Reklama

2023-11-18 12:35:24

Zakopane, Tatry

Wojna o Nosal. O inwestycję pytamy narciarzy, ekologów i dyrektora TPN

Ekolodzy łapią się za głowę, narciarze zacierają ręce. Które racje przeważą w narciarskiej inwestycji na Nosalu?

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wydał pozytywną decyzję środowiskową, dotyczącą odtworzenia narciarskiego stoku na Nosalu. Jak stwierdził, władze Zakopanego chcą powrotu narciarstwa na najwyższym poziomie do Zakopanego, a stok na Nosalu przez lata służył do organizacji największych narciarskich imprez. W latach 80. ubiegłego wieku odbywał się tu nawet Puchar Świata w slalomie.


Zadowolenia nie kryją narciarze. - To ostatni moment, aby uratować wyczynowe narciarstwo w Zakopanem. Proszę zobaczyć, co stało się w skokach narciarskich, gdzie przez osiem lat nasza młodzież nie miała gdzie trenować, musiała jeździć do Szczyrku i teraz przegrywa ze wszystkimi - argumentuje Andrzej Kozak, prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. Jego zdaniem powstanie stoku na Nosalu pozwoli nie tylko na szkolenie młodych zawodników w Zakopanem, ale także pojawi się szansa na organizację największych imprez sportowych światowej rangi.

Ostatnia szansa dla narciarstwa

- Kiedyś w Zakopanem każdy z sześciu klubów miał swój stok, teraz to wszystko upadło. Alpejska młodzież nie miała gdzie trenować, bo na przykład stok na Harendzie jest południowy i nie było tam możliwości utrzymywania twardej jak beton trasy, a tylko na takiej mogą ćwiczyć profesjonaliści - uważa prezes Andrzej Kozak. Jego zdaniem odtworzenie trasy na Nosalu, która powstała w 1953 roku, a przestała służyć narciarzom kilkanaście lat temu, to ostatnia szansa na odrodzenie narciarstwa alpejskiego w Zakopanem.

- Niedaleko swoją siedzibę ma przecież szkoła sportowa. Nosal jest więc dla jej podopiecznych idealnym miejscem na treningi, bo w dzisiejszych czasach nawet przejazd na treningi do Białki zajmuje zbyt dużo czasu i zniechęca trenujących - podsumowuje prezes TZN.
Podobnego zdania jest Maciej Gąsienica-Walczak, szef komisji sportu w zakopiańskiej Radzie Miasta. Jego zdaniem, jeśli uda się zrealizować inwestycję na Nosalu, Zakopane otrzyma kolejny sportowy kompleks z prawdziwego zdarzenia.

- Mamy już nowoczesne skocznie, będziemy mieć kryty tor lodowy, a do kompletu brakuje stoku dla narciarzy alpejskich. Przypomnijmy, że mamy w tym sporcie gwiazdę, Marynę Gąsienicę-Daniel, która rywalizuje z najlepszymi i przyciąga młodzież do treningów. Będę z całych sił trzymał kciuki za Nosal - mówi Maciej Gąsienica-Walczak.

2400 drzew pod topór

Oburzeni inwestycją są jednak ekolodzy, którzy nie mogą zrozumieć, jak burmistrz Zakopanego mógł uznać, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

- Przedstawione przez nas analizy przyrodnicze, wykonane przez profesorów, zostały zignorowane. Z nich wynikało znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji na obszar Natura 2000 w Tatrach. Chodzi o budowę wyciągu w nowym śladzie, wycięcie ponad 2400 cennych przyrodniczo drzew - tłumaczy Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Zapowiada, że przedstawiciele Pracowni analizują decyzję burmistrza Zakopanego i najprawdopodobniej zaskarżą ją w sądzie. Dodaje też, że ukrycie negatywnego wpływu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji jest podstawą do dochodzenia ekologicznych racji przed Komisją Europejską.

- Gdyby ten negatywny wpływ na środowisko został ujawniony, trzeba byłoby zawiadomić o tym fakcie Komisję Europejską i wyznaczyć sposób kompensacji takiego wpływu. To będziemy podnosić na forum europejskim - zapowiada Radosław Ślusarczyk.

Za wycinkę będzie odpowiadać dyrektor TPN

Dodaje, że odpowiedzialność za taką inwestycję bierze na siebie dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego i to on będzie odpowiadać za wycinkę drzew w terenie, który jest chroniony. - To on podpisał się pod inwestycją. To pokazuje, jak słaba jest ochrona przyrody w Polsce. Promotorem inwestycji jest osoba powołana do ochrony przyrody, a publicznie martwi się ceną stali, a nie tym, czy zbadane zostanie siedlisko sokoła wędrownego - podsumowuje Radosław Ślusarczyk.

Według niego, z dotychczasowych dokumentów wynika, że na stoku Nosala nie będą tylko ćwiczyć narciarze wyczynowi, ale będzie on ogólnodostępny. Oburzenie ekologów budzi też fakt, że nie zostali oni w ogóle powiadomieni o jednym ze spotkań urzędników w sprawie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji i nie sporządzono z tego spotkania żadnego protokołu.

Co na to wszystko dyrekcja TPN?

Poniżej rozmowa z Szymonem Ziobrowski, dyrektorem TPN, który ma być inwestorem na Nosalu.

- Na jakim etapie w tej chwili jest narciarska inwestycja na Nosalu, której inwestorem jest TPN? Teraz TPN wystąpi o pozwolenie na budowę?

- W ostatnich dniach burmistrz, po uzyskaniu uzgodnień Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, wydał decyzję o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji narciarskiej Nosal”. Decyzja o kontynuacji przedsięwzięcia nie jest jednak w gestii TPN. Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, to kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji do uruchomienia przetargu na wybór wykonawcy, a następnie wystąpienie o pozwolenie na budowę.

- Jakie są szacunki, kiedy inwestycja może się rozpocząć i czy jest zagwarantowane jej finansowanie?

- Początek prac w terenie jest uzależniony od powodzenia kolejnych etapów, czyli wydania pozwolenia na budowę, zapewnienia pełnego finansowania itd. Finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa.

- Kto był organizatorem, inicjatorem spotkania przedstawicieli RDOŚ z autorami raportu oddziaływania na środowisko i dyrekcji TPN, na którym - jak twierdzi Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot - podjęto jakieś decyzje, a nie sporządzono z niego protokołu?

- Zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych i polskich przepisów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych warunkach realizacji danego przedsięwzięcia organ prowadzący postępowania ma obowiązek zapewnić jak najszersze konsultacje. Dotyczy to zarówno konsultacji ze społeczeństwem, jak i innymi organami ochrony przyrody i środowiska. Tak też działo się w przypadku Nosala - organizowano warsztaty i spotkania z przedstawicielami organizacji ekologicznych, jak również prowadzono konsultacje pomiędzy organami ochrony przyrody, których przedstawicielami jest RDOŚ i TPN.

Obowiązek szerokich konsultacji ma na celu zapewnienie, że inwestycja zostanie zrealizowana z maksymalną troską o przyrodę. Efektem tych konsultacji są istotne modyfikacje stacji narciarskiej na Nosalu - m.in. zmniejszenie pierwotnie planowanej wycinki lasu z 1,5 ha do 1 ha (skład gatunkowy omawianych drzewostanów jest bardzo ubogi, zinwentaryzowano 10 gatunków drzew; w toku inwentaryzacji wyznaczono tylko 6 drzew cennych przyrodniczo - przy ogólnej liczbie 2027), rezygnacja z zasadniczej części wykopów i niwelacji trasy narciarskiej i wiele innych.

TPN i RDOŚ również prowadziły konsultacje, które miały pomóc w ocenie, jak odtworzyć trasę narciarską na Nosalu, żeby nie zaszkodzić przyrodzie. Dyskutowano o tym, jakie są najbardziej wrażliwe przyrodniczo elementy inwestycji i przy jakich zagadnieniach należy najbardziej się skupić, żeby zapewnić ich ochronę. Na spotkaniu, które być może ma na myśli Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot (która zresztą sama brała udział w konsultacjach i warsztatach, prowadzonych w znaczenie szerszym zakresie niż wymagane przez przepisy prawa, z uwagi na charakter i istotność inwestycji), nie podjęto żadnych decyzji. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji w postępowaniu środowiskowym musi odbywać się w przewidzianej przepisami formie.

- Przedstawiciele Pracowni postulują stworzenie na Nosalu strefy ochrony dla gniazda sokoła wędrownego. Jakie zdanie ma na ten temat TPN?

 - We wskazanej lokalizacji obowiązują reżimy ochronne wynikające z obecności parku narodowego, wobec czego nie ma obowiązku tworzenia stref ochronnych dla poszczególnych gatunków.

 - Czy wobec spodziewanej zmiany politycznej w Polsce - rządy prawdopodobnie obejmą dotychczasowe partie opozycyjne, które wśród swoich haseł mają większe poszanowanie przyrody, zmniejszenie wycinek lasów - dyrekcja TPN nie zmieni swojego stanowiska w sprawie zapowiadanej na terenie parku narodowego wycinki hektara lasu pod inwestycję narciarską, a więc taką, która z pewnością nie służy ochronie przyrody, do czego TPN jest powołany?

- Stanowisko TPN nie było nigdy uzależnione od układu politycznego. Decyzja o tym przedsięwzięciu nigdy też nie leżała w gestii parku, ponieważ to nie park decyduje o tym, które z zadań państwa trzeba realizować, nie park również będzie finansował to zadanie. Decyzja o ewentualnej reaktywacji Nosala nie była spontaniczna, czy podejmowana pod wpływem nacisków. Trzeba było właściwie rozważyć wszystkie wątpliwości. Cały proces trwa od lat. Z powodu konieczności zważenia różnych wartości, decyzja została poprzedzona wieloma spotkaniami, wymianą poglądów, angażowaniem przedstawicieli różnych środowisk (m.in. przedstawicieli władz lokalnych, Polskiego Związku Narciarstwa, Rady Naukowej TPN, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, środowiska narciarskiego), konsultacjami społecznymi itd. Zgoda na to przedsięwzięcie została wcześniej wyrażona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planie Ochrony TPN, a oba te dokumenty były wyłożone do publicznych konsultacji. Została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, wyznaczająca ramy dla planowanego przedsięwzięcia. Wykonane analizy potwierdziły brak istotnego negatywnego oddziaływania na przyrodę TPN. W postępowaniu wiele uwagi zostało poświęcone temu, jak przeprowadzić ten proces z jak najmniejszą ingerencją w przyrodę, a w decyzji znalazły się warunki zapewniające realizację i eksploatację tras i wyciągu z poszanowaniem przyrody. Jeśli zatem decyzja o reaktywacji Nosala zostanie potwierdzona, a finansowanie z budżetu zapewnione, to udział TPN będzie najlepszym gwarantem ochrony przyrody.

- Skoro to nie TPN podejmuje decyzje w tej sprawie, to kto ma tu decydujący głos?

- Jeśli stok na Nosalu będzie odtwarzany, to TPN będzie najlepszym gwarantem ochrony przyrody w tym miejscu. Natomiast to nie Park podejmuje ostateczne decyzje w tej sprawie. Nie jest inwestorem w takim sensie, że finansuje przedsięwzięcie ze swojego budżetu. Finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa. Ostateczne decyzje są zatem po stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Finansów. Park ma być podmiotem, który będzie prowadził sam proces odtwarzania stoku, a następnie będzie nim zarządzał, zgodnie z założeniami, czyli jako stokiem z przeznaczeniem dla sportu wyczynowego, w sposób niekomercyjny. Ale to się wydarzy dopiero w momencie otrzymania wszelkich zgód i gwarancji finansowania.

Paweł Pełka

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Przemoc Obca 2023-11-19 15:21:40
@chicago, a kto ich wywłaszczał, skorumpowane pisowskie państwo??
Anżej D. 2023-11-19 14:18:40
Ja lubię narty - Żona nie, ja lubię mecze - Żona nie, ja lubię manifestacje - Żona nie. I tak już mamy od 20 lat;-)
Chicago 2023-11-19 13:12:09
Czy ktoś orientował się czy w grę wchodzi pozew zbiorowy? Łatwiej byłoby zatrudnić dobrą kancelarię i obniżyć koszty procesu. Jeśli sprawę udałoby się dociągnąć do instancji unijnych, wtedy na pewno dołączyliby się pozostali poszkodowani wywłaszczeniami. Nawet skorumpowane pisowskie państwo musiałoby uznać werdykt unijnego trybunału i oddawać wywłaszczone ziemie.
Canadian 2023-11-19 12:43:11
Ludzie maja chyba demencje. Premier Tusk sprzedal PKL i skarb panstwa na tym stracil co najmniej 1mld zlotych- wiec jest po jednych pieniadzach ze zlodziejami z Pisu...
Gośka 2023-11-19 12:38:11
Sytuacji, w których wywłaszczone tereny nie zostały zagospodarowane zgodnie z celem wywłaszczenia jest w Zakopanem wiele. Moja rodzina została pozbawiona Polany Szymaszkowej, na której miało powstać osiedle domków robotniczych. Jak każdy widzi na załączonym obrazku "osiedle" było biznesem Orbisu a obecnie służy naszej umiłowanej "świętej rodzinie". Dziesiątki lat starań, wydane na adwokatów pieniądze, i okropnie poczucie bezsilności w zderzeniu z bezprawiem, które jest nie do pokonania dla zwykłego człowieka.
I tyle w temacie.
Kto ma kasę ten ma prawo.
Z Nosalem będzie tak samo. Cokolwiek tam powstanie to nie właściciele pozbawieni kiedyś własności na tym skorzystają.
SłynnaPraczka 2023-11-19 08:56:35
Miał jednak rację pan Premier Donald Tusk, że Polska to nienormalność. Powiedzmy dokładniej: Polacy są nienormalni. Tną gałęzie, na których siedzą.
*****Gwno Prawda Sorosa i WSI 2023-11-19 06:29:05
Gdyby taka sytuacja była w Warszawie, że ktoś robi biznes na wywłaszczonym terenie,to by już dawno było to odebrane. Celem wywłaszczenia była ochrona przyrody, więc warunek ustał i jest podstawa do przywrócenia stanu pierwotnego.
Gazda 2023-11-18 20:15:26
@Chicago
Popieram.
Tatry zostały wywlaszczone pod Park Narodowy. I tyle w temacie.
Nie pod to żeby ten Park kase na nie swojej ziemi robił. Jak tak to trzeba odzyskiwać ziemię. Niech płacą odszkodowania.
Chicago 2023-11-18 17:43:36
@Candian, bardzo ciekawy aspekt całej sytuacji. Kiedyś wywłaszczono ludzi którzy gospodarowali na tych ziemiach od pokoleń by nie niszczyli swoją gospodarką tej unikatowej przyrody. Krzywdy im wyrządzone motywowano interesem publicznym, wyższą koniecznością, potrzebą zachowania dziedzictwa narodowego. Odebrano im własność, okradziono ich, zakazano gospodarki, zakazano wypasu, odebrano ojcowiznę zasłaniając się dobrem przyrody. Mam nadzieję że żyją jeszcze spadkobiercy tych osób i będą się sądzić o swoją własność w instytucjach europejskich bo Polskie Państwo ich okradło by samemu prowadzić biznesy i dewastować środowisko naturalne. Prawo i sprawiedliwość w najczystszej postaci. Jeśli gdzieś można podpisać jakąś petycję czy protest przeciwko tej inwestycji to proszę o informację. A spadkobierców gorąco zachęcam dośledzenia tematu i konsultacji z prawnikami. Znowu komuniści chcą okraść Górali.
kaka 2023-11-18 17:04:17
@Romano @franek
ale przecież stok na Nosalu jest, widać to na załączonym zdjęciu. Widać też wielką dziurę wykopaną pod nim przez prywatnego przedsiębiorcę, który stwierdził dalszą nieopłacalność eksploatacji tegoż stoku i go zlikwidował. Żeby ten stok odbudować trzeba by tę dziurę zasypać a nie wycinać hektar lasu obok. A jaka jest gwarancja, że jak już TPN ten las wytnie, prywatni przedsiębiorcy u jego podnóża nie wykopią kolejnej dziury? Wolno jednemu, wolno i innym.
kurr 2023-11-18 16:43:51
bieda forumowa chciała zaistniec i wyguglała coś o piero grosie. aż się tęskni do dawnych forumowych awanturników w stylu cominga. przynajmniej miało to jakiś rozum. co do artykułu, to szkoda strzępić jęzory bo i tak biznes zrobi co zechce, a najbardziej chronioną zwierzyną i tak będą konie w mo. w przeciwieństwie do stratowanej fauny przez rzeczone konie, czyli aktywistów.
Candian 2023-11-18 16:26:16
Wyciag powinien byc, ale na pewno nie na terenie TPN. Jest to odpowiedni moment zeby upomniec sie o tereny zabrane pod TPN do Trybynalu Europejskiego. TPN to niech sie zajmie ochrona a nie budowaniem wyciagow na zagrabionej ziemi!
miś narciarski 2023-11-18 16:06:11
Szermowanie argumentem że kiedyś na Nosalu odbyły się puchar świata i dlatego należy utopić miliony w chybionej inwestycji jest iście złodziejski. Równie dobrze można powiedzieć że duży fiat pobił kiedyś rekord świata w jeździe długodystansowej więc powinniśmy odgrzebać fabrykę, wpompować miliardy w przywrócenie legendy której nikt by nie kupił... Bo świat poszedł dalej i nigdy nie stoi w miejscu tak jak mózgi funkcjonariuszy publicznych rozkradających publiczną kasę. Zresztą ten scenariusz realizuje się już w postaci Izery, która jak na razie kosztowała nas ledwie 500 milionów a całkowity koszt szacowany jest na 6 miliardów i od chwili ogłoszenia pomysłu stale rośnie. Tymczasem sprzedaż aut elektrycznych stale spada na całym świecie mimo pompowania publicznej kasy w ten chory pomysł. Ale specjaliści od spektakularnych klap biznesowych nie przejmują się przeciwnościami. W końcu nie ryzykują swoich pieniędzy tylko publiczne.
kurr 2023-11-18 16:05:19
Czy beda dowozic snieg helikopterami jak wtedy, gdy Gustavo Thoeni i Piero Gros przyjechali na PS ?
Romano 2023-11-18 16:04:48
Drodzy ekolodzy. Wycinka tych drzew będzie mieć wpływ na środowisko - to jasne, być może będzie to wpływ negatywny (nie musi), ale już na pewno nie będzie znaczący. Powierzchnia TPN to 21 tyś ha (tylko polska część, Słowacy mają 4x tyle), wycięte będzie kilka ha (może 10? co daje 0,05% ) z już zagospodarowanego/przekształconego terenu, na jego skraju. Przypominam że człowiek należy do przyrody a likwidacja stoku ma wyraźny znaczący negatywny wpływ na ludzi = środowisko.
uczenzjedynki 2023-11-18 15:34:28
Pan Maciej Gąsienica-Walczak, szef komisji sportu w zakopiańskiej Radzie Miasta to ten sam, który głosował i nadal głosuje przeciwko przyjecia uchwały przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, także na pewno ma jakies super pomysły na rozwój młodzieży, ale moze zacząłby od zakazania bicia żon (i mężów) i robieniu patologii dzieciom w domach?

No ale co ja tam wiem, mnie tylko uczył WF'u
Ojciec Tadeusz 2023-11-18 15:18:39
Park Narodowy czy Sport Narodowy? Jakie to ma znaczenie jeśli można wyharatać grubą publiczną kasę na wielką słomianą inwestycję? Na końcu i tak nie będzie niczego, ani Parku Narodowego, ani sukcesów sportowych, ani pieniędzy... winnych też nie będzie. Jedynie grabież publicznych pieniędzy jest wieczna.

z geotermalnym pozdrowieniem
szczęśliwiec obdarowany przez bezdomnego
wasz nieustannie ubogi
Ojciec Derektór Redempturnianin
sarniak plamisty 2023-11-18 15:04:44
Jeśli projektem będzie kierował sasin to sukces mórowany : ) Może nawet uda się wybudować i zburzyć w trakcie jednego roku budrzetowego : ) Zaś nadzur dyrektora TPN gwarantuje komercyjny sukces sportu wyczynowego : ) Dajcie pana Kozaka do drogownictwa to zrobi obwodnice do Białki żeby szkoleniowcy się nie zniechęcali : ) Kabaret : ) Nic sie nie zmieniło po tych wyborach : ) Oprócz tego że jest śmieszniej : ) I straszniej : )
Mieszkaniec 2023-11-18 14:46:59
Apropos wkładu sołtysa w ta wiekopomną inwestycję, to kiedy otwarcie trasy na Gubałówce? Wybory idą - wypadałoby jakąś szopkę znowu odwalić dla naiwnych. Chyba że Gubałówka już obiecana deweloperom?
marian paździoch 2023-11-18 14:16:38
Jaka wieś takie aspiracje :-)
świstak od sreberka 2023-11-18 14:13:37
Kiedy asfalt na Halę Gąsienicową? Ktoś? Coś?
Jaki pan taki kram 2023-11-18 14:11:44
Ekolodzy i miłośnicy przyrody są na przegranej pozycji gdyż anżej lubi jeździć na nartach i to w dużej mierze dzięki niemu powstanie ta ośla łączka.
franek 2023-11-18 13:53:45
Jedyne miejsce gdzie może powstać stok homologowany przez FIS, a więc w przyszłości może i znów gościlibyśmy zawody o Puchar Świata.
A ci się kłócą o parę świerków które i tak w ciągu kilku lat załatwi kornik.
Kiedyś na Nosalu była trasa od samej góry i jakoś świat się od tego nie zawalił.
"ekolodzy", zajmijcie się w końcu czymś poważnym, zamiast bić pianę.
Rodzic 2023-11-18 13:36:04
Jeśli jesteśmy w stanie wydać miliony na nieistniejący CPK to dlaczego nie wydać kolejnych milionów na bezużyteczną trasę na Nosalu :-) Jestem za! Miejmy swój pomnik głupoty i pazerności. Nie cza bedzie dzieci wozić daleko. Pójdzie się na spacer zimą i powiedzie dziecku: Patrz synu! W tym pagórku pisoskie popierdółki utopiły miliony z naszych podatków! I to nie jest ich ostatnie słowo! Trzeba być wizjonerem by przy ocieplającym się klimacie budować stacje narciarskie! Nie chodź do szkoły tylko ucz się od narodowych czempionów!
dziadek56 2023-11-18 13:35:12
Jeździłem jeszcze na Nosalu w klubie i teraz patrzę na ten temat z perspektywy . To całe zamieszanie pokazuje skalę "naszych Alpejskich gór " . Piękne -tak , cenne - tak i bardzo malutkie . Tak naprawdę to są w nich "Alpejskopodobne" dwie "trasy" . Tak naprawdę to dwie doliny dostępne z kolejki , a nie trasy .
Postulat mój jest taki - dla masowego ślizgania się na nartach jest już spoko , szczególnie w okolicach Zakopanego . Dla zawodniczego proponuję policzyć koszty tej inwestycji oraz koszty jej utrzymania ( mając na względzie specyficzny charakter pogody i na jakiej wysokości jest Nosal ) oraz policzyć tych wszystkich chętnych do zawodowego jeżdżenia . Potem zastanowić się czy nie lepiej utworzyć fundusz na bazie tych pieniędzy i zawodników wozić na obozy do np. Austrii i tam ich szkolić na prawdziwych trasach . Takich na które wejdzie choćby cały zawodowy slalom specjalny . Na historycznym pucharze musieli jeździć 2 x bo za krótki stok .
No comment 2023-11-18 13:35:04
Panie Dyrektorze!
Niech się Pan opamięta! Niech Pan chroni każdy skrawek tego cennego obszaru!
Stoki o wszelkich parametrach można budować w ciągu spisko -gubalowskim.
narodowy czempion 2023-11-18 13:28:49
Wszelkiej maści narciarzom i innym sportowym łamagom polecam kierunek Łomnica w celu weryfikacji swoich umiejętności i sensowności kontynuowania kariery zawodniczej. Zakopane nie potrzebuje tras narciarskich tylko apartamentowców. Turyści marzeń którzy do nas przyjeżdżają nie jeżdżą na nartach tylko szlajają się po knajpach. PKL już dawno to dostrzegł i nie rozwija tras narciarskich tylko buduje kolejki widokowe, knajpy i wioski trolów. Chcecie sobie pojeździć to jedźcie w Alpy a ten skrawek Tatrzańskiej przyrody zostawcie w spokoju.
sarniak plamisty 2023-11-18 13:16:33
Tatrzański Park Biznesowy w formie : ) Ciekawe czy sprawdzali średnie temperatury z ostatnich lat i dlaczego schną wszystkie świerki w parku? Pewnie nie bo im za to nie płacą : ) Płacą im za pierdzenie w stołki i granie w telenowelach celebryckich : ) Ale kasa leci jak manna z bilecików to się bawimy w biznesowanie : ) A jak tam budowa piwodajni na Kondratowej? Konserwator nie widzi problemu w zniszczeniu zabytkowego schroniska? Co na to świstaki? Bo niedźwiedzie i jeleniowate już są humanitarnie traktowane pastuchami elektrycznymi . Kanalizacja, prąd, gaz pociągnięte : ) Żal nie zrobić deweloperki kiedy takie zasoby się marnują. W Dolinie Do Białego już jest przetestowane że opór społeczny jest niewielki więc można eskalować : )
BANTUSTAN 2023-11-18 13:02:27
Ta sprawa nadaje się do kontroli NIK, CBA, CBŚ i co tam jeszcze pisoskie matactwo wymyśliło w obronie prawa. Instytucji broniących prawa przybywa a lasów za chwilę nie będzie. Jaki Park Narodowy? To prywatny folwark partyjnych kacyków i pierdzistołków. Nikt tak nie szabruje lasów i nie niszczy przyrody jak lasy państwowe. TPN to skrajny przykład maszynki do wyciągania kasy na polityczne pasożyty. A że potrzebują coraz więcej pieniędzy to przyroda nie ma z nimi żadnych szans. Ten Park nie jest NARODOWY tylko BIZNESOWY. Tak samo jak PKL które zamiast rozwijać kolejki to buduje knajpy i budy z zapiekankami. Tak samo TPN zamiast chronić przyrodę kręci lody na majątku NARODOWYM.
worek na śmieci 2023-11-18 12:43:07
"Ekolodzy łapią się za głowę, narciarze zacierają ręce. Które racje przeważą w narciarskiej inwestycji na Nosalu?"

Informuję i objaśniam:
WYGRA KASA!
 • PRACA | dam
  Restauracja na Krupówkach zatrudni PIZZZERA. 668 404 790, 664 023 298.
 • PRACA | dam
  Biedronka w Nowym Targu poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Kierownik Sklepu i Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/63639/. 222051033 Jeronimo Martins Polska S.A. Biuro Główne ul. Doln klaudia.soja@jeronimo-martins.com
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Jabłonce poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/12517/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Lipnicy Wielkiej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/49546/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Zakopanem poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/39069/. Infolinia 222051033 www.pracawbiedronce.pl
 • PRACA | dam
  PRACA Przyjmę osobę do pracy przy produkcji mebli na wymiar. Mile widziane doświadczenie. Skrzypne tel. 790537408
  Tel.: 790537408
 • SPRZEDAŻ | tv, agd, komputery
  Sprzedam LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ dużą, podłużną, oszkloną, na oscypki i inne przetwory, 2.200 zł. 725 071 681.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia na dłużej, nowo wybudowany DOMEK 35 m2 (duży salon, aneks kuchenny, łazienka, kominek). Prąd, woda, odpady, kanalizacja są wliczone w czynsz - 1800 zł/miesięcznie. Miejsce spokojne i widokowe - Szaflary. 668 774 208.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zakopane Krupówki do sprzedania lokal handlowy 50m2 plus 2 mieszkanie bezpośrednio na Krupówkach 660797241 b12.pl.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam BACÓWKĘ, nowo wybudowaną na Sralówkach. 515 503 494.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • PRACA | dam
  Firma Drewnex Sp. z o.o. w Spytkowicach zatrudni KSIĘGOWĄ. 692 193 449.
 • USŁUGI | budowlane
  KLIMATYZACJA. Oferuje dobór i montaż klimatyzacji a także automatykę kotłowni, ogrzewania. Zapraszam do skorzystania z darmowej wyceny. 504163439 biuro@majerczyk.pl
  Tel.: 504163439
 • USŁUGI | inne
  LASTRYKO Odnawianie516747535.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  BMW 320D, E91, 2007, srebrny, lekko uszkodzony przód. +48604598041 po 18-ej.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy OSÓB DO PRACY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, OBSŁUGA BARU MLECZNEGO, KELNER/-KA. Zakopane - 600 035 080, 600 035 355.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam 2 HEKTARY POLA. 505 429 375.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DO SPRZEDANIA MIESZKANIA W ZAKOPANEM - 607 506 428.
 • USŁUGI | budowlane
  Remonty-Wykończenia/Hydroizolacje budynków. 794 964 176 kacper.piczura@gmail.com
  Tel.: 794
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia LOKAL 50 m2 (pod zakład fryzjerski lub pod inna działalność) oraz LOKAL 25 m2 - I piętro - Łapsze Niżne, Delikatesy "Centrum". 504 230 942.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  PROJEKTANT - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. Osoba po inżynierii środowiska do projektowania w CAD i organizacji budów w branży wodno-ściekowej. Może być bez doświadczenia. Tel 182665928
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię Działkę widokową w Kościelisku. 600404554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 600404554
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • PRACA | dam
  PRACA W PENSJONACIE z zamieszkaniem. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-07-14 15:57 Czarne chmury nad Pieninami, spływ Dunajcem pomiędzy błyskawicami (WIDEO) 2024-07-14 15:48 Wezwanie pod schronisko 2024-07-14 15:44 Oberwanie chmury, publiczność salwowała się ucieczką pod zadaszenia (WIDEO) 2024-07-14 15:24 Roladki kontra kluseczki. Co by tu zdegustować w Maniowach? (WIDEO) 2024-07-14 15:00 Rozpoczęły się wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, zespół Giewont ściągnął burzę (WIDEO) 2024-07-14 14:25 Stado hulajnóg rozpierzchło się po Chramcówkach, jednoślady blokują chodnik 4 2024-07-14 13:45 Święto Ulicy Strążyskiej z wicepremierem RP (ZDJĘCIA, WIDEO) 3 2024-07-14 13:00 Koncert zespołu PotOCK - (ZDJĘCIA i FILM) 2024-07-14 12:15 Alert burzowy, w Tatrach deszcz i gradobicie, wiatr w porywach do 70 km na godzinę 1 2024-07-14 11:59 Kolejka w Kuźnicach na pół godziny stania, uwaga na burze (WIDEO) 2024-07-14 11:00 Bukowina bawi się na koncercie zespołu Afromental - (ZDJĘCIA, VIDEO) 2024-07-14 10:15 O psie, który ucieka w czasie spacerów, z tego Rogera prawdziwy recydywista (AKTUALIZACJA) 5 2024-07-14 10:00 Velo Raba, Gorczańska Pętla i nadzieje rowerzystów 3 2024-07-14 09:00 Przybyło Zbojników i Orlic! Za nami Sabałowa Noc (ZDJĘCIA, WIDEO) 4 2024-07-14 08:00 Nowa perełka muzyczna od Beaty Szałwińskiej nie tylko dla melomanów. Mamy dla Was płyty 2024-07-13 22:38 W Bukowinie trwa Sabałowa Noc. Na scenie wicepremier 12 2024-07-13 22:26 Kilkanaście tysięcy osób na koncercie na Równi. Dwie piosenki Dody. Pod sceną błoto(WIDEO, ZDJĘCIA) 20 2024-07-13 21:30 Fotograficzny pamiętnik Andreasa Schrotha 2024-07-13 20:44 Nowy Targ Road Challenge - dziś drugi etap wyjechał z Dursztyna 2024-07-13 19:45 Piękne krajobrazy nad Jeziorem Czorsztyńskim (ZDJĘCIA) 1 2024-07-13 18:46 Zakaz wjazdu na Gubałówkę się nie przyjął. Dziecko na dachu samochodu 8 2024-07-13 17:57 Polski taternik zginął w Tatrach Słowackich 2024-07-13 17:30 Gdy żar leje się z nieba, parkingi przy termach pękają w szwach 2024-07-13 16:56 Śmigłowiec TOPR w akcji przy termach w Chochołowie 2024-07-13 16:30 Mateusza Dziadkowca talenty, czyli podmuch razy dwa 2024-07-13 15:28 Pożar samochodu na Cyrhli w Zakopanem 2 2024-07-13 15:27 Gniazdo os na Olczy. Kolejna interwnecja strażaków 4 2024-07-13 14:30 Pobierają od turystów pieniądze za miejski parking. To nasza własność (WIDEO) 18 2024-07-13 14:30 Turyści zalali apartamenty. Straty ponad 40 tysięcy 20 2024-07-13 14:01 Sztafeta serc i cała masa atrakcji, czyli Piknik Olimpijski dla każdego (WIDEO) 2024-07-13 13:31 Wypadek na Olczy, auto uderzyło w słup (WIDEO) 2 2024-07-13 13:29 Błoto pod sceną na Równi Krupowej 25 2024-07-13 12:30 Kolejny patrol ze słowackimi strażnikami (WIDEO) 3 2024-07-13 11:29 Od tego dokumentu zależy przyszłość Zakopanego. Można składać wnioski 2 2024-07-13 09:40 Telelwizyjny program przy Oczku Wodnym, tańczą Biołodunajcanie (WIDEO) 4 2024-07-13 09:38 Obrazy i fotografie Sylwii Mensfeld 2024-07-13 09:30 Nowy Targ Road Challenge - sprawdź gdzie dziś przejedzie peleton 2024-07-13 08:59 Dziś znowu ostrzeżenia przed burzami 2024-07-13 08:03 Żeglarskie zawody na Jeziorze Czorsztyńskim o Puchar KS Wiaterni 2024-07-12 22:40 Warto trzymać odległość 2 2024-07-12 22:15 Popularny szlak na Babią Górę będzie zamknięty 2 2024-07-12 21:44 Znów samochody między rogatkami i to aż dwa! (WIDEO) 4 2024-07-12 21:18 Senator z Podhala odpycha 10-latkę (WIDEO) 24 2024-07-12 21:00 Scena już prawie gotowa. W sobotę na Równi Krupowej zaśpiewa Doda (WIDEO) 3 2024-07-12 20:00 Flisacy się szkolą 1 2024-07-12 19:30 GOPR organizuje kurs jaskiniowy dla początkujących. Ostatnie miejsca 2024-07-12 18:59 Piękne, zabytkowe auta. Jednym z nich jeździł podobno Elvis, a może Beatlesi (WIDEO) 2024-07-12 18:30 Turysta ukąszony przez owada 2024-07-12 18:00 Najlepsi z najlepszych uczniowie z Gminy Poronin zostali nagrodzeni 2024-07-12 17:00 Szarotki mają nowego prezesa - nie jest specem od hokeja tylko od finansów
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-07-14 16:19 1. @zanzz, jeśli nie potrafisz spojrzeć na lokalne podwórko inaczej niż przez pryzmat ogólnopolskiej polityki to jesteś zaczadzony mediami głównego ścieku. Zalecam dwa tygodnie offline w Bieszczadach lub na białoruskiej granicy. 2024-07-14 16:11 2. Czy dziad miał ze sobą plecak ucieczkowy? 2024-07-14 16:08 3. Odkąd w tamtym roku straż miejska zaczęła holować te hulajnogi sytuacja była opanowana i porządek z hulajkami był wzorowy. Tu akurat trzeba przyznać że po kilku informacjach na Tygodniku (bo nie po zgłoszeniach od mieszkańców) dorula z trzskosiem wreszcie zareagowali prawidłowo. Mam nadzieję że obecna grupa trzymająca władzę nie będzie czekała do końca sezonu tylko zacznie holować te hulajnogi już od pierwszego zgłoszenia. W przeciwnym razem operator znowu będzie się z nas śmiał i olewał. Przypomnę tylko że wynajmowanie tych jeździków to bardzo dochodowy biznes. Niestety władze jak zwykle oddają Zakopane przybłędom by trzepały tu kasę naszym kosztem. Myślę że swoim prywatnym mieniem nie szafują tak beztrosko. Ale publicznym można. 2024-07-14 16:06 4. Wczorja mimo wszystko kultura, wiadomo wódeczka sie lała ale Turysci naprawde oprócz kilku swirów super zachowanie DZIS OD RANA MLODE WSIOKI ROBIA SYF FRUWAJA FLASZKI, SLYCHAC OPOWIESCI KTO KOGO DOBIL W CASANOWIE, SMIETNIK, DARCIE RYJA ARABA W SZOKU NIE MA NA NICH BATA GOLONKA USTALA PRAWO WLASNOSCI MA GRUNWALDZKIEJ........................................ NMIE MA BATA NA WSIOKOW W TYM MIESCI JUTRO FIRMA PO NICH GRZECZNIE POSPRZATA 2024-07-14 16:03 5. A cóż to Pan Prezes Zubek teraz z "trzecią drogą" z PSL- em, a niedawno jeszcze promował Pana Prezydenta. No tak jak nie ma rozliczenia finansowego oddziału ZP (o ile wiem nie ma bo członkowie płacący składki nie otrzymali informacji) to trzeba szukać przyjaciół po każdej stronie polityki, a może pomogą i NIK nie zrobi kontroli w oddziale, bo starostwo napewno nie zrobi kontroli bo Pan Starosta to były Prezes Zarządu Głównego. 2024-07-14 15:27 6. @Gośka, znowu bęzie, że ja to Ty... Ale mam to w de..,.,. Ja i Ty wiemy swoje, a jarek udający Cyklistę..,.,., no cóż, niech nadal tkwi w Matrixie, ha ha. 2024-07-14 15:21 7. I polecam zobaczyć te domki czarne trumny naprzeciwko Krzywonia. I płot - świetny widok z góry na Rabkę. Niestety nie umiem wstawiać zdjęć 2024-07-14 15:21 8. Zakazać tego dziadostwa jak.we Francji 2024-07-14 15:19 9. Pieski Filipowicza ujadają i wszędzie widzą trolling a popatrzcie na ogólnopolskie komentarze tam też sa chyba trolle Doruli :) i piszą że koncert porażka. Cieszcie się urzędniki a jak scena zniknie orać i sadzić kartofle na tej zniszczonej murawie. 2024-07-14 15:18 10. Golonka do roboty pokaż co potrafisz
2024-07-13 22:34 1. Giewont nawet gdyby nie miał foto, to i tak jest najpiękniejszy. 2024-07-13 20:45 2. Jaguś bedzie łolimpiade robić. Toć dośfiadcenie mo. 2024-07-08 21:41 3. Nt to wioska jest przecież 2024-06-22 16:50 4. Dobrze że wreszcie jest. Ale to i tak o ponad 30 lat za późno. I o to mam pretensje do władz Zakopanego, wszystkich od 1989 roku. 2024-06-10 21:44 5. Super impreza, moje gratulacje. Szkoda tylko że osoba która Wam tyle pomogła została przez was pominięta. Nawet nie usłyszałem od Was dla Pana M G słowa dziękujemy. 2024-05-19 18:55 6. Czyli zaczyna się jazda " bez trzymanki"_ kilku Radnych jest z poprzedniego wyboru ( nic nie robili ) nowi dużo obiecują. Nie wiadomo jakich zastępców będzie miał Burmistrz ( Pani od żółtych wstążek) odpadła...... 2024-04-22 15:13 7. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 8. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 9. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 10. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę"
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


Pożegnania

FILMY TP