2023-11-18 12:35:24

Reklama

Zakopane, Tatry

Wojna o Nosal. O inwestycję pytamy narciarzy, ekologów i dyrektora TPN

Ekolodzy łapią się za głowę, narciarze zacierają ręce. Które racje przeważą w narciarskiej inwestycji na Nosalu?

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wydał pozytywną decyzję środowiskową, dotyczącą odtworzenia narciarskiego stoku na Nosalu. Jak stwierdził, władze Zakopanego chcą powrotu narciarstwa na najwyższym poziomie do Zakopanego, a stok na Nosalu przez lata służył do organizacji największych narciarskich imprez. W latach 80. ubiegłego wieku odbywał się tu nawet Puchar Świata w slalomie.


Zadowolenia nie kryją narciarze. - To ostatni moment, aby uratować wyczynowe narciarstwo w Zakopanem. Proszę zobaczyć, co stało się w skokach narciarskich, gdzie przez osiem lat nasza młodzież nie miała gdzie trenować, musiała jeździć do Szczyrku i teraz przegrywa ze wszystkimi - argumentuje Andrzej Kozak, prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. Jego zdaniem powstanie stoku na Nosalu pozwoli nie tylko na szkolenie młodych zawodników w Zakopanem, ale także pojawi się szansa na organizację największych imprez sportowych światowej rangi.

Ostatnia szansa dla narciarstwa

- Kiedyś w Zakopanem każdy z sześciu klubów miał swój stok, teraz to wszystko upadło. Alpejska młodzież nie miała gdzie trenować, bo na przykład stok na Harendzie jest południowy i nie było tam możliwości utrzymywania twardej jak beton trasy, a tylko na takiej mogą ćwiczyć profesjonaliści - uważa prezes Andrzej Kozak. Jego zdaniem odtworzenie trasy na Nosalu, która powstała w 1953 roku, a przestała służyć narciarzom kilkanaście lat temu, to ostatnia szansa na odrodzenie narciarstwa alpejskiego w Zakopanem.

- Niedaleko swoją siedzibę ma przecież szkoła sportowa. Nosal jest więc dla jej podopiecznych idealnym miejscem na treningi, bo w dzisiejszych czasach nawet przejazd na treningi do Białki zajmuje zbyt dużo czasu i zniechęca trenujących - podsumowuje prezes TZN.
Podobnego zdania jest Maciej Gąsienica-Walczak, szef komisji sportu w zakopiańskiej Radzie Miasta. Jego zdaniem, jeśli uda się zrealizować inwestycję na Nosalu, Zakopane otrzyma kolejny sportowy kompleks z prawdziwego zdarzenia.

- Mamy już nowoczesne skocznie, będziemy mieć kryty tor lodowy, a do kompletu brakuje stoku dla narciarzy alpejskich. Przypomnijmy, że mamy w tym sporcie gwiazdę, Marynę Gąsienicę-Daniel, która rywalizuje z najlepszymi i przyciąga młodzież do treningów. Będę z całych sił trzymał kciuki za Nosal - mówi Maciej Gąsienica-Walczak.

2400 drzew pod topór

Oburzeni inwestycją są jednak ekolodzy, którzy nie mogą zrozumieć, jak burmistrz Zakopanego mógł uznać, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

- Przedstawione przez nas analizy przyrodnicze, wykonane przez profesorów, zostały zignorowane. Z nich wynikało znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji na obszar Natura 2000 w Tatrach. Chodzi o budowę wyciągu w nowym śladzie, wycięcie ponad 2400 cennych przyrodniczo drzew - tłumaczy Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Zapowiada, że przedstawiciele Pracowni analizują decyzję burmistrza Zakopanego i najprawdopodobniej zaskarżą ją w sądzie. Dodaje też, że ukrycie negatywnego wpływu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji jest podstawą do dochodzenia ekologicznych racji przed Komisją Europejską.

- Gdyby ten negatywny wpływ na środowisko został ujawniony, trzeba byłoby zawiadomić o tym fakcie Komisję Europejską i wyznaczyć sposób kompensacji takiego wpływu. To będziemy podnosić na forum europejskim - zapowiada Radosław Ślusarczyk.

Za wycinkę będzie odpowiadać dyrektor TPN

Dodaje, że odpowiedzialność za taką inwestycję bierze na siebie dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego i to on będzie odpowiadać za wycinkę drzew w terenie, który jest chroniony. - To on podpisał się pod inwestycją. To pokazuje, jak słaba jest ochrona przyrody w Polsce. Promotorem inwestycji jest osoba powołana do ochrony przyrody, a publicznie martwi się ceną stali, a nie tym, czy zbadane zostanie siedlisko sokoła wędrownego - podsumowuje Radosław Ślusarczyk.

Według niego, z dotychczasowych dokumentów wynika, że na stoku Nosala nie będą tylko ćwiczyć narciarze wyczynowi, ale będzie on ogólnodostępny. Oburzenie ekologów budzi też fakt, że nie zostali oni w ogóle powiadomieni o jednym ze spotkań urzędników w sprawie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji i nie sporządzono z tego spotkania żadnego protokołu.

Co na to wszystko dyrekcja TPN?

Poniżej rozmowa z Szymonem Ziobrowski, dyrektorem TPN, który ma być inwestorem na Nosalu.

- Na jakim etapie w tej chwili jest narciarska inwestycja na Nosalu, której inwestorem jest TPN? Teraz TPN wystąpi o pozwolenie na budowę?

- W ostatnich dniach burmistrz, po uzyskaniu uzgodnień Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, wydał decyzję o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji narciarskiej Nosal”. Decyzja o kontynuacji przedsięwzięcia nie jest jednak w gestii TPN. Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, to kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji do uruchomienia przetargu na wybór wykonawcy, a następnie wystąpienie o pozwolenie na budowę.

- Jakie są szacunki, kiedy inwestycja może się rozpocząć i czy jest zagwarantowane jej finansowanie?

- Początek prac w terenie jest uzależniony od powodzenia kolejnych etapów, czyli wydania pozwolenia na budowę, zapewnienia pełnego finansowania itd. Finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa.

- Kto był organizatorem, inicjatorem spotkania przedstawicieli RDOŚ z autorami raportu oddziaływania na środowisko i dyrekcji TPN, na którym - jak twierdzi Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot - podjęto jakieś decyzje, a nie sporządzono z niego protokołu?

- Zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych i polskich przepisów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych warunkach realizacji danego przedsięwzięcia organ prowadzący postępowania ma obowiązek zapewnić jak najszersze konsultacje. Dotyczy to zarówno konsultacji ze społeczeństwem, jak i innymi organami ochrony przyrody i środowiska. Tak też działo się w przypadku Nosala - organizowano warsztaty i spotkania z przedstawicielami organizacji ekologicznych, jak również prowadzono konsultacje pomiędzy organami ochrony przyrody, których przedstawicielami jest RDOŚ i TPN.

Obowiązek szerokich konsultacji ma na celu zapewnienie, że inwestycja zostanie zrealizowana z maksymalną troską o przyrodę. Efektem tych konsultacji są istotne modyfikacje stacji narciarskiej na Nosalu - m.in. zmniejszenie pierwotnie planowanej wycinki lasu z 1,5 ha do 1 ha (skład gatunkowy omawianych drzewostanów jest bardzo ubogi, zinwentaryzowano 10 gatunków drzew; w toku inwentaryzacji wyznaczono tylko 6 drzew cennych przyrodniczo - przy ogólnej liczbie 2027), rezygnacja z zasadniczej części wykopów i niwelacji trasy narciarskiej i wiele innych.

TPN i RDOŚ również prowadziły konsultacje, które miały pomóc w ocenie, jak odtworzyć trasę narciarską na Nosalu, żeby nie zaszkodzić przyrodzie. Dyskutowano o tym, jakie są najbardziej wrażliwe przyrodniczo elementy inwestycji i przy jakich zagadnieniach należy najbardziej się skupić, żeby zapewnić ich ochronę. Na spotkaniu, które być może ma na myśli Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot (która zresztą sama brała udział w konsultacjach i warsztatach, prowadzonych w znaczenie szerszym zakresie niż wymagane przez przepisy prawa, z uwagi na charakter i istotność inwestycji), nie podjęto żadnych decyzji. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji w postępowaniu środowiskowym musi odbywać się w przewidzianej przepisami formie.

- Przedstawiciele Pracowni postulują stworzenie na Nosalu strefy ochrony dla gniazda sokoła wędrownego. Jakie zdanie ma na ten temat TPN?

 - We wskazanej lokalizacji obowiązują reżimy ochronne wynikające z obecności parku narodowego, wobec czego nie ma obowiązku tworzenia stref ochronnych dla poszczególnych gatunków.

 - Czy wobec spodziewanej zmiany politycznej w Polsce - rządy prawdopodobnie obejmą dotychczasowe partie opozycyjne, które wśród swoich haseł mają większe poszanowanie przyrody, zmniejszenie wycinek lasów - dyrekcja TPN nie zmieni swojego stanowiska w sprawie zapowiadanej na terenie parku narodowego wycinki hektara lasu pod inwestycję narciarską, a więc taką, która z pewnością nie służy ochronie przyrody, do czego TPN jest powołany?

- Stanowisko TPN nie było nigdy uzależnione od układu politycznego. Decyzja o tym przedsięwzięciu nigdy też nie leżała w gestii parku, ponieważ to nie park decyduje o tym, które z zadań państwa trzeba realizować, nie park również będzie finansował to zadanie. Decyzja o ewentualnej reaktywacji Nosala nie była spontaniczna, czy podejmowana pod wpływem nacisków. Trzeba było właściwie rozważyć wszystkie wątpliwości. Cały proces trwa od lat. Z powodu konieczności zważenia różnych wartości, decyzja została poprzedzona wieloma spotkaniami, wymianą poglądów, angażowaniem przedstawicieli różnych środowisk (m.in. przedstawicieli władz lokalnych, Polskiego Związku Narciarstwa, Rady Naukowej TPN, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, środowiska narciarskiego), konsultacjami społecznymi itd. Zgoda na to przedsięwzięcie została wcześniej wyrażona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planie Ochrony TPN, a oba te dokumenty były wyłożone do publicznych konsultacji. Została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, wyznaczająca ramy dla planowanego przedsięwzięcia. Wykonane analizy potwierdziły brak istotnego negatywnego oddziaływania na przyrodę TPN. W postępowaniu wiele uwagi zostało poświęcone temu, jak przeprowadzić ten proces z jak najmniejszą ingerencją w przyrodę, a w decyzji znalazły się warunki zapewniające realizację i eksploatację tras i wyciągu z poszanowaniem przyrody. Jeśli zatem decyzja o reaktywacji Nosala zostanie potwierdzona, a finansowanie z budżetu zapewnione, to udział TPN będzie najlepszym gwarantem ochrony przyrody.

- Skoro to nie TPN podejmuje decyzje w tej sprawie, to kto ma tu decydujący głos?

- Jeśli stok na Nosalu będzie odtwarzany, to TPN będzie najlepszym gwarantem ochrony przyrody w tym miejscu. Natomiast to nie Park podejmuje ostateczne decyzje w tej sprawie. Nie jest inwestorem w takim sensie, że finansuje przedsięwzięcie ze swojego budżetu. Finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa. Ostateczne decyzje są zatem po stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Finansów. Park ma być podmiotem, który będzie prowadził sam proces odtwarzania stoku, a następnie będzie nim zarządzał, zgodnie z założeniami, czyli jako stokiem z przeznaczeniem dla sportu wyczynowego, w sposób niekomercyjny. Ale to się wydarzy dopiero w momencie otrzymania wszelkich zgód i gwarancji finansowania.

Paweł Pełka

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Przemoc Obca 2023-11-19 15:21:40
@chicago, a kto ich wywłaszczał, skorumpowane pisowskie państwo??
Anżej D. 2023-11-19 14:18:40
Ja lubię narty - Żona nie, ja lubię mecze - Żona nie, ja lubię manifestacje - Żona nie. I tak już mamy od 20 lat;-)
Chicago 2023-11-19 13:12:09
Czy ktoś orientował się czy w grę wchodzi pozew zbiorowy? Łatwiej byłoby zatrudnić dobrą kancelarię i obniżyć koszty procesu. Jeśli sprawę udałoby się dociągnąć do instancji unijnych, wtedy na pewno dołączyliby się pozostali poszkodowani wywłaszczeniami. Nawet skorumpowane pisowskie państwo musiałoby uznać werdykt unijnego trybunału i oddawać wywłaszczone ziemie.
Canadian 2023-11-19 12:43:11
Ludzie maja chyba demencje. Premier Tusk sprzedal PKL i skarb panstwa na tym stracil co najmniej 1mld zlotych- wiec jest po jednych pieniadzach ze zlodziejami z Pisu...
Gośka 2023-11-19 12:38:11
Sytuacji, w których wywłaszczone tereny nie zostały zagospodarowane zgodnie z celem wywłaszczenia jest w Zakopanem wiele. Moja rodzina została pozbawiona Polany Szymaszkowej, na której miało powstać osiedle domków robotniczych. Jak każdy widzi na załączonym obrazku "osiedle" było biznesem Orbisu a obecnie służy naszej umiłowanej "świętej rodzinie". Dziesiątki lat starań, wydane na adwokatów pieniądze, i okropnie poczucie bezsilności w zderzeniu z bezprawiem, które jest nie do pokonania dla zwykłego człowieka.
I tyle w temacie.
Kto ma kasę ten ma prawo.
Z Nosalem będzie tak samo. Cokolwiek tam powstanie to nie właściciele pozbawieni kiedyś własności na tym skorzystają.
SłynnaPraczka 2023-11-19 08:56:35
Miał jednak rację pan Premier Donald Tusk, że Polska to nienormalność. Powiedzmy dokładniej: Polacy są nienormalni. Tną gałęzie, na których siedzą.
*****Gwno Prawda Sorosa i WSI 2023-11-19 06:29:05
Gdyby taka sytuacja była w Warszawie, że ktoś robi biznes na wywłaszczonym terenie,to by już dawno było to odebrane. Celem wywłaszczenia była ochrona przyrody, więc warunek ustał i jest podstawa do przywrócenia stanu pierwotnego.
Gazda 2023-11-18 20:15:26
@Chicago
Popieram.
Tatry zostały wywlaszczone pod Park Narodowy. I tyle w temacie.
Nie pod to żeby ten Park kase na nie swojej ziemi robił. Jak tak to trzeba odzyskiwać ziemię. Niech płacą odszkodowania.
Chicago 2023-11-18 17:43:36
@Candian, bardzo ciekawy aspekt całej sytuacji. Kiedyś wywłaszczono ludzi którzy gospodarowali na tych ziemiach od pokoleń by nie niszczyli swoją gospodarką tej unikatowej przyrody. Krzywdy im wyrządzone motywowano interesem publicznym, wyższą koniecznością, potrzebą zachowania dziedzictwa narodowego. Odebrano im własność, okradziono ich, zakazano gospodarki, zakazano wypasu, odebrano ojcowiznę zasłaniając się dobrem przyrody. Mam nadzieję że żyją jeszcze spadkobiercy tych osób i będą się sądzić o swoją własność w instytucjach europejskich bo Polskie Państwo ich okradło by samemu prowadzić biznesy i dewastować środowisko naturalne. Prawo i sprawiedliwość w najczystszej postaci. Jeśli gdzieś można podpisać jakąś petycję czy protest przeciwko tej inwestycji to proszę o informację. A spadkobierców gorąco zachęcam dośledzenia tematu i konsultacji z prawnikami. Znowu komuniści chcą okraść Górali.
kaka 2023-11-18 17:04:17
@Romano @franek
ale przecież stok na Nosalu jest, widać to na załączonym zdjęciu. Widać też wielką dziurę wykopaną pod nim przez prywatnego przedsiębiorcę, który stwierdził dalszą nieopłacalność eksploatacji tegoż stoku i go zlikwidował. Żeby ten stok odbudować trzeba by tę dziurę zasypać a nie wycinać hektar lasu obok. A jaka jest gwarancja, że jak już TPN ten las wytnie, prywatni przedsiębiorcy u jego podnóża nie wykopią kolejnej dziury? Wolno jednemu, wolno i innym.
kurr 2023-11-18 16:43:51
bieda forumowa chciała zaistniec i wyguglała coś o piero grosie. aż się tęskni do dawnych forumowych awanturników w stylu cominga. przynajmniej miało to jakiś rozum. co do artykułu, to szkoda strzępić jęzory bo i tak biznes zrobi co zechce, a najbardziej chronioną zwierzyną i tak będą konie w mo. w przeciwieństwie do stratowanej fauny przez rzeczone konie, czyli aktywistów.
Candian 2023-11-18 16:26:16
Wyciag powinien byc, ale na pewno nie na terenie TPN. Jest to odpowiedni moment zeby upomniec sie o tereny zabrane pod TPN do Trybynalu Europejskiego. TPN to niech sie zajmie ochrona a nie budowaniem wyciagow na zagrabionej ziemi!
miś narciarski 2023-11-18 16:06:11
Szermowanie argumentem że kiedyś na Nosalu odbyły się puchar świata i dlatego należy utopić miliony w chybionej inwestycji jest iście złodziejski. Równie dobrze można powiedzieć że duży fiat pobił kiedyś rekord świata w jeździe długodystansowej więc powinniśmy odgrzebać fabrykę, wpompować miliardy w przywrócenie legendy której nikt by nie kupił... Bo świat poszedł dalej i nigdy nie stoi w miejscu tak jak mózgi funkcjonariuszy publicznych rozkradających publiczną kasę. Zresztą ten scenariusz realizuje się już w postaci Izery, która jak na razie kosztowała nas ledwie 500 milionów a całkowity koszt szacowany jest na 6 miliardów i od chwili ogłoszenia pomysłu stale rośnie. Tymczasem sprzedaż aut elektrycznych stale spada na całym świecie mimo pompowania publicznej kasy w ten chory pomysł. Ale specjaliści od spektakularnych klap biznesowych nie przejmują się przeciwnościami. W końcu nie ryzykują swoich pieniędzy tylko publiczne.
kurr 2023-11-18 16:05:19
Czy beda dowozic snieg helikopterami jak wtedy, gdy Gustavo Thoeni i Piero Gros przyjechali na PS ?
Romano 2023-11-18 16:04:48
Drodzy ekolodzy. Wycinka tych drzew będzie mieć wpływ na środowisko - to jasne, być może będzie to wpływ negatywny (nie musi), ale już na pewno nie będzie znaczący. Powierzchnia TPN to 21 tyś ha (tylko polska część, Słowacy mają 4x tyle), wycięte będzie kilka ha (może 10? co daje 0,05% ) z już zagospodarowanego/przekształconego terenu, na jego skraju. Przypominam że człowiek należy do przyrody a likwidacja stoku ma wyraźny znaczący negatywny wpływ na ludzi = środowisko.
uczenzjedynki 2023-11-18 15:34:28
Pan Maciej Gąsienica-Walczak, szef komisji sportu w zakopiańskiej Radzie Miasta to ten sam, który głosował i nadal głosuje przeciwko przyjecia uchwały przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, także na pewno ma jakies super pomysły na rozwój młodzieży, ale moze zacząłby od zakazania bicia żon (i mężów) i robieniu patologii dzieciom w domach?

No ale co ja tam wiem, mnie tylko uczył WF'u
Ojciec Tadeusz 2023-11-18 15:18:39
Park Narodowy czy Sport Narodowy? Jakie to ma znaczenie jeśli można wyharatać grubą publiczną kasę na wielką słomianą inwestycję? Na końcu i tak nie będzie niczego, ani Parku Narodowego, ani sukcesów sportowych, ani pieniędzy... winnych też nie będzie. Jedynie grabież publicznych pieniędzy jest wieczna.

z geotermalnym pozdrowieniem
szczęśliwiec obdarowany przez bezdomnego
wasz nieustannie ubogi
Ojciec Derektór Redempturnianin
sarniak plamisty 2023-11-18 15:04:44
Jeśli projektem będzie kierował sasin to sukces mórowany : ) Może nawet uda się wybudować i zburzyć w trakcie jednego roku budrzetowego : ) Zaś nadzur dyrektora TPN gwarantuje komercyjny sukces sportu wyczynowego : ) Dajcie pana Kozaka do drogownictwa to zrobi obwodnice do Białki żeby szkoleniowcy się nie zniechęcali : ) Kabaret : ) Nic sie nie zmieniło po tych wyborach : ) Oprócz tego że jest śmieszniej : ) I straszniej : )
Mieszkaniec 2023-11-18 14:46:59
Apropos wkładu sołtysa w ta wiekopomną inwestycję, to kiedy otwarcie trasy na Gubałówce? Wybory idą - wypadałoby jakąś szopkę znowu odwalić dla naiwnych. Chyba że Gubałówka już obiecana deweloperom?
marian paździoch 2023-11-18 14:16:38
Jaka wieś takie aspiracje :-)
świstak od sreberka 2023-11-18 14:13:37
Kiedy asfalt na Halę Gąsienicową? Ktoś? Coś?
Jaki pan taki kram 2023-11-18 14:11:44
Ekolodzy i miłośnicy przyrody są na przegranej pozycji gdyż anżej lubi jeździć na nartach i to w dużej mierze dzięki niemu powstanie ta ośla łączka.
franek 2023-11-18 13:53:45
Jedyne miejsce gdzie może powstać stok homologowany przez FIS, a więc w przyszłości może i znów gościlibyśmy zawody o Puchar Świata.
A ci się kłócą o parę świerków które i tak w ciągu kilku lat załatwi kornik.
Kiedyś na Nosalu była trasa od samej góry i jakoś świat się od tego nie zawalił.
"ekolodzy", zajmijcie się w końcu czymś poważnym, zamiast bić pianę.
Rodzic 2023-11-18 13:36:04
Jeśli jesteśmy w stanie wydać miliony na nieistniejący CPK to dlaczego nie wydać kolejnych milionów na bezużyteczną trasę na Nosalu :-) Jestem za! Miejmy swój pomnik głupoty i pazerności. Nie cza bedzie dzieci wozić daleko. Pójdzie się na spacer zimą i powiedzie dziecku: Patrz synu! W tym pagórku pisoskie popierdółki utopiły miliony z naszych podatków! I to nie jest ich ostatnie słowo! Trzeba być wizjonerem by przy ocieplającym się klimacie budować stacje narciarskie! Nie chodź do szkoły tylko ucz się od narodowych czempionów!
dziadek56 2023-11-18 13:35:12
Jeździłem jeszcze na Nosalu w klubie i teraz patrzę na ten temat z perspektywy . To całe zamieszanie pokazuje skalę "naszych Alpejskich gór " . Piękne -tak , cenne - tak i bardzo malutkie . Tak naprawdę to są w nich "Alpejskopodobne" dwie "trasy" . Tak naprawdę to dwie doliny dostępne z kolejki , a nie trasy .
Postulat mój jest taki - dla masowego ślizgania się na nartach jest już spoko , szczególnie w okolicach Zakopanego . Dla zawodniczego proponuję policzyć koszty tej inwestycji oraz koszty jej utrzymania ( mając na względzie specyficzny charakter pogody i na jakiej wysokości jest Nosal ) oraz policzyć tych wszystkich chętnych do zawodowego jeżdżenia . Potem zastanowić się czy nie lepiej utworzyć fundusz na bazie tych pieniędzy i zawodników wozić na obozy do np. Austrii i tam ich szkolić na prawdziwych trasach . Takich na które wejdzie choćby cały zawodowy slalom specjalny . Na historycznym pucharze musieli jeździć 2 x bo za krótki stok .
No comment 2023-11-18 13:35:04
Panie Dyrektorze!
Niech się Pan opamięta! Niech Pan chroni każdy skrawek tego cennego obszaru!
Stoki o wszelkich parametrach można budować w ciągu spisko -gubalowskim.
narodowy czempion 2023-11-18 13:28:49
Wszelkiej maści narciarzom i innym sportowym łamagom polecam kierunek Łomnica w celu weryfikacji swoich umiejętności i sensowności kontynuowania kariery zawodniczej. Zakopane nie potrzebuje tras narciarskich tylko apartamentowców. Turyści marzeń którzy do nas przyjeżdżają nie jeżdżą na nartach tylko szlajają się po knajpach. PKL już dawno to dostrzegł i nie rozwija tras narciarskich tylko buduje kolejki widokowe, knajpy i wioski trolów. Chcecie sobie pojeździć to jedźcie w Alpy a ten skrawek Tatrzańskiej przyrody zostawcie w spokoju.
sarniak plamisty 2023-11-18 13:16:33
Tatrzański Park Biznesowy w formie : ) Ciekawe czy sprawdzali średnie temperatury z ostatnich lat i dlaczego schną wszystkie świerki w parku? Pewnie nie bo im za to nie płacą : ) Płacą im za pierdzenie w stołki i granie w telenowelach celebryckich : ) Ale kasa leci jak manna z bilecików to się bawimy w biznesowanie : ) A jak tam budowa piwodajni na Kondratowej? Konserwator nie widzi problemu w zniszczeniu zabytkowego schroniska? Co na to świstaki? Bo niedźwiedzie i jeleniowate już są humanitarnie traktowane pastuchami elektrycznymi . Kanalizacja, prąd, gaz pociągnięte : ) Żal nie zrobić deweloperki kiedy takie zasoby się marnują. W Dolinie Do Białego już jest przetestowane że opór społeczny jest niewielki więc można eskalować : )
BANTUSTAN 2023-11-18 13:02:27
Ta sprawa nadaje się do kontroli NIK, CBA, CBŚ i co tam jeszcze pisoskie matactwo wymyśliło w obronie prawa. Instytucji broniących prawa przybywa a lasów za chwilę nie będzie. Jaki Park Narodowy? To prywatny folwark partyjnych kacyków i pierdzistołków. Nikt tak nie szabruje lasów i nie niszczy przyrody jak lasy państwowe. TPN to skrajny przykład maszynki do wyciągania kasy na polityczne pasożyty. A że potrzebują coraz więcej pieniędzy to przyroda nie ma z nimi żadnych szans. Ten Park nie jest NARODOWY tylko BIZNESOWY. Tak samo jak PKL które zamiast rozwijać kolejki to buduje knajpy i budy z zapiekankami. Tak samo TPN zamiast chronić przyrodę kręci lody na majątku NARODOWYM.
worek na śmieci 2023-11-18 12:43:07
"Ekolodzy łapią się za głowę, narciarze zacierają ręce. Które racje przeważą w narciarskiej inwestycji na Nosalu?"

Informuję i objaśniam:
WYGRA KASA!

Reklama
 • NAUKA
  JĘZYK ANGIELSKI dla zaawansowanych i średniozaawansowanych, prowadzony przez studentkę z Teksasu USA. 600 184 140.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy pracowników biurowych do biura podróży 726777444.
 • PRACA | dam
  Autoryzowany Serwis Ford w Nowym Targu poszukuje osoby zainteresowane pracą na stanowisku: MECHANIK SAMOCHODOWY. Zadania: Samodzielna naprawa pojazdów (naprawy mechaniczne, elektryczne i elektromechaniczne). Obsługa urządzeń diagnostycznych i pomiarowych stosowanych w technice motoryzacyjnej, doposażanie samochodów w akcesoria i układy zabezpieczeń przed kradzieżą. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe elektryczne, mechanik samochodowy lub pokrewne. Umiejętność obsługi testerów diagnostycznych, Wiedza techniczna na temat budowy pojazdów, Oferujemy: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełny etat, Atrakcyjne wynagrodzenie w systemie premiowym, Pracę jednozmianową. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie lub bezpośrednio na adres e-mail: wikarpodhale@wikar.pl Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne prosimy o umieszczenie na CV aktualnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, DROBNE REMONTY 787 036 888.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC POD MAGAZYN. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL NA PIZZERIĘ W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA SZAŁAS POD KULIGI. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ BUDĘ HANDLOWĄ PRZY WYCIĄGU NARCIARSKIM W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA HALE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, LAKIERNIĘ, PRALNIE, HURTOWNIĘ, MAGAZYN. 502 658 638
 • PRACA | dam
  KUCHARZ/KA, PIZZER/KA, KELNER/KA, POMOC KUCHENNA z doświadczeniem, do karczmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Możliwość zamieszkania. 602755354.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię fliziarzy, ekipy, podwykonawców. 601 508 736.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  MAŁE MIESZKANIE do wynajęcia w Nowym Targu. Dom prywatny. Pokój, kuchnia, łazienka - umeblowane. 505 678 059.
 • BIZNES
  Sprzedam WPOŻYCZALNIĘ NART I SNOWBORDU. 662 370 510.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni PRACOWNIKÓW RECEPCJI. Praca stała w systemie dziennym oraz nocnym, na pełny etat lub pół etatu. CV proszę wysyłać na adres: recepcja.rekrutacja@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 666 37 83 57.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWY, Zakopane centrum, ul. Kościuszki - ok. 57 m2 - 691 124 272.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: KUCHARZA/-kę, KELNERA/-KĘ. Zapewniamy stabilną,całoroczną pracę w restauracji hotelowej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  Witam zatrudnie do pracy przy dachach. Praca na terenie krakowa i podhala stawka od 25zl netto plus umowa o prace . Wiecej informacji udziele telefonicznie lub osobiscie. 889397694 Swiec12@op.pl
  Tel.: 889397694
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, szer. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy do pracy osoby na stanowisko: POKOJOWA/KELNER ŚNIADANIOWY. Oferujemy pracę w systemie zmianowym, lokalizacja w centrum Zakopanego. kontakt 660 636 736
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY/PODDASZA/WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 794 964 176
  Tel.: 794
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA ZAREMBA, ZAKOPANE przyjmie FAKTURZYSTKĘ, od zaraz. 570 644 318
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  HARNASIOWA CHATA zatrudni KUCHARZA, POMOC KUCHENNĄ, OBSŁUGĘ BARU, KELNERKĘ. 600 035 355.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA od A do Z. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • PRACA | szukam
  KUCHARKA, POMOC KUCHENNA , SPRZĄTANIE. 796 358 958.
 • PRACA | dam
  Regionalna karczma w Zakopanem przyjmie do pracy: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, KELNER/-KA. 602 366 750.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE. 880 232 189.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA 15 AR - Nowy Targ Zadział. +44 7553 721231.
 • USŁUGI | budowlane
  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, FLIZOWANIE, PODDASZA. 505 821 021.
 • USŁUGI | budowlane
  OCIEPLENIA BUDYNKÓW, własne rusztowanie. 793 628 855.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MIESZKANIA Cyrhla Hrube, Za Strugiem - 607 506 428.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam trzy ogiery 1.5-rocznego kasztana , 2.5-letniego gniadego oraz 3.5-letniego karego (będzie szpakowaty) rasy wielkopolskiej. 609521837.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PODDASZA, PŁYTKI. 787 479 002.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  STACJA NARCIARSKA POLANA SZYMOSZKOWA POSZUKUJE NA SEZON ZIMOWY 2023/2024: OPERATORÓW KOLEI, OSOBY DO OBSŁUGI BRAMEK I KONTROLI PRZEJŚĆ, OSOBY DO OBSŁUGI I ZABEZPIECZENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI SYSTEMU ŚNIEŻENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI PARKINGU ORAZ PRAC PORZĄDKOWYCH Więcej informacji pod nr tel. 601 628 584
 • PRACA | dam
  POMOC W PENSJONACIE. Możliwość zamieszkania. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości; - działki - domy - mieszkania PODHALE! +48 600 404 554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 48
 • SPRZEDAŻ | różne
  AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ORLEN S.A. Oferuje sprzedaż oleju opałowego EKOTERM Orlen !!! Atrakcyjne ceny!!! natychmiastowa realizacja dostaw!!! NAJLEPSZE CENY NA PODHALU!!! Zapraszamy do kontaktu!!! www.paliwa24.com.pl 32 288 09 41, 0 - 451 176 355 biuro@paliwa24.com.pl
  Tel.: 32
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY - Oferta ze względu na pracę na terenie Norwegii skierowana tylko dla obywateli Polski (z polskim paszportem). Tel. 667 602 602.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2023-12-08 21:40 Miejskie służby cały śnieg z parkingów zrzucają na chodnik 2023-12-08 20:50 Policjanci zatrzymali kierowcę, który chciał przejechać strażnika miejskiego 1 2023-12-08 20:40 Noclegi napędzane wodorem 1 2023-12-08 19:59 Epickie przygody. Pierwsze miłości. Książki z drugiej ręki. Konkurs dla czytelników 2023-12-08 19:40 W Kuźnicach prawdziwa zima 2023-12-08 18:40 Co zrobić, gdy matka dusi swe ośmiomiesięczne niemowlę, kto ma go bronić? 2023-12-08 17:48 Kluczowe cechy elektronarzędzi: Jakie parametry warto brać pod uwagę przy wyborze sprzętu? 2023-12-08 17:40 Rekordowo, jubileuszowo i mistrzowsko 1 2023-12-08 16:59 Mieszkańcy Zakopanego, a także dzieci i młodzież pojadą za darmo miejską komunikacją 13 2023-12-08 16:21 Dramatyczne sceny w Zakopanem. Kierowca chce uniknąć mandatu i taranuje strażnika miejskiego (WIDEO) 15 2023-12-08 15:40 Ludzie chcą się zapisywać, a szczepionek przeciwko Covid brak. Szczepią tylko w jednej przychodni 9 2023-12-08 15:09 Turysta, który wywołał lawinę sam pojechał do domu 2023-12-08 14:40 Pod Nosalem warunki saneczkowo narciarskie znakomite 2023-12-08 13:40 Bajkowe krajobrazy o poranku na Rusinowej Polanie (ZDJĘCIA, WIDEO) 2023-12-08 12:40 Co robić w weekend w Zakopanem? 1 2023-12-08 12:01 Poznajcie nowego Willy`ego Wonkę. Mamy dla Was bilety 2023-12-08 11:40 Lawina pod Rysami. Ratownicy TOPR przeszukują lawinisko (AKTUALIZACJA) 3 2023-12-08 11:00 To nie był klaps 4 2023-12-08 09:57 Cecyliada na Orawie 2023-12-08 09:55 Poranna kolizja na zakopiance w Rdzawce 2023-12-08 09:34 Paśli pastyrze woły - pośpiewajmy wspólnie kolędy 2023-12-08 09:00 Zakopane już przygotowane na Święta (ZDJĘCIA, WIDEO) 2 2023-12-08 08:00 Radni uchwalili nową opłatę miejscową. W Zakopanem mamy lepsze powietrze 14 2023-12-07 21:45 Kości, śliska skóra, dziwne ślady, tajemnicze pozostałości czyli na tropach tatrzańskiego yeti 4 2023-12-07 21:14 Gdyby policjant szarpał nas za uszy 2023-12-07 20:51 Na Cyrhli cały śnieg z przystanku zgarniają na chodnik 2 2023-12-07 20:46 Piekło nie zamarzło. Ono właśnie się obudziło. Konkurs dla czytelników 2023-12-07 20:43 W Dolinie Białego nocą na nartach (WIDEO, ZDJĘCIA) 8 2023-12-07 20:00 Nowy dworzec, stare problemy (WIDEO) 7 2023-12-07 19:00 Wciąż nie znamy kandydata opozycji na burmistrza Zakopanego 11 2023-12-07 18:30 Jesteście niesamowici, błyskawiczna reakcja na wieść o zamarzającym psie, pomoc nadeszła spod Krakowa 5 2023-12-07 18:00 Noc w tej szkole zawsze jest pełna wrażeń 2023-12-07 17:00 Pamiętne, mordercze andrzejki 2023-12-07 16:00 Rada miasta była dziś maszynką do głosowania 2023-12-07 16:00 Kiedy piękno idzie w parze z dobrem 2023-12-07 15:57 Co zabrać ze sobą w długą podróż pociągiem? 2023-12-07 15:30 Czarne żaluzje wewnętrzne - idealne do pomieszczeń użytkowych. Dlaczego? 2023-12-07 15:20 Dolna część ulicy Gorczańskiej w Rabce zostanie przebudowana 4 2023-12-07 15:14 Nauka poprzez obserwację: rozwijanie zainteresowań naukowych u dzieci 2023-12-07 14:49 Coraz więcej śniegu na Krupówkach (WIDEO) 2 2023-12-07 14:00 Pomnik Katyński w nowej odsłonie. Dziś odbyło się uroczyste odsłonięcie 2023-12-07 13:30 Literackie wspomnienie o Andrzeju Skupniu-Florku 2023-12-07 13:30 Od tygodnia porzucony pies żyje o głodzie i chłodzie, policja i gmina umywa ręce (AKTUALIZACJA) 5 2023-12-07 13:15 Ikea dla dzieci z Podhala 2023-12-07 13:00 Seniorzy zrobieni w policjanta - stracili duże pieniądze 3 2023-12-07 12:30 Mikołaj na nowotarskim lotnisku 2023-12-07 12:30 Opowieść Wigilijna 2.0. Ostatnia w tym roku rodzinna przygoda 2023-12-07 12:30 Wołanie do Yeti. Na zakończenie Roku Szymborskiej w Muzeum Tatrzańskim 2023-12-07 11:58 Zakopiańscy radni przyjęli budżet zaproponowany przez burmistrza. Przychody mniejsze o 44 mln zł 8 2023-12-07 11:30 GrapaSki w Czarnej Górze: Dzieci w mikołajowej czapce dostaną karnet za złotówkę
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-12-08 22:02 1. Życzępodobnej skutecznosci podczas Sylwestra Marżeń a wiec strefy bezprawia 2023-12-08 21:34 2. jakby kierowca uciekł to by lyło że frajerzy ze strazy do niczego sie nie nadaja, pirata drogowego trzeba gonić 2023-12-08 21:06 3. Polska to dziwne city. Jak 2% od pożyczki na kredyt mieszkaniowy, to wzrosły odpowiednio ceny mieszkań. Jak 0 VAT na żywnośc, to ceny żywności w górę. Jak darmowe przejazdy, to można spodziewać się podwyżki cen biletów dla pozostałych. Zastanawiam się, czy to ma sens i kto na tym zarabia? Może jakaś dopłata do pół litra na święta BN. @szarlotka tam gdzie mi wiadomo to jest od 70. 2023-12-08 20:53 4. Proszę podać tylko ile kWh energii jest potrzebne dla odtworzenia 1 kWh energi elektrycznej z wodoru Wszyetko w temacie. 2023-12-08 20:52 5. @Swój spójrz w dowód i podaj pierwsze dwie cyfry pesela a potem pogadamy o "starych komuchach". Skoro popierasz rozwalanie kasy mieszkańców to na pewno jesteś pisoskim radnym który głosował za przyjęciem pakietu wyborczego Doruli. A może nawet samym pomysłodawcą. Ja wiem że wychowaliście się w komunie i tak się nauczyliście że dobro wspólne służy do rabunku i uwłaszczania się. Ale teraz jak gdyby idzie nowe. Młodzi biorą udział w wyborach. Wiedzą że komuna to zło bo sami straszyliście ich komuną od 1980. Dlatego pis odpadł od żłoba bo chciał komunę V 2.0 zafundować społeczeństwu. I mam nadzieję że na szczeblu samorządowym też wam mieszkańcy podziękują za takie rozwalanie kasy tuż przed końcem kadencji i mydlenie oczu. Mogliście się przez 8 lat wykazać poprawiając plany miejscowe i walcząc z deweloperką. Ale woleliście "żyć z nimi dobrze". Teraz my mamy przekichane a wy się z nas śmiejecie i jeszcze kupujecie nasze głosy naszymi pieniędzmi. Odnośnie komunikacji miejskiej to gdzie jest linia do Kuźnic??? Dlaczego te elektryki jeszcze nie jeżdżą? Dlaczego przystanki wyglądają jak wiaty śmietnikowe w aglomeracjach? 2023-12-08 20:33 6. A komediant szymczyk za odpalenie granatnika i narażanie życia i zdrowia policjantów na komendzie głównej dostanie emeryturę 20tys. 2023-12-08 20:08 7. Jeszcze zniżkowe bilety dla kuśnierzy jeżdżących codziennie na zmywak do Zakopanego bo blokują NAM zakopiankę ... 2023-12-08 19:44 8. Nic nie jest za darmo. Podniesienie różnej maści podatków zrobi swoje druga sprawa pieniądze są podatnika,miasto,rząd nie ma swoich pieniędzy. 2023-12-08 19:34 9. Bajkowe miasto. Chyba się do Was przeprowadzę. 2023-12-08 19:32 10. te, mądrala nie ma "mondrala"... jest montrala tralalala
2023-11-18 22:12 1. "...wydają się być gotowe" tak jak tunel swego czasu. Sensację ogłoście jak będzie już gotowe. Na razie sensacyjne są korki, nawet poza sezonem. 2023-10-25 07:37 2. Dźwięk dobry wszystkim. Widzę sporo ładnych zdjęć więc dodam: światło realizował Marcin Kępiak a za dźwięk odpowiadał Marcin Słodyczka. Jeden i drugi z Zakopanego (Future Tech technika sceniczna). Miłego dnia czytelnikom TP :) 2023-09-21 22:45 3. Niestety. Dla dzieci niepełnosprawnych niedowidzących jaskinie w polskich Tatrach się skończyły. Dzięki Bogu że jest Słowacja 2023-09-18 15:10 4. Dajcie znizke dla platfusow. Po 15 pazdiernika beda tam tlumnie walic . 2023-09-14 10:39 5. A to chyba Ministerstwo MSWiA jest od tego, żeby dawać sprzęt. No chyba, że Terlecki narkoman z Krakowa dał z własnej inicjatywy i kieszeni. Skoro jest jedynką wśród šlebodnych. Z mojej kieszeni i podatków wolę dać na biedne psy w Nowym Targu. 2023-09-03 06:18 6. Jak zwykle ksiadz po danine. 2023-08-31 19:14 7. Zdjęcie 13 i 14, jesteś piękna. Mój typ. 2023-08-29 14:16 8. No nie ma komentarzy chyba dlatego napiszę, że Pani ze zdjęcia 14 i 15 jest w moim typie. Panie redaktorze znasz Pan mój gust. 2023-08-17 13:12 9. Po rozpoczęciu roku szkolnego będą dzieci przymusowo oglądać takie se obrazki kosztem matematyki. Minister od nauki już się o to postara. Minister od kultury zawnioskuje jakieś odznaczenie dla "artysty".Natomiast Małgorzata Ziętkiewicz w Wydarzeniach Polsatu będzie pół godziny gęgać na ten temat. Wojtyła wiecznie żywy! 2023-08-15 07:46 10. Czy był jakis wernisaż na ktorym był ktos wiecej niz rodzina artysty i urzednicy? Przeciez to sie w glowie nie miesci, tyle publicznych pieniędzy to kosztuje a nikt tego nie oglada. Komu to i po co?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


Pożegnania

FILMY TP