2023-06-25 11:30:00

Reklama

Z archiwum

Szkolna historia Daniela Obajtka, prezesa Orlenu

Gdy w 1994 roku publikowaliśmy ten tekst nikt nie mógł przypuszczać, że Daniel Obajtek stanie się jedną z najbardziej znanych osób w Polsce. Szefem jednego z największych państwowych koncernów paliwowych a równocześnie tak kontrowersyjną postacią. Wygrzebaliśmy tekst z archiwum Tygodnika. Przenieśmy się do 1994 roku, gdy Obajtek chodził do Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu. Wówczas zainteresowaliśmy się jego problemami.

- Wie pani kiedy jest najgorzej? Gdy spotykam któregoś ze swoich rówieśników, uczniów - tych, którym wcześniej mówiłem, jak się bronić, jak egzekwować swoje prawa - na pytanie ,,co słychać?” muszę odpowiadać: „ Wyleciałem ze szkoły". 

Wet za wet!
Daniel Obajtek, uczeń IV klasy Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu jednocześnie przewodniczący Krajowej Rady Młodzieży Samorządów Uczniowskich RP, próbuje opanować nerwowy tik. Nabawił się go przez kilka ostatnich miesięcy. W grudniu, z powodu dusznicy wywołanej zażyciem środków uspokajających - ze szkoły zabrała go karetka pogotowia. Nie kryje, że „kinder-niespodzianki" spotykające go nieomal codziennie ze strony dyrekcji i niektórych nauczycieli sprawiły, iż zaniedbał naukę. Dwukrotne relegowanie ze szkoły w ciągu zaledwie sześciu tygodni, istotnie prosi się o wpis do Księgi Guinnesa.

Pierwsza decyzja

...o skreśleniu Daniela Obajtka z listy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych zapadła na Radzie Pedagogicznej, która odbyła się 10 października ub.r. Wkrótce potem na szkolnej tablicy ogłoszeń wywieszona została lista zarzutów stawianych usuniętemu uczniowi, obejmująca: „szkalowanie dobrego imienia Pana Stanisława Pietrzaka (donos pisemny do dyrektora), destabilizacje samorządu szkolnego, wykorzystanie pomieszczeń samorządu szkolnego dla celów prywatnych (nocleg dla pijanych absolwentów), niestosowanie się do poleceń dyrektora, nieprzedstawienie pełnego rozliczenia z działalności samorządu za ubiegły rok, notoryczne kłamstwa oraz arogancję, szantażowanie nauczycieli w trakcie Rady Pedagogicznej". Znaczną część tych zarzutów, w trakcie rozmów z bezpośrednio zaangażowanymi, trudno było zarówno potwierdzić jak i podważyć ze względu na tajemnicę Rady Pedagogicznej, sprzeczne oświadczenia nauczycieli i ucznia, wreszcie niechęć świadków do publicznego wypowiadania swoich opinii. Od decyzji Rady Pedagogicznej Daniel odwołał się do jednostki nadrzędnej, czyli Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Ten zaś uchylił postanowienie nauczycielskiego gremium, uzasadniając taki werdykt „rażącym naruszeniem przepisów prawa administracyjnego”. Daniel Obajtek pozostał w szkole. 16 grudnia Rada Pedagogiczna ponownie jednak zadecydowała o skreśleniu go z listy uczniów.

Dyrektorskie oburzenie

Dyrektor nowotarskiego Zespołu Szkół Rolniczych, Marian Nowak nie przeczy, że pierwsza decyzja Rady nie spełniała formalnych wymogów. Jednocześnie oburza się na konieczność wydawania w takich wypadkach decyzji administracyjnych. Potwierdza, że nie zgodził się na zebranie, które miało wyłonić kandydatów do Miejskiej Rady Uczniowskiej przy Radzie Miasta, ponieważ nie miał wtedy oficjalnego potwierdzenia, że Daniel został przewodniczącym Krajowej Rady Młodzieży. Teraz potwierdziła to obecna przy wyborze dziennikarka z „Rzeczypospolitej", wiec nie ma już przeszkód. Decyzją dyrektora została także zawieszona działalność prowadzonego przez samorząd punktu spożywczego. Samorząd stracił jedno z danych mu wcześniej pomieszczeń.- Działalność gospodarcza przyniosła więcej szkody niż pożytku, gdyż powodowało to opuszczanie lekcji przez uczniów, a pomieszczenie stało się prywatnym gabinetem Daniela Obajtka - mówi dyrektor. - Problemy zaczęły się o wiele wcześniej, a 7 czerwca ubiegłego roku Rada Pedagogiczna wystosowała do Wojewódzkiej Rady Uczniowskiej przy Kuratorium Oświaty prośbę o odwołanie Daniela Obajtka z pełnionej funkcji. W uzasadnieniu była mowa o niewywiązywaniu się z obowiązków ucznia. Pismo zawiera m.in. uwagę, że „(...) działalność Daniela zaczęła przybierać formy godzące nie tylko w ideę samorządności, lecz także w dobre imię całej szkoły". „W sposób szczególny razi nas ograniczenie działalności Samorządu Uczniowskiego jedynie tylko do funkcji roszczeniowej": „samorząd zaczął czynić z naszej placówki arenę walk wszystkich ze wszystkimi" - stwierdziło dwunastu podpisanych pod nim nauczycieli. Szkolna gazetka „Eskulap” stała się w ich odczuciu ,,forum dyskredytowania dyrekcji, szkoły i profesorów w oczach uczniów". Daniel jawił się tu jako osoba apodyktyczna i nonszalancka.

- Jakie skutki dla szkoły może mieć taka konfrontacja? – pytam dyrektora szkoły.

- Gdyby nie było prasy  i nagłośnienia, sprawa byłaby załatwiona normalnym trybem. Jeżeli ministerstwo miesza się w decyzję administracyjną - robi to niezgodnie z prawem. Jednostką odwoławczą jest Wydział Rolnictwa w Nowym Sączu. To, co się dzieje - w oczach ludzi mądrych - nie powinno szkole zaszkodzić, bo świadczą o niej inne osiągnięcia. A że znalazł się ktoś taki jak Daniel, który uważa, że jest najważniejszy może negować wszystko; że zrobił się on takim trybunem młodzieży - nic na to nie poradzę. Jeżeli ministerstwo dało uczniom powyżej osiemnastu lat możliwość usprawiedliwiania sobie nieobecności, to uważam, że wyrządziło im dużą krzywdę, gdyż daje to możliwość manipulacji i nie uczy obowiązkowości, co może być tragiczne w skutkach gdy podejmą pracę. Uważam też, że mieliśmy odwagę, mimo oświadczeń na piśmie matki, iż zajmie się tym Kuratorium lub minister oraz sformułowań w ustach ucznia, które były szantażowaniem Rady Pedagogicznej - wyciągnąć konsekwencje ze zdarzeń i faktów.

Czy nikt z grona nie sprzeciwiał się tym decyzjom?

Głosowanie było tajne, nie było całkowitej jednomyślności, ale zdecydowana większość opowiedziała się za skreśleniem Daniela z listy uczniów. Na jednej ani na drugiej Radzie Pedagogicznej nikt nie wystąpił w jego obronie. Na obu zresztą był obecny opiekun samorządu. Również nikt z uczniów nie zgłosił mi, że chciałby w Radzie wystąpić w jego obronie, a wielokrotnie samorząd prosił np. o warunkowe pozostawienie kogoś.  Ja sam, zawsze, kiedy to jest możliwe, bronię uczniów.

- Jaka jest w takim razie odpowiedzialność grona za kogoś, kto jest wrażliwy, aktywny, a mógłby być bardzo przydatny? Dlaczego konfrontacja zamiast współpracy?

- Myśmy do konfrontacji nie dążyli. Nasze działania miały na calu pomoc dla Daniela.

- Czy formą pomocy są również decyzje o usunięciu go za szkoły?

- W tej sytuacji tak. Bo on uważa, że nie ma dla niego w szkole autorytetu. Po drugie - dla jego własnego dobra i postawienia na pierwszym miejscu obowiązków uczniowskich - zmiana szkoły byłaby wskazana. Najlepiej gdyby była to szkoła w pobliżu domu  i rodzice mieliby na niego większe oddziaływanie.

Dokonać wyboru

Do obrazu uczniowskich potknięć Daniela, wicedyrektor Maria Długa dołącza opinie, że Daniel jest uczniem słabym i zatracił proporcje miedzy działaniem, a szkolnymi obowiązkami. Wzorową ocenę z zachowania w I semestrze klasy trzeciej przyćmiła nieodpowiednia ocena na koniec roku. Stało się tak, pomimo iż zarządzenia MEN gwarantuje uwzględnienie wyników  z półrocza przy ocenie końcowej. Dyrektor wyjaśnia, że powodem było dużo godzin nieusprawiedliwionych i lekceważący stosunek ucznia do nauki, a kryteria oceniania ustala się w szkole. - Innego rozwiązania nie było - mówi o relegowaniu ze szkoły wychowawca Daniela, nauczyciel WF, Stanisław Pietrzak. - Przez dwa lata był to uczeń prawie niezauważany, nie sprawiał kłopotów. A teraz myślę, że zmiana szkoły byłaby najlepsza. Po prostu zdemoralizował uczniów tym, że wychodził, kiedy chciał. Teraz już prawie wszyscy przynoszą takie usprawiedliwienia na świstkach. To rozkłada klasę. Frekwencja bardzo się pogorszyła. Gdy przeprowadziłem anonimową ankietę i na życzenie samej młodzieży ujawniłem wyniki - Daniel wypadł jako najmniej lubiany i najmniej godna zaufania osoba w klasie. Trójka samorządowców w obecnej kadencji: Marlena Zimnicka, Grzegorz Chmielowiec i Krzysztof Ławecki - dostrzega pozytywne strony aktywności Daniela; znalazł sponsora na zakup sprzętu, szkoła wzbogaciła się o urządzenia audiowizualne, a internatowi przybyła satelitarna antena.- Fajnie pracował - mówią - tylko zbyt wiele rzeczy próbował robić na własną rękę, a reszta dowiadywała się o tym po fakcie. Na zebrania często przychodziły przypadkowe osoby, a nie wybrane trójki klasowe. Z początku wszyscy byli Danielem zachwyceni i był wśród uczniów popularny. Potem okazało się, że nie dojrzał do swej roli. Jest inteligentny, ale bardzo podatny na obce wpływy, jeśli chodzi o pieniądze i o wiedzę. Kiedyś może go to doprowadzić do katastrofy.

Gdy w szkole gościła pani wizytator z Nowego Sącza, Daniel Obajtek zdecydował się zrezygnować ze swojej funkcji przewodniczącego SU na trzy miesiące. 

Zastąpił go wtedy wybrany przez uczniów na ten czas Bogdan Lisak. - Pracę Daniela obserwuję od roku - mówi Bogdan - i nie wydaje mi się, by cokolwiek destabilizował. Efekty są widoczne: 20 wypracowanych milionów, dyskoteki, dni sportu na lodowisku, działalność w kawiarni, pismo "Eskulap", zakup drewna na boazerie w korytarzu. Zaraz po wybraniu mnie na przewodniczącego, wystosowałem dwa pisma. Jedno do Komitetu Rodzicielskiego - dotyczyło ono faktu, że Komitet Rodzicielski niezgodnie ze statutem szkolnym wybrał przedstawicielkę do Rady Szkoły. Miała być wybrana na zebraniu ogólnym, a została wybrana na zebraniu trójek klasowych. Panowie z Komitetu Rodzicielskiego przyznali mi potem rację. Drugie pismo dotyczyło skreślenia przez pana dyrektora całego protokołu z zebrania, które miało wyłonić członków Rady Szkoły. Pan dyrektor doradził mi wycofanie tego pisma, gdyż - jak powiedział - nie uznaje mnie za przewodniczącego samorządu z powodu niedopatrzeń formalnych. Wycofałem pismo. Samorząd został potem zaakceptowany przez wszystkich wyborców. - Mieliśmy stworzyć młodzieżową Miejską Radę Uczniowską przy Radzie Miejskiej. Pan dyrektor zażądał protokołu z zebrania. Powiedział, że nie uznaje Daniela jako przewodniczącego Krajowej Rady Młodzieży, a nie zezwala na zebranie SU i wybory do Miejskiej Rady Uczniowskiej. Od tej pory zebrania się nie odbywają. Ostatnie było 15 listopada. 18 stycznia, po trzech miesiącach, które upłynęły od rezygnacji Daniela - przekazuję mu z powrotem funkcję. Ale teraz Daniel nie jest przewodniczącym i dzieją się takie rzeczy. Kto więc destabilizuje samorząd -

Daniel czy pan dyrektor?

Pierwszy raz zabrałem głos w obronie Daniela po usunięciu go ze szkoły w październiku. Nie mogło to nastąpić wcześniej, gdyż pierwsza Rada Pedagogiczna odbyła się w trybie ekspresowym, a uczniowie zostali poinformowani, co będzie jej przedmiotem. Na drugiej Radzie nie występowaliśmy w obronie Daniela, uspokojeni zapewnieniem pani wizytator, że zostanie przywrócony do szkoły. Na temat Daniela zdecydował się wypowiedzieć były przewodniczący SU, Rafał Rutkowski. - To nie była zła kadencja. Wiele akcji Daniel przeprowadzał samodzielnie, dość wymienić choćby Klub Kibica czy zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły. Ciągle coś robił, za czymś biegał. Imię szkoły zostało rozsławione - na przykład audycjami w lokalnym radiu. Zajmował się sprawami młodzieży, kontaktował z rzecznikiem praw uczniowskich, bronił uczniów. - Na początku Daniel był odbierany jak błędny rycerz, ale potem okazywało się, że wszystkie rzeczy, których się podejmował - potrafił załatwić, zrobić, znaleźć sponsorów. Osobiście podziwiałem go za to, do czego doszedł, bo w rok zostać przewodniczącym SU w szkole i przewodniczącym Krajowej Rady Młodzieży - to bardzo dużo. W to, co robił, angażował się całym sobą. A w sytuacji, jaka się wytworzyła - uważam, że obie strony: i jedna, i druga, powinny odpuścić.

Prawo do błędów

Więcej na temat całej sprawy i okoliczności towarzyszących, wie opiekun szkolnego samorządu, Wojciech Kudasik. - Samorząd z Danielem jako przewodniczącym wystartował na gotowej już bazie - mówi nauczyciel - ale za jego kadencji podziało się wiele: zakupił sporo sprzętu dla szkoły, piłki do WF, urządzenia do kuchni: kuchenka mikrofalowa, czy frytkownicę. Dziesiątki milionów poszły na zakupiony przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego sprzęt muzyczny i lampę stroboskopową. Był kontynuowany konkurs "Klasa Gospodarzem Szkoły" - dla najlepszej klasy Komitet przeznaczył wtedy 15 mln zł. Na prośbę burmistrza Borowicza - po wygranym wcześniej z innymi szkołami konkursie na najskuteczniejszy doping - zorganizowany został Klub Kibica. Podczas urządzonych przez samorząd Dni Sportu, z lodowiska korzystała cała szkoła. Uczniowie przejechali wtedy na koniach, z transparentami, szlakiem sponsorów reklamujących ich firmy. Zagospodarowali też i urządzili pomieszczenie dla samorządu, a potem zostało odebrane. - Jako opiekun SU cały czas czuwałem nad prawidłowością rozliczeń dokonywanych przez klasy dyżurujące w ramach konkursu "Klasa Gospodarzem Szkoły" i nie stwierdziłem tam żadnych nieprawidłowości. Skutkiem uchwały podjętej na zebraniu samorządu - w obecności pana dyrektora - zarząd SU zyskał swobodę dysponowania wypracowanymi pieniędzmi. - Podczas bytności w szkole pani wizytator z Wydziału Rolnictwa - po pierwszym usunięciu Daniela ze szkoły, a potem na spotkaniu grona, które okazało się „spotkaniem prywatnym" - występowałem w obronie tego ucznia. Tego dnia z panią wizytator spotkali się również ksiądz i uczniowie broniący Daniela. Niestety, do tej pory nie widziałem notatki z tego spotkania. Tydzień później odbyło się drugie spotkanie w obecności pani wizytator. Byli na nim trzej przedstawiciele służby zdrowia, matka Daniela, pan dyrektor, wychowawca i ja. Tam również przedstawiłem swoje stanowisko. Stwierdzono wtedy, że Daniel powinien w szkole pozostać. Opinie z obu spotkań niewiele się  zdały, bo 16 grudnia został on ponownie skreślony z listy - bez zachowania przewidzianej statutem szkoły gradacji ostrzeżeń i kar. - Szkoła jest po to, żeby uczniowi pomóc - komentuje przypadek Daniela inny nauczyciel, Piotr Węgrzyn. - Usunięcie nie było racjonalne. Uczeń ma prawo popełniać błędy, bo ma jeszcze czas je naprawić. A my musimy być mądrzejsi i musimy rozmawiać. W tym duchu próbuje zresztą rozmawiać z gronem nauczycielskim. Na Radzie, kiedy zapadła ta decyzja, nie byłem obecny, gdyż musiałem wyjechać do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego - i bardzo tego żałuję. Nadal trudno mi się pogodzić z takim postanowieniem.

Psycholog radzi

Dłuższy kontakt z Danielem miała psycholog Maria Świst z międzyszkolnej Poradni Psychologiczno-Zawodowej. Jej opinia o stanie zdrowia ucznia objęta jest tajemnicą lekarską. Dziwi ją jednak sposób postępowania w tej sprawie. - Skoro zostałam wezwana przez Radę Pedagogiczną i przywieziona przez wychowawcę klasy myślałam, że moja wypowiedź będzie wzięta pod uwagę. Ale okazało się, że grono wie lepiej. Wysłaliśmy potem z poradni do szkoły opinię, która zawierała różne zalecenia, lecz nie było wśród nich sugestii wyrzucenia ze szkoły.

Zdrowy rozsądek

- Z Danielem miałem kontakt przed wyborami samorządowymi - mówi burmistrz Nowego Targu, Czesław Borowicz. - Jest on niewątpliwie wielką indywidualnością i może to jest przyczyną konfliktu. Bardzo pozytywnie odbierałem go jako działacza, natomiast często powtarzam: „nie zapominaj, że jesteś uczniem". Trenerem pracującym z młodzieżą byłem przez dwadzieścia lat i myślę, że chyba dotyczy to również szkoły - że indywidualności nie trzeba traktować jak czegoś, co przeszkadza. Powinno się im pomóc rozwijać z korzyścią dla innych, dla szkoły, a potem dla społeczeństwa. Młodzież jest dziś inna - może psychicznie słabsza, dlatego potrzebuje dialogu i motywacji do pracy nad sobą. Ten dialog nie zawsze oznacza równość stron. W tym przypadku emocje wzięły chyba górę nad zdrowym rozsądkiem. Profesor Kudasik, z którym kilkakrotnie się zetknąłem - jako nauczyciel i wychowawca zrobił na mnie wspaniałe wrażanie. Dlatego, że potrafi być przyjacielem młodzieży i ją zrozumieć. Zrozumienie jest potrzebne, aby tych młodych poprowadzić w dobrym kierunku.

Będę go bronił

Szkolny katecheza ks. Kazimierz Szelest na sprawę Daniela Obajtka patrzy z dystansem osoby duchownej i jednocześnie z wrażliwością kogoś uczestniczącego w życiu szkoły. - To chłopak jak najbardziej normalny w podejściu do życia i nauki, bardzo operatywny, bardzo ambitny, jak każdy z nas nie bez wad - mówi. - Dziwi mnie bardzo, że te cechy jego osobowości tak szybko pociągnęły za sobą konsekwencje w postaci wyrzucenia go ze szkoły bez ostrzeżeń. Są uczniowie gorsi pod względem kultury zachowania, a jednak właśnie Daniel został tak gwałtownie usunięty. Gdyby rzecz ograniczyła się do faktów, które zostały przedstawione, to uważam że należy się pojednać, ale zbyt pochopne, surowe, niewspółmierne do winy potraktowanie go przekonuje mnie, że są sprawy o których nie wiem; że jeszcze coś się za tym kryje. - W zeszłym roku sam zwracałem mu uwagę, że jest bardziej działaczem niż uczniem. Zaważyłem też jego idealistyczne nastawienie do świata. Decyzją Rady byłem jednak bardzo zaskoczony. Nie zawsze uczestniczę w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, ale zwykle są one ogłaszane w zeszycie wystawionym na portierni. Ta dwie dotyczące Daniela, anonsowane były w zeszycie wystawionym w pokoju pani wicedyrektor. Ja opowiadam się za tym, żeby uczeń został w tej szkole i będę bronił Daniela mówiąc, że nie ma istotnej przyczyny uzasadniającej usunięcie go ze szkoły. Myślę, że na początku zlekceważono determinację Daniela. Jeśli nie dojdzie do porozumienia - nikt na tym nie wygra.

Ostatnie słowo

- Uważam, że również druga decyzja o usunięciu mnie ze szkoły była ukartowana przez pewną grupę nauczycieli i na niewiele by się zdała jakakolwiek obrona na Radzie Pedagogicznej - mówi Daniel. - Świadczy o tym fakt, że wychowawca dał mi do zrozumienia, iż usprawiedliwienia mojej ostatniej nieobecności już nie będą potrzebne. Opuszczone przeze mnie godziny są zresztą usprawiedliwione. Nieobecność wiążą się z badaniami z tym, że chorowałem. Nie chcę z nikim wojować - nie mam na to sił i zdrowia. Chcieliśmy zażegnania konfliktu, jednak pan dyrektor - w obecności opiekuna samorządu stwierdził, że w takim gronie rozmawiał nie będzie. Ponieważ jednak sprawy zaszły daleko, będę dążył, aby prawda o stosunkach panujących w szkole i traktowaniu uczniów przez pewną małą grupę nauczycieli wyszła na jaw. Druga tak szalona osoba, która walczy o prawa uczniowskie, pewnie się już w szkole nie znajdzie. A elementarne pojęcie o sprawiedliwości wyniosłem z domu i nic na to nie poradzę.

Dobry ale niewygodny

Anonimowy przyjaciel Daniela. - On w tej szkole jest spalony. Dziś wygląda to na wojnę między uczniem, a nauczycielem. Przez odsunięcie któregoś nauczyciela pozornie można wygrać, ale przecież zastąpią go inni z grona. On za bardzo poświęcił się obowiązkom, które wziął na swoje barki, przez co musiał zaniedbać naukę. Gdyby nauczyciele wiedzieli, że chodzi mu o zdobycie wiedzy, a nie o wygranie wojny - może jeszcze wszystko byłoby dobrze.

Ostatnia wiadomość

- Druga decyzja o skreśleniu Daniela Obajtka z listy uczniów również została uchylona. Następna Rada Pedagogiczna poświęcona klasyfikacji uczniów odbędzie się 23 stycznia. Dyrektor szkoły stwierdził, że skoro decyzje grona uchylane są z przyczyn formalnych - nie ma sensu podejmowanie jakichkolwiek działań w sprawie Daniela. O zawieszeniu broni nie można zaś mówić, bo nikt jej nie dobywał.


Anna Szopińska
Tygodnik Podhalański 1994 rok 


Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Klara z Suwałk 2023-11-28 08:06:38
Powtarzam po dwu miesiącach: wielki, wielki Dobrodziej !
Klara z Suwałk 2023-09-28 15:59:47
Nasz Dobrodziej benzynowy. Dziękujemy !
Tuna Tym gÓru 2023-06-27 12:27:07
@true, czyli to jednak wy jesteście chamy, prymitywy i szerzycie nienawiść. A mówicie, że to Czanek. Więc jak jest?
true 2023-06-27 10:31:41
@Tuna Tym gÓru, no tak, to zbyt łagodne określenie dla Przemka
Tuna Tym gÓru 2023-06-27 09:36:04
@kurr, BRAVO! Okazuje się jednak, że Przemysław Czarnek -nauczyciel akademicki- NIE JEST GŁUPI
Podwózka 2023-06-27 08:43:24
@kurr, w sumie masz rację
kurr 2023-06-26 21:45:53
moje pytanie wydobyło się z tego samego rejonu organizmu co i twoja oracja
Podwózka 2023-06-26 17:59:39
@kurr, skąd takie pytanie?
kurr 2023-06-26 16:38:53
że jak ? nauczyciele są głupi ? hmmm...
Podwózka 2023-06-26 12:33:59
A ja bym chciał poznać nazwiska tych 12 nauczycieli, którzy podpisali się pod pismem Rady Pedagogicznej, wystosowanym do Wojewódzkiej Rady Uczniowskiej przy Kuratorium Oświaty z prośbą o odwołanie Daniela Obajtka z pełnionej funkcji.
Wydaje się, ze uczeń aktywny, któremu nieobojętne były sprawy szkolne, był w skandaliczny sposób zaszczuwany przez tzn grono pedagogiczne.
Nie było żadnego sprawiedliwego dorosłego?
Ciekaw jestem pełnej opinii pani psycholog Maria Świst z międzyszkolnej Poradni Psychologiczno-Zawodowej na temat całej tej sprawy.
A wielebny to w końcu bronił ucznia, czy go nie bronił? Akurat katecheta nie musiał się niczego bać. W tekście nie widzę informacji o zdecydowanej obronie ucznia Obajtka.
Tak więc, ci "sprawiedliwi" siedzieli wydygani na kolejnych konferencjach.
Ilu takich Danieli zostało sponiewieranych przez system?
Ilu nadal jest poniewieranych!?

Polecę cytatem - pan D.O musi mieć nieprawdopodobnie silną psychikę.
Zajebi..cie silną!
true 2023-06-26 08:41:36
Warto poczytać do końca!!!
cyt. "To nie była zła kadencja. Wiele akcji Daniel przeprowadzał samodzielnie, dość wymienić choćby Klub Kibica czy zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły. Ciągle coś robił, za czymś biegał. Imię szkoły zostało rozsławione - na przykład audycjami w lokalnym radiu. Zajmował się sprawami młodzieży, kontaktował z rzecznikiem praw uczniowskich, bronił uczniów..."
Czyli gość dużo robił, więcej niż wszyscy dorośli i był niewygodny... Potrafił wychwycić niesprawiedliwość i przeciwstawić się systemowi a także myśleć o zakupach potrzebnych dla szkoły bo nikt o tym nie myślał... Czy to źle? Jasne - najlepiej stłamsić indywidualność, jakże to i dziś też powszechne.
japrdl 2023-06-25 22:38:21
@anastazja, tobie potrzebny POrządek rodem z Bangladeszu. Oni raz dwa zrobią z tobą POrządek. PO KO sie jeszcze ci mało?
Anastazja 2023-06-25 19:05:45
Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. W szkole się marnował. Trudny charakter jak prezesa. Putinowi brakuje takich ludzi, raz, dwa zrobiłby porządek na Krymie.
Podwózka 2023-06-25 17:19:37
Do tej pory tylko podziwiałem pana Daniela Obajtka za świetne zarządzanie gigantycznym polskim koncernem, a teraz dodatkowo go jeszcze polubiłem :)
Tosiek 2023-06-25 16:27:30
Panie Arturze, szklanka jest tylko do połowy pełna. Ludzie, którzy mieli dobre stopnie, ale nie mieli ambicji okupują dziś niskie szczeble jako prekariusze bo szkolny rygor jest całkowitym przeciwieństwem dorosłego życia.
obywatel NN 2023-06-25 13:59:34
Jest jeszcze paru Panów Senatorów z terenu, o których nic nie wiemy. Warto wiedzieć.
Obserwator 2023-06-25 13:56:42
Szkodnikiem był i Szkodnikiem jest... a ta szacowna szkoła niech na zawsze zachowa milczenie że kiedykolwiek ów był uczniem tej szkoły...
T100 2021-09-10 17:40:24
Teraz będę jeździł na waszych gahbah
lenin 2021-09-10 11:51:45
Zahartowany jak stal, nic mu teraz nie straszne, żadne prawo, żadne przepisy. Takich ludzi hołubi PIS.

Reklama
 • NAUKA
  JĘZYK ANGIELSKI dla zaawansowanych i średniozaawansowanych, prowadzony przez studentkę z Teksasu USA. 600 184 140.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy pracowników biurowych do biura podróży 726777444.
 • PRACA | dam
  Autoryzowany Serwis Ford w Nowym Targu poszukuje osoby zainteresowane pracą na stanowisku: MECHANIK SAMOCHODOWY. Zadania: Samodzielna naprawa pojazdów (naprawy mechaniczne, elektryczne i elektromechaniczne). Obsługa urządzeń diagnostycznych i pomiarowych stosowanych w technice motoryzacyjnej, doposażanie samochodów w akcesoria i układy zabezpieczeń przed kradzieżą. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe elektryczne, mechanik samochodowy lub pokrewne. Umiejętność obsługi testerów diagnostycznych, Wiedza techniczna na temat budowy pojazdów, Oferujemy: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełny etat, Atrakcyjne wynagrodzenie w systemie premiowym, Pracę jednozmianową. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie lub bezpośrednio na adres e-mail: wikarpodhale@wikar.pl Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne prosimy o umieszczenie na CV aktualnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, DROBNE REMONTY 787 036 888.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC POD MAGAZYN. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL NA PIZZERIĘ W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA SZAŁAS POD KULIGI. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ BUDĘ HANDLOWĄ PRZY WYCIĄGU NARCIARSKIM W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA HALE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, LAKIERNIĘ, PRALNIE, HURTOWNIĘ, MAGAZYN. 502 658 638
 • PRACA | dam
  KUCHARZ/KA, PIZZER/KA, KELNER/KA, POMOC KUCHENNA z doświadczeniem, do karczmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Możliwość zamieszkania. 602755354.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię fliziarzy, ekipy, podwykonawców. 601 508 736.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  MAŁE MIESZKANIE do wynajęcia w Nowym Targu. Dom prywatny. Pokój, kuchnia, łazienka - umeblowane. 505 678 059.
 • BIZNES
  Sprzedam WPOŻYCZALNIĘ NART I SNOWBORDU. 662 370 510.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni PRACOWNIKÓW RECEPCJI. Praca stała w systemie dziennym oraz nocnym, na pełny etat lub pół etatu. CV proszę wysyłać na adres: recepcja.rekrutacja@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 666 37 83 57.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWY, Zakopane centrum, ul. Kościuszki - ok. 57 m2 - 691 124 272.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: KUCHARZA/-kę, KELNERA/-KĘ. Zapewniamy stabilną,całoroczną pracę w restauracji hotelowej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  Witam zatrudnie do pracy przy dachach. Praca na terenie krakowa i podhala stawka od 25zl netto plus umowa o prace . Wiecej informacji udziele telefonicznie lub osobiscie. 889397694 Swiec12@op.pl
  Tel.: 889397694
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, szer. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy do pracy osoby na stanowisko: POKOJOWA/KELNER ŚNIADANIOWY. Oferujemy pracę w systemie zmianowym, lokalizacja w centrum Zakopanego. kontakt 660 636 736
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY/PODDASZA/WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 794 964 176
  Tel.: 794
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA ZAREMBA, ZAKOPANE przyjmie FAKTURZYSTKĘ, od zaraz. 570 644 318
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  HARNASIOWA CHATA zatrudni KUCHARZA, POMOC KUCHENNĄ, OBSŁUGĘ BARU, KELNERKĘ. 600 035 355.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA od A do Z. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • PRACA | szukam
  KUCHARKA, POMOC KUCHENNA , SPRZĄTANIE. 796 358 958.
 • PRACA | dam
  Regionalna karczma w Zakopanem przyjmie do pracy: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, KELNER/-KA. 602 366 750.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE. 880 232 189.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA 15 AR - Nowy Targ Zadział. +44 7553 721231.
 • USŁUGI | budowlane
  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, FLIZOWANIE, PODDASZA. 505 821 021.
 • USŁUGI | budowlane
  OCIEPLENIA BUDYNKÓW, własne rusztowanie. 793 628 855.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MIESZKANIA Cyrhla Hrube, Za Strugiem - 607 506 428.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam trzy ogiery 1.5-rocznego kasztana , 2.5-letniego gniadego oraz 3.5-letniego karego (będzie szpakowaty) rasy wielkopolskiej. 609521837.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PODDASZA, PŁYTKI. 787 479 002.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  STACJA NARCIARSKA POLANA SZYMOSZKOWA POSZUKUJE NA SEZON ZIMOWY 2023/2024: OPERATORÓW KOLEI, OSOBY DO OBSŁUGI BRAMEK I KONTROLI PRZEJŚĆ, OSOBY DO OBSŁUGI I ZABEZPIECZENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI SYSTEMU ŚNIEŻENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI PARKINGU ORAZ PRAC PORZĄDKOWYCH Więcej informacji pod nr tel. 601 628 584
 • PRACA | dam
  POMOC W PENSJONACIE. Możliwość zamieszkania. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości; - działki - domy - mieszkania PODHALE! +48 600 404 554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 48
 • SPRZEDAŻ | różne
  AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ORLEN S.A. Oferuje sprzedaż oleju opałowego EKOTERM Orlen !!! Atrakcyjne ceny!!! natychmiastowa realizacja dostaw!!! NAJLEPSZE CENY NA PODHALU!!! Zapraszamy do kontaktu!!! www.paliwa24.com.pl 32 288 09 41, 0 - 451 176 355 biuro@paliwa24.com.pl
  Tel.: 32
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY - Oferta ze względu na pracę na terenie Norwegii skierowana tylko dla obywateli Polski (z polskim paszportem). Tel. 667 602 602.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2023-12-08 21:40 Miejskie służby cały śnieg z parkingów zrzucają na chodnik 2023-12-08 20:50 Policjanci zatrzymali kierowcę, który chciał przejechać strażnika miejskiego 1 2023-12-08 20:40 Noclegi napędzane wodorem 1 2023-12-08 19:59 Epickie przygody. Pierwsze miłości. Książki z drugiej ręki. Konkurs dla czytelników 2023-12-08 19:40 W Kuźnicach prawdziwa zima 2023-12-08 18:40 Co zrobić, gdy matka dusi swe ośmiomiesięczne niemowlę, kto ma go bronić? 2023-12-08 17:48 Kluczowe cechy elektronarzędzi: Jakie parametry warto brać pod uwagę przy wyborze sprzętu? 2023-12-08 17:40 Rekordowo, jubileuszowo i mistrzowsko 1 2023-12-08 16:59 Mieszkańcy Zakopanego, a także dzieci i młodzież pojadą za darmo miejską komunikacją 13 2023-12-08 16:21 Dramatyczne sceny w Zakopanem. Kierowca chce uniknąć mandatu i taranuje strażnika miejskiego (WIDEO) 15 2023-12-08 15:40 Ludzie chcą się zapisywać, a szczepionek przeciwko Covid brak. Szczepią tylko w jednej przychodni 9 2023-12-08 15:09 Turysta, który wywołał lawinę sam pojechał do domu 2023-12-08 14:40 Pod Nosalem warunki saneczkowo narciarskie znakomite 2023-12-08 13:40 Bajkowe krajobrazy o poranku na Rusinowej Polanie (ZDJĘCIA, WIDEO) 2023-12-08 12:40 Co robić w weekend w Zakopanem? 1 2023-12-08 12:01 Poznajcie nowego Willy`ego Wonkę. Mamy dla Was bilety 2023-12-08 11:40 Lawina pod Rysami. Ratownicy TOPR przeszukują lawinisko (AKTUALIZACJA) 3 2023-12-08 11:00 To nie był klaps 4 2023-12-08 09:57 Cecyliada na Orawie 2023-12-08 09:55 Poranna kolizja na zakopiance w Rdzawce 2023-12-08 09:34 Paśli pastyrze woły - pośpiewajmy wspólnie kolędy 2023-12-08 09:00 Zakopane już przygotowane na Święta (ZDJĘCIA, WIDEO) 2 2023-12-08 08:00 Radni uchwalili nową opłatę miejscową. W Zakopanem mamy lepsze powietrze 14 2023-12-07 21:45 Kości, śliska skóra, dziwne ślady, tajemnicze pozostałości czyli na tropach tatrzańskiego yeti 4 2023-12-07 21:14 Gdyby policjant szarpał nas za uszy 2023-12-07 20:51 Na Cyrhli cały śnieg z przystanku zgarniają na chodnik 2 2023-12-07 20:46 Piekło nie zamarzło. Ono właśnie się obudziło. Konkurs dla czytelników 2023-12-07 20:43 W Dolinie Białego nocą na nartach (WIDEO, ZDJĘCIA) 8 2023-12-07 20:00 Nowy dworzec, stare problemy (WIDEO) 7 2023-12-07 19:00 Wciąż nie znamy kandydata opozycji na burmistrza Zakopanego 11 2023-12-07 18:30 Jesteście niesamowici, błyskawiczna reakcja na wieść o zamarzającym psie, pomoc nadeszła spod Krakowa 5 2023-12-07 18:00 Noc w tej szkole zawsze jest pełna wrażeń 2023-12-07 17:00 Pamiętne, mordercze andrzejki 2023-12-07 16:00 Rada miasta była dziś maszynką do głosowania 2023-12-07 16:00 Kiedy piękno idzie w parze z dobrem 2023-12-07 15:57 Co zabrać ze sobą w długą podróż pociągiem? 2023-12-07 15:30 Czarne żaluzje wewnętrzne - idealne do pomieszczeń użytkowych. Dlaczego? 2023-12-07 15:20 Dolna część ulicy Gorczańskiej w Rabce zostanie przebudowana 4 2023-12-07 15:14 Nauka poprzez obserwację: rozwijanie zainteresowań naukowych u dzieci 2023-12-07 14:49 Coraz więcej śniegu na Krupówkach (WIDEO) 2 2023-12-07 14:00 Pomnik Katyński w nowej odsłonie. Dziś odbyło się uroczyste odsłonięcie 2023-12-07 13:30 Literackie wspomnienie o Andrzeju Skupniu-Florku 2023-12-07 13:30 Od tygodnia porzucony pies żyje o głodzie i chłodzie, policja i gmina umywa ręce (AKTUALIZACJA) 5 2023-12-07 13:15 Ikea dla dzieci z Podhala 2023-12-07 13:00 Seniorzy zrobieni w policjanta - stracili duże pieniądze 3 2023-12-07 12:30 Mikołaj na nowotarskim lotnisku 2023-12-07 12:30 Opowieść Wigilijna 2.0. Ostatnia w tym roku rodzinna przygoda 2023-12-07 12:30 Wołanie do Yeti. Na zakończenie Roku Szymborskiej w Muzeum Tatrzańskim 2023-12-07 11:58 Zakopiańscy radni przyjęli budżet zaproponowany przez burmistrza. Przychody mniejsze o 44 mln zł 8 2023-12-07 11:30 GrapaSki w Czarnej Górze: Dzieci w mikołajowej czapce dostaną karnet za złotówkę
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-12-08 22:02 1. Życzępodobnej skutecznosci podczas Sylwestra Marżeń a wiec strefy bezprawia 2023-12-08 21:34 2. jakby kierowca uciekł to by lyło że frajerzy ze strazy do niczego sie nie nadaja, pirata drogowego trzeba gonić 2023-12-08 21:06 3. Polska to dziwne city. Jak 2% od pożyczki na kredyt mieszkaniowy, to wzrosły odpowiednio ceny mieszkań. Jak 0 VAT na żywnośc, to ceny żywności w górę. Jak darmowe przejazdy, to można spodziewać się podwyżki cen biletów dla pozostałych. Zastanawiam się, czy to ma sens i kto na tym zarabia? Może jakaś dopłata do pół litra na święta BN. @szarlotka tam gdzie mi wiadomo to jest od 70. 2023-12-08 20:53 4. Proszę podać tylko ile kWh energii jest potrzebne dla odtworzenia 1 kWh energi elektrycznej z wodoru Wszyetko w temacie. 2023-12-08 20:52 5. @Swój spójrz w dowód i podaj pierwsze dwie cyfry pesela a potem pogadamy o "starych komuchach". Skoro popierasz rozwalanie kasy mieszkańców to na pewno jesteś pisoskim radnym który głosował za przyjęciem pakietu wyborczego Doruli. A może nawet samym pomysłodawcą. Ja wiem że wychowaliście się w komunie i tak się nauczyliście że dobro wspólne służy do rabunku i uwłaszczania się. Ale teraz jak gdyby idzie nowe. Młodzi biorą udział w wyborach. Wiedzą że komuna to zło bo sami straszyliście ich komuną od 1980. Dlatego pis odpadł od żłoba bo chciał komunę V 2.0 zafundować społeczeństwu. I mam nadzieję że na szczeblu samorządowym też wam mieszkańcy podziękują za takie rozwalanie kasy tuż przed końcem kadencji i mydlenie oczu. Mogliście się przez 8 lat wykazać poprawiając plany miejscowe i walcząc z deweloperką. Ale woleliście "żyć z nimi dobrze". Teraz my mamy przekichane a wy się z nas śmiejecie i jeszcze kupujecie nasze głosy naszymi pieniędzmi. Odnośnie komunikacji miejskiej to gdzie jest linia do Kuźnic??? Dlaczego te elektryki jeszcze nie jeżdżą? Dlaczego przystanki wyglądają jak wiaty śmietnikowe w aglomeracjach? 2023-12-08 20:33 6. A komediant szymczyk za odpalenie granatnika i narażanie życia i zdrowia policjantów na komendzie głównej dostanie emeryturę 20tys. 2023-12-08 20:08 7. Jeszcze zniżkowe bilety dla kuśnierzy jeżdżących codziennie na zmywak do Zakopanego bo blokują NAM zakopiankę ... 2023-12-08 19:44 8. Nic nie jest za darmo. Podniesienie różnej maści podatków zrobi swoje druga sprawa pieniądze są podatnika,miasto,rząd nie ma swoich pieniędzy. 2023-12-08 19:34 9. Bajkowe miasto. Chyba się do Was przeprowadzę. 2023-12-08 19:32 10. te, mądrala nie ma "mondrala"... jest montrala tralalala
2023-11-18 22:12 1. "...wydają się być gotowe" tak jak tunel swego czasu. Sensację ogłoście jak będzie już gotowe. Na razie sensacyjne są korki, nawet poza sezonem. 2023-10-25 07:37 2. Dźwięk dobry wszystkim. Widzę sporo ładnych zdjęć więc dodam: światło realizował Marcin Kępiak a za dźwięk odpowiadał Marcin Słodyczka. Jeden i drugi z Zakopanego (Future Tech technika sceniczna). Miłego dnia czytelnikom TP :) 2023-09-21 22:45 3. Niestety. Dla dzieci niepełnosprawnych niedowidzących jaskinie w polskich Tatrach się skończyły. Dzięki Bogu że jest Słowacja 2023-09-18 15:10 4. Dajcie znizke dla platfusow. Po 15 pazdiernika beda tam tlumnie walic . 2023-09-14 10:39 5. A to chyba Ministerstwo MSWiA jest od tego, żeby dawać sprzęt. No chyba, że Terlecki narkoman z Krakowa dał z własnej inicjatywy i kieszeni. Skoro jest jedynką wśród šlebodnych. Z mojej kieszeni i podatków wolę dać na biedne psy w Nowym Targu. 2023-09-03 06:18 6. Jak zwykle ksiadz po danine. 2023-08-31 19:14 7. Zdjęcie 13 i 14, jesteś piękna. Mój typ. 2023-08-29 14:16 8. No nie ma komentarzy chyba dlatego napiszę, że Pani ze zdjęcia 14 i 15 jest w moim typie. Panie redaktorze znasz Pan mój gust. 2023-08-17 13:12 9. Po rozpoczęciu roku szkolnego będą dzieci przymusowo oglądać takie se obrazki kosztem matematyki. Minister od nauki już się o to postara. Minister od kultury zawnioskuje jakieś odznaczenie dla "artysty".Natomiast Małgorzata Ziętkiewicz w Wydarzeniach Polsatu będzie pół godziny gęgać na ten temat. Wojtyła wiecznie żywy! 2023-08-15 07:46 10. Czy był jakis wernisaż na ktorym był ktos wiecej niz rodzina artysty i urzednicy? Przeciez to sie w glowie nie miesci, tyle publicznych pieniędzy to kosztuje a nikt tego nie oglada. Komu to i po co?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


Pożegnania

FILMY TP