Reklama

2021-06-13 08:00:13

Kościelisko

Leśnik, Długosz, Pitoń, Stopka i Szwab - piątka zasłużonych dla Kościeliska uhonorowana

Po raz pierwszy w historii Gmina Kościelisko przyznała nagrody ludziom, którzy przez ostatnie ćwierć wieku w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju lokalnej wspólnoty.

- Za nami uroczysta sesja Rady Gminy Kościelisko, która odbyła się 11 czerwca w Domu Ludowym. W trakcie wydarzenia zostały wręczone tytuły "Zasłużony dla Gminy Kościelisko" - informuje Roman Krupa, wójt Gminy Kościelisko. 

Po raz pierwszy w historii przyznano nagrodę Zasłużony dla Gminy Kościelisko w roku 2020, kiedy gmina obchodziła swoje 25 urodziny. Nagroda trafiła do czterech osób, które na przestrzeni ostatnich 25 lat w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju lokalnej wspólnoty.  - Tymi osobami są wójtowie gminy Kościelisko -  pan Władysław Stopka, pełniący funkcję wójta prze dwie pierwsze kadencje istnienia gminy i pan Bohdan Pitoń, związany z samorządem od początku, pierwotnie jako radny, następnie jako wójt. Tytułem Zasłużony uhonorowani zostali także - pełniący najdłużej funkcję radnego bo od ponad 30 lat, związany z gminą Kościelisko od samego początku - Pan Władysław Długosz oraz wieloletni radny powiatowy pan Józef Szwab. 

W roku 2021 tytułem Zasłużony dla Gminy Kościelisko Została uhonorowana Pani Zofia Leśnik – osoba od lat zaangażowana w działalność społeczną, sportową i kulturalną. 

Ze względu na pandemiczne obostrzenia, dopiero w tym roku zorganizowano uroczystość wręczenia tytułów nagrodzonym. W uroczystości w Domu Ludowym na Chotarzu wzięli też udział samorządowcy z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich.

Poniżej życiorysy nagrodzonych opracowane przez zgłaszających kandydatury. O przyznaniu tytułu Zasłużony dla Gminy Kościelisko decyduje Rada Gminy. 

Władysław Stopka urodził się 20 lipca 1949 w Kościelisku. Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Następnie pracował w Nowotarskich Zakłady przemysłu Skórzanego. Podhale" Nowy Targ,  w Zakładowym Ośrodku Obliczeniowym jako- programista EMC. Od  roku 1975 pracował w Zespole Szkół Zawodowych jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, potem jako  nauczyciel wychowawca w  Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych.

W latach 1990-1994 pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kościelisku, następnie Sekretarza Gminy Tatrzańskiej , a od 1995 do 2002 roku  Wójt Gminy Kościelisko. Po zakończeniu dwóch kadencji pracował jako nauczyciel matematyki z Zespole Szkół w Dzianiszu. 
Bardzo szeroka jest  działalność społeczna Władysława Stopki . Rozpoczyna się w latach 80-tych i obejmuje takie funkcje jak Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kościelisku, Radny Gminy Tatrzańskiej 2-ga kadencja po 1989 - delegat do Sejmiku, Wojewódzkiego w Nowym Sączu, Radny Powiatu Tatrzańskiego i członek Zarządu w latach 2002 do 2010,Członek Rady Nadzorczej Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc.
Władysław Stopka był jednym z inicjatorów reaktywacji Gminy Kościelisko, pracował przy jej tworzeniu a następnie objął urząd wójta . Mieszkańcy pracownicy zawsze wypowiadają się o nim Jako o uczciwym człowieku i dobrym szefie. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy.

Bohdan Pitoń od urodzenia mieszka w Kościelisku. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach1978-1985 r. pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc  Chłopska w Zakopanem, następnie w latach 1985-1998 prowadził działalność gospodarczą. Pracę w samorządzie rozpoczął od momentu reaktywowania Gminy Kościelisko w roku 1995. W latach 1995-1998 r. reprezentował gminę w sejmiku wojewódzkim, jako Radny Wojewódzki-delegat Gminy. W tym samym czasie był również Radnym Gminy Kościelisko. Następnie w latach 1998-2002 r. był Radnym Powiatu Tatrzańskiego (Członek Zarządu). Od 2002 roku, aż do 2018Pełnił  funkcję  Wójta Gminy Kościelisko. Władzę w Gminie sprawował przez cztery kadencje, realizując wiele działań potrzebnych działań. Swoją działalnością bez wątpienia przyczynił się do rozwoju Gminy Kościelisko.

Ważniejszymi inwestycjami, które zrealizowane zostały w trakcie jego kadencji są : projekt unijny pod nazwą Góral-ski" którego efektem była modernizacja dróg w gminach: Kościelisko, Poronin, Zakopane, a także wybudowanie magistrali wodociągowej wraz z ujęciem na Kirowej Wodzie, stacji uzdatniania z przepompowniami, zbiornikami o dużej pojemności i zasilenie istniejącej sieci.; wykonanie systemu zabezpieczającego mieszkańców Witowa przed powodzią. Pozyskane środki z budżetu państwa wykorzystano na regulację potoków, wybudowania systemów odprowadzających wody zlewiska Magury Witowskiej do rzeki Czarny Dunajec.

Zasługą Bohdana Pitonia jest także  budowa budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu, w którym mieści się: ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, scena wystawowo-widowiskowa, biblioteka; zakup działki i budynku w celu przeznaczenia go po modernizacji na siedzibę urzędu gminy; remont budynku na Wojdyłówce; rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Witowie ; remont szkół: w Witowie, Dzianiszu i Kościelisku; budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią; budowa placów zabaw dla dzieci; budowa chodników; rozbudowa oświetlenia ulicznego; budowa i remonty dróg.

Pana Bohdana Pitonia należy uznać za dużego zwolennika sportów zimowych, w szczególności biathlonu. W roku 2003 Gmina Kościelisko była współorganizatorem Mistrzostw Świata Juniorów w biathlonie, które odbyły się na stadionie w Kościelisku. W imprezie brało udział ponad 500 uczestników z wielu krajów świata.

Od początku pełnienia funkcji wójta prowadził politykę partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami. Cenił sobie współpracę międzynarodową, czego dowodem były podpisane umowy partnerskie z wieloma gminami: Kobylnica (Polska), Tvrdosin (Słowacja), Durbuy (Belgia), Uusikaupunki (Finlandia), Orimattila (Finlandia), Valga (Estonia), Osthammar (Szwecja), Valka (Łotwa), Weissenburg (Niemcy), Szaterniki (Litwa), Divion (Francja). Przynajmniej raz w roku samorządowcy wszystkich gmin spotykali się ze sobą na kilkudniowych wizytach, co roku w innej gminie, korzystając z unijnego dofinansowania projektu „Europa bez granic”. W spotkaniach tych oprócz samorządowców brała udział młodzież. Szczególną uwagę zwracał na współpracę z gminami, w których znaczną część mieszkańców stanowią Polacy. Wskazać tutaj należy Divione w północnej Francji (emigracja międzywojenna) i Szaterniki (polska gmina). Z uwagi na bliskość oraz kilkunastoletni staż współpracy najważniejsza dla Kościeliska była i jest współpraca z Gminą Tvrdosin (Słowacja). Dzięki realizowanym wspólnie trans granicznym projektom, pod główną nazwą „Tatry łączą, a nie dzielą” udało się zmodernizować ośrodki kultury, ośrodki tradycji, rzemiosła i kultury. Współpracą objęto także szkoły w Tvrdosinie i Kościelisku oraz przedsiębiorców. Jako przykład można wskazać Meander Skipark w Oravicach i WitówSki w Witowie. Wymiana doświadczeń z samorządowcami przyniosła pozytywne efekty.

Pana Bohdana Pitonia zawsze cechowała pracowitość, odpowiedzialność, solidność i konsekwentne dążenie do realizacji zamierzonych celów. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy.

Władysław Długosz zamieszkały w Dzianiszu, jest wieloletnim działaczem społecznym. Jest radnym o najdłuższym stażu na naszym terenie. Swą działalność społeczną rozpoczął w roku 1980. Od roku 1982 pełnił funkcję Radnego Gminy Kościelisko, w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Rady, a w latach 2010-2014 jej Wiceprzewodniczącym. Oprócz tego był V-ce Prezesem Zarządu Gminnego OSP Gminy Kościelisko. Był członkiem komisji lasowej w Uprawnionych Sołectwa Dzianisz. Jest osobą zasiadającą w Zarządzie Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych i należy do OSP w Dzianiszu Dolnym. Ponadto należy do Oddziału Związku Podhalan. We wszystkich organizacjach i podejmowanych działaniach, cały czas czynnie bierze dział. 

Przez cały czas działalności odznacza się dużą sumiennością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością. Na przestrzeni lat dał się poznać jako osoba, której zależy na rozwoju Gminy i jej mieszkańcach.  W trakcie wykonywania mandatu radnego i Przewodniczącego Rady brał udział w opracowaniu wielu planów zagospodarowania przestrzennego gminy, na etapie opracowania studium , wielu inwestycji. Poprzez swoje zaangażowanie i poświęcanie własnego czasu na działania społeczne przyczynił się do realizacji szeregu przedsięwzięć służących społeczeństwu, m.in.: uzgodnienie z właścicielami gruntów i wprowadzenie do planu inwestycyjnego gminy oświetlenia ulicznego, podczas przygotowywania budowy kanalizacji sanitarnej i uzgadniania przejścia linii kanalizacyjnej w sołectwie Dzianisz, udzielał pomocy zespołowi projektowemu w terenie oraz w trudnych sprawach dotarcia do właścicieli działek, którzy często zamieszkiwali poza granicami kraju;przed rozpoczęciem budowy budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu brał czynny udział w staraniach o zakup sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, w uzyskaniu pozwolenia na budowę, a także w rozmowach z okolicznymi mieszkańcami na temat rewitalizacji .

Pan Władysław Długosz będąc rolnikiem, od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne. 

Władysław Długosz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Józef Szwab urodził się 08.08.1955 roku w Witowie. Wychowywał się w góralskiej rodzinie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Witowie uczęszczał do Zespołu Szkół Zawodowych w Krakowie. Tam też studiował na Akademii Ekonomicznej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Spółdzielni Społem w Zakopanem gdzie pracuje do nadal. Obecnie jest prezesem tejże spółdzielni.

Od 2000 roku jest członkiem Oddział Związku Podhalan w Witowie, pełniąc funkcje w Zarządzie Oddziału, a obecnie Sądzie Koleżeńskim. Obecnie druga kadencję pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Prawie od 20 lat działa społecznie w Oddziale Związku, w tym od 2002 roku pomaga w prowadzeniu Witowiańskiej Watry i przez wszystkie lata zabiega o sponsorów oraz wspomaga gminną imprezę kulturalną osobiście. W latach 2010-2014 bardzo aktywnie uczestniczył w grupie teatralnej jako aktor i wielokrotnie występował w czasie imprez kulturalnych i posiadów góralskich w Witowie. Czwartą kadencję reprezentuje mieszkańców Gminy Kościelisko jako radny w powiecie tatrzańskim, systematycznie pełniąc dyżury również w budynku Urzędu Gminy Kościelisko.

Aktywnie wspiera działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie, w tym poprzez doradztwo i wspieranie finansowe.Od wielu lat angażuje się w sprawy promocji Gminy Kościelisko poprzez aktywny udział w organizacji Pucharu Witowa w narciarstwie zjazdowym oraz wspiera społecznie działalność Ochotniczej Straty Pożarnej w Witowie. Działa również w radzie parafialnej w Witowie, ale kilkudziesięcioletnia praca i zaangażowanie sięga daleko poza Gminę Kościelisko

Zofia Leśnik to osoba od lat zaangażowana w działalność społeczną, sportową i kulturalną. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Gminy Kościelisko i od lat wspiera działalność instytucji i organizacji znajdujących się na jej terenie. Urodzona w 1954 roku w Kościelisku, od dzieciństwa związana ze sportem. Jako zawodniczka odnosiła liczne sukcesy sportowe. Z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odebrała Brązową Odznakę Zasłużeni dla Sportu. Jest trenerem II klasy w Biegach Narciarskich, aktualnie przewodnicząca komisji biegów TZN Zakopane. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i od 1982 roku do chwili obecnej pracuje w Szkole Podstawowej w Kościelisku. Od niemal 40 lat krzewi i kształtuje w najmłodszych zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest współzałożycielką Uczniowskiego Klubu Sportowego  ,,Regle” który, wychowuje przyszłe pokolenia sportowców oraz uczy nawyków bezpiecznego i czynnego spędzania wolnego czasu. Wychowankowie klubu z wielkimi sukcesami reprezentują Gminę Kościelisko na licznych zawodach o randze krajowej i międzynarodowej.

We współpracy z Gminą Kościelisko Pani Zofia Leśnik realizuje coroczne programy Ministra Sportu i Turystyki ,,Jeżdżę z głową”, dzięki którym dzieci z najmłodszych  klas mogą nauczyć się jeździć na nartach biegowych i zjazdowych. Od 11 lat organizuje wspólnie z Urzędem Gminy  oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjazdy dla dzieci na letnie obozy do Ustronia Morskiego. Radna Gminy Kościelisko w latach 2006-2018, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i Promocji w Gminie Kościelisko od 2010-2018, czynny członek Komisji do Spraw Obywatelskich, Komisji Ekonomiki i Rozwoju Obywatelskiego oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Od 2012 roku członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aktywna i zaangażowana we wszystkie inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe odbywające się na terenie Gminy Kościelisko. Pani Zofia Leśnik jest jedną z inicjatorek utworzenia tras biegowych na Chotarzu. Członkini Związku Podhalan w Kościelisku, od wielu lat w zarządzie oraz członek Komisji Rewizyjnej. W latach 1992-1995 inicjatorka powstania Koła Młodzieży Zowaternik przy Związku Podhalan oddział w Kościelisku. Działa w Lokalnej Organizacji Turystycznej i Towarzystwie Rozwoju Gminy Kościelisko.  Od 25 lat działa w stowarzyszeniu Rodzina która, wspiera i pomaga rodzinom w walce z uzależnieniami.  W latach 1991-1995 była opiekunem Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Polany im. St. Nędzy Kubińca.  Aktywnie uczestniczyła w organizacji Memoriału im. Bronisławy Staszel - Polankowej  oraz Memoriału im. Stanisława Bukowskiego Ojca. Przez blisko dziesięć lat przy Szkole w Dzianiszu prowadziła zajęcia z narciarstwa biegowego. Była jedną z osób wspólnie z poprzednim sołtysem Józefem Bukowskim Tyrałą prowadzącą zbiórkę na zakup działki na potrzeby cmentarza w Kościelisku. Jest fundatorką tablicy przeznaczonej na klepsydry przy Kościele w Kościelisku. Wspierała wiele akcji charytatywnych na rzecz Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem. Jest członkiem wspierającym Ochotniczą Straż Pożarną w Kościelisku. Pani Zofia Leśnik była jedną z inicjatorek zorganizowanego w 2008 roku w Domu Ludowym spotkania związanego z 50-leciem polskiego biathlony mężczyzn i 20-leciem biathlonu kobiet. Prywatnie żona i matka czwórki dorosłych dzieci.

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Reklama
 • PRACA | dam
  Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem prowadzi nabór na stanowisko ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Szczegóły: https://bip.cos.pl/1509/zakopane
 • PRACA | dam
  PENSJONAT "Willa Park" W CENTRUM ZAKOPANEGO ZATRUDNI PRACOWNIKA DO PRZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ ORAZ SPRZĄTANIA POKOI. Kontakt: 509170212
 • PRACA | dam
  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zakopanem poszukuje kandydatów do pracy na trzy wolne stanowiska pracy. Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/pssezakopane w zakładce oferty pracy, lub telefonicznie 18 20 68 697
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DOBRY POKÓJ dla niepalącej, bardzo spokojnej, poważnej dziewczyny - Zakopane, 501 514 962.
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy W SKLEPIE OGÓLNOSPOŻYWCZYM w Zakopanem, NA STANOWISKA: SPRZEDAWCA, MAGAZYNIER. Z doświadczeniem. Pełny etat, praca co drugi dzień. Tel. 721180381.
 • PRACA | dam
  Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem zatrudni osobę na stanowisko POMOC KUCHENNA Tel.: 725300095
 • PRACA | dam
  Zatrudnię mechanika, spawacza lub montażystę ewentualnie pomocnika do pracy przy montowaniu kotłowni parowej. Praca wyjazdowa od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie do ustalenia indywidualnie. Szczegóły i warunki pracy pod nr tel. 606817400.. 606817400marcinkucia@wp.pl
  Tel.: 606817400
 • PRACA | dam
  Zatrudnię dziewczynę z Zakopanego lub okolic jako sprzedawca w sklepie zabawkowym.. 609097999
  Tel.: 609097999
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy PRACOWNIKÓW NA BAR ORAZ KELNERÓW. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ - Zakopane Jaszczurówka - 601 50 44 86
 • PRACA | dam
  Firma z Nowego Targu zatrudni krojczego do skór owczych - mile widziane doświadczenie. Umowa na pełny etat. Proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.00.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW. 501 425 013.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PANIĄ do pracy w pensjonacie w Zakopanem. tel. 601 45 33 91
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Zakopanem zatrudni KUCHARKĘ ŚNIADANIOWĄ lub OSOBĘ DO PRZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ W FORMIE BUFETU. 666378357
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię w pełni funkcjonujący pensjonat lub budynek z apartamentami lokalizacja Zakopane, Kościelisko. 600404554grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 600404554
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI 3 HA - k/Białki. 182856454.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA DOMINIUM NA KRUPÓWKACH zatrudni KELNERÓW/-KI. 668 404 790, 664 023 298.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Szukam lokalu do wynajęcia o powierzchni około 150 m w Ludźmierzu lub najbliższej okolicy pod działalność handlową . Może też być wydzielona część większego pomieszczenia. Wynajem długoterminowy. Parter . Tel 880630496. 880630496marzbroz@poczta.onet.pl
  Tel.: 880630496
 • PRACA | dam
  MFIRMA TRACKTECH W MANIOWACH zatrudni pracownika na stanowisku MECHANIK SERWISU SAMOCHODOWEGO. Wymagane doświadczenie z zakresu diagnozy i naprawy pojazdów osobowych, znajomość elektromechaniki i obsługi elektronicznych systemów diagnostycznych, prawo jazdy kat.B. Oferujemy atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie, możliwość rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji, stabilne warunki zatrudnienia oraz szkolenia. Miejsce pracy: Maniowy Więcej informacji pod numerem telefonu: +48572728209. CV prosimy składać w siedzibie firmy TRACKTECH ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy lub mailowo na adres: boguslaw.pokrywka@tracktech.pl
  Tel.: +48572728209
  E-mail: boguslaw.pokrywka@tracktech.pl
 • BIZNES
  Stoisko handlowe Pod Gubałówką w atrakcyjnym miejscu! (Do wynajęcia). 604614132
  Tel.: 604614132
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - dla młodych i ambitnych. Oczekiwane otwarcie granicy norweskiej dla nowych pracowników nastąpiło (wjazdy bez kwarantanny, szczepienia nie są wymagane). F. NORWESKA ZATRUDNI W OSLO NA WARUNKACH NORWESKICH - młodych, początkujących pracowników do przyuczenia w zawodzie: TYNKARZ, MALARZ, MONTER RUSZTOWAŃ, STOLARZ, BLACHARZ/DEKARZ ORAZ DOŚWIADCZONYCH FACHOWCÓW W ZAWODZIE. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca na stałe/całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 13 do 23 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-08-05 15:30 Kramy zamiast zieleni 2021-08-05 15:15 Tak wyglądało rozpoczęcie Sabałowych Bajań. Zobaczcie, kto na nie przyjechał (WIDEO) 2021-08-05 14:45 Korki w rejonie chochołowskich term. Tak wygląda to z lotu ptaka (WIDEO) 2021-08-05 14:10 Kolejna dziś groźna kolizja, tym razem w Jabłonce 2021-08-05 13:20 Dziś na remontowanym rondzie w Zakopanem spokojniej. Ruch puszczony przez przystnek 2021-08-05 13:00 Muzyka i śpiew w Bukowinie Tatrzańskiej (WIDEO) 2021-08-05 12:40 Nietrzeźwy motocyklista spowodował groźny wypadek w Nowym Targu 2021-08-05 12:01 Uwaga na ulewy i burze 2021-08-05 11:29 Wzrasta liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś najwięcej nowych infekcji w Małopolsce 2021-08-05 11:23 Koncertowe lato w Białce Tatrzańskiej. Co czeka nas w najbliższy weekend? 2021-08-05 10:51 Korki i zamknięta droga w Bukowinie Tatrzańskiej 2021-08-05 10:15 Piękna i pusta Jaworowa 4 2021-08-05 09:45 Nocna kolizja pomiędzy Chochołowem a Cichem 1 2021-08-05 09:01 Uwaga! Śliskie szlaki w Tatrach. Dziś może być niebezpiecznie 2021-08-05 09:01 Kryzysowa bomba z opóźnionym zapłonem - sprawdź ile straci twoja gmina 18 2021-08-05 08:00 Dziś rozpoczynają się Sabałowe Bajania. Będą utrudnienia w ruchu 2021-08-05 07:00 Paraliż Zakopanego 2 2021-08-04 22:09 Tajemnicze krajobrazy i światło (ZDJĘCIA) 2021-08-04 21:32 Wycinka w Falsztynie. Szkoda tych drzew 6 2021-08-04 21:14 Strażacy z Kościeliska uratowali psa 2 2021-08-04 21:01 Turystka zaparkowała auto na Łysej Polanie. Gdy wróciła nie mogła uwierzyć w to co się stało 6 2021-08-04 20:59 Podhale na szlaku turystycznym żydowskich wycieczek 2 2021-08-04 20:36 Parkowanie w tym miejscu to już mała zakopiańska tradycja 10 2021-08-04 19:57 Zakopianka w Nowym Targu rośnie w oczach. Kiedy nią pojedziemy? 7 2021-08-04 18:30 Szaflary - termalne serce Podhala. Zobaczcie, jak wygląda z lotu ptaka (WIDEO) 1 2021-08-04 17:50 Jeden market znika, drugi w remoncie 2021-08-04 17:44 Nie dość, że korki to jeszcze kolizje 2021-08-04 17:14 Nawet ulica Makuszyńskiego zakorkowana. My chcemy żyć 10 2021-08-04 16:29 Tłumy turystów w Białce Tatrzańskiej. Duży ruch na drodze 1 2021-08-04 16:05 Mistrzowski Trial 2021-08-04 15:45 Gdyby każdy deweloper musiał wybudować kilometr ścieżki rowerowej, Zakopane byłoby stolicą rowerową 6 2021-08-04 15:27 Tropikalne atrakcje na nowotarskim Rynku (WIDEO) 2021-08-04 14:45 Te chmury nie wróżą nic dobrego 2021-08-04 14:44 Małe miasteczka wszystko mają małe - poza pamięcią. Konkurs dla czytelników 2021-08-04 14:16 Jarmark artystyczny, gawędy i pienińskie przyśpiewki. Sobota u stóp Trzech Koron 2021-08-04 14:14 Na Krupówkach jeszcze dość luźno, ale z każdą godziną tłum będzie gęstniał 2021-08-04 14:10 Wakacyjna Strefa Letnia tym razem na mokro 2021-08-04 13:48 Pomagamy małej Milence 1 2021-08-04 13:30 Nagminne parkowanie po mistrzowsku 3 2021-08-04 13:00 Trebunie-Tutki, Miroslav Rajt i Kapela Góralska Śleboda. Koncert w plenerze 2021-08-04 12:45 Słona rywalizacja znów w Rabce 2021-08-04 11:50 Dziś stoimy w korku na ulicy Broniewskiego (WIDEO) 6 2021-08-04 11:15 Nie będzie natychmiastowego zakazu palenia węglem 2021-08-04 11:09 W rytmie tanga i muzyki bałkańskiej w Kmicicu 2021-08-04 10:25 Groźny wypadek na Chyżniance. Auto wjechało w ścianę domu 2021-08-04 10:00 Moja Zwyrtówka na Łazach 2021-08-04 09:18 Cztery wieże, cztery dni. W czwartek startuje wyścig górski MTB 4 Towers 1 2021-08-04 09:00 Kierowca z Ukrainy nie powinien kierować autem. Stracił prawo jazdy 3 2021-08-04 08:00 Dość tej natury - mówią władze Jabłonki 1 2021-08-04 06:44 Muzyka Piotra Majerczyka w Atmie
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-08-05 15:27 1. Straszna tragedia. :( Niech spoczywa w pokoju [*] [*] [*] 2021-08-05 15:20 2. "udzial w podatkuod osob fizycznych stanowi dla jednostek samorzadu terytorialnego najwieksze zrodlo dochodow wlasnych". To cytat z dokumentu Uni Miast Polskich datowany 19 Maj 2021.. W miedzyczasie zmianom podlegly podatki milionom o bywateli dajac im duzo wiecej wolnej przestrzeni finansowej do wykorzyatania . Kto chce niech placi swoje podatki fiskusowi, rowniez temu lokalnemu, w stary sposob. Rybka albo akwarium , sam wydam swoje zapracowane pieniadze lepiej niz ciagle sklocony czy niegospodarny samorzad. O korupcji na wyzszym szczeblu juz nie wspomne. 2021-08-05 14:44 3. Do nick wiktoria Ciese sie ze jeszcze wierzysz w PiSy Chyba robisz na jakims etacie bo nie wiesz o czym piszesz albo nie masz zielonego pojęcia o ekonomii. Za chwile poczujesz Nowy ŁAD w swojej kieszeni Obejrzyj TVPPiS to Ci wytlumaczą jak to Ci sie polepszy PiSy za chwile zaczną dyskusje o LGTB i Aborcji żeby przykryć zlodziejstwo i okradanie POLAKÓW Ale dyskusja z tobą to sama przyjemność 2021-08-05 13:23 4. trzeba znieść kwoty wolne od podatków dla wszystkich , podatki podnieść do 20 % dla wszystkich bez wyjątku także emeryci ,w biznesie niczego nie odliczać wtedy wpływy z PIT będą o wiele wyższe to samorządy będą mieć nie milion mniej a więcej milion i nie będzie kwiku @stasku ty nigdy nie byłeś wyborcą PISu nie lej wody ty z okolic Palikota 2021-08-05 13:03 5. Polski ład, czyli jak najwięcej dla swoich z tych mitycznych 700 miliardów. Dlatego pisowcy tak boją się Tuska. Póki są u wladzy czują się bezkarni. 2021-08-05 12:58 6. na Krupówkach stosy trupów - tesko sie nie wyrabia 2021-08-05 12:56 7. Czoki świat o Tobiy wiy... 2021-08-05 12:50 8. Podhalanie przecież kochają PiS, więc powinni być zadowoleni. 2021-08-05 12:42 9. Bida przejechać przez białkę ciągle jakieś korki do tego trzeba mieć oczy dokoła głowy bo cepry wyskakują na pasy nie zważając na samochody a najgorsi są rowerzyści którzy utrudniają jazdę ja nie rozumiem jak w tak bogatej gminie nie ma żadnej ścieżki rowerowe ( to jest dramat ) j ??? 2021-08-05 12:30 10. pisolubcy, wasze dzieci poczują jak gryzie inflacja, oj poczują
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Bojcorka

FILMY TP

Pożegnania