasprusie. Powierzchnia 1000 m2 na działce 12 arowej. Widok na Tatry.
  Tel.: 515247140
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  MIESZKANIE W NOWYM TARGU DO WYNAJĘCIA OD LIPCA, 36 METRÓW, BEZ BALKONU. Dwa pokoje z kuchnią. Umowa najmu okazjonalnego. Blisko przedszkole, szkoła, przychodnia, przystanek, sklepy. 602 218 067
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy osobę na recepcję. Zapewniamy umowę o pracę, satysfakcjonującą pensje, premie. Wymagane warunki: wysoka kultura osobista, język angielski na poziomie komunikatywnym, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność. Nie zapewniamy zakwaterowania.
  Tel.: 500536117
  E-mail: biuro@zakopianskidwor.pl
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  GÓRALSKI DOMEK - Zapraszamy do Cichego - spokojnej miejscowości, kilkanaście kilometrów od Zakopanego, gdzie czeka gotowy na Wasz przyjazd góralski domek "z duszą". Do dyspozycji: obszerny salon z tv, w pełni wyposażona kuchnia, 3 sypialnie (jedna 4-osobowa i dwie 2-osobowe, z możliwością dostawki) oraz 2 łazienki. Na miejscu parking.
  Tel.: 507 171188.
  WWW: www.goralskidomek.podhale.pl
 • USŁUGI | budowlane
  Malowanie i gładzie natryskowe i tradycyjne.
  Tel.: 519803838
  E-mail: sabina.kolodziejczyk@interia.pl
 • PRACA | dam
  Zatrudnię na pełny etat Kierowcę- OPERATORA PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH mile widziana KAT. C.
  Tel.: 607642846
  E-mail: mira-majerczyk@wp.pl
 • PRACA | dam
  FIRMA JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. WŁAŚCICIEL SKLEPÓW BIEDRONKA, POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKA: ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU ORAZ SPRZEDAWCA - KASJER W ZAKOPANEM I NOWYM TARGU. TEL. 668 333 831
 • BIURA RACHUNKOWE
  Usługi księgowo - kadrowe
  Tel.: 788539748
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  Noclegi w Zakopanem
  WWW: www.eNOCLEGI.biz
2018-04-21 20:44 W Zakopanem jak w Ameryce 2018-04-21 20:29 Beata Szydło w Krościenku 5 2018-04-21 19:30 Tak niskiej wilgotności powietrza nie było od lat 1 2018-04-21 19:14 Wiosna pod Kopieńcem 2018-04-21 19:02 Policyjny pościg od Szczawnicy do Krościenka 1 2018-04-21 18:30 Jodła, cis a może buk 2 2018-04-21 17:00 Klaudia Tasz o pobiciu pod Gerlachem (WIDEO) 17 2018-04-21 15:30 Szczawnica stolicą biegaczy 2018-04-21 14:52 Napad na sklep z alkoholem 2018-04-21 14:30 Prezydent Duda na Turbaczu 5 2018-04-21 14:00 Gabarytowy zawrót głowy 1 2018-04-21 13:00 Kawa jakby spod ceraty 1 2018-04-21 12:15 Odwołany koncert w Kmicicu 2018-04-21 11:54 Wsiąść do pociągu, byle jakiego (WIDEO) 1 2018-04-21 11:00 Przełom zaśmieconej Białki 1 2018-04-21 10:15 Związkowe święcone 2018-04-21 09:50 Kadeci oddali krew (zdjęcia) 2018-04-21 09:10 Na dole lato, wyżej zima 2018-04-21 07:40 Polak, Słowak dwa górale 1 2018-04-20 20:30 Kleszcze już atakują. Ze zdwojoną siłą 13 2018-04-20 18:44 6-letnia dziewczynka na podwórku w Zubrzycy natknęła się na kłębowisko węży 10 2018-04-20 18:35 Rozpoczął się remont ul. Bronisława Czecha. Czy pojawią się parkometry? 3 2018-04-20 16:41 Zakopianka otwarta 3 2018-04-20 15:40 Wypadek na budowie hotelu 2018-04-20 14:07 Dzień Ziemi z Teatrem Chrząszcz w Trzcinie 2018-04-20 13:41 Resztki lampy straszą na Piłsudskiego 3 2018-04-20 13:34 Spotkanie olimpijczyków z mieszkańcami Zakopanego 2018-04-20 13:00 Finaliści olimpiady wrócili z Warszawy 2018-04-20 12:16 Ino Ros kręci teledysk w mieście (wideo) 5 2018-04-20 11:07 Reanimacja na Równi Krupowej 2018-04-20 10:57 Pożar samochodu w Zakopanem 2 2018-04-20 10:49 Stłuczka pod działaniem 1 2018-04-20 10:44 Ultramaraton Babia Góra 2018-04-20 10:19 Wężykiem z wiatrem we włosach 2018-04-20 09:55 Krokusy na Gubałówce mają silną konkurencję 1 2018-04-20 09:34 Schody z betonu – pomysł na zewnętrzny blask przy domu 2018-04-20 07:58 Jak zielona gałązka 2018-04-19 22:27 Idzie wiosenny redyk 2 2018-04-19 20:13 Zatrzymanie w Dolinie Strążyskiej 3 2018-04-19 19:25 Darmowe przejazdy koleją 3 2018-04-19 17:58 Szukały pana na tatrzańskim szlaku 1 2018-04-19 17:50 Z opóźnieniem, ale powrócił 1 2018-04-19 17:00 Podrzucanie śmieci i zagrożenie w ruchu drogowym 3 2018-04-19 16:36 To nie fotomontaż 2018-04-19 15:22 Co się z nami dzieje 7 2018-04-19 14:33 Rośnie góra śmieci na Krzeptówkach 3 2018-04-19 13:25 Zakaz wjazdu dla skitourowców 1 2018-04-19 12:01 Kto zgubił pieniądze? 2018-04-19 11:52 Wojskowe odrzutowce nad Tatrami? 7 2018-04-19 10:08 Kury, kaczki, samochody (wideo) 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2018-04-21 23:42 1. @wiktoria, rys pewnie pokazałby się chętnie z Biedroniem na paradzie np. w Berlinie. 2018-04-21 23:22 2. A się pytam , po jakiego diabła to już odstawione w odstawkę przez szefa ,przyjeżdża na wioskę i będzie ludziom swoją złością we łbach razem ze skompromitowaną poseł mącić. Wstydzicie strażaki za udostępnienie miejsca,. 2018-04-21 23:16 3. ...na spotkanie z (...)...a po co? 2018-04-21 22:53 4. Kiedys wypalano trawy w ogrodkach rowach to problemu z kleszczami nie bylo a ze teraz nie wolno palic traw to i kleszcze maja pole do zabawy 2018-04-21 22:43 5. @ze wsi Zakopane Obok zakopianki XD 2018-04-21 22:32 6. A mi się wyswietla zas Kraków-Malaga :) a uj z Klaudiom tam :) 2018-04-21 22:07 7. Tu możesz leczyć swoje kompleksy.... jak reszta poniżej. 2018-04-21 21:45 8. Teraz to już nie wiem, bo teraz się wyświetla Word of Taknks RUSZAJ DO BOJU! ZNISZCZ WROGA! STRZELAJ DO WROGA! WRÓG NIE ZOSTAŁ ZNISZCZONY! BITWA! JESZCZE RAZ! Może i to bliższe jest Klaudii. 2018-04-21 21:41 9. Te reklamy to się wyświetlają jak się było na jakiejś stronie to to się wyświetla. Byłeś na Word of... więc ta reklama Ci się wyświetla. Mi się wyświetla reklama agencji towarzyskiej. Co do bliskości myślę że moja reklama jest bliższa naszej bohaterce. 2018-04-21 21:32 10. Do@emeryt 3 RP. Emeryci już nie są przyszłością patriotyczną Polski. Po za tym dużo emerytów pamięta dobre czasy Gierka, pamięta entuzjazm odbudowy kraju, budowania domu wspólnego wolnej Polski. A najgorsze, że nie dają się przekonać do kłamstw IPN i Kościoła. Że nie wolno było chodzić do kościoła, nie wolno było opowiadać nawet kawałów, które dziś w tej przaśnej Polsce zniknęły, może klauzula sumienia nie pozwala albo nowa lojalka wiary....nie rozumiem.
2018-03-20 21:14 1. Uwielbiam spędzać zimę na Podhalu. Z rodziną ok kilku lat jeżdżę tam co roku. Najbardziej lubimy wynajmować domki w miejscowości Nowe Bystre http://www.domekalpejski.pl/, bo to piękna i spokojna okolica, a do Zakopanego jest 10 minut samochodem. Często stamtąd idziemy na Gubałówkę. Zajmuje nam to około 30 minut. Po powrocie uwielbiamy siąść sobie wokół kominka z grzanym winem. Domki są świetne, bo w nich możemy się poczuć jak w domu. 2018-03-18 20:58 2. Wyprawa super, ale byłem jakiś rok temu na prezentacji w GOPR na Długiej Polanie, gdzie młody lekarz ortopeda ze szpitala w NT pokazaywal zdjęcia, jak SAM przejechał do Azji Centralnej z Polski i z powrotem. To dopiero wyczyn. 2018-03-03 10:52 3. ślicznie 2018-02-15 11:53 4. Rzadko który pies ma uśmiechnięty pysio :( 2018-02-09 01:25 5. Dziekujemy za takie koncerty i prosimy o wiecej , jestescie wspaniali ze nadal pokazujecie nam , naszym dzieciom takie instrumenty i slyszymy taka piekna muzyke . Prosimy o wiecej takich imprez . Zas tym wszystkim ktorzy pokazuja i graja te Dziela mowimy glosno Dziekujemy . Niek muzyka plyniy po naskiyj dziedziniy I niek nom tyz przeciy nigdy nie zaginiy. 2018-02-05 19:25 6. To je vyborne! 2018-01-30 17:46 7. Faktycznie to jakaś fiocha no ale cóż to wszystko spada na dno 2018-01-29 20:44 8. Czyżby niektórzy przynosili pecha??!!!! 2018-01-28 17:58 9. ta publiczność to jakaś wiocha 2018-01-22 06:31 10. Dopisuje sie do poprzedniego komentarza, przepiekne
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

FILMY TP

Bojcorka

Pożegnania