Ogłoszenia drobne w Tygodniku Podhalańskim i na portalu 24tp.pl Szybko, wygodnie, tanio i blisko Twojego domu. Kliknij w ten pasek, a przekonasz się, że to działa.

Reklama

2023-05-31 18:07:25

PPUZ

NIK skontrolował Podhalankę

Lista nieprawidłowości jest długa - od powołania Bianki Godlewskiej-Dzioboń na stanowisko prorektora ds. studenckich, nierzetelne przeprowadzenie procesu wyborczego, po zatrudnianie osób bez kompetencji.

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się działalności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. NIK pod lupę wziął lata od 2019 do 2022 r. Kontrolował dostosowanie działalności państwowej wyższej szkoły zawodowej do obowiązujących uregulowań prawnych i administracyjnych w kontekście zachodzących zmian na rynku pracy, zapewnienie bazy naukowo-dydaktycznej dla realizacji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz gospodarowanie posiadanym majątkiem i środkami finansowymi. Lista nieprawidłowości jest długa.

Temat uczelni systematycznie wraca od grudnia 2021 r., kiedy ze stanowiska rektora został odwołany przez senat Robert Włodarczyk. Od tego momentu zaczął się chaos, a do dziś nie udało się wyłonić nowego rektora. Był moment, że na Podhalance były trzy osoby uważające, że to one właśnie powinny zarządzać uczelnią. Rozstrzygnięcia nie przyniosły wybory uzupełniające w lipcu zeszłego roku. Obowiązki rektora pełni cały czas Bianka Godlewska-Dzioboń, choć z kolei już jej powołanie na prorektora ds. studenckich w momencie odwołania Włodarczyka wzbudzało wiele kontrowersji. Jednak mocne poparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki umocniło jej pozycję i pozwala na rządy do tej pory. Zaczęła od czystek na uczelni, dyscyplinarnie zwolniła kilkanaście osób, w tym dwóch prorektorów. Sprawy do tej pory toczą się w Sądzie Pracy. Wiele osób samych zrezygnowało z etatu na Podhalance lub próbowało przeczekać trudny czas na zwolnieniu lekarskim. Tymczasem NIK potwierdza wiele zarzutów stawianych wcześniej przez uczelnianą opozycję.

Opóźnianie wyborów

Przede wszystkim kontrolerzy uznali, że "proces wyborczy nie był prowadzony rzetelnie i w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mimo że wybory przeprowadzone 6 lipca 2022 nie doprowadziły do wyboru rektora, to nie ustalono nowego kalendarza wyborczego i podejmowane są działania  w celu opóźnienia tego procesu".

Nieprawidłowości zaczęły się już wcześniej. NIK uznał, że samo powołanie przez Włodarczyka w grudniu 2021 r. Bianki Godlewskiej-Dzioboń na stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia -  bez rzetelnych uzgodnień z samorządem studenckim - było naruszeniem przepisów.  Wniosek o zaopiniowanie trafił do przewodniczącego samorządu studenckiego nieoficjalną drogą i nie został przez niego przedłożony prezydium samorządu studenckiego do rozpatrzenia.

Stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia pozwoliło Godlewskiej-Dzioboń objąć władzę p.o. rektora, którą piastuje do dzisiaj. Od stycznia do września 2022 r. dodatkowo była zatrudniona przez Akademię Ekonomiczną mimo braku zgody Rady Uczelni PPUZ, co także wytyka NIK.

Majstersztyk

Wbrew zasadom i zaleceniu Ministerstwa Edukacji i Nauki p.o. rektor dokonała też zmian struktury organizacyjnych w PPUZ. Utworzyła dwa nowe instytuty, powiększając w ten sposób liczbę członków kolegium elektorów z 25 do 65 oraz senatorów z 21 do 40. To gremium wybierające i odwołujące rektora. Obsadzenie swoimi ludźmi pozwala wpłynięcie na wynik wyborów.

Od 1 stycznia 2022 r. uczelnia zatrudniła na umowę o pracę 23 osoby niebędące nauczycielami akademickimi oraz 20 osób na stanowiskach dydaktycznych. Niektóre z nich zaczęły faktycznie pracę dopiero po trzech miesiącach, mimo pobierania wynagrodzenia od momentu podpisania umowy.  Można uznać za majstersztyk pani p.o. rektor zatrudnienie przez nią 17 osób na 1/4 etatu.

Podczas podpisywania umów nowo zatrudnione osoby zostały przyporządkowane do jednostki wspólnej z Uniwersytetem Ekonomicznym (PONE). Następnego dnia drogą porozumienia zmieniającego warunki pracy aż osiem osób zostało przesuniętych do Instytutu Społecznego, by zasilić go kadrowo i tym samym móc wystawić kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu.

Księgowy bez kompetencji

Kontrolerzy NIK zarzucili jej także zatrudnienie na stanowisko dyrektora finansowego osoby, która nie miała wymaganych kompetencji .

Nieprawidłowości dotyczą także prowadzenia od 8 lutego 2022 r. studiów na dwóch kierunkach, tj. finanse i rachunkowość, rachunkowość i analityka ekonomiczna, niezgodnie z pozwoleniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w sprawie powołania jednostki wspólnej i prowadzenia studiów wspólnych. Skutkowało to wypowiedzeniem tego porozumienia przez rektora Uniwersytetu.

W lutym 2022 roku Bianka Godlewska-Dzioboń - niezgodnie z zasadami postępowania administracyjnego -  uchyliła uchwały Rady Studentów, na mocy których został odwołany przewodniczący samorządu studenckiego.

Odwołany z funkcji rektora Robert Włodarczyk jeszcze przez trzy miesiące korzystał z samochodu służbowego. Nie złożył także kart eksploatacyjnych za cztery miesiące. Do marca 2022 r. korzystał ze służbowych kart płatniczych.

Wierzchołek góry lodowej

- Raport NIK-u pokazuje tylko podstawowe nieprawidłowości, ale to jest wierzchołek góry lodowej - mówi Maria Zięba, była prorektor ds. studenckich i kształcenia w PPUZ, która została zwolniona dyscyplinarnie. Już wcześniej sygnalizowała o nieprawidłowościach. To ona zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z antydatowaniem dokumentów - jej zdaniem - dokumentów w grudniu 2021 r.

Jak powiedział nam Łukasz Pawelski, rzecznik prasowy NIK, skontrolowana instytucja jest monitorowana pod kątem wdrażania zaleceń pokontrolnych, ale NIK nie ma kompetencji przymuszających. Może jednak zawiadomić prokuraturę i rzecznika dyscypliny finansów publicznych. O komentarz dotyczący wyników kontroli na Podhalance poprosiliśmy także szefostwo krakowskiego NIK-u, które sprawdzało PPUZ, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Beata Zalot

Poniżej publikujemy w całości odpowiedź, którą nadesłała dziś Bianka Godlewska Dzioboń, p.o. rektora PPUZ w Nowym Targu:

Dziękuję za zainteresowanie sprawami Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym
Targu. Potwierdzenia wymaga, że była Uczelnia kontrolowana przez Najwyższa Izbę Kontroli,
a okres kontroli obejmował przedział od 2019 roku do 22 listopada 2022 roku.
W wystąpieniu pokontrolnym, zmienionym przez Komisję Rozstrzygającą na skutek odwołania
PPUZ w Nowym Targu, Najwyższa Izba Kontroli wskazała zagadnienia, które zdaniem Izby należy
zmienić lub wyjaśnić, dlatego sporym nadużyciem jest mówienie o "szeregu nieprawidłowości",
szczególnie jeżeli chodzi o wagę merytoryczną tych zagadnień. Niemniej jednak jestem gotowa na
wyjaśnienie szczegółowe każdego z punktów opisanych przez NIK, jednak bardzo proszę
o informację, które z nich Panią interesują szczegółowo? Wszystkie zalecenia NIK są
systematycznie wprowadzane, a kontrolowane obszary, w których NIK dopatrzył się uchybień
oczywiście zostaną wzięte pod uwagę przy wykonywaniu kolejnych podobnych czynności, bowiem
z ich charakteru wynika, że nie można działać retrospektywnie. Należy też mocno podkreślić, że
PPUZ czy jej organy wykonawcze nie są umocowane do "komentowania" treści Protokołu NIK,
a do wykonania zaleceń i rozpatrzenia wniosków, co oczywiście w tym przypadku ma miejsce.
Zapytała Pani również o termin wyborów Rektora Uczelni. Przypominam, iż wybory na Rektora
odbyły się 12 lipca 2022 r., jednak nie zostały rozstrzygnięte z powodu zapisów Statutu. Nadmienię
tylko, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy kwestii poruszonych przez NIK. Odpowiadając jednak
i na to pytanie, wskazuję, że organy Uczelni tj. Senat i Rada Uczelni ustaliły, że po
opracowaniu i przyjęciu zmian do Statutu PPUZ w Nowym Targu, odbędą się wybory
uzupełniające Kolegium Elektorów, Senatu, Rektora. Powołana Komisja Uczelniana do spraw
zmian w Statucie PPUZ w Nowym Targu pracuje nad zmianami do statutu, a prace komisji są
w końcowej fazie. Możemy na tym etapie powiedzieć tylko, że członkowie komisji zaproponowali
ponad 100 zmian merytorycznych do Statutu, które muszą przejść nie tylko ścieżkę ich przyjęcia
przez Senat, ale uprzednio być odpowiednio sformułowane i zbadane przez prawników, co do ich
zgodności z prawem. Taką informację otrzymałam od dotychczasowej Przewodniczącej Komisji.
Spodziewane jest w najbliższym czasie przyjęcie projektu zmian Statutu. Następnie zmiany do
Statutu będą opiniowane przez Radę Uczelni oraz organizacje związkowe, co jest wymogiem
regulacji we wnętrzach PPUZ i wymogiem ustawowym.
Równocześnie, Komisja Wyborcza PPUZ w Nowym Targu zaleciła i ustaliła kolejność wyborów
pod kątem kalendarzy wyborczych, a to wybory uzupełniające Rady Uczelni, Kolegium Elektorów,
Senatu, Rektora, co także wynika z informacji uzyskanych od Przewodniczącej Komisji Wyborczej.
Dotychczas miała miejsce pierwsza z elekcji, tj. wybory uzupełniające do Rady Uczelni, po to, aby
organ ten mógł wydać opinię o zmianach statutu, jako reprezentacja wszystkich „kurii”
wchodzących w skład Rady (emanacji Wspólnoty Uczelni).
W razie dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.
p.o. Rektora
dr Bianka Godlewska-Dzioboń


Komentarz od redakcji:
Ze smutkiem obserwuję to, co dzieje się na Podhalance. Byłam przekonana, że po rektorze, który dopuścił się podczas pisania pracy habilitacyjnej plagiatu, nic gorszego tą uczelnię nie może spotkać. Od prawie dwóch lat trwa sytuacja patowa na uczelni. Bianka Godlewska - Dzioboń kurczowo trzyma się swojego stanowiska, nie ogłasza wyborów uzupełniających mimo wymogów prawnych. Osoby, które jej się sprzeciwiały, zostały zwolnione dyscyplinarnie. Tymczasem kolejny minister odwiedza uczelnię i chwali p.o. rektor za "dobrą robotę". Czy kontrola NIK coś zmieni? Śmiem wątpić. Pytania się mnożą. Choćby, czy dyplomy licencjackie i magisterskie podpisane przez p.o. rektor, której powołanie na stanowisko, nie do końca jest zgodne z literą prawa, są ważne?
Beata Zalot

SPROSTOWANIE PPUZ W NOWYM TARGU

Redaktor Naczelny publikując artykułu „PPUZ NIK skontrolował Podhalankę” zamieścił nieprawdziwą informację autorstwa Beaty Zalot, że ze stanowiska rektora PPUZ w Nowym Targu został odwołany Robert Włodarczyk przez senat PPUZ, podczas gdy odwołanie powzięło kolegium elektorów PPUZ, a dodatkowo informacja ta jest nieścisła, gdyż pomija okoliczność, że jeszcze przed odwołaniem, dr Maria Zięba została przez pełniącego obowiązki Rektora Uczelni odwołana z funkcji Prorektora ds. studenckich i kształcenia, z czym do tej pory nie może się pogodzić i odpowiada za „chaos”. Autor artykułu zawarł w nim nieprawdziwą i nieścisłą informację „choć z kolei już jej [Bianki Godlewskiej-Dzioboń] powołanie na prorektora ds. studenckich w momencie odwołania Włodarczyka wzbudzało wiele kontrowersji”, gdyż dr Bianka Godlewska-Dzioboń została powołana na stanowisko Prorektora ds. studenckich i kształcenia w momencie, gdy dr hab. Robert Włodarczyk pełnił funkcję Rektora PPUZ w Nowym Targu, a nie w momencie odwołania rektora. Autor artykułu napisał nieprawdziwą i nieścisłą informację, że „zaczęła [Bianka Godlewska-Dzioboń] od czystek na uczelni, dyscyplinarnie zwolniła kilkanaście osób”, podczas gdy „czystki” odnoszą się do masowego i bezwzględnego usuwania przeciwników politycznych, a zaimek kilkanaście oznacza w sposób przybliżony liczbę w przedziale od 11 do 19. Uczelnia zatrudnia blisko 300 pracowników, podczas gdy 5 pracowników zostało zwolnionych dyscyplinarnie, a dwóm wypowiedziano umowę o pracę za okresem wypowiedzenia w momencie gdy p.o. Rektora objęła funkcję, a zatem nieprawdą jest, że miały miejsce „czystki” i zwolnienia kilkunastu osób. Autor artykułu zawarł w nim nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że „stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia pozwoliło Godlewskiej-Dzioboń objąć władzę p.o. Rektora, którą piastuje do dzisiaj”. Zgodnie z art. 27 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 63 ust. 5 Statutu PPUZ w Nowym Targu w przypadku odwołania rektora, jego obowiązki pełni prorektor ds. studenckich i kształcenia, a zatem to z przepisów prawa wynika objęcie obowiązków, a nie na skutek działania i inicjatywy dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń. Autor artykułu zamieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że p.o. Rektora dokonała też zmian struktury organizacyjnej w PPUZ. Utworzone dwa nowe instytuty były efektem rozstrzygnięć i zaciągniętych zobowiązań przez odwołanego rektora. Pełniąca obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu wywiązała się z tych ustaleń. Autor artykułu pomieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że „powiększono” liczbę członków kolegium elektorów oraz senatorów. Otóż, to Statut PPUZ w Nowym Targu, w treści obowiązującej od 2019 roku stanowi, że gremium kolegium elektorów i senatu odzwierciedla ilość członków Uczelni. Zgodnie z § 66 ust. 1 wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku utworzenia nowego lub wygaśnięcia dotychczasowego mandatu lub odwołania mandatariusza. Jest to rozwiązanie automatyczne, obowiązujące podczas trwania kadencji organów i nie stanowi naruszenia prawa, gdyż takową zasadę – uzupełniania mandatów – stanowi od 2019 roku. Przypisywanie wyłącznie dr Biance Godlewskiej-Dzioboń powyższych działań jest wysoce nieścisłe i stanowi wyraz manipulacji informacjami. Autor artykułu przemilczając regulację statutu, tworzy wrażenie, że to jedna osoba, w sposób bezprawny zwiększa ilość członków organów. Autor artykułu zamieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że dr Bianka Godlewska-Dzioboń zatrudniła na stanowisko dyrektora finansowego osobę bez wymaganych kompetencji, podczas gdy była to decyzja poprzedniego Rektora uczelni. Autor artykułu zamieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że od stycznia do września 2022 r. dr Bianka Godlewska-Dzioboń dodatkowo była zatrudniona przez Akademię Ekonomiczną mimo braku zgody Rady Uczelni PPUZ. Zarówno ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jak i Statut PPUZ w Nowym Targu nie regulują zagadnienia, czy osoba pełniąca obowiązki rektora winna posiadać zgodę na dodatkowe zatrudnienie.

p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
NT 2023-06-02 18:34:36
Nie rozumiem dlaczego ta pani tam jeszcze sprawuje władze! To jest jakiś dramat
Yayco 2023-06-01 09:21:49
Należy domniemywać, że kiedyś nastąpi zmiana władzy i "wskazane zagadnienia", "uchybienia" nabiorą zupełnie innego wymiaru prawnego - może doczekamy !
kurr 2023-05-31 23:14:27
Tylko komisaryczne zarzadzanie oraz sad kapturowy kodu wyprowadzi to na prosta linie.
szara emanacja 2023-05-31 22:37:57
Kobieta sukcesu :) W tym kraju ma duże możliwości. Można powiedzieć że nic jej nie ogranicza oprócz fantazji. Piękny kraj! To dar boży że możemy płacić tu podatki na edukację. Wielu świętych i męczenników nie miało takiej możliwości. A my mamy. Dziękujmy Panu!
Robert 2023-05-31 19:05:29
Ochronka piSSmana starszej siostry w wierze i tyle w temacie
Cyklista 2023-05-31 18:40:34
oj tam! oj tam! wystarczy, aby był zwolennikiem partii! oczywiście pis!

Reklama
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Blacha alpaka, nowe srebro, w sprzedaży różne grubości i rozmiary, posiadam również miedź, mosiądz, brąz stal nierdzewną, aluminium zapraszam do kontaktu 604895799, info@altron.pl, sklep ul. Szewska 17 Nowy Targ, "kombinat". Szewska 17 604895799 info@altron.pl
  Tel.: 604895799
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MALOWNICZO POŁOŻONA POSIADŁOŚĆ W SIEROCKIM KOŁO ZĘBU, z pięknym widokiem na panoramę Tatr i Babią Górę. Atrakcyjna lokalizacja (szkoła, droga dojazdowa, niedaleko wyciągi, termy). IDEALNA DLA INWESTORA. MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA 12 DUŻYCH DZIAŁEK BUDOWLANYCH. 12.337 m2. 600 zł/m2. Tel. USA +1 708 267 8141
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ DO PRACY W PENSJONACIE. BIAŁKA TATRZAŃSKA. 889 378 541.
 • PRACA | dam
  Szukam OPIEKUNKI DO STARSZEJ OSOBY W ROGOŹNIKU. 607 369 642.
 • PRACA | dam
  Harnasiowa Chata zatrudni: KUCHARZA, POMOC KUCHENNĄ, KELNER/-KA. 600 035 355.
 • PRACA | dam
  KIEROWCA KAT: C+E praca w pomocy drogowej, aktualne uprawnienia, ważna karta kierowcy, mile widziane doświadczenie w transporcie, zaświadczenie o niekaralności, opanowanie i odporność na stres, dyspozycyjność/praca zmianowa, stałe wynagrodzenie. 602261925
  Tel.: 602261925
 • PRACA | dam
  Przyjme Pracownika do zakładu garbarskiego. 888267329
  Tel.: 888267329
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA od A do Z. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • BIZNES
  Do wydzierżawienia DZIAŁKA PRZY ZAKOPIANCE POD REKLAMĘ - 733 503 600
 • PRACA | dam
  MŁODĄ KOBIETĘ (niepalącą) DO SPRZĄTANIA W DOMU JEDNORODZINNYM obok Zakopanego, 2 razy w tygodniu. Warunki do ustalenia. 698 506 913
 • PRACA | dam
  Niemiecka firma Zeitkraft zatrudni malarzy, tapeciarzy oraz elektryków. Oferujemy niemiecka umowę, damowe zakwaterowanie oraz zjazdy do kraju autami sluzbowymi dwa razy w miesiącu. Zadzwoń tel. 698217808 www.clubsilesius.pl praca@csopole.pl
  Tel.: 698217808
 • PRACA | dam
  Jesteś miłośnikiem gór i natury? Chcesz pracować w wyjątkowej wypożyczalni na Kasprowym Wierchu? Dołącz do nas! Polskie Koleje Linowe S.A. poszukują osób na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI SERWISU NARCIARSKIEGO I WYPOŻYCZALNI. Miejsce pracy: Zakopane, Kasprowy Wierch - serwis narciarski. Co będzie należeć do Twoich obowiązków? - Profesjonalna obsługa klienta, - Aktywna sprzedaż usług serwisu narciarskiego i wypożyczalni nart, - Dbałość o bardzo dobry wizerunek/wygląd wypożyczalni, - Prowadzenie podstawowych usług serwisowych, - Dbanie o powierzone mienie pracodawcy i klientów serwisu, - Realizacja celów sprzedażowych. Zainteresowany? Aplikuj online: https://www.pkl.pl/post/pracownik-obslugi-serwisu-i-wypozyczalni.html
  WWW: https://www.pkl.pl/post/pracownik-obslugi-serwisu-i-wypozyczalni.html
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy krawca/krawcową do szycia odzieży skórzanej i kożuchów. Możliwość zlecenia szycia. Praca stała. Szczegóły pod numerem:. 577 908 244
  Tel.: 577
 • PRACA | dam
  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Referent ds. technicznych (miejsce rozpoczynania pracy - Nowy Targ) szczegóły oferty: https://ppkpodhale.pl/nasza-dzialalnosc/praca. 182665242 www.ppkpodhale.pl
  Tel.: 182665242
 • PRACA | dam
  WIZY USA, WYJAZDY, ZIELONA KARTA. 501 809 644
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  AUDI A1, 1.6D, 2012, 5 drzwi. 604 401 542.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  FIAT 500 multijet, 1.3D, 2010r. 604 401 542.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DOM w Szaflarach, gotowy do zamieszkania. 001 8157032424, 660 493 973.
 • PRACA | dam
  Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika na stanowisko STARSZEGO SPECJALISTY/STKI W ZESPOLE BUDOWLANYM w Dziale Administracji. Szczegóły: www.bit.ly/StSpecjalistaZBudowlany, www.tpn.pl/nowosci. Na zgłoszenia czekamy do 06.10.2023. Pytania? tel. 18 20 23 258.
 • PRACA | dam
  Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika na stanowisko STARSZEGO KSIĘGOWEGO/STARSZEJ KSIĘGOWEJ. Szczegóły: www.bit.ly/StKsiegowyTPN, www.tpn.pl/nowosci. Na zgłoszenia czekamy do 30.09.2023. Pytania? tel. 18 20 23 233.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  CIĄGNIK C-330, maszt na podnośnik. 604 401 542.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy osoby na stanowisko: SPRZEDAWCA. Sklep obuwniczy GÓRSKI- ZAKOPANE-KRUPÓWKI.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA HALE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, LAKIERNIĘ, PRALNIE, HURTOWNIĘ, MAGAZYN. 502 658 638
 • USŁUGI | inne
  SPRZĄTANIE MIESZKAŃ, DOMÓW, BIUR, DOMKÓW REKREACYJNYCH, PRANIE FIRAN I ZASŁON. 739 632 283.
 • USŁUGI | budowlane
  Posadzki żywiczne. 504286272 Adagruszka77@gmail.com
  Tel.: 504286272
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki dekoracyjne, beton dekoracyjny. 504286272 Adagruszka77@gmail.com
  Tel.: 504286272
 • USŁUGI | budowlane
  Gładzie gipsowe. 504286272 Adagruszka77@gmail.com
  Tel.: 504286272
 • USŁUGI | budowlane
  Tapetowanie. 504286272 Nowotarska, 15a
  Tel.: 504286272
 • USŁUGI | budowlane
  DACHY OD PODSTAW. Wykonujemy same więźby, jak i samo krycie i przekrycia dachów. Wszystkie obróbki blacharskie. Okucia balkonów, gzymsów itp. 889 388 484.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Wynajmę HALĘ: MAGAZYN/ PRODUKCJA - 250m. Nowy Targ, ul. Składowa. Tel. 602 290 555
 • USŁUGI | budowlane
  POKRYCIA DACHOWE, RYNNY, OBRÓBKI, PODBITKI, MALOWANIE DACHÓW, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, FASADY, ELEWACJE, OCIEPLENIA, KOMINY, MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH. 531 001 608.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MIESZKANIA w centrum Zakopanego - 607 506 428.
 • TŁUMACZENIA
  TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ZAKOPANE. 793 697 368.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA BUDOWLANA W MURZASICHLU 19 arów, widokowa, kameralna. 517 018 380
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Zatrudnimy tynkarzy, malarzy, blacharzy, stolarzy. Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY. Tel. 667 602 602.
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2023-09-27 19:40 Rabka na starej fotografii 2023-09-27 18:58 Turyści mieli trudności z pokonaniem tatrzańskich szlaków 2023-09-27 18:57 Zjazd Podhalan. Będą wybierane nowe władze Związku Podhalan 2023-09-27 18:30 Jakie szalone przygody czekają chłopców wessanych do świata gry? Konkurs dla czytelników 2023-09-27 18:14 Katrzyna Lassak nominowana do Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 1 2023-09-27 17:39 Termy Bukovina w jesienne popołudnie (WIDEO) 1 2023-09-27 16:59 Bezpartyjni samorządowcy zaprezentowali się w Rabce 3 2023-09-27 16:30 Muzeum Tatrzańskie w weekend zaprasza seniorów 2023-09-27 16:21 Zawracał na prywatnej posesji. Był pijany 1 2023-09-27 15:57 Stylizacje na jesień 2023-09-27 15:44 Kolizja przy wjeździe do tunelu 2023-09-27 15:39 Kampanii wyborczej nie można prowadzić w szkołach. Taki plakat kandydata PiS w Zakopanem 8 2023-09-27 15:00 Rusza nowotarska Chemioterapia 1 2023-09-27 14:01 Sekrety młodzieńczego piękna. Jak aktywować młodość dzięki serum do twarzy? 2023-09-27 13:59 Zapowiedź starań o letnią olimpiadę storpeduje plany Zakopanego? 17 2023-09-27 13:30 Chcecie poznać Rabcia? Wybierzcie się na premierę 2023-09-27 13:00 Od czwartku czeka nas pierwsza jazda nowym odcinkiem zakopianki 1 2023-09-27 12:30 O ekologii przy zabawie i w trakcie warsztatów. Piknk w Szczawnicy 2023-09-27 12:06 Prezydent w Zakopanem: Polska będzie się starać o organizację letniej olimpiady 15 2023-09-27 11:30 Artyści nowotarscy na urodziny Jatek 2023-09-27 11:28 Premier w Zakopanem: Mistrzostwa Świata w 2027 roku odbędą się w Polsce 9 2023-09-27 11:16 Polacy wybierają skład nowego parlamentu - wszystko o wyborach w Polsce 2023-09-27 11:15 Most zamknięty - zmienione autobusowe trasy. Zobaczcie które! 2023-09-27 11:05 Jak obniżyć rachunki za prąd 2023-09-27 11:00 3 tys. zł i 28 punktów - tyle kosztowała jazda kierowcę mercedesa! 2 2023-09-27 10:20 Fabryka Biżuterii: Ekskluzywna Męska Biżuteria ze Złota na Zamówienie 2023-09-27 10:05 Jesień w górach! Pomysły na aktywny wypoczynek 2023-09-27 09:59 Mandat i 10 punktów karnych dla kierowcy volvo 7 2023-09-27 09:30 Gombrowicz wiecznie aktualny, przekonajcie się sami 2023-09-27 09:00 Nie żyje Stanisław Łukaszczyk Cibiorz. Twórca ludowy z Białego Dunajca 1 2023-09-27 08:30 Walerian Ostrowski. Nowotarski mistrz sztuki drukarskiej 2023-09-27 08:00 Dlaczego nie otwierają gotowej obwodnicy? (WIDEO) 8 2023-09-27 07:30 Poranek u stóp Tatr 2023-09-26 21:30 Żeński hokej przedwyborczo (nie)doceniony 10 2023-09-26 21:00 Mistrz Świata w biegach narciarskich Wicemistrzem Polski w parakolarstwie szosowym 2023-09-26 20:37 Górale i jazz na Kalatówkach (WIDEO) 2023-09-26 20:00 Stefaniakowe Nuty zabrzmiały w Walusiówce 2023-09-26 19:00 Budowa ronda przy wjeździe do centrum Zakopanego z lotu ptaka (WIDEO) 8 2023-09-26 18:00 Przystanki do remontu 4 2023-09-26 17:37 Pessoa na nowotarskim salonie 2023-09-26 17:00 Brudna kampania - ruszył z procą i farbami na wyborcze plakaty PiS-u 10 2023-09-26 16:33 Uwaga, utrudnienia drogowe w Pyzówce 2023-09-26 16:07 Karuzela trenerska w III lidze rozkręciła się na dobre - co dalej? 2023-09-26 16:00 Dzieci się bawią, uczą i segregują w parku podczas ekologicznego piniku 2023-09-26 14:51 Certyfikowane place zabaw - jakie wymogi powinien spełniać plac zabaw 2023-09-26 14:50 Sporty walki dla młodzieży, aktywność seniorów i maraton solidarności z Ukrainą (WIDEO) 4 2023-09-26 14:35 Szmaragdowa kraina w słonecznej Grecji. Spotkanie w MCK 2023-09-26 14:00 Kongres z rozmachem z lotu ptaka (WIDEO) 9 2023-09-26 13:00 Piękna pogoda w Tatrach. Tak rano było na Nosalu (WIDEO) 2023-09-26 12:30 Prezydent ogłosi jutro w Zakopanem starania o olimpiadę. Tylko jaką, zimową czy letnią? 26
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-09-27 19:56 1. Brawo! Gratulacje! Heliosi jadom.... 2023-09-27 19:56 2. Slaba reklama: spójrzcie na te brązowe "kwiaty" w basenie. :)))) Byłem w niedziele: pasowałoby to wyczyścić. 2023-09-27 19:38 3. Jak traktowani w PiS są lokalni politycy, w tym przypadku Ci, którzy zapowiadali organizację zimowej olimpiady w Polsce ! Nawet nie wiedzieli co będzie ogłoszone przez Pana Prezydenta. 2023-09-27 19:38 4. @histeryk, PO 15X zobaczysz pełne ławy pisiorków, na ławie oskarżonych :) 2023-09-27 19:34 5. Tak to jest ta właśnie partia która pochlebia pisiorkom, a sama partia azywa się,,,apolityczna,,, głosujmy na fałszywych. 2023-09-27 19:14 6. @xxx spadaj leszczu! 2023-09-27 19:03 7. Wypadałoby się również postarać o relikwie z Dąbrowy Górniczej. 2023-09-27 18:57 8. @x.tadafil, jesteś najlepszym przykładem, że idiotów i debili nie należy o niczym informować, bo do idiotów i debili nic nie dotrze. W Zakopanem miałaby być zorganizowana zimowa Olimpiada, i to przy współudziale Słowacji. Letnie igrzyska w Warszawie.... Nawet nie pytam, czy dotarło to do ciebie.... Chyba wiesz czemu. 2023-09-27 18:48 9. xxx - to nie ja :):):) 2023-09-27 18:45 10. @mm, najpierw oskarżcie i skażcie sowietów. Wiele razy słyszałem z "ust" platfusów, że jak nie ma oskarżenia, tym bardziej wyroku, delikwent niewinny! Kiedy i przed jakim trybunałem jako oskarżeni zasiedli bolszewicy, którzy z hitlerem rozpętali II wojnę? Chichotem i ironią losu jest to, że oni zasiedli na ławie oskarżycieli!! Współmordercy ofiar II wś oskarżali jej współtwórców, zamiast razem z nimi zawisnąć na szubienicach. Takie pierdoły to oPOwiadaj żydom, żeby wystawili rachunek Egipcjanom i Imperium Rzymskiemu!!! Przecież Niemcom, III Rzeszy wystawili, dlaczego POprzednikom, protoplastom I Rzeszy nie? @lewak, widziałeś "karteczkę" na tylnej szybie POsłanki POmaski, czy gwiazdki P(Osła) zembaczyńskiego? Ot piękne, jaśniejące miłością bliźniego i ojczyzny mordki ozdabiają swoje samochody....
2023-09-21 22:45 1. Niestety. Dla dzieci niepełnosprawnych niedowidzących jaskinie w polskich Tatrach się skończyły. Dzięki Bogu że jest Słowacja 2023-09-18 15:10 2. Dajcie znizke dla platfusow. Po 15 pazdiernika beda tam tlumnie walic . 2023-09-14 10:39 3. A to chyba Ministerstwo MSWiA jest od tego, żeby dawać sprzęt. No chyba, że Terlecki narkoman z Krakowa dał z własnej inicjatywy i kieszeni. Skoro jest jedynką wśród šlebodnych. Z mojej kieszeni i podatków wolę dać na biedne psy w Nowym Targu. 2023-09-03 06:18 4. Jak zwykle ksiadz po danine. 2023-08-31 19:14 5. Zdjęcie 13 i 14, jesteś piękna. Mój typ. 2023-08-29 14:16 6. No nie ma komentarzy chyba dlatego napiszę, że Pani ze zdjęcia 14 i 15 jest w moim typie. Panie redaktorze znasz Pan mój gust. 2023-08-17 13:12 7. Po rozpoczęciu roku szkolnego będą dzieci przymusowo oglądać takie se obrazki kosztem matematyki. Minister od nauki już się o to postara. Minister od kultury zawnioskuje jakieś odznaczenie dla "artysty".Natomiast Małgorzata Ziętkiewicz w Wydarzeniach Polsatu będzie pół godziny gęgać na ten temat. Wojtyła wiecznie żywy! 2023-08-15 07:46 8. Czy był jakis wernisaż na ktorym był ktos wiecej niz rodzina artysty i urzednicy? Przeciez to sie w glowie nie miesci, tyle publicznych pieniędzy to kosztuje a nikt tego nie oglada. Komu to i po co? 2023-08-03 22:21 9. Co na to ksiądz proboszcz z NT? Ekskomunika? Może panowie z NT teraz? 2023-07-25 11:17 10. Nie wojsko tylko terytorialsi. Różnica jest taka, jak wyścigi gokartów od F1
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


Pożegnania

FILMY TP