Reklama

2023-05-31 18:07:25

PPUZ

NIK skontrolował Podhalankę

Lista nieprawidłowości jest długa - od powołania Bianki Godlewskiej-Dzioboń na stanowisko prorektora ds. studenckich, nierzetelne przeprowadzenie procesu wyborczego, po zatrudnianie osób bez kompetencji.

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się działalności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. NIK pod lupę wziął lata od 2019 do 2022 r. Kontrolował dostosowanie działalności państwowej wyższej szkoły zawodowej do obowiązujących uregulowań prawnych i administracyjnych w kontekście zachodzących zmian na rynku pracy, zapewnienie bazy naukowo-dydaktycznej dla realizacji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz gospodarowanie posiadanym majątkiem i środkami finansowymi. Lista nieprawidłowości jest długa.

Temat uczelni systematycznie wraca od grudnia 2021 r., kiedy ze stanowiska rektora został odwołany przez senat Robert Włodarczyk. Od tego momentu zaczął się chaos, a do dziś nie udało się wyłonić nowego rektora. Był moment, że na Podhalance były trzy osoby uważające, że to one właśnie powinny zarządzać uczelnią. Rozstrzygnięcia nie przyniosły wybory uzupełniające w lipcu zeszłego roku. Obowiązki rektora pełni cały czas Bianka Godlewska-Dzioboń, choć z kolei już jej powołanie na prorektora ds. studenckich w momencie odwołania Włodarczyka wzbudzało wiele kontrowersji. Jednak mocne poparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki umocniło jej pozycję i pozwala na rządy do tej pory. Zaczęła od czystek na uczelni, dyscyplinarnie zwolniła kilkanaście osób, w tym dwóch prorektorów. Sprawy do tej pory toczą się w Sądzie Pracy. Wiele osób samych zrezygnowało z etatu na Podhalance lub próbowało przeczekać trudny czas na zwolnieniu lekarskim. Tymczasem NIK potwierdza wiele zarzutów stawianych wcześniej przez uczelnianą opozycję.

Opóźnianie wyborów

Przede wszystkim kontrolerzy uznali, że "proces wyborczy nie był prowadzony rzetelnie i w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mimo że wybory przeprowadzone 6 lipca 2022 nie doprowadziły do wyboru rektora, to nie ustalono nowego kalendarza wyborczego i podejmowane są działania  w celu opóźnienia tego procesu".

Nieprawidłowości zaczęły się już wcześniej. NIK uznał, że samo powołanie przez Włodarczyka w grudniu 2021 r. Bianki Godlewskiej-Dzioboń na stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia -  bez rzetelnych uzgodnień z samorządem studenckim - było naruszeniem przepisów.  Wniosek o zaopiniowanie trafił do przewodniczącego samorządu studenckiego nieoficjalną drogą i nie został przez niego przedłożony prezydium samorządu studenckiego do rozpatrzenia.

Stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia pozwoliło Godlewskiej-Dzioboń objąć władzę p.o. rektora, którą piastuje do dzisiaj. Od stycznia do września 2022 r. dodatkowo była zatrudniona przez Akademię Ekonomiczną mimo braku zgody Rady Uczelni PPUZ, co także wytyka NIK.

Majstersztyk

Wbrew zasadom i zaleceniu Ministerstwa Edukacji i Nauki p.o. rektor dokonała też zmian struktury organizacyjnych w PPUZ. Utworzyła dwa nowe instytuty, powiększając w ten sposób liczbę członków kolegium elektorów z 25 do 65 oraz senatorów z 21 do 40. To gremium wybierające i odwołujące rektora. Obsadzenie swoimi ludźmi pozwala wpłynięcie na wynik wyborów.

Od 1 stycznia 2022 r. uczelnia zatrudniła na umowę o pracę 23 osoby niebędące nauczycielami akademickimi oraz 20 osób na stanowiskach dydaktycznych. Niektóre z nich zaczęły faktycznie pracę dopiero po trzech miesiącach, mimo pobierania wynagrodzenia od momentu podpisania umowy.  Można uznać za majstersztyk pani p.o. rektor zatrudnienie przez nią 17 osób na 1/4 etatu.

Podczas podpisywania umów nowo zatrudnione osoby zostały przyporządkowane do jednostki wspólnej z Uniwersytetem Ekonomicznym (PONE). Następnego dnia drogą porozumienia zmieniającego warunki pracy aż osiem osób zostało przesuniętych do Instytutu Społecznego, by zasilić go kadrowo i tym samym móc wystawić kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu.

Księgowy bez kompetencji

Kontrolerzy NIK zarzucili jej także zatrudnienie na stanowisko dyrektora finansowego osoby, która nie miała wymaganych kompetencji .

Nieprawidłowości dotyczą także prowadzenia od 8 lutego 2022 r. studiów na dwóch kierunkach, tj. finanse i rachunkowość, rachunkowość i analityka ekonomiczna, niezgodnie z pozwoleniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w sprawie powołania jednostki wspólnej i prowadzenia studiów wspólnych. Skutkowało to wypowiedzeniem tego porozumienia przez rektora Uniwersytetu.

W lutym 2022 roku Bianka Godlewska-Dzioboń - niezgodnie z zasadami postępowania administracyjnego -  uchyliła uchwały Rady Studentów, na mocy których został odwołany przewodniczący samorządu studenckiego.

Odwołany z funkcji rektora Robert Włodarczyk jeszcze przez trzy miesiące korzystał z samochodu służbowego. Nie złożył także kart eksploatacyjnych za cztery miesiące. Do marca 2022 r. korzystał ze służbowych kart płatniczych.

Wierzchołek góry lodowej

- Raport NIK-u pokazuje tylko podstawowe nieprawidłowości, ale to jest wierzchołek góry lodowej - mówi Maria Zięba, była prorektor ds. studenckich i kształcenia w PPUZ, która została zwolniona dyscyplinarnie. Już wcześniej sygnalizowała o nieprawidłowościach. To ona zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z antydatowaniem dokumentów - jej zdaniem - dokumentów w grudniu 2021 r.

Jak powiedział nam Łukasz Pawelski, rzecznik prasowy NIK, skontrolowana instytucja jest monitorowana pod kątem wdrażania zaleceń pokontrolnych, ale NIK nie ma kompetencji przymuszających. Może jednak zawiadomić prokuraturę i rzecznika dyscypliny finansów publicznych. O komentarz dotyczący wyników kontroli na Podhalance poprosiliśmy także szefostwo krakowskiego NIK-u, które sprawdzało PPUZ, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Beata Zalot

Poniżej publikujemy w całości odpowiedź, którą nadesłała dziś Bianka Godlewska Dzioboń, p.o. rektora PPUZ w Nowym Targu:

Dziękuję za zainteresowanie sprawami Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym
Targu. Potwierdzenia wymaga, że była Uczelnia kontrolowana przez Najwyższa Izbę Kontroli,
a okres kontroli obejmował przedział od 2019 roku do 22 listopada 2022 roku.
W wystąpieniu pokontrolnym, zmienionym przez Komisję Rozstrzygającą na skutek odwołania
PPUZ w Nowym Targu, Najwyższa Izba Kontroli wskazała zagadnienia, które zdaniem Izby należy
zmienić lub wyjaśnić, dlatego sporym nadużyciem jest mówienie o "szeregu nieprawidłowości",
szczególnie jeżeli chodzi o wagę merytoryczną tych zagadnień. Niemniej jednak jestem gotowa na
wyjaśnienie szczegółowe każdego z punktów opisanych przez NIK, jednak bardzo proszę
o informację, które z nich Panią interesują szczegółowo? Wszystkie zalecenia NIK są
systematycznie wprowadzane, a kontrolowane obszary, w których NIK dopatrzył się uchybień
oczywiście zostaną wzięte pod uwagę przy wykonywaniu kolejnych podobnych czynności, bowiem
z ich charakteru wynika, że nie można działać retrospektywnie. Należy też mocno podkreślić, że
PPUZ czy jej organy wykonawcze nie są umocowane do "komentowania" treści Protokołu NIK,
a do wykonania zaleceń i rozpatrzenia wniosków, co oczywiście w tym przypadku ma miejsce.
Zapytała Pani również o termin wyborów Rektora Uczelni. Przypominam, iż wybory na Rektora
odbyły się 12 lipca 2022 r., jednak nie zostały rozstrzygnięte z powodu zapisów Statutu. Nadmienię
tylko, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy kwestii poruszonych przez NIK. Odpowiadając jednak
i na to pytanie, wskazuję, że organy Uczelni tj. Senat i Rada Uczelni ustaliły, że po
opracowaniu i przyjęciu zmian do Statutu PPUZ w Nowym Targu, odbędą się wybory
uzupełniające Kolegium Elektorów, Senatu, Rektora. Powołana Komisja Uczelniana do spraw
zmian w Statucie PPUZ w Nowym Targu pracuje nad zmianami do statutu, a prace komisji są
w końcowej fazie. Możemy na tym etapie powiedzieć tylko, że członkowie komisji zaproponowali
ponad 100 zmian merytorycznych do Statutu, które muszą przejść nie tylko ścieżkę ich przyjęcia
przez Senat, ale uprzednio być odpowiednio sformułowane i zbadane przez prawników, co do ich
zgodności z prawem. Taką informację otrzymałam od dotychczasowej Przewodniczącej Komisji.
Spodziewane jest w najbliższym czasie przyjęcie projektu zmian Statutu. Następnie zmiany do
Statutu będą opiniowane przez Radę Uczelni oraz organizacje związkowe, co jest wymogiem
regulacji we wnętrzach PPUZ i wymogiem ustawowym.
Równocześnie, Komisja Wyborcza PPUZ w Nowym Targu zaleciła i ustaliła kolejność wyborów
pod kątem kalendarzy wyborczych, a to wybory uzupełniające Rady Uczelni, Kolegium Elektorów,
Senatu, Rektora, co także wynika z informacji uzyskanych od Przewodniczącej Komisji Wyborczej.
Dotychczas miała miejsce pierwsza z elekcji, tj. wybory uzupełniające do Rady Uczelni, po to, aby
organ ten mógł wydać opinię o zmianach statutu, jako reprezentacja wszystkich „kurii”
wchodzących w skład Rady (emanacji Wspólnoty Uczelni).
W razie dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.
p.o. Rektora
dr Bianka Godlewska-Dzioboń


Komentarz od redakcji:
Ze smutkiem obserwuję to, co dzieje się na Podhalance. Byłam przekonana, że po rektorze, który dopuścił się podczas pisania pracy habilitacyjnej plagiatu, nic gorszego tą uczelnię nie może spotkać. Od prawie dwóch lat trwa sytuacja patowa na uczelni. Bianka Godlewska - Dzioboń kurczowo trzyma się swojego stanowiska, nie ogłasza wyborów uzupełniających mimo wymogów prawnych. Osoby, które jej się sprzeciwiały, zostały zwolnione dyscyplinarnie. Tymczasem kolejny minister odwiedza uczelnię i chwali p.o. rektor za "dobrą robotę". Czy kontrola NIK coś zmieni? Śmiem wątpić. Pytania się mnożą. Choćby, czy dyplomy licencjackie i magisterskie podpisane przez p.o. rektor, której powołanie na stanowisko, nie do końca jest zgodne z literą prawa, są ważne?
Beata Zalot

SPROSTOWANIE PPUZ W NOWYM TARGU

Redaktor Naczelny publikując artykułu „PPUZ NIK skontrolował Podhalankę” zamieścił nieprawdziwą informację autorstwa Beaty Zalot, że ze stanowiska rektora PPUZ w Nowym Targu został odwołany Robert Włodarczyk przez senat PPUZ, podczas gdy odwołanie powzięło kolegium elektorów PPUZ, a dodatkowo informacja ta jest nieścisła, gdyż pomija okoliczność, że jeszcze przed odwołaniem, dr Maria Zięba została przez pełniącego obowiązki Rektora Uczelni odwołana z funkcji Prorektora ds. studenckich i kształcenia, z czym do tej pory nie może się pogodzić i odpowiada za „chaos”. Autor artykułu zawarł w nim nieprawdziwą i nieścisłą informację „choć z kolei już jej [Bianki Godlewskiej-Dzioboń] powołanie na prorektora ds. studenckich w momencie odwołania Włodarczyka wzbudzało wiele kontrowersji”, gdyż dr Bianka Godlewska-Dzioboń została powołana na stanowisko Prorektora ds. studenckich i kształcenia w momencie, gdy dr hab. Robert Włodarczyk pełnił funkcję Rektora PPUZ w Nowym Targu, a nie w momencie odwołania rektora. Autor artykułu napisał nieprawdziwą i nieścisłą informację, że „zaczęła [Bianka Godlewska-Dzioboń] od czystek na uczelni, dyscyplinarnie zwolniła kilkanaście osób”, podczas gdy „czystki” odnoszą się do masowego i bezwzględnego usuwania przeciwników politycznych, a zaimek kilkanaście oznacza w sposób przybliżony liczbę w przedziale od 11 do 19. Uczelnia zatrudnia blisko 300 pracowników, podczas gdy 5 pracowników zostało zwolnionych dyscyplinarnie, a dwóm wypowiedziano umowę o pracę za okresem wypowiedzenia w momencie gdy p.o. Rektora objęła funkcję, a zatem nieprawdą jest, że miały miejsce „czystki” i zwolnienia kilkunastu osób. Autor artykułu zawarł w nim nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że „stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia pozwoliło Godlewskiej-Dzioboń objąć władzę p.o. Rektora, którą piastuje do dzisiaj”. Zgodnie z art. 27 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 63 ust. 5 Statutu PPUZ w Nowym Targu w przypadku odwołania rektora, jego obowiązki pełni prorektor ds. studenckich i kształcenia, a zatem to z przepisów prawa wynika objęcie obowiązków, a nie na skutek działania i inicjatywy dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń. Autor artykułu zamieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że p.o. Rektora dokonała też zmian struktury organizacyjnej w PPUZ. Utworzone dwa nowe instytuty były efektem rozstrzygnięć i zaciągniętych zobowiązań przez odwołanego rektora. Pełniąca obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu wywiązała się z tych ustaleń. Autor artykułu pomieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że „powiększono” liczbę członków kolegium elektorów oraz senatorów. Otóż, to Statut PPUZ w Nowym Targu, w treści obowiązującej od 2019 roku stanowi, że gremium kolegium elektorów i senatu odzwierciedla ilość członków Uczelni. Zgodnie z § 66 ust. 1 wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku utworzenia nowego lub wygaśnięcia dotychczasowego mandatu lub odwołania mandatariusza. Jest to rozwiązanie automatyczne, obowiązujące podczas trwania kadencji organów i nie stanowi naruszenia prawa, gdyż takową zasadę – uzupełniania mandatów – stanowi od 2019 roku. Przypisywanie wyłącznie dr Biance Godlewskiej-Dzioboń powyższych działań jest wysoce nieścisłe i stanowi wyraz manipulacji informacjami. Autor artykułu przemilczając regulację statutu, tworzy wrażenie, że to jedna osoba, w sposób bezprawny zwiększa ilość członków organów. Autor artykułu zamieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że dr Bianka Godlewska-Dzioboń zatrudniła na stanowisko dyrektora finansowego osobę bez wymaganych kompetencji, podczas gdy była to decyzja poprzedniego Rektora uczelni. Autor artykułu zamieścił nieprawdziwą i nieścisłą informację, odnośnie do tego, że od stycznia do września 2022 r. dr Bianka Godlewska-Dzioboń dodatkowo była zatrudniona przez Akademię Ekonomiczną mimo braku zgody Rady Uczelni PPUZ. Zarówno ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jak i Statut PPUZ w Nowym Targu nie regulują zagadnienia, czy osoba pełniąca obowiązki rektora winna posiadać zgodę na dodatkowe zatrudnienie.

p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
NT 2023-06-02 18:34:36
Nie rozumiem dlaczego ta pani tam jeszcze sprawuje władze! To jest jakiś dramat
Yayco 2023-06-01 09:21:49
Należy domniemywać, że kiedyś nastąpi zmiana władzy i "wskazane zagadnienia", "uchybienia" nabiorą zupełnie innego wymiaru prawnego - może doczekamy !
kurr 2023-05-31 23:14:27
Tylko komisaryczne zarzadzanie oraz sad kapturowy kodu wyprowadzi to na prosta linie.
szara emanacja 2023-05-31 22:37:57
Kobieta sukcesu :) W tym kraju ma duże możliwości. Można powiedzieć że nic jej nie ogranicza oprócz fantazji. Piękny kraj! To dar boży że możemy płacić tu podatki na edukację. Wielu świętych i męczenników nie miało takiej możliwości. A my mamy. Dziękujmy Panu!
Robert 2023-05-31 19:05:29
Ochronka piSSmana starszej siostry w wierze i tyle w temacie
Cyklista 2023-05-31 18:40:34
oj tam! oj tam! wystarczy, aby był zwolennikiem partii! oczywiście pis!
 • PRACA | dam
  Restauracja na Krupówkach zatrudni PIZZZERA. 668 404 790, 664 023 298.
 • PRACA | dam
  Biedronka w Nowym Targu poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Kierownik Sklepu i Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/63639/. 222051033 Jeronimo Martins Polska S.A. Biuro Główne ul. Doln klaudia.soja@jeronimo-martins.com
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Jabłonce poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/12517/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Lipnicy Wielkiej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/49546/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Zakopanem poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/39069/. Infolinia 222051033 www.pracawbiedronce.pl
 • PRACA | dam
  PRACA Przyjmę osobę do pracy przy produkcji mebli na wymiar. Mile widziane doświadczenie. Skrzypne tel. 790537408
  Tel.: 790537408
 • SPRZEDAŻ | tv, agd, komputery
  Sprzedam LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ dużą, podłużną, oszkloną, na oscypki i inne przetwory, 2.200 zł. 725 071 681.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia na dłużej, nowo wybudowany DOMEK 35 m2 (duży salon, aneks kuchenny, łazienka, kominek). Prąd, woda, odpady, kanalizacja są wliczone w czynsz - 1800 zł/miesięcznie. Miejsce spokojne i widokowe - Szaflary. 668 774 208.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zakopane Krupówki do sprzedania lokal handlowy 50m2 plus 2 mieszkanie bezpośrednio na Krupówkach 660797241 b12.pl.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam BACÓWKĘ, nowo wybudowaną na Sralówkach. 515 503 494.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • PRACA | dam
  Firma Drewnex Sp. z o.o. w Spytkowicach zatrudni KSIĘGOWĄ. 692 193 449.
 • USŁUGI | budowlane
  KLIMATYZACJA. Oferuje dobór i montaż klimatyzacji a także automatykę kotłowni, ogrzewania. Zapraszam do skorzystania z darmowej wyceny. 504163439 biuro@majerczyk.pl
  Tel.: 504163439
 • USŁUGI | inne
  LASTRYKO Odnawianie516747535.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  BMW 320D, E91, 2007, srebrny, lekko uszkodzony przód. +48604598041 po 18-ej.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy OSÓB DO PRACY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, OBSŁUGA BARU MLECZNEGO, KELNER/-KA. Zakopane - 600 035 080, 600 035 355.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam 2 HEKTARY POLA. 505 429 375.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DO SPRZEDANIA MIESZKANIA W ZAKOPANEM - 607 506 428.
 • USŁUGI | budowlane
  Remonty-Wykończenia/Hydroizolacje budynków. 794 964 176 kacper.piczura@gmail.com
  Tel.: 794
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia LOKAL 50 m2 (pod zakład fryzjerski lub pod inna działalność) oraz LOKAL 25 m2 - I piętro - Łapsze Niżne, Delikatesy "Centrum". 504 230 942.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  PROJEKTANT - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. Osoba po inżynierii środowiska do projektowania w CAD i organizacji budów w branży wodno-ściekowej. Może być bez doświadczenia. Tel 182665928
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię Działkę widokową w Kościelisku. 600404554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 600404554
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • PRACA | dam
  PRACA W PENSJONACIE z zamieszkaniem. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-07-12 13:00 Spotkanie z niepylakiem apollo i życie nad przepaścią 2024-07-12 12:39 Piknik na kole, a właściwie... na dwóch kołach 2024-07-12 12:00 Co robić w weekend w Zakopanem? 2024-07-12 11:30 Turyści ruszyli pod Tatry, zakopianka korkuje się już w kilku miejscach 2024-07-12 10:57 Znów mogą być burze z silnym wiatrem i ulewnym deszczem 2024-07-12 10:21 Dziś zamkną drogę! Rusza wyścig kolarski. Sprawdźcie kiedy! 2024-07-12 10:00 Brodka, Bryska, Kordan. Pozytywna muzyczna energia 2024-07-12 09:59 Twarda woda - co to jest i jak z nią walczyć? 2024-07-12 09:57 Wybór odpowiedniej maszyny do popcornu. Kompletny przewodnik 2024-07-12 09:00 Betonoza daje się we znaki 6 2024-07-12 08:00 Góry tańsze niż morze 2024-07-11 22:20 Szczegóły tragedii w Mąkowej Dolinie. W akcji ratunkowej brał udział też śmigłowiec TOPR 2024-07-11 21:34 Strażnicy i policjanci zatrzymali kierowcę z Kuwejtu, który jeździł po Krupówkach 14 2024-07-11 21:00 Autami terenowymi wybrali się do parku narodowego na borówki 2 2024-07-11 19:02 Błotna lawina spadła na schron w Tatrach. Nie żyją dwie turystki (WIDEO) 2 2024-07-11 19:00 Zjazd Karpacki z przeglądem banderii, konferencją i koncertami (WIDEO) 2024-07-11 18:46 Przeszliśmy dla was przez całe Krupówki, z dołu do góry (WIDEO) 1 2024-07-11 18:06 Śmiertelny wypadek w Tatrach (WIDEO) 2024-07-11 18:00 Taki grzybek wyrósł na trawniku. Czy policja tego nie widzi? 5 2024-07-11 18:00 Budowa domu wielofunkcyjnego, mury rosną powoli, ciągle potrzeba wsparcia 1 2024-07-11 17:18 Zlot staruszków na czterech kołach, a każdy piękny i pełny życia 2024-07-11 16:47 8. Puchar Pienin im. Bronisława Warusia (WIDEO) 2024-07-11 16:30 Nietypowy patrol na pienińskich szlakach 3 2024-07-11 16:29 Pani Joanna poparzona w pożarze. Potrzebuje Waszej pomocy (WIDEO) 2024-07-11 15:28 Kayah na Jarmarku Podhalańskim (WIDEO) 2024-07-11 14:30 Za gorąco by pracować - burmistrz odprawia urzędników do domu 5 2024-07-11 14:00 Praca w Biurze Księgowym AUDITPLUS - Zakopane 2024-07-11 13:48 Ulewy, gradobicia i burze przechodzą przez Podhale (WIDEO) 2024-07-11 13:29 Już wiemy, kto będzie sekretarzem w urzędzie miasta, z zawodu jest geodetą 4 2024-07-11 12:30 Nadużywają alkoholu, zachowują się obscenicznie, zaczepiają mieszkańców i turystów 12 2024-07-11 11:34 Najwyższy stopień zagrożenia burzami 2024-07-11 10:49 Zderzenie w centrum Rabki-Zdrój. Są poszkodowani 1 2024-07-11 10:30 Które Koło Gospodyń Wiejskich karmi najsmaczniej? 2024-07-11 10:30 Wiemy kto został nowym dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu (WIDEO) 2 2024-07-11 10:30 Spotkajmy się w Muzeum Tatrzańskim 2024-07-11 10:00 Nową Nośwarniyjsą Góroleckę poznamy już w niedzielę 2024-07-11 09:30 Muzyka w kościele Matki Bożej Śnieżnej 2024-07-11 09:00 Kryzys z widokiem. Cały tekst na Patronite 11 2024-07-11 07:53 Groźny pożar w Nowem Bystrem. Jedna osoba trafiła do szpitala (ZDJĘCIA) 2024-07-10 22:33 Pogoda krzyżuje plany Anny Tybor 2024-07-10 21:45 Co nocą przeleciało przez podhalańskie niebo? 2 2024-07-10 21:00 Ponad 20 st. C. na Kasprowym Wierchu 1 2024-07-10 20:15 Zmotoryzowani turyści z Kuwejtu znowu na Krupówkach. Przybywa też handlarzy (WIDEO) 13 2024-07-10 20:00 Podwójny podmuch w Białym Dunajcu 2024-07-10 19:30 Daj mu szansę! Adoptuj psa ze schroniska w Nowym Targu! 2024-07-10 18:30 Czepkowanie czyli zawody społecznego poważania (GALERIA ZDJĘĆ) 2024-07-10 18:00 Kto wymyślił łatanie dróg na tej trasie w środku sezonu? 3 2024-07-10 17:23 Zderzenie na skrzyżowaniu. Są utrudnienia w ruchu - trwa akcja służb 2 2024-07-10 17:00 Zapraszamy na Wystawę Malarstwa na Szkle na Jaszczurówce 2024-07-10 16:30 Kolizja na Podhalańskiej
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-07-12 11:21 1. Przynajmniej to jakaś odmiana po naszych pijaczkach podhalańskich złapanych za kółkiem i mlodzikach przygniecionych przez quady. Arabscy kierowcy traktowani są łagodnie, bo nie powodują tyle zniszczeń i śmierci na drodze co nasza husaria lokalna 2024-07-12 11:08 2. NIE TRUDNO WYDAC WERDYKT TYLKO SPRAWA JEST PROSTA BURZÓWKA I KANALIZACJA ZOSTAŁY ZROBIONE 80 LAT TEMU NA 25 000 MIESZKAŃCÓW POWSTAŁO BUDYNKÓW ,KTÓRE MIESZCZA W SEZONIE 150 000 LUDZI ,WIEC CO JEST W TYM TRUDNEGO? 2024-07-12 10:58 3. Znajomi królika posiadają unikalną właściwość bycia Niewidzialnymi. Od zarania dziejów. 2024-07-12 10:53 4. Serdeczne pozdrawiam mieszkańców bloku nr 7 na Szymonach. Miłośnicy betonu i 40 stopni Celsjusza. Niech się wam darzy. Nie powiem co. 2024-07-12 10:19 5. @Oli, radni co najwyżej są zainteresowani kiedy wpłynie im dieta na konto... Aha! Zapomniałem, jeden radny interesuje się dlaczego winda w kanale (który nie powinien powstać) nie działa, bo musiał matce z wózkiem pomóc. I nie zapominajmy że najważniejsze są kwiatki na rondach. Bez tego zginiemy i zaleje nas błotna lawina jak na Słowacji. 2024-07-12 09:19 6. Spokojnie UE już pracuje nad nowymi podatkami które nas uratują. 2024-07-12 09:12 7. może radni poruszą łaskawie temat stanu kanalizacji deszczowej w Zakopanem UM Zakopane jest jej właścicielem . Dlaczego jest pozatykana , czy ma ważne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do potoków , itd czy radni w ogóle będą umieli zadać rzeczowe pytania 2024-07-12 09:07 8. No niestety. Wszechobecna kostka brukowa a nie CO2. W mieście żar bije od kostki a nie z nieba, wczoraj w Krakowie po deszczu to ochłodzenia nie było znać bo grzało z chodników. O wsiach nie wspomnę, wszystko nagrzane od betonu a przez Tylmanową nie ma komu skosić trawy z chodnika. Po którym nikt nie chodzi tylko robią sie kałuże. 2024-07-12 08:43 9. Dokładnie. Gdyby nie Tygodnik to dalej by jeździł i śmiał się z wypasaczy owiec. Oczywiście będzie jeździł dalej bo 500 zł to on płaci za paliwo na stacji. Ale przynajmniej jest jakaś reakcja służb. Wymuszona przez lokalne media. Gość za karę powinien wykupić najdroższa subskrybcję na patronajcie. 2024-07-12 08:21 10. Wjazd na Krupówki powinien być blokowany zaporami to że wjechał kierowca dla fanu i zapłaci mandat to incydent Zapory powinny być ustawione przy wjazdach aby uniemożliwić wjazd co by było jak by idiota chciał taranować ludzi Wypadało by zamontować podnoszone blokady
2024-06-22 16:50 1. Dobrze że wreszcie jest. Ale to i tak o ponad 30 lat za późno. I o to mam pretensje do władz Zakopanego, wszystkich od 1989 roku. 2024-06-10 21:44 2. Super impreza, moje gratulacje. Szkoda tylko że osoba która Wam tyle pomogła została przez was pominięta. Nawet nie usłyszałem od Was dla Pana M G słowa dziękujemy. 2024-05-19 18:55 3. Czyli zaczyna się jazda " bez trzymanki"_ kilku Radnych jest z poprzedniego wyboru ( nic nie robili ) nowi dużo obiecują. Nie wiadomo jakich zastępców będzie miał Burmistrz ( Pani od żółtych wstążek) odpadła...... 2024-04-22 15:13 4. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 5. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 6. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 7. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 07:05 8. BRAWO WY !!! 2024-03-29 17:19 9. Ja się pytam jaką partię ten pan reprezentuje?Nazwa komitetu nic nie mówi. 2024-03-14 18:58 10. I to jest miś a nie jakosi cepersko podróba!
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


FILMY TP

Pożegnania