Reklama

2019-06-10 16:45:39

Kościelisko

Kodeks reklamowy w gminie Kościelisko

Mieszkańcy mają 12 miesięcy na dostosowanie tablic reklamowych, szyldów do nowych przepisów.

Poniżej obszerny komunikat gminy Kościelisko na temat Kodeksu reklamowego.

Rada Gminy Kościelisko, jako pierwsza gmina wiejska w Małopolsce, uchwaliła tzw. Kodeks reklamowy dając tym wyraz dbałości o zachowanie piękna i porządku w krajobrazie. Podjęta 23 maja uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (poz. 4282 z 4.06.2019) i 18 czerwca 2019 roku stanie się prawem miejscowym obowiązującym na terenie Gminy Kościelisko, określającym zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Kodeksy reklamowe mają uchwalone dwa małopolskie miasta: Nowy Sącz i Bochnia.

Kodeks i inne obowiązujące przepisy 

Kodeks sporządzony został na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie tylko określa tryb jego sporządzenia, ale również definiuje podstawowe pojęcia, jak: reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld. Natomiast w prawie budowlanym i jego aktach wykonawczych znajdują się  treści odnoszące się do ogrodzeń i małej architektury. Również na wstępie uchwalonego kodeksu wyjaśniano inne zastosowane pojęcia: baner reklamowy, pneumatyczne urządzenie reklamowe, kierunkowskaz reklamowy. Warto się z nimi zapoznać, wtedy łatwiej zrozumieć treść i sens przepisu miejscowego. 

Wraz z kodeksem opracowane zostały schematy poglądowe (nie stanowiące załącznika do uchwały) lecz ilustrujące jego najważniejsze ustalenia.

Kodeks reklamowy wraz z tymi schematami jest dostępny na stronie internetowej Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko, zakładka planowanie przestrzenne.

Generalne ustalenia kodeksu reklamowego

Do tej pory przepisy dotyczące reklam, małej architektury i ogrodzeń skodyfikowane były w planach zagospodarowania przestrzennego, które na terenie naszej gminy zakładały stosowanie drewna i kamienia rodzimego oraz kontynuację i nawiązywanie do miejscowej tradycji budowlanej. Kodeks również przyjmuje tę regułę. Zasadą jest więc podporządkowanie – wpisywanie takich obiektów w krajobraz i zabudowę, z poszanowaniem i odniesieniem do miejscowej tradycji budowlanej, która wyraża się ochroną form architektonicznych i stosowaniem najbardziej charakterystycznych materiałów rodzimych.

Ustalenia kodeksu dotyczą całej gminy, która podzielona została na 3 rodzaje terenów: zabudowy, leśne i otwarte. Przepisy określają też wielkość, lokalizację i materiał wszystkich rodzajów nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. 

W szczególnie cennych widokowo obszarach, na terenach niezabudowanych (leśnych i otwartych) sytuowanie reklam i urządzeń reklamowych jest zabronione. Mogą natomiast być, na okres 30 dni, sytuowane banery reklamowe i pneumatyczne urządzenia reklamowe związane z okolicznościowymi wydarzeniami, a na stałe tylko tablice reklamowe i urządzenia reklamowe o jednolitej, spójnej stylistyce, promujące Gminę Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy lub Wspólnotę 8 Wsi Uprawnionych. 

W terenach zabudowanych tzn. obejmujących tereny przeznaczone w obowiązujących, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę i cmentarze wraz z przylegającymi do tych terenów drogami, oraz te tereny nie objęte obowiązującymi, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które stanowią nieruchomości zabudowane budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, nie będącymi samowolami budowlanym, na określonych kodeksem zasadach, można lokalizować różne formy reklam.
Szyldy czyli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe informujące o działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości

Każdy przedsiębiorca może umieścić 2 szyldy na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza - jeden na budynku i jeden na ogrodzeniu. Dopuszczalna wielkość szyldu na budynku wykonanym w technologii zrębowej wynosi 2m2, a na pozostałych budynkach 4m2. Na budynkach szyldy muszą zachowywać określone odległości od okien, detali architektonicznych czy numeru porządkowego, nie mogą być umieszczane na dachach. Na obiektach handlu i gastronomii dodatkowo dopuszcza się szyldy w postaci malowanych lub naklejanych treści na szybach witryn. Szyldy na ogrodzeniach mogą mieć do 2 m2, muszą być mocowane do nich równolegle i nie wystawać poza jego krawędź.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe inne niż szyldy w terenach zabudowanych

Tu dopuszczone zostały wolnostojące reklamy o maksymalnej powierzchni 12 m2, o wysokości górnej krawędzi do 4m, które mogą być sytuowane w odległości minimum 10 m od siebie oraz dwukrotnej ich wysokości od granicy nieruchomości czy budynku. Reklamy mogą być też umieszczane na budynkach handlu i gastronomii, na takich samych zasadach jak szyldy.

Aby ułatwić dotarcie do wybranego obiektu można również będzie usytuować kierunkowskaz reklamowy czyli tablicę reklamową wskazującą kierunek, zawierającą wyłącznie: nazwę, adres, numer telefonu i ewentualnie symbol graficzny usługi (obiektu) oraz odległość do tej usługi (obiektu). Maksymalne parametry kierunkowskazu: słupek o wysokości do 3 m, przy czym dopuszczona jest konstrukcja metalowa obłożona drewnem w kolorze naturalnym, a tabliczka drewniana w formie strzałki może mieć wymiary 85 cm x 25 cm.

Nie dopuszcza się natomiast lokalizowania telebimów i reklam diodowych, reklam w pasie drogowym, na obiektach budowlanych (np. lampach ulicznych), na obiektach budowlanych, na drzewach, reklam przewoźnych i przenośnych, banerów i urządzeń pneumatycznych. 
Ogrodzenia

W terenach lasów i w terenach otwartych można będzie realizować ogrodzenia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej lub rolnej, z drewnianych poziomych żerdzi o maksymalnej wysokości, odpowiednio 180 cm i 120 cm. 

W terenach zabudowanych nowe ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych będą mogły być wykonane  wyłącznie z drewna w kolorze naturalnym, a do ich zabezpieczania nie będzie wolno stosować farb kryjących strukturę drewna. Konstrukcja ogrodzenia będzie mogła  być metalowa lub betonowa, pod warunkiem, że nie będzie widoczna od strony drogi. W ogrodzeniach dopuszczone zostało też wykonywanie słupków międzyprzęsłowych z rodzimego kamienia naturalnego, pod warunkiem, że w budynkach zlokalizowanych na ogrodzonej nieruchomości zastosowano analogiczny rodzaj kamienia. Natomiast przęsła ogrodzenia mogą być wykonane również z kutej stali, pod warunkiem, że w budynkach zastosowano analogiczne elementy kute. Górna krawędź ogrodzeń winna być prosta i pozioma lub dostosowana do spadku terenu (ukośna lub schodkowana).  Nie dopuszcza się górnej krawędzi ogrodzeń  w formie łuków, fal, zębów itp. 

Ogrodzenia i ich elementy mogą być zabezpieczane daszkami pod warunkiem, że będą one nawiązywać do architektury budynku zlokalizowanego na ogrodzonej nieruchomości.

Od strony ulic nie wolno stosować elementów prefabrykowanych z betonu, blach, siatek plastikowych, poliwęglanu. Blachy mogą być stosowane jedynie do wykonywania tymczasowych ogrodzeń placów budów realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

Ustalenia te nie dotyczą: baz, składów i obiektów o charakterze przemysłowym, cmentarzy, kapliczek przydrożnych, obiektów sportowych, szkół, urządzeń infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej większej niż 400m2, pod warunkiem, że forma ich ogrodzenia będzie dostosowana do formy ogrodzonego budynku, a materiały zastosowane do wykonania tego ogrodzenia będą spójne z elewacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi zastosowanymi w ogrodzonym budynku.

W kodeksie określona została maksymalna wysokość ogrodzeń - przy budynkach o powierzchni całkowitej do 400m2 do 180 cm, przy obiektach małej architektury i obiektach związanych z gospodarką rolną do 120 cm, a przy bazach i składach, placach budów do 220 cm. Natomiast ogrodzenia przy budynkach o powierzchni całkowitej większej niż 400m2  winny być dostosowane do formy architektonicznej budynku, a materiały zastosowane do jego wykonania spójne z elewacyjnymi.

Istniejące ogrodzenia nie wymagają dostosowania do wymogów kodeksu.

Czas na dostosowanie reklam

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejące w dniu wejścia w życie kodeksu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały, w terminie 12 miesięcy. Można to jednak zrobić we własnym zakresie już wcześniej. Niedostosowanie nośników reklamowych do przepisów prawa miejscowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych i wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia. Rada Gminy ma również prawo do uchwalenia stawek opłaty reklamowej, składającej się z 2 części: stałej i zmiennej proporcjonalnej do pola powierzchni reklamy. Zanim reklama zostanie postawiona warto więc zapoznać się z kodeksem reklamowym.
Uporządkowanie bałaganu reklamowego przyniesie korzyść wszystkim użytkownikom przestrzeni. Wiele informacji reklamowych jest nam potrzebnych, lecz ich nośniki nie mogą zaśmiecać otoczenia i przeszkadzać w odbiorze pejzażu. Reklamy muszą więc być podporządkowane pewnym regułom. Mam nadzieję, że uchwalone przepisy pomogą nam w planowym i konsekwentnym podnoszeniu estetyki otoczenia. Piękno krajobrazu i architektury są najlepszą reklamą Gminy Kościelisko.

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Władek26 2019-06-11 08:13:32
Rozumiem, że celem Rady jest troska o widok krajobrazu w miejscach przyrodniczych typu Biały Potok, ale gonienie koło własnego domu z centymetrem żeby mierzyć powierzchnie plakatu z reklamą pod sankcją grzywny to chyba lekka przesada. Nie tędy droga
Jaro 2019-06-10 21:00:55
Bije wielkie brawa, a za 12 miesięcy sprawdzę jak to zostało wyegzekwowane, zwłaszcza na drodze od Witowa do doliny Kościeliskiej, może pójść o krok dalej i zlikwidować nielegalne bacówki ze skarpetkami na terenach rolnych !
Konik 2019-06-10 20:49:35
Brawo! Tak trzymać!
Nareszcie coś zaczyna się zmieniać. W wielu krajach byłem, ale tylko na Ukrainie widziałem podobny bałagan.
Żeby tylko prawo nie okazało się martwe.
Gmina Koscielisko 2019-06-10 18:00:23
Nie dało sie tu opisać wszystkiego. W kodeksie jest tez o kolorystyce. Mamy tez zamiar opracować poradnik-wzornik. Pozdrawiamy
Zakopiańczyk 2019-06-10 17:57:07
SUPER!!!!!
BRAWO BRAWO BRAWO !!!!!!
W KOŃCU KTOS POMYŚLAŁ!!!!!!
NAPRAWDE BARDZO ISTOTNA SPRAWA ....A U NAS W ZAKOPOANEM ...... HE HE HE ...
POKOJE U JUZKA ....MAKARONY ....EKOGROSZEK ....I CHĆ CO JESZCZE .....!!!! ŻENADA
spod lasa 2019-06-10 17:30:15
niestety bak wytycznych co do kolorystyki i liternictwa

Reklama
 • PRACA | dam
  Zatrudnię piekarza lub osobę do przyuczenia. Piekarnia Raba Wyżna. 602151357 881933550marcin.talaga@gmail.com
  Tel.: 602151357
 • PRACA | dam
  Zatrudnię INFORMATYKA. 505 429 375.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DOM - JABŁONKA CENTRUM. 605 306 294.
 • USŁUGI | budowlane
  ŁAZIENKI kompleksowo. 796 544 016.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ KAT. C. 603 656 796.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ KAT. T ( NA BECZKOWÓZ). 603 656 796.
 • PRACA | dam
  Księstwo Góralskie poszukuje pracowników na stanowiska: manager, kucharz, cukiernik, kelner, barman, sushi man. Szukamy ludzi młodych, pozytywnie nastawionych do pracy i życia. Oferujemy stałą prace oraz pewne wynagrodzenie. 602111144 rekrutacja@ksiestwogoralskie.pl
  Tel.: 602111144
 • PRACA | dam
  Restauracja Giewont w Kościelisku zatrudni na stanowisko: POMOC KUCHENNA, PANI SPRZĄTAJĄCA oraz KELNERZY. CV proszę przesyłać na adres: biuro@restaurantgiewont.com informacje pod nr 506161252.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię dziewczynę z Zakopanego lub okolic jako sprzedawca w sklepie zabawkowym na Krupówkach. Praca na stałe.. 609097999
  Tel.: 609097999
 • PRACA | dam
  Restauracja w Kościelisku zatrudni na umowę o pracę KELNERKĘ lub KELNERA. Warunki do omówienia na miejscu. Telefon kontaktowy 605 277 662.
 • PRACA | dam
  TD System sp. z o. o. zatrudni pracownika na stanowisko: kontroler/ka parkingu w Zakopanem. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod numerem telefonu: 33 400 00 14 lub przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną: rekrutacja@tdsystem.com.pl.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ ARCHITEKTA, niezbędna znajomość Archicada i dyspozycyjność. Tel. 601 544 244
 • PRACA | dam
  Kierowca CE w ruchu międzynarodowym, wysokie wynagrodzenie , wiecej informacji telefonicznie 603 792 895.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  Firma budowlana AND-BUD zatrudni pracowników: ZBROJARZ, CIEŚLA, MURARZ oraz PRACOWNIKÓW DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. Praca cały rok. 502 225 707.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-05-09 22:00 Piękne goryczki na Kopieńcu 2021-05-09 21:25 Kozica z maleństwem (ZDJĘCIA) 2021-05-09 20:45 Pożegnanie kucharza. Ale nie na długo (WIDEO) 2021-05-09 20:00 Zajrzyj w każdy zakątek wnętrza zabytkowego kościółka w Trybszu (WIDEO) 2021-05-09 19:15 Krokusowe łowy na polanie 2021-05-09 19:01 Minimural Piotra Borowego 2021-05-09 18:30 Po drugiej stronie Babiej Góry 2021-05-09 17:45 Przez pustynię na Przysłop Miętusi 7 2021-05-09 17:00 Znikają reklamy pozostają ciekawe konstrukcje nośne 2 2021-05-09 16:31 Wspinaczka rowerowa 1 2021-05-09 16:15 Wędruj po Złotego Rysia 2021-05-09 15:29 "Hyrny" zwalnia 3 2021-05-09 14:45 Toprowcy transportują rannego 2021-05-09 14:01 Na Turbaczu zaczynają wychodzić krokusy 2021-05-09 13:04 Akcja charytatywna dla Wiktorka Lewickiego (WIDEO) 2021-05-09 12:30 Kolejki do kas biletowych 2021-05-09 12:01 Mniej nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, mniej zgonów 2 2021-05-09 11:34 Kontuzjowany taternik 2021-05-09 10:58 Msza na Kasprowym Wierchu (WIDEO, ZDJĘCIA) 4 2021-05-09 10:30 Wietrzna góra (ZDJĘCIA, WIDEO) 2021-05-09 10:00 Jak Bartek i górale szlaban łamali, żeby świat otworzyć 1 2021-05-09 09:34 Na horyzoncie Babia Góra 2021-05-09 09:02 Doczekaliśmy się! Dziś piękny i ciepły dzień (WIDEO) 2 2021-05-09 08:00 Na Beskidzkie Camino zapraszają w przyszłą niedzielę 2021-05-08 22:00 Pożegnanie zimy - ostatni skitourowy zjazd (WIDEO) 2021-05-08 21:00 Spotkanie z tęsknoty za Kasprowym. W niedzielę transmitujemy mszę z serca Tatr 6 2021-05-08 20:30 Nocny bieg Mików (WIDEO) 2 2021-05-08 19:45 Mała retencja w wielkim lesie 9 2021-05-08 19:30 Prezydent u makowskich strażaków (WIDEO) 3 2021-05-08 18:55 Niezbyt wielu turystów na Krupówkach. Jest za to nowy miś 6 2021-05-08 18:15 Takich spotkań i ludzi już nie ma 1 2021-05-08 17:25 Szczawnica ma powody do dumy i kolejnego olimpijczyka 2021-05-08 17:12 Andrzej Bargiel wspomina zdobywanie Yawash Sar II 2021-05-08 17:00 Prześpij się w lesie ale nie wystrasz się jeża 7 2021-05-08 16:54 Jak przygotować ziemię tak aby uzyskać piękny trawnik? 2021-05-08 16:15 Fryzjer rodem z Nowego Targu znów z międzynarodowymi laurami 2021-05-08 15:30 Kapliczka przy Składowej czeka na remont 4 2021-05-08 14:45 Dla zabawy z widokami 2021-05-08 14:00 Jedziesz na rowerze, a tu wyrasta zakopianka 2021-05-08 13:30 Wody nie będzie 2021-05-08 13:00 Uwaga korki! Drogowcy na moście zagoszczą na 3 miesiące 1 2021-05-08 12:15 Pusto w hotelach, pusto w Kuźnicach 6 2021-05-08 11:30 Kiedy rowerem pojedziemy na Słowację? 6 2021-05-08 11:07 Po 10 nowych zakażeń w podhalańskich powiatach 2021-05-08 10:30 Hotele zostały otwarte (Wideo) 1 2021-05-08 10:00 Lecą goście nad Tatrami 2021-05-08 09:30 Na zakopiance zupełne pustki 3 2021-05-08 08:50 W Tatrach znowu spadło kilka centymetrów śniegu 2021-05-08 08:00 O jeden most za daleko 10 2021-05-07 22:52 Trochę już nam się ta zima znudziła (WIDEO) 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-05-09 21:56 1. Do ekologistów. A jak się ma odrodzić puszcza karpacka jeśli buki zostały zamienione na węgiel drzewny. Nasiona buków nie mają skrzydełek i trzeba je posadzić. Samoistne powtórne wkraczanie buka trwałoby kilka tysięcy lat. A póki co nie można tu mówić o żadnej puszczy karpackiej. Bynajmniej procesu tego nie przyśpieszy gradacja kornika. Jeśli ta przebiega wielkopowierzchniowo teren opanowują gatunki pionierskie i światłolubne. W takich warunkach ekspansja buka jest spowolniona. 2021-05-09 21:45 2. Teraz będzie potrzebny na Suchej Górze dynamit. 2021-05-09 21:23 3. Głuptoki. Niech kornik to wszystko wytnie. Zetnie, zeżre, przemieli. Nie sadzić nowy drzew na sprzedaż, a pozwólcie odrodzić się pierwotnej puszczy karpackiej. Niech kto mądry poczyto w internerach opracowania na temat tego iloma procentami były świerki iip. g...na wcześniej, nim ludziska głupie zaczeli je rozsadzać. 2021-05-09 20:49 4. Są ścieżki rowerowe, są fajne szutrowe trasy... Ale nie.. lepsza główna droga albo Zakopianka nawet jak zauważyłem ostatnio. 2021-05-09 20:47 5. @tadek, ty nadajesz sie jedynie do Kobierzyna 2021-05-09 20:00 6. @tadek, @Leśny Możecie wytłumaczyć jak zmienialy się lasy w Tatrach 200, 500, 1000 lat temu? 5000 lat temu? Kto tym zarządzał? Gwałtowny proces rozpadu drzewostanu to rzecz normalna. Normalny człowiek to rozumie. Niedouki jak wy niestety nie. 2021-05-09 19:03 7. Nie wiem kto to zarządza tymi lasami ale odpowiedzialny za to marnotrawstwo to powinien iść siedzieć do więzienia. 2021-05-09 19:00 8. Ekologiści się cieszą: dla nich dobre drzewo, to martwe drzewo. TPN ograniczył się do ustawienia tablic o roli kornika w ekosystemie. Dawniej w Tatrach walczono z kornikiem. zatrudniano do wycinania drzew trocinkowych i wykładania drzew pułapkowych wielu pracowników. I przynosiło to efekty. Na obecnym etapie gradacji już raczej nic nie można z tym zrobić. Ale niech mi nie wmawiają, że jest to korzystne dla fauny i ekosystemu. W reglu górnym sytuacja jest lepsza i można powiedzieć, że zachodzą tam procesy naturalne. 2021-05-09 18:53 9. @ kędraty żartujemy ale w tym ciemnogrodzie zwanej Polską dewocja jest zdolna do wszystkiego. 2021-05-09 18:47 10. Lasy w TPN się zmieniają i to jest normalna sprawa, z kornikiem ciężko wygrać gdy las składa się praktycznie z jednego gatunku drzew, a jeszcze halny co jakiś czas zrobi swoje. W dolinach Olczyskiej, Kościeliskiej, Chochołowskiej, Suchej Wody, Rybiego Potoku jest to samo. Podobnie zresztą i na Słowacji. Ma to swoje plusy, przybyło miejsc widokowych. A z kolei inne miejsca niegdyś widokowe, zarastają - np. Iwaniacka Przełęcz. Taka jest kolej rzeczy.
2021-05-06 10:16 1. Czy wszystkie 3 budynki zapaliły się w tym samym czasie ? 2021-05-05 11:09 2. Chwała osobom, które dokonały tego dzieła. Kulturę narodu poznajemy również po tym, jak obchodzi się on z przeszłymi pokoleniami dawnych mieszkańców, w tym wypadku polskich Żydów, stanowiących niegdyś jedną z najliczniejszych mniejszości narodowych w zarówno I jak i II Rzeczypospolitej. Inicjatywa ta świadczy o ludzkiej wrażliwości i humanizmie, sprzyja pojednaniu między narodami i umacnia ekumenizm, przełamuje niedobre stereotypy i opinie. Należy tą inicjatywę wesprzeć! 2021-05-04 18:21 3. znowu przypadkowo się zapaliło.......taki fajny plac.... 2021-04-28 11:38 4. wiktoria o którym spośród tysięcy wymyślonych przez homo sapiens...?! chyba że nie jesteś homo sapiens..... 2021-04-26 07:38 5. Napisałem to, żeby zwrócić uwagę na niepoważne zachowanie rządzących. To do nich skieruj swoje zalecenia żeby dziękowali swojemu Bogu za zdrowie, albo raczej żeby prosili go o rozum. 2021-04-24 12:58 6. Po co te teatrzyki za nasze pieniądze? Przyjechał autem za nasze, kierowca i ochrona za nasze, budowa za nasze... Przyjeżdża i mówi, że jest fajnie i będzie lepiej kiedyś tam. Jak chce odwiedzać to za swoje i prywatnie. Każdy polityk to prostytutka... Zrobi i powie wszystko za pieniądze. 2021-04-22 13:31 7. @Yhm ty człowieku słyszysz się , dziękuj swojemu Bogu że ci nic nie dolega że jesteś zdrowe 2021-04-20 14:16 8. W sumie to jak powstanie hala lodowa to może się okazać przydatna, w końcu stadiony przerabiają na szpitale to z takiej hali będzie można zrobić kostnicę. Inwestycja na czasie w wykonaniu PiS. 2021-04-19 19:41 9. A nie podał kiedy otworzą muzea ? 2021-04-19 09:50 10. Po co tyle zdjęć? Ktoś nie wie jak wygląda Tablet w masce?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

FILMY TP

Pożegnania

Album TP