Reklama

Data dodania: 2017-10-10 16:52:00

Reklama

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Alchemia gór. In memoriam profesor Andrzej Żaki

Sesja poświęcona będzie pamięci zmarłego w bieżącym roku wybitnego polskiego archeologia profesora Andrzeja Żakiego (1923-2017). Był on jednym z pionierów i wieloletnim badaczem najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica i twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej z siedzibą w Krakowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż właśnie w Nowym Targu odbywały się spotkania KEA.  Osiągnięcia badawcze misji, zarówno na terenie Polski, jak i obszarów sąsiednich, ale też znacznie oddalonych (Peru, Australia i Oceania), przyczyniły się do rozwoju badań archeologicznych oraz przybliżenia problematyki najstarszego osadnictwa górskiego.  
Tematyka konferencji jest ściśle związana z działalnością naukową Profesora. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru czasopisma Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska przyrodniczego. Tematy referatów, których będzie można wysłuchać,  odnosić się będą zarówno do najstarszych okresów dziejów człowieka w obrębie obszarów górskich ale także wczesnego i późnego średniowiecza, ujętych w ramach badań archeologicznych. 
Organizatorem konferencji jest Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Historycznym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta Nowego Targu. Szczegółowy program poniżej. 

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu 
we współpracy z 
Urzędem Miasta Nowy Targ
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu

serdecznie zapraszają na 

Międzynarodową Konferencję Naukową 

ARCHEOLOGIA GóR
IN MEMORIAM PROFESOR ANDRZEJ ŻAKI
ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS
IN MEMORIAM OF PROFESSOR ANDRZEJ ŻAKI

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jan Machnik, Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mgr Jan Gancarski, Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Komitet organizacyjny:
mgr Robert Kowalski, Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, PTH O/Nowy Targ
mgr Sylwia Buławka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
mgr Magdalena Cieśla, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Katarzyna Kerneder-Gubała, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
mgr Paweł Kocańda, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, PTH O/Nowy Targ
mgr Anna Kraszewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM

13.10. 2017 r. (piątek)
 
14.00  Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie, Nowy Targ), Uroczyste otwarcie konferencji/
Opening Ceremony

SESJA INAUGURACYJNA

14:15  prof. dr hab. Jan Machnik (Polska Akademia Umiejętności, Kraków), Andrzej Żaki - romantyk i wizjoner w Karpatach 
14:45     prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków), Andrzej Żaki: biogram - najstarsze osadnictwo w Karpatach Zachodnich / Andrzej Żaki: biograpfic note - the oldest settlement in the Western Carpathians
 
15:15 Przerwa kawowa/ Coffee Break
 
15:30     mgr Jan Gancarski (Muzeum Podkarpackie w Krośnie), Skansen Archeologiczny
Karpacka Troja w Trzcinicy jako przykład ochrony i popularyzacji dziedzictwa
archeologicznego Karpat / The Carpathian Troy Open-Air Archaeological Museumat
Trzcinica: An Example of How to Protect and Promote the Carpathian Archaeological
Heritage
 
16:00   prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Wkład profesora Andrzeja Żakiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim w Karpatach polskich / Professor Andrzej Żaki’ scontribution to studies on the La Tène and RomanPeriods in PolishCarpathians

16:30 Przerwa kawowa / Coffee Break

16.50 dr Krzysztof Tunia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Archeologia Kotliny Sądeckiej w połowie XX w. i w 60. lat później

17.10 dr Paweł Madej (Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy), Wyżej, ku szczytom. Plany badań wykopaliskowych w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej - ostatni z wielkich projektów badawczych Andrzeja Żakiego / Higher, towards the peaks. Plans of archaeological excavations in the Himalayas and on the Tibetan Plateau – the last of Andrzej Żaki’s great research projects.

17:30 dr Piotr Kołodziejczyk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Góry Edomu
(płd. Jordania) w badaniach Instytutu Archeologii UJ w latach 2014-2017
 
17:50  Dyskusja, podsumowanie/ Discussion, Summary
 
20:00 Spotkanie integracyjne / Welcome Reception

14.10.2017 (SOBOTA)

10.00   Otwarcie drugiego dnia konferencji

ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA

PANEL I
10:00  prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, mgr Anna Kraszewska, mgr Magdalena Cieśla,
mgr Krzysztof Rak, mgr Jakub Skłucki, mgr Albert Wydrzycki (Instytut Archeologii,
Uniwersytet Jagielloński), Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej
 
10:20  mgr Maciej Wawrzczak (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), dr Marian Sojak
(Archeologický ústav SAV Nitra), Historia i stan badań nad słowacką częścią Pienin (od
Červeneho Kláštoru do Litmanovej) na tle porównawczym z Pieninami polskimi
 
10:40  mgr Sylwia Buławka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), mgr Katarzyna Kerneder-Gubała (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), W poszukiwaniu najstarszych śladów osadnictwa jaskiniowego w Tatrach Polskich. Rys historyczny / In search of the oldest traces of cave settlement in the Polish Tatra Mountains. A historical outline
 
11:00 lic. Joanna Markiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Początki i rozwój osadnictwa prehistorycznego w górach Europy Środkowej – studia przypadków/The beginnings and development of prehistoric settlement in the Middle European mountains – case studies
 
11:20 Dyskusja, przerwa / Discussion, Coffee Break

PANEL II
 
11:40 dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Sudety i Karpaty Zachodnie w okresie wpływów rzymskich. Struktury osadnicze, obrządek pogrzebowy, szlaki komunikacyjne, gospodarka. Próba porównania.
 
12:00 dr Ewa Lisowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Nowe badania nad wczesnym średniowieczem w Sudetach / New research on the early Middle Ages in the Sudeten Mountains
 
12:20 mgr Mateusz Okoński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zawadzie koło Tarnowa – kilka uwag na temat zastosowania technologii LIDAR w prospekcji archeologicznej. / Anearly mediewal stronghold in Zawada near Tarnow – few remarks on use of the LIDAR technology in archaeological prospection.
 
12:40 Dyskusja, przerwa/ Discussion, Coffee Break
 
PANEL III
13:00 Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kołodziejski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Narodowy Instytut Dziedzictwa O. Kraków), Średniowieczne budowle obronne na obszarze Karpat w badaniach prof. Andrzeja Żakiego
 
13:20  mgr Paulina Gorazd-Dziuban (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski), Najstarsza architektura monumentalna w świetle badań Profesora Andrzeja Żakiego – Kraków i Przemyśl/The oldestmonu mental architecture in the research of Professor Andrzej Żaki – Kraków i Przemyśl
 
13:40  mgr Paweł Kocańda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski; PTH O/Nowy Targ), Biecz i dawna ziemia biecka w badaniach Andrzeja Żakiego / Biecz and old Biecz Land in Andrzej Żaki' s researches
 
14.00  lic. Łukasz Czyrnek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), lic. Paweł Klóska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Karpacki Szlak Archeologiczny imienia prof. Andrzeja Żakiego/ Carpathian Archaeological Trailname of Andrzej Żaki
 
14:20 Dyskusja, przerwa obiadowa/ Discussion, Lunch Break

Z ARCHEOLOGII INNYCH GóR

PANEL IV
 
16:00  dr Patrick Cuthbertson (Department of Early Prehistory and Quaternary Ecology, Eberhard Karls Universität Tübingen; Institute of Archaeology, University of Oxford), Hominins in the Foothills: Why Mountain Regions are Key to Understanding Early Pleistocene Occupation in Central Asia
 
16:20  mgr Albert Wydrzycki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), The Mesolithic raw stone materials in Tyrol and in the adjacent area
 
16:40 dr Radosław Palonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Słupianek Anna (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Górale czy nizinni rolnicy – badania starożytnej kultury Pueblo w kanionach regionu Mesa Verde, Kolorado, USA / Highlanders or plains farmers – research on the ancient Pueblo culture in the canyons of the Mesa Verde region, Colorado, USA
 
17:00  mgr Sylwia Siemianowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław), dr Maciej Sobczyk (Ośrodek Badań Prekolumbijskich, Uniwersytet Warszawski), Centrum ceremonialne Maucallacta a Apu Coropuna. Obrzędy libacyjne w świetle źródeł historycznych i archeologicznych / The Ceremonial Center of Maucallacta and Apu Coropuna. Libation rites in the light of historical and archaeological sources.

17:20 Dyskusja, podsumowanie konferencji / Discussion, Summary

 • PRACA | dam
  Norwegia -TYNKARZ, MALARZ, DEKARZ, BLACHARZ BUDOWLANY, MONTER RUSZTOWAŃ. Praca w Oslo na warunkach norweskich, (firma norweska). Znajomość języka NIE jest wymagana,(pracownicy w firmie z Podhala). Zarobki w przeliczeniu; 9,000-15,000 zł./miesiąc na czysto.Bardzo częste zjazdy do kraju, wg.własnego uznania-średnio co 3 tygodnie.Tel; 0047 938 88 654, (8.00-21.00)
  Tel.: Tel; 0047 938 88 654
 • PRACA | dam
  Spółka POLSKIE TATRY S.A zatrudni KUCHARZA, POMOC KUCHENNĄ do Hotelu "Tatry" na Polanie Zgorzelisko, z możliwością zakwaterowania. Tel. 506 129 438.
 • PRACA | dam
  Firma komputerowa z siedzibą w Nowym Targu zatrudni informatyka z wykształceniem średnim lub wyższym, posiadającego prawo jazdy kat. B. Zainteresowanych prosimy o składanie CV na adres: praca@nowytarg.webd.pl, tel. 504 252 727.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  OKAZJA! APARTAMENT W CENTRUM ZAKOPANEGO, 3 POKOJE, GARAŻ. VEGA - 600 22 30 20
 • POŻYCZKI
  PROVIDENT - DYSKRECJA. 609 820 345.
 • PRACA | dam
  Tatrzański Bór w Małym Cichym zatrudni Panią (śniadania + sprzątanie pokoi) Atrakcyjne warunki !
  Tel.: 606100630
  E-mail: pawlikowski.tfj@gmail.com
  WWW: www.tatrzanskibor.pl
 • PRACA | dam
  PRACA W WYPOŻYCZALNI NART w Zakopanem już od teraz! Szukamy młodych i pracowitych osób. Oferujemy przeszkolenie z zakresu pracy i wysokie zarobki! CV - biuro@zakopane-goski.pl
  Tel.: 692987940
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA w ZAKOPANEM zatrudni KELNERKĘ I POMOC KELNERSKĄ, na stałe i na sezon zimowy. 601 533 566, 18 20 64 305.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - NAJTANIEJ NA PODHALU -
  Tel.: 691 317 098.
 • PRACA | dam
  Praca w Chochołowskich Termach Zastępca Szefa Kuchni Kelner/Kelnerka Ratownik Wodny Pracownik serwisu sprzątająego Bardzo dobre warunki pracy! Zapytaj: rekrutacja@chocholowskietermy.pl tel. 572 70 80 77
 • PRACA | dam
  Schronisko Smaków w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni OSOBĘ DO PRACY NA ZMYWAK, 14 złotych do ręki.
  Tel.: 881797673
 • PRACA | dam
  Zatrudnię POMOC DOMOWĄ ( Gronków) do opieki nad dzieckiem( 5lat) poniedz. - piątek od godz.13.00 do 19.00
  Tel.: 609464474
 • PRACA | dam
  Restauracja w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni młodą, energiczną osobę na stanowisko KELNERA.
  Tel.: 660172232
  E-mail: restauracja@burymis.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Szukam KAWALERKI lub NIEWIELKIEGO 2-POKOJOWEGO MIESZKANIA W ZAKOPANEM. Od lutego, na dłuższy okres -
  Tel.: 518 813 715.
 • MOTORYZACJA | inne
  ZATRZASNĄŁEŚ KLUCZYKI W SAMOCHODZIE - MY JE WYCIĄGNIEMY!
  Tel.: 696 204 718.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy POMOC KUCHENNĄ, KUCHARKĘ DO HOTELU - 608088017
 • PRACA | dam
  Sushi Kushi! Zatrudnimy sushimasterów, sushimasterki, kelnerów, kelnerki oraz kierowcę. Mile widziane doświadczenie na kuchni chociaż nieobowiązkowe. Prosimy o kontakt tel.
  Tel.: 883930208
  E-mail: anita@sushikushi.pl
  WWW: sushikushi.com
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Pilnie kupię DZIAŁKĘ lub LOKAL HANDLOWY lub KAMIENICĘ w Zakopanym, Kościelisku.
  Tel.: 660797241
 • PRACA | dam
  NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC ? SZUKAMY KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH KILKULETNIE DOŚWIADCZENIE. Proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę w biurze w Zakopanem w dynamicznym, kilkunastoosobowym zespole. Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, szkolenia i rozwój w ogólnopolskiej firmie. Zgłoszenia: AUDITPLUS Sp. z o.o., Zakopane, Tadeusza Kościuszki 1/301 lub na e-mail: praca@auditplus.p
 • PRACA | dam
  SZUKAMY PRACOWNIKÓW - SPRZEDAWCA oraz KIEROWNIK ZMIANY - sklep sportowy Krupówki -
  Tel.: 605 147 470.
 • ZDROWIE I URODA
  PRYWATNY INTERNISTYCZNY GABINET LEKARSKI - lek. Łukasz Błoński - specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim stażem przyjmuje w Zakopanem, ul. Kościuszki 11 (budynek Alior Banku) w każdy wtorek w godz. 14.00-16.00.
  Tel.: 602 690 348
 • USŁUGI | inne
  Góral Instal Firma zajmująca się wykonywaniem instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych oraz pomiarów.
  Tel.: 787498278
  E-mail: slawek-instalacje@wp.pl
 • PRACA | dam
  PRZYJMĘ OSOBĘ NA STOISKO POD GUBAŁÓWKĄ - DOBRY ZAROBEK - OGRZEWANE POMIESZCZENIE -
  Tel.: 723 10 08 79.
 • PRACA | dam
  GOSPODA PODKOWA W ZAKOPANEM ZATRUDNI KELNERKĘ. Praca stała. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  FIRMA JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. WŁAŚCICIEL SKLEPÓW BIEDRONKA, POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKA: ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU ORAZ SPRZEDAWCA - KASJER W ZAKOPANEM I NOWYM TARGU. TEL. 668 333 831
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  SKUP Samochodów każda marka.
  Tel.: 512 700 770
 • USŁUGI | budowlane
  OFERUJĘ USŁUGI SPAWALNICZE -
  Tel.: 784 508 873.
 • PRACA | dam
  STANOWISKO PRACY: POMOC DOMOWA, ZAKRES OBOWIĄZKÓW: SPRZĄTANIE, GOTOWANIE, PRASOWANIE, SPRAWOWANIE OPIEKI NAD MAŁYM PIESKIEM, PRZYGOTOWANIA BAGAŻU DO PODRÓŻY. OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATKI: UCZCIWOŚĆ, PRACOWITOŚĆ, LOJALNOŚĆ, GOTOWOŚĆ DO TOWARZYSZENIA PRACODAWCY W CZĘSTYCH PODRÓŻACH, PREFEROWANA KOBIETA STANU WOLNEGO. PRACODAWCA OFERUJE: LEGALNĄ UMOWĘ O PRACĘ WRAZ Z UBEZPIECZENIEM, WARUNKI WYNAGRODZENIA SĄ BARDZO DOBRE DO SZCZEGÓLNEGO OMÓWIENIA Z PRACODAWCĄ PO DOKŁADNYM UZGODNIENIU ZAKRESU PRACY. Panie zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na podany adres e-mail: mspraca@okpoczta.pl
 • BIURA RACHUNKOWE
  Usługi księgowo - kadrowe
  Tel.: 788539748
 • PRACA | dam
  Zatrudnię hydraulika, na terenie Zakopanego i okolice.
  Tel.: 722-310-615
 • PRACA | dam
  DELIKATESY NA KRZEPTÓWKACH PRZYJMĄ DO PRACY SPRZEDAWCÓW I MAGAZYNIERÓW. 504 154 670
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KUCHARZA/KĘ I POMOC KUCHENNĄ - Pensjonat w Białce Tatrzańskiej. 608 10 10 76.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ - 32 ARY, NOWY TARG. 18 266 35 74, 600 670 719.
 • PRACA | dam
  Biuro projektowe zatrudni ASYSTENTA PROJEKTANTA ARCHITEKTURY/KREŚLARZA.
  Tel.: 696845442
  E-mail: archista@archista.net
 • PRACA | dam
  Sala zabaw DLA DZIECI Małpi Gaj zatrudni do pracy w Rabce ZDRÓJ, tel. 6918884444
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  GÓRALSKI DOMEK - Zapraszamy do Cichego - spokojnej miejscowości, kilkanaście kilometrów od Zakopanego, gdzie czeka gotowy na Wasz przyjazd góralski domek "z duszą". Do dyspozycji: obszerny salon z tv, w pełni wyposażona kuchnia, 3 sypialnie (jedna 4-osobowa i dwie 2-osobowe, z możliwością dostawki) oraz 2 łazienki. Na miejscu parking.
  Tel.: 507 171188.
  WWW: www.goralskidomek.podhale.pl
 • BIURA RACHUNKOWE
  AUDITPLUS - Zakopane, Kościuszki 1/301 - Księgowość - Kadry i Płace - JPK - Doradztwo
  Tel.: tel. +48 18 20 00171
  E-mail: biuro@auditplus.pl
  WWW: www.auditplus.pl
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ ZMIENNIKA NA TAXI - Zakopane -
  Tel.: 888 223 761.
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  Noclegi w Zakopanem
  WWW: www.eNOCLEGI.biz
2018-01-22 14:55 Mańkowskich sposób na uzdrowisko 2018-01-22 13:00 Zamiast kwiatka jasełka na Dzień Babci i Dziadka 2 2018-01-22 12:23 Słońca znowu się rozmnożyły 2018-01-22 12:21 10 lutego w „Zadymie” - bal dla nowotarskiej „Chatki” 2018-01-22 12:08 Miejska Strefa Kibica Pucharu Świata w skokach narciarskich zaprasza 2018-01-22 11:30 Fiakrzy blokowali przejazd ul. Karłowicza 5 2018-01-22 11:10 Kayah wystąpi w Zakopanem. Mamy zaproszenia 2018-01-22 09:18 Bajkowe Zakopane o poranku 2 2018-01-22 09:07 Zima na stoku. Rozdajemy karnety 1 2018-01-22 08:48 „Szarotki” przegrały przy olbrzymim udziale swoich wychowanków 2018-01-22 08:02 Królowie parkietu 2018-01-22 07:17 Charytatywny 12h Slalom Maraton Zakopane 2018 - czwarta edycja dla narciarzy 2018-01-21 22:35 Takie spustoszenie pozostawili po sobie Warszawiacy 26 2018-01-21 22:27 Krupówki pod śniegiem i sypie nadal 2018-01-21 21:02 Ul. Nowotarska bardziej bezpieczna 5 2018-01-21 19:49 Polski ski-alpinista zginął pod lawiną w Tatrach 9 2018-01-21 19:40 Światowo na śniegu 1 2018-01-21 19:20 Chciałbym czuć się potrzebny miastu 2018-01-21 19:00 Zasłonięte oczy, zakneblowane usta 21 2018-01-21 18:32 Akcja poszukiwawcza na Babiej Górze (aktualizacja) 1 2018-01-21 18:30 Ekologia jest wygodna 3 2018-01-21 18:02 Podhale sparuje i testuje 2018-01-21 16:04 Polacy drużynowo z pierwszym w historii medalem Mistrzostw Świata w Lotach 1 2018-01-21 15:50 W MZK zapachniało strajkiem 2018-01-21 14:34 Zaczęło sypać. Na Krupówkach sporo turystów 1 2018-01-21 12:22 Chmury, mgły i oblodzenia 2018-01-21 11:20 Łukasz Jarosz wraca na ring! 2018-01-21 09:48 Sztab kryzysowy ostrzega przed smogiem 2 2018-01-21 07:45 Jasełka dla dziadka, babci i nie tylko 2018-01-20 21:29 Śmiertelny wypadek na zakopiance (aktualizacja) 6 2018-01-20 21:23 Wiosna tuż tuż? W mieście pojawił się bocian 1 2018-01-20 20:28 Młoda zakopianka wystąpiła w programie The Voice Kids Poland 1 2018-01-20 20:22 W Klikuszowej woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia 2018-01-20 20:01 Budowa obwodnicy ruszyła mimo zimowej aury 2018-01-20 19:53 JA, GENIUSZ. 1 2018-01-20 18:07 Hokej na butach czyli sposób na nowy wózek dla Kubusia 2018-01-20 17:09 Wiatr powstrzymał Stocha na 2 miejscu 2018-01-20 15:38 Ekolodzy protestują - Krupówki nie dla Koni 31 2018-01-20 15:13 Spłoszony koń potrącił dziecko 24 2018-01-20 14:01 Szkoła melomanów 2018-01-20 12:50 Konferencja „O Naszą Niepodległą” w nowotarskim „Goszczu” 2018-01-20 12:04 Zakopianka zapchana - trwają powroty i przyjazdy 3 2018-01-20 10:40 Strażacy z Nowego Targu szukali zaginionego krakowianina 2018-01-20 10:00 Koncertowe 670-lecie lokacji Krościenka 28 2018-01-20 08:00 Na biegówki do Waksmunda 2018-01-19 23:29 Światowy Dzień Śniegu - bez skoczków 4 2018-01-19 22:00 Willa Nowotna - powrót do świetności (WIDEO) 3 2018-01-19 21:00 Rusza Palenica i Szafranówka 2018-01-19 19:00 Zbiórka dla pogorzelców na zrzutka.pl 5 2018-01-19 18:59 Gombica wraca do Witkacego 2
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2018-01-22 13:35 1. NA Karłowicza niema komunikacji regularnej 2018-01-22 13:31 2. Do Turysta - opowiadasz kompletne bzdury pisząc o przeznaczeniu tego młodego człowieka. Ten młody człowiek powinien uprawiać swoje hobby i w zdrowiu dożyć sędziwego wieku. Niestety ten młody człowiek uwierzył w promowane od wielu lat szkolenia lawinowe i propagowaną na tych szkoleniach wiedzę która sprowadza się mniej więcej do stwierdzenia: jest zima, jest śnieg, jest zagrożenie lawinowe ale ty się nie bój tylko kup sobie sprzęt lawinowy a będziesz bezpieczny. I tu w całości zgadzam się z komentarzem abc, który mniej więcej prezentuje podobny pogląd do mojego. Ten wypadek - niestety śmiertelny - pokazuje dobitnie, że posiadanie specjalistycznego sprzętu lawinowego nie daje żadnej gwarancji na przeżycie. Powiem więcej, świadomość posiadania sprzętu lawinowego i znajomość jak go użyć powoduje fałszywe przekonanie że jest sie bezpiecznym i jednocześnie obniża czujność jaką powinien cechować się każdy wędrujący zimą po górach. 2018-01-22 13:29 3. A gdzie uśmiechy na twarzach tych dzieci-przecież wiara to radość -więc po co reportaż? 2018-01-22 13:29 4. Kiedy wreszcie fiakrzy będą mieć kasy fiskalne , przecież to też transport , a transport w Polsce jest już od kilku lat z kasami fiskalnymi ! No ale żeby mieć kasę trzeba prowadzić działalność !!!!! 2018-01-22 13:14 5. No i co ze wozi? Ma do tego prawo. Maja dobra oferte bo parkujac u nich na parkingu mozna odrazu pojechac taxi do gory a nie czekac az laskawie podjedzie bus ktory wogole nie trzyma sie rozkladu i niewiadomo kiedy bedzie 2018-01-22 13:13 6. Nie spotkalem sie jeszcze z rodowitym Warszawiakiem, aby zostawil taki "porzadek" po sobie. Kazdy raczej dba o swoj region. Zwlaszcza opinie o nim. Szkoda ze tak zniszczyli im opinie. Nazywaja ich "werbusami" lub "sloikami". 2018-01-22 13:12 7. Nie wystarczą laurki własnoręcznie zrobione ? 2018-01-22 12:58 8. Czy może mi ktoś polecić warsztat oprawy obrazów? Mam kilka do zrobienia a dotychczasowy przestał mi pasować. 2018-01-22 12:39 9. Brawo za odwagę urząd powinien przypilnować taxi jak zabieranie przystanków? ??! 2018-01-22 12:38 10. @niepełnosprawny umysłowo - to widać :))) prawda boli :):))
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Bojcorka

FILMY TP

Album TP