Reklama

2024-06-14 20:30:00

Nowy Targ

Ekopracownia w nowotarskiej metalce

Ma zbudować podstawy odpowiedzialności za stan środowiska i motywować młodzież do uczestnictwa w działaniach ochronnych i przeciwdziałających degradacji środowiska naturalnego.

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu bierze udział w realizacji Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ). W ramach programu szkoła utworzyła i wyposażyła ekopracownię, której koszt wyniósł ostatecznie  53 958,40 złotych, z czego 48 540,41 zł to środki NFOŚ. Pozostała kwota wsparcia finansowego to środki pochodzące od organu prowadzącego szkołę  - Powiatu Nowotarskiego.

Ekopracownia

Dzięki temu przedsięwzięciu w jednej z sal wykonano remont posadzki, zakupiono wyposażenie ekopracowni w postaci mebli: zestawu segmentów, stolików, krzeseł, biurka, a także pomocy dydaktycznych: m.in. 75 monitora interaktywnego, mikroskopów, kamery mikroskopowej, zestawu do badania wody, zestawu do oczyszczania wody, planszy ściennych i wielu innych interesujących materiałów, które wzbogacają zajęcia służące edukacji ekologicznej.

Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy w obszarze ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego, w szczególności społeczności skupionej wokół ZSTiP.

Zakłada się, że procesy edukacyjne związane z utworzeniem ekopracowni uwrażliwią odbiorców na otoczenie przyrodniczo-kulturowe, podniosą poziom świadomości o zagrożeniach związanych z degradacją środowiska, w szczególności najbliższego otoczenia tj. cennych przyrodniczo i kulturowo terenów Podhala, Spisza, Orawy, Gorców i Pienin. 

Oczekiwanym efektem działań będzie budowanie podstawy odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższej okolicy, nawyki proekologiczne, motywacja do uczestnictwa w działaniach ochronnych i przeciwdziałających degradacji środowiska naturalnego. Zakłada się także podniesienie poziomu wiedzy uczniów i słuchaczy w zakresie metodologii prowadzenia badań oraz umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Efektem pracy z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi będzie większe zainteresowanie uczniów oraz chęć brania udziału w różnych formach zajęć z zakresu nauk przyrodniczych oraz angażowanie się w akcje proekologiczne. Adresatami naszych działań są także nauczyciele uczestniczący w licznych ekologicznych wydarzeniach oraz rodzice uczniów, którzy byli na bieżąco uświadamiani o postępie realizacji zadania podczas wywiadówek. Przyswojenie zasad zrównoważonego rozwoju i poznanie zależności istniejących w ekosystemach ograniczy zachowania mające wpływ na degradację środowiska przyrodniczo-kulturowego naszego regionu.

W ramach realizacji projektu w szkolnej ekopracowni przeprowadzono lekcje poświęcone tematyce: wpływu działalności człowieka na atmosferę-na przykładzie smogu, wpływu inwestycji hydrologicznych, rolnictwa, górnictwa i transportu na warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, odnawialnymi i nieodnawialnymi zasobami przyrody oraz propozycjami racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie zasadą zrównoważonego rozwoju, przyczyn i skutków spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej, sposobów zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”, a także zostało zorganizowanych wiele ciekawych wydarzeń, których krótki opis przedstawiamy poniżej.

Smog - fakty i mity

W dniach 11 – 12 marca 2024 r. odbyły się prelekcje pod tytułem „Smog-fakty i mity”, przeprowadzone przez panią dr Magdalenę Cygan – przedstawicielkę stowarzyszenia Nowotarski Alarm Smogowy. Podczas spotkań, uczniowie klas pierwszych mieli okazję dowiedzieć się czym jest smog, skąd się bierze, jakie są poziomy informowania i alarmowania, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Uczestnicy prelekcji poznali również miasta z największą liczbą dni smogowych oraz z najwyższym średniorocznym stężeniem rakotwórczego benzopirenu. Pani doktor zwróciła także uwagę uczniów na wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka. 
13 marca 2024 r. uczniowie klas o profilu technik architektury krajobrazu oraz technik budownictwa wzięli udział w szkoleniu z przedstawicielem firmy „RATHSCHECK”- www.lupek.pl . Jest ona liderem pokryć dachowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do asortymentu pokryć dachowych wykorzystuje naturalny minerał środowiskowy – łupek kamienny. Po omówieniu części teoretycznej w szkolnej ekopracowni, uczniowie rozpoczęli część praktyczną w pracowni budowlanej, podczas której zostały zaprezentowane prace dekarskie.

Zielone dachy

W dniu 19 marca 2024 r. odbyło się szkolenie firmy „Nexler”, specjalizującej się w wykonaniu zielonych dachów oraz prezentującej wykorzystanie materiałów budowlanych w strefie mieszkalnej, oraz usługowej, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Uczniowie klas o profilu technik budownictwa i technik architektury krajobrazu zapoznali się z różnymi rodzajami dachów zielonych wraz z ich zastosowaniem, w tym tarasów widokowych, ogrodowych, balkonów, czy miejsc rekreacyjnych. Dachy zielone mają zalety zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne, takie jak m.in.: ochrona izolacji, ochrona przed hałasem, ochrona przed przegrzaniem dachu, prywatna strefa odpoczynku, siedlisko dla roślin i zwierząt, poprawa mikroklimatu, oczyszczanie powietrza, poprawa estetyki i otoczenia, czy funkcja retencyjna. 

W dniu 21 marca 2024 r. br. w ramach XVI Festiwalu Nauki zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne dla uczniów z klas szóstych szkoły podstawowej nr 2 i nr 4 w Nowym Targu. Podczas zajęć została poruszona tematyka obiegu wody w przyrodzie, zasobów wody słodkiej na Ziemi i sposobów jej oszczędzania, jak również tematyka wód gruntowych – ich gromadzenia, zasilania i zanieczyszczania. Przedstawione zostały źródła zanieczyszczeń wody, takie jak m.in.: rolnictwo, przemysł wytwarzający szkodliwe pyły, gazy, ścieki, spaliny, tzw. niska emisja, spalanie w gospodarstwach domowych śmieci, źle zabezpieczone wysypiska odpadów lub tzw. dzikie wysypiska śmieci, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód gruntowych.

Podczas warsztatów dzieci mogły zaobserwować doświadczenie pokazujące krążenie wody w mikroskali, a także przypomnieć sobie zasady segregacji śmieci, która jest ważnym elementem recyklingu. Celem tej części zajęć było uświadomienie, że prawidłowa segregacja pozwoli dany materiał wykorzystać ponownie, co zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach, a tym samym zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza.

Elektryczny samochód

W dniu 26 marca 2024 r. klasy technikum wzięły udział w szkoleniu „Elektryczny samochód”, które przeprowadził przedstawiciel firmy „GRUPA  Autoremo – Anndora – Autoneo”. Podczas pierwszej części szkolenia uczniowie zostali zapoznani z charakterystyką samochodu elektrycznego i jego atutami, takimi jak: brak emisji spalin, redukcja tła akustycznego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, mniejsza konsumpcja surowców, innowacyjność i rozwój technologiczny oraz ofertą pracy Grupy Autoremo – „Dobry start”. Następnie uczniowie udali się do pracowni samochodowej, gdzie mogli na „żywym organizmie” poznać proces obsługi i naprawy samochodu elektrycznego. Poruszone zostały również tematy dotyczące stanowiska i narzędzi do obsługi pojazdów elektrycznych. Nie mogło zabraknąć także informacji na temat bezpieczeństwa oraz procedur związanych z obsługą samochodów elektrycznych po kolizjach drogowych. 

W dniu 9 kwietnia 2024 r. uczniowie uczestniczyli w wykładzie pana Bartłomieja Zięby – doradcy ds. klimatu i środowiska w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, który poruszył bardzo istotny temat: „Wpływ klimatu na drzewostany”. Podczas wykładu uczniowie poznali rodzaje drzewostanów występujące na naszym terenie, lesistość kraju i powiatu nowotarskiego, historię wędrówki drzew: sosny, świerka, jodły i buka występujących na naszym terenie po ustąpieniu lodowca, przyczyny zamierania drzewostanów, występujące szkodniki drzew, fazy rozwoju drzewostanu, na czym polega ich przebudowa, aby były wielogatunkowe, wielowiekowe i wielopiętrowe, jaka jest rola torfowisk jako stabilizatorów klimatu i miejsc retencji wody, jaka jest historia torfowisk na terenie Kotliny Orawsko – Nowotarskiej, a także w jaki sposób ocieplenie klimatu wpływa na drzewostany, przez co niektóre z nich będą zanikać, a inne dominować. 

Nakrętki mogą pomóc

W dniu 22 kwietnia 2024 r. podczas Światowego Dnia Ziemi, uczniowie: Michał Smoleń i Adrian Szlęk z kl. 4ATB oraz Przemysław Ciężobka z kl. 3ATB przeprowadzili pogadanki dla młodszych kolegów, pod tytułem „Nakrętki mogą pomóc”. Poruszyli ważne tematy ekologiczne dotyczące: zasobów wody na świecie, w tym zasobów wody słodkiej, rodzajów skażeń wody przez rolnictwo, przemysł, transport, spalanie śmieci, niską emisję,  jakości wód w głównych rzekach w Polsce, oszczędzania wody i jej zużywania przez przeciętne gospodarstwo domowe, śladu wodnego przy produkcji różnych artykułów, segregacji śmieci i recyklingu, z podkreśleniem wrzucania plastikowych nakrętek do pojemników w kształcie serca rozmieszczonych przed wejściem głównym do szkoły oraz na korytarzach, ilości wytwarzanych odpadów w Polsce i na świecie, jaki jest czas rozkładania odpadów np. butelek plastikowych, odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, jaki wpływ na środowisko ma wydobywanie węgla oraz jego spalanie, jakie są zalety korzystania z odnawialnych źródeł energii, jak ważne jest aby zacząć dbać o planetę od samego siebie. 
W tym samym dniu, 24 uczniów z klas technikum przystąpiło do konkursu „Ile wiesz o ochronie środowiska i ekologii”. Konkurs uwzględnił wiadomości z zakresu: Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, form ochrony przyrody, oddziaływań antagonistycznych i nieantagonistycznych między organizmami, ekosystemu, cech populacji, sukcesji, odnawialnych zasobów przyrody oraz łańcuchów pokarmowych.

Kalkulator Czystego Powietrza

W dniu 29 maja 2024 r. w miała miejsce seria wykładów prowadzonych przez ekodoradców z Urzędu Miasta Nowy Targ. Podczas spotkań uczniowie klas czwartych technikum mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. Panie prelegentki zwróciły szczególną uwagę na następujące aspekty: czym jest niska i wysoka emisja, jakie są rodzaje substancji zanieczyszczających powietrze, jak ukształtowanie terenu wpływa na jakość powietrza, jakie zapisy znajdują się w lokalnej uchwale antysmogowej dla Nowego Targu, na czym polega efektywność energetyczna budynków, jak wygląda audyt energetyczny budynku – https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/, jakie są zalety i wady kotłów gazowych, na pellet, zgazowujących drewno oraz elektrycznych, jakie produkty spełniają określone standardy środowiskowe i są uznawane za ekologiczne – https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx, z jakich dofinansowań można skorzystać z budżetu miasta, jakie są dostępne dotacje na terenie miasta Nowy Targ. Na zakończenie wykładu uczniowie mieli także okazję przetestować kamerę termowizyjną.

Podjęte w projekcie działania nie tylko zwiększyły świadomość ekologiczną wśród młodych ludzi, ale także zmotywowały do tego, aby poprzez konkretne działania dbać o jakość powietrza w otaczającym ich regionie. Uczniowie poznali również ekologiczne nowinki techniczne przy wykonywaniu robót montażowych zarówno w architekturze tradycyjnej, jak i nowoczesnej, dowiedzieli się jak wielkie znaczenie w budownictwie, czy architekturze krajobrazu ma wykorzystanie „zielonych rozwiązań”. Doświadczenia uwrażliwiły uczniów jak istotna jest ochrona, oszczędzanie i docenianie wody, jako najważniejszego zasobu naszej planety, a także przypomniały, że ogromna eksploatacja 
i zanieczyszczenia powodują nieustanne kurczenie się tego zasobu, jak również podkreśliły szeroki oraz wieloaspektowy problem jakim jest ocieplenie i zmiana klimatu.
opr. fig

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA REGIONALNA w Zakopanem zatrudni KUCHARZA oraz POMOC KUCHENNĄ. 606 208 503.
 • PRACA | dam
  NIEMCY: MURARZ, CIEŚLA, MALARZ, OCIEPLENIA, ELEKTRYK, SPAWACZ, OPERATOR KOPARKI, DŹWIGOWY. Umowy na warunkach niemieckich. 0048 575-001-116
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia PLAC 48 arów, uzbrojony, sąsiadujący z ścieżką rowerową - Harklowa/Dębno. Idealny pod biznes. 510 177 772.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam BACÓWKĘ, nowo wybudowaną na Sralówkach. 515 503 494.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM JEDNORODZINNY - centrum Nowego Targu. 575 567 874.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy REZYDENTA/REZYDENTKI do obsługi nowoczesnych apartamentów w Zakopanem. Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 666 522 367.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Szczeniaki Shih tzu z rodowodem. 730 519 594.
 • PRACA | dam
  Aparthotel Renesans w Zakopanem poszukuje kandydatów na stanowisko KELNER/BARMAN. Stabilna praca w nowo otwartym Obiekcie. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: restauracja@renesans.pl lub tel. 573676102.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  KOZA DOJNA - 783 575 415
 • PRACA | dam
  REMONT DACHU. Zlecę wykonanie remontu dachu polegającego na wymianie gontu drewnianego na blachę imitującą gont (np. Janosik) wraz z obróbkami. Powierzchnia dachu to około 3000 m2. Celem ustalenia szczegółów i złożenia oferty proszę o kontakt na numer 502732604
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWY o powierzchni ok. 53.5 m2, również PIWNICA 21 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  Sprzedam nowego Forda connecta LII kolor szary 3 miejsca z przodu ,hak,bagażnik.Faktura VaT /pełny odpis netto oraz Vat w jednym miesiącu/.Cena 82000 zł /netto/. 601592780 jan_kaczor@wp.pl
  Tel.: 601592780
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI, GONTY - 788 344 233.
 • PRACA | dam
  Biedronka w Jabłonce poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/12517/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Lipnicy Wielkiej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/49546/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Zakopanem poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/39069/. Infolinia 222051033 www.pracawbiedronce.pl
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • USŁUGI | budowlane
  KLIMATYZACJA. Oferuje dobór i montaż klimatyzacji a także automatykę kotłowni, ogrzewania. Zapraszam do skorzystania z darmowej wyceny. 504163439 biuro@majerczyk.pl
  Tel.: 504163439
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam 2 HEKTARY POLA. 505 429 375.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DO SPRZEDANIA MIESZKANIA W ZAKOPANEM - 607 506 428.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię Działkę widokową w Kościelisku. 600404554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 600404554
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • PRACA | dam
  PRACA W PENSJONACIE z zamieszkaniem. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-07-25 20:00 Dwie samowolki. Chcemy, aby wszystko było legalne - mówi właścicielka 2024-07-25 19:00 Martwo urodzeni (WIDEO) 2024-07-25 18:00 Kto zapłaci za szkody po koncercie na Równi Krupowej? 6 2024-07-25 17:45 Stacja Wakacje! Gwarno w całym Zakopanem! 2024-07-25 17:00 TPN apeluje: Nie dokarmiaj dzikich zwierząt 2024-07-25 16:00 Sylwestra Marzeń nie będzie, a co w zamian? 9 2024-07-25 15:00 Nie tylko arabscy turyści w Zakopanem deszczu się nie boją 2 2024-07-25 14:30 Dzień ze Świętą Kingą 2024-07-25 14:00 Oszukała seniorkę w Nowym Targu, wpadła w ręce policji w Krakowie 3 2024-07-25 13:00 Złodziejka - uzdrowicielka 2 2024-07-25 12:37 Studia pielęgniarskie: Dlaczego warto wybrać pielęgniarstwo jako ścieżkę kariery? 2024-07-25 12:00 Leszek Behounek żegna się z MOSIR-em ale nie ze sportem, wystartuje w Goeteborgu 3 2024-07-25 11:30 Wieczór pełen regionalnej muzyki 1 2024-07-25 11:28 Jadalnia w salonie - jakie krzesła wybrać? 2024-07-25 11:26 Podstawowy zestaw do manicure - co powinien zawierać? 2024-07-25 11:00 Najważniejsze są Krupówki 21 2024-07-25 10:30 Szczęście mnie opuściło. Podpisanie cyrografu może być jedynym wyjściem. Mamy dla Was książki 2024-07-25 10:00 10 LAT MEDICAL CLINIC PODHALE - WAKSMUND 2024-07-25 10:00 Sznurki i szmatki na szczycie Babiej Góry 2024-07-25 09:00 Znów posmakujemy zubrzyckiej borówki (wideo) 2024-07-25 08:30 Koncert Kwartetu Śląskiego i Łukasza Chrzęszczyka 2024-07-25 08:13 Duże opóźnienie pociągu relacji Szczecin Główny - Zakopane. Zerwana trakcja kolejowa 3 2024-07-25 08:12 Zasady opodatkowania w Polsce 2024-07-25 08:00 Turystyczne piekło. Cały tekst na naszym Patronite 3 2024-07-24 21:33 Gmina Spytkowice zarosła (WIDEO) 1 2024-07-24 20:44 Turysta z Kuwejtu wjechał autem do Doliny Chochołowskiej 13 2024-07-24 20:24 Arabskie lato w Zakopanem 15 2024-07-24 19:24 Biełase serce Orawy (ZDJĘCIA) 2024-07-24 19:08 Piesek błąkał się po Witowie 2024-07-24 19:00 Retropiątek przed Urzędem Miasta 1 2024-07-24 18:24 XVI Góralska Pielgrzymka Rowerowa dotarła na Ziemię Łódzką 2024-07-24 18:00 Przeboje Guns N`Roses w piątek na scenie Kultury na Bani 2 2024-07-24 17:45 Silna ulewa przeszła przez Podhale. Strażacy pracują w kilku miejscach 2024-07-24 17:20 Lutnik i muzykant Kazimierz Karpiel został pasowany na prymistę 2024-07-24 17:17 Wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzacji domowej! 2024-07-24 17:11 Kto zgubił portfel, a kto pieniądze? 2024-07-24 17:01 Szczegółowy przewodnik po montażu gruntowych pomp ciepła 2024-07-24 17:00 Bałkańskie ścieżki w muzyce kameralnej 2024-07-24 16:23 Tatrzański Sky Tower nadal w zawieszeniu (WIDEO) 6 2024-07-24 16:00 Dzieci Gór w Szczawnicy 2024-07-24 15:55 Kolejne wyjazd strażaków. Gaz na Krupówkach, monitoring na Zamoyskiego 2024-07-24 15:30 Burza im niestraszna, kosiarze pracują pełną parą na Równi Krupowej 7 2024-07-24 15:19 Detoks alkoholowy w Warszawie - na czym polega ta usługa? 2024-07-24 14:30 Nowe ostrzeżenie meteorologiczne. Najwyższy stopień! 1 2024-07-24 14:00 Shih tzu, owczarki, jamniki... Psie piękności zaprezentują się w Nowym Targu 2024-07-24 13:38 Strażacka akcja na ul. Żeromskiego. Część Zakopanego bez prądu i internetu 2024-07-24 13:28 Nad Tatrami przechodzi burza, a turyści spacerują po Kasprowym 3 2024-07-24 13:20 Mamy czterech nowych honielników, wiecie może co taki honielnik robi? 2024-07-24 12:24 Prognozy się sprawdziły. Leje i grzmi (WIDEO) 1 2024-07-24 12:01 Jeśli dziś środa, to koniecznie odwiedzamy Krupówki
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-07-25 20:41 1. @swój, skąd masz to info. bo ja z tv. republika i mówił Rachoń 6 mln 2024-07-25 19:54 2. zakopane ma giewont, koncert giga jest potrzebny w rybniku, nowym targu itp. miastach taki jest sens organizacji, a wy drzewo do lasu zwozicie na co nam dziki tłum darmowy tłum bub bum stasiek maty specjalne a w domu masz specjalne maty a moze na ogrodzie -pewnie nie masz bo nikt normalny nie organizuje dzikich spedów i nie bierze za nie odpowiedzialności Rowien krupowa nie jest po to zeby jezdzic po niej tirem ogarnijcie sie stasiek z nizin 2024-07-25 19:43 3. wbijaj PIn 2024-07-25 19:29 4. Panie Radny, plotka głosi ze ten Wasz "darmowy" Sywlester Marzen kosztowal mieszkancow prawie 2 miliony zlotych. Moze Pan to nam potwierdzisz? 2024-07-25 19:23 5. Ja tylko wspomnę że już w poprzedniej kadencji mówiłem że Dorula wyszkolił sobie godnego następcę co bedzię dbał o rozwój Zakopanego 2024-07-25 19:03 6. Burmistrz z radnymi po skończonej imprezie od samego rana powinni tam równać grabiami , bo obiecywali wyborcom ciężką pracę. 2024-07-25 19:01 7. BYRAKI SIĘ TU WYPOWIADAJĄCE SA BURAKAMI BO NIE WIEDZĄ,ŻE MOZNA ZROBIC PŁATNY KONCERT I JESZCZE NA TYM ZAROBIĆ.GODOM WOM WSIAKI. 2024-07-25 18:16 8. Niesamowite. To jest chyba kłamstwo. Telewizja Tuskowa za jakies zniszczenia odpowiada....przecież to tylko tvppis mógł być do tego zdolny. Nie wierzę w tą informację 2024-07-25 18:14 9. Tylko lotnego fotoreportera nie ima się deszcz ani pieruny. 2024-07-25 18:12 10. Radni którzy w czasach sylwestra marzeń nabierali szampana w usta a ręce same im klaskały w takt Zenka zaczęli zadawać niewygodne pytania.. ..i bardzo dobrze ! Każda władza musi być transparentną i kontrolowała przez opozycję.
2024-07-21 10:33 1. Wieszczu, starosto, góralu honorny, byłeś u steru te wu Andrzeju, starosto tatrzański umiłowany tyś władał nami wyborcami. Niech socjalizmu płomień zapłonie i Polska nigdy niech nie utonie. Już Philipowitz finansów pilnuje i Zakopane nie zbankrutuje. Władza ach władza jak deprawuje. Motłoch dziś władzę u nas sprawuje. Podatki w górę doda zaśpiewa tego kolektyw dziś potrzebuje. 2024-07-15 15:01 2. Pan prezes Zubek jak zwykle w pierwszym szeregu. Parcie na szkło jest... 2024-07-13 22:34 3. Giewont nawet gdyby nie miał foto, to i tak jest najpiękniejszy. 2024-07-13 20:45 4. Jaguś bedzie łolimpiade robić. Toć dośfiadcenie mo. 2024-07-08 21:41 5. Nt to wioska jest przecież 2024-06-22 16:50 6. Dobrze że wreszcie jest. Ale to i tak o ponad 30 lat za późno. I o to mam pretensje do władz Zakopanego, wszystkich od 1989 roku. 2024-06-10 21:44 7. Super impreza, moje gratulacje. Szkoda tylko że osoba która Wam tyle pomogła została przez was pominięta. Nawet nie usłyszałem od Was dla Pana M G słowa dziękujemy. 2024-05-19 18:55 8. Czyli zaczyna się jazda " bez trzymanki"_ kilku Radnych jest z poprzedniego wyboru ( nic nie robili ) nowi dużo obiecują. Nie wiadomo jakich zastępców będzie miał Burmistrz ( Pani od żółtych wstążek) odpadła...... 2024-04-22 15:13 9. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 10. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


Pożegnania

FILMY TP