Reklama

2024-06-18 18:53:24

Nowy Targ

Nowotarscy radni idą na wojnę z burmistrzem. A poszło o plan

Opozycyjni radni tłumaczą, że chcą mieć wpływ na powstający plan. Burmistrz alarmuje, że sprowadzi się to do storpedowania półrocznych prac nad jego przygotowaniem.

Co gorsze, uchylenie uchwały o sporządzenia planu ogólnego Nowego Targu grozi tym, że miasto nie zdąży z jego uchwaleniem na czas czyli do końca 2025 roku. 

Zbliżająca się trzecia sesja nowej kadencji rady miasta  może mieć burzliwy przebieg. Do zaskakującej sytuacji doszło na ponad tydzień przed jej rozpoczęciem. Burmistrz Grzegorz Watycha skierował pismo  do   przewodniczącego Jana Sięki nawołujące do wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego planu ogólnego.

Postawieni pod ścianą

Dlaczego radni chcą uchylić ważną dla miasta uchwałę intencyjną? Argumentacja przewodniczącego sprowadza się do przypomnienia przedwyborczych obietnic. Nowo wybrani radni chcą mieć realny wpływ na to jak będzie wyglądał nowy plan i chcą na bieżąco konsultować prace nad jego sporządzeniem.

- Z naszych informacji wynika, że nie będziemy mieli większego wpływu na jego powstawanie, poza tym jaki mają wszyscy mieszkańcy czyli składania wniosków na finalnym etapie prac, które mogą zostać przyjęte albo nie. To rozwiązanie jest nieakceptowalne dla nas - podkreśla Jan Sięka.
 
Jak przekonuje - w efekcie radni na koniec będą stawiani pod ścianą  argumentacją, że albo przyjmą zaproponowany plan, albo zaprzepaszczą efekty żmudnych prac. 

- Skoro mamy sporządzać najważniejszy dokument planistyczny w mieście, powinniśmy mieć wpływ na jego powstanie lub być na bieżąco informowani o prowadzonych pracach. A takiego zapisu w warunkach ogłoszonego przetargu nie widać - przekonuje przewodniczący rady.

Punkt o podjęciu uchwały znalazł się co prawda w porządku najbliższej sesji, jednak brak samego projektu oraz  jego uzasadnienia. 

Pomysł skandaliczny?

Na pomyśle radnych - przypomnijmy, że opozycyjne kluby mają przewagę jednego głosu - nie pozostawia suchej nitki burmistrz Grzegorz Watycha określając go  jako skandaliczny. W wystosowanym dziś piśmie, przypomina on pomysłodawcom, że procedura  planistyczna trwa od grudnia ubiegłego roku. Od tego czasu wpłynęły już 173 wnioski od zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców. Trwa też procedura wyboru urbanisty.

- Uchylenie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego przerywa rozpoczętą procedurę planistyczną i niemała praca jaka została dotychczas wykonana w ramach tej procedury będzie daremna, podobnie jak wysiłek ponad 170 mieszkańców, którzy złożyli wnioski do tego planu. Czas jaki pozostał (ok. 18 miesięcy) na sporządzenie tego podstawowego dla rozwoju każdej gminy dokumentu nie gwarantuje, że po rozpoczęciu tej procedury na nowo, plan ogólny zostanie uchwalony w terminie - alarmuje  burmistrz Grzegorz Watycha.

Jak dodaje - opóźnienie w ogłoszeniu przetargu spowoduje możliwy wzrost cen w przetargu, gdyż coraz więcej gmin przystępuje do prac nad planem ogólnym. Obniża to też szansę na pozyskanie finansowania na jego opracowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Nie uchwalenie planu na czas, wiązać się będzie także z tym, że od 1 stycznia 2026 r. nie można będzie wydawać decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym inwestycje wymagające przed uzyskaniem pozwolenia na budowę takiej decyzji nie będą mogły być realizowane.

Działacie przeciwko mieszkańcom

Podsumowując swe obszerne pismo  burmistrz  przekonuje radnych zrezygnowali z pomysłu. Jego zdaniem - podjęta inicjatywa nie jest skierowana przeciw niemu, ale przeciw mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom.

- Mam nadzieję, że po dokładnym przeanalizowaniu konsekwencji prawnych związanych z ewentualnym podjęciem wymienionej na wstępie uchwały ta inicjatywa zostanie przez Radę Miasta zarzucona a wysiłek Wysokiej Rady zostanie skierowany na rozwiązywanie prawdziwych problemów i wzywań jakie stoją przed naszym Wolnym Królewskim Miastem Nowy Targ - kończy swe pismo do radnych  Grzegorz Watycha.

Będzie dyskusja

Wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego uchylenia uchwały nie oznacza od razu przyjęcia tego wniosku. Wcześniej radni mają przedyskutować problem podczas posiedzenia Komisji Inwestycji, ładu przestrzennego i Ochrony Środowiska. Jednak do tego momentu termin jej posiedzenia nie został ogłoszony. Przypomnijmy, że sama  sesja odbędzie się już za tydzień, w czwartek, 27 czerwca  o godz. 13.
fig

Poniżej pełny tekst pisma skierowanego przez burmistrza Grzegorza Watychę do przewodniczącego Jana Sięki:

Nasz znak: RiU.6721.5.2023
Nowy Targ, dnia 18.06.2024 r.
Pan
Jan Sięka
Przewodniczący
Rady Miasta Nowy Targ


Dotyczy:inicjatywy uchylenia uchwały Nr LX/668/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Nowy Targ, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miasta planowanej w dniu 27 czerwca 2024 r.


Ze zdumieniem zapoznałem się z porządkiem najbliższej sesji Rady Miasta Nowy Targ planowanej w dniu 27 czerwca 2024 r. Projekt uchwały wymienionej na wstępie nie został dołączony do porządku obrad więc nie wiem jaka intencja przyświeca jego autorowi ale uważam podjęcie takiej inicjatywy za niezrozumiałe a nawet skandaliczne.
Jesteśmy w gronie gmin, które jako jedne z pierwszych podjęły uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego z pełną świadomością czasu jaki pozostał na jego uchwalenie. Pozwoliło to rozpocząć procedurę sporządzania nowego instrumentu planistycznego, który ma być podstawowym dokumentem pozwalającym prowadzić aktywną politykę przestrzenną Nowego Targu. Zgodnie z reformą systemu planowania przestrzennego wdrożoną w 2023 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązuje do dnia wejścia w życie planu ogólnego jednak nie później niż do końca 2025 r. Od 1 stycznia 2026 r. warunkiem uchwalenia planu miejscowego, jego zmiany bądź wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tam gdzie plan miejscowy nie obowiązuje, jest posiadanie przez gminę planu ogólnego.
Procedura sporządzania planu ogólnego w Nowym Targu rozpoczęła się jednogłośnym przyjęciem przez Radę Miasta Nowy Targ uchwały Nr LX/668/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Nowy Targ! W ramach tej procedury wpłynęły do Burmistrza Miasta we wskazanym terminie 173 wnioski od mieszkańców i przedsiębiorców oraz wnioski od szeregu organów, które będą projekt planu ogólnego opiniować i uzgadniać, o czym informowałem w sprawozdaniach na posiedzeniach sesji Rady Miasta poprzedniej kadencji. Został również wykonany szereg innych czynności wymaganych procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7 czerwca br. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Targ. Wybór urbanisty został niestety opóźniony z uwagi na fakt, że ostatni akt wykonawczy dotyczący sporządzania tego dokumentu (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy) został opublikowany dopiero 15 maja 2024 r.
Uchylenie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego przerywa rozpoczętą procedurę planistyczną i niemała praca jaka została dotychczas wykonana w ramach tej procedury będzie daremna, podobnie jak wysiłek ponad 170 mieszkańców, którzy złożyli wnioski do tego planu. Czas jaki pozostał (ok. 18 miesięcy) na sporządzenie tego podstawowego dla rozwoju każdej gminy dokumentu nie gwarantuje, że po rozpoczęciu tej procedury na nowo, plan ogólny zostanie uchwalony w terminie.
Co bardzo istotne, coraz więcej gmin przystępuje do prac nad planem ogólnym, więc z każdym miesiącem liczba dostępnych urbanistów będzie się zmniejszać co niestety będzie się przekładało na ceny ofert na wykonanie tego dokumentu. Mając na względzie powyższe trzeba być świadomym, że już sama tego typu inicjatywa może istotnie wpłynąć na liczbę ofert jak i na wysokość oferowanych kwot w trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pomijając już fakt, że podjęcie takiej uchwały czyni całe postępowanie bezcelowe.
Mało tego, opóźnianie prac nad tym dokumentem obniża szansę na pozyskanie finansowania na jego opracowanie, na co w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w maju br. został ogłoszony nabór A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania przestrzennego. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy. Nabór ma charakter ciągły i trwa do końca czerwca 2026 r. z tym, że pula środków jest ograniczona a o przyznaniu wsparcia będzie decydowała kolejność składania wniosków.
Przypomnę ponownie, że nie uchwalenie planu ogólnego spowoduje, że od 1 stycznia 2026 r., w myśl obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, działalność inwestycyjna mieszkańców i przedsiębiorców oraz nowotarskiego samorządu będzie oparta wyłącznie o obowiązujące plany miejscowe, bez możliwości ich zmiany. Tam gdzie plan miejscowy nie obowiązuje, a mamy jeszcze takie obszary w Nowym Targu, nie będzie można wydać decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym inwestycje wymagające przed uzyskaniem pozwolenia na budowę takiej decyzji nie będą mogły być realizowane.
Rada Miasta ma obowiązek działać na rzecz mieszkańców a nie przeciwko nim. Podjęta inicjatywa uchwałodawcza nie jest skierowana przeciw Burmistrzowi, ale przeciw mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom, którzy oczekują od organów samorządowych ciężkiej pracy a nie działań o charakterze destrukcyjnym i to ze strony organu stanowiącego. Mam nadzieję, że po dokładnym przeanalizowaniu konsekwencji prawnych związanych z ewentualnym podjęciem wymienionej na wstępie uchwały ta inicjatywa zostanie przez Radę Miasta zarzucona a wysiłek Wysokiej Rady zostanie skierowany na rozwiązywanie prawdziwych problemów i wzywań jakie stoją przed naszym Wolnym Królewskim Miastem Nowy Targ.  


Otrzymują:
Adresat
Radni Rady Miasta Nowy Targ
lokalne media
a/a

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA REGIONALNA w Zakopanem zatrudni KUCHARZA oraz POMOC KUCHENNĄ. 606 208 503.
 • PRACA | dam
  NIEMCY: MURARZ, CIEŚLA, MALARZ, OCIEPLENIA, ELEKTRYK, SPAWACZ, OPERATOR KOPARKI, DŹWIGOWY. Umowy na warunkach niemieckich. 0048 575-001-116
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia PLAC 48 arów, uzbrojony, sąsiadujący z ścieżką rowerową - Harklowa/Dębno. Idealny pod biznes. 510 177 772.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam BACÓWKĘ, nowo wybudowaną na Sralówkach. 515 503 494.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM JEDNORODZINNY - centrum Nowego Targu. 575 567 874.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy REZYDENTA/REZYDENTKI do obsługi nowoczesnych apartamentów w Zakopanem. Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 666 522 367.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Szczeniaki Shih tzu z rodowodem. 730 519 594.
 • PRACA | dam
  Aparthotel Renesans w Zakopanem poszukuje kandydatów na stanowisko KELNER/BARMAN. Stabilna praca w nowo otwartym Obiekcie. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: restauracja@renesans.pl lub tel. 573676102.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  KOZA DOJNA - 783 575 415
 • PRACA | dam
  REMONT DACHU. Zlecę wykonanie remontu dachu polegającego na wymianie gontu drewnianego na blachę imitującą gont (np. Janosik) wraz z obróbkami. Powierzchnia dachu to około 3000 m2. Celem ustalenia szczegółów i złożenia oferty proszę o kontakt na numer 502732604
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWY o powierzchni ok. 53.5 m2, również PIWNICA 21 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  Sprzedam nowego Forda connecta LII kolor szary 3 miejsca z przodu ,hak,bagażnik.Faktura VaT /pełny odpis netto oraz Vat w jednym miesiącu/.Cena 82000 zł /netto/. 601592780 jan_kaczor@wp.pl
  Tel.: 601592780
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI, GONTY - 788 344 233.
 • PRACA | dam
  Biedronka w Jabłonce poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/12517/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Lipnicy Wielkiej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/49546/. 222051033 www.pracawbiedronce.pl
  Tel.: 222051033
 • PRACA | dam
  Biedronka w Zakopanem poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Zastępca Kierownika Sklepu. Szczegóły oferty pracy oraz link do aplikacji: https://careers.jeronimomartins.com/job-invite/39069/. Infolinia 222051033 www.pracawbiedronce.pl
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • USŁUGI | budowlane
  KLIMATYZACJA. Oferuje dobór i montaż klimatyzacji a także automatykę kotłowni, ogrzewania. Zapraszam do skorzystania z darmowej wyceny. 504163439 biuro@majerczyk.pl
  Tel.: 504163439
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam 2 HEKTARY POLA. 505 429 375.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DO SPRZEDANIA MIESZKANIA W ZAKOPANEM - 607 506 428.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię Działkę widokową w Kościelisku. 600404554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 600404554
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • PRACA | dam
  PRACA W PENSJONACIE z zamieszkaniem. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-07-25 21:00 Jak gmina nic nie zrobi, to weźmie siekierę i ruszy usunąć wizerunek posła Mularczyka 2024-07-25 20:00 Dwie samowolki. Chcemy, aby wszystko było legalne - mówi właścicielka 2024-07-25 19:00 Martwo urodzeni (WIDEO) 2024-07-25 18:00 Kto zapłaci za szkody po koncercie na Równi Krupowej? 6 2024-07-25 17:45 Stacja Wakacje! Gwarno w całym Zakopanem! 2024-07-25 17:00 TPN apeluje: Nie dokarmiaj dzikich zwierząt 2024-07-25 16:00 Sylwestra Marzeń nie będzie, a co w zamian? 9 2024-07-25 15:00 Nie tylko arabscy turyści w Zakopanem deszczu się nie boją 2 2024-07-25 14:30 Dzień ze Świętą Kingą 2024-07-25 14:00 Oszukała seniorkę w Nowym Targu, wpadła w ręce policji w Krakowie 3 2024-07-25 13:00 Złodziejka - uzdrowicielka 2 2024-07-25 12:37 Studia pielęgniarskie: Dlaczego warto wybrać pielęgniarstwo jako ścieżkę kariery? 2024-07-25 12:00 Leszek Behounek żegna się z MOSIR-em ale nie ze sportem, wystartuje w Goeteborgu 3 2024-07-25 11:30 Wieczór pełen regionalnej muzyki 1 2024-07-25 11:28 Jadalnia w salonie - jakie krzesła wybrać? 2024-07-25 11:26 Podstawowy zestaw do manicure - co powinien zawierać? 2024-07-25 11:00 Najważniejsze są Krupówki 21 2024-07-25 10:30 Szczęście mnie opuściło. Podpisanie cyrografu może być jedynym wyjściem. Mamy dla Was książki 2024-07-25 10:00 Sznurki i szmatki na szczycie Babiej Góry 2024-07-25 10:00 10 LAT MEDICAL CLINIC PODHALE - WAKSMUND 2024-07-25 09:00 Znów posmakujemy zubrzyckiej borówki (wideo) 2024-07-25 08:30 Koncert Kwartetu Śląskiego i Łukasza Chrzęszczyka 2024-07-25 08:13 Duże opóźnienie pociągu relacji Szczecin Główny - Zakopane. Zerwana trakcja kolejowa 3 2024-07-25 08:12 Zasady opodatkowania w Polsce 2024-07-25 08:00 Turystyczne piekło. Cały tekst na naszym Patronite 3 2024-07-24 21:33 Gmina Spytkowice zarosła (WIDEO) 1 2024-07-24 20:44 Turysta z Kuwejtu wjechał autem do Doliny Chochołowskiej 13 2024-07-24 20:24 Arabskie lato w Zakopanem 15 2024-07-24 19:24 Biełase serce Orawy (ZDJĘCIA) 2024-07-24 19:08 Piesek błąkał się po Witowie 2024-07-24 19:00 Retropiątek przed Urzędem Miasta 1 2024-07-24 18:24 XVI Góralska Pielgrzymka Rowerowa dotarła na Ziemię Łódzką 2024-07-24 18:00 Przeboje Guns N`Roses w piątek na scenie Kultury na Bani 2 2024-07-24 17:45 Silna ulewa przeszła przez Podhale. Strażacy pracują w kilku miejscach 2024-07-24 17:20 Lutnik i muzykant Kazimierz Karpiel został pasowany na prymistę 2024-07-24 17:17 Wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzacji domowej! 2024-07-24 17:11 Kto zgubił portfel, a kto pieniądze? 2024-07-24 17:01 Szczegółowy przewodnik po montażu gruntowych pomp ciepła 2024-07-24 17:00 Bałkańskie ścieżki w muzyce kameralnej 2024-07-24 16:23 Tatrzański Sky Tower nadal w zawieszeniu (WIDEO) 6 2024-07-24 16:00 Dzieci Gór w Szczawnicy 2024-07-24 15:55 Kolejne wyjazd strażaków. Gaz na Krupówkach, monitoring na Zamoyskiego 2024-07-24 15:30 Burza im niestraszna, kosiarze pracują pełną parą na Równi Krupowej 7 2024-07-24 15:19 Detoks alkoholowy w Warszawie - na czym polega ta usługa? 2024-07-24 14:30 Nowe ostrzeżenie meteorologiczne. Najwyższy stopień! 1 2024-07-24 14:00 Shih tzu, owczarki, jamniki... Psie piękności zaprezentują się w Nowym Targu 2024-07-24 13:38 Strażacka akcja na ul. Żeromskiego. Część Zakopanego bez prądu i internetu 2024-07-24 13:28 Nad Tatrami przechodzi burza, a turyści spacerują po Kasprowym 3 2024-07-24 13:20 Mamy czterech nowych honielników, wiecie może co taki honielnik robi? 2024-07-24 12:24 Prognozy się sprawdziły. Leje i grzmi (WIDEO) 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-07-25 20:41 1. @swój, skąd masz to info. bo ja z tv. republika i mówił Rachoń 6 mln 2024-07-25 19:54 2. zakopane ma giewont, koncert giga jest potrzebny w rybniku, nowym targu itp. miastach taki jest sens organizacji, a wy drzewo do lasu zwozicie na co nam dziki tłum darmowy tłum bub bum stasiek maty specjalne a w domu masz specjalne maty a moze na ogrodzie -pewnie nie masz bo nikt normalny nie organizuje dzikich spedów i nie bierze za nie odpowiedzialności Rowien krupowa nie jest po to zeby jezdzic po niej tirem ogarnijcie sie stasiek z nizin 2024-07-25 19:43 3. wbijaj PIn 2024-07-25 19:29 4. Panie Radny, plotka głosi ze ten Wasz "darmowy" Sywlester Marzen kosztowal mieszkancow prawie 2 miliony zlotych. Moze Pan to nam potwierdzisz? 2024-07-25 19:23 5. Ja tylko wspomnę że już w poprzedniej kadencji mówiłem że Dorula wyszkolił sobie godnego następcę co bedzię dbał o rozwój Zakopanego 2024-07-25 19:03 6. Burmistrz z radnymi po skończonej imprezie od samego rana powinni tam równać grabiami , bo obiecywali wyborcom ciężką pracę. 2024-07-25 19:01 7. BYRAKI SIĘ TU WYPOWIADAJĄCE SA BURAKAMI BO NIE WIEDZĄ,ŻE MOZNA ZROBIC PŁATNY KONCERT I JESZCZE NA TYM ZAROBIĆ.GODOM WOM WSIAKI. 2024-07-25 18:16 8. Niesamowite. To jest chyba kłamstwo. Telewizja Tuskowa za jakies zniszczenia odpowiada....przecież to tylko tvppis mógł być do tego zdolny. Nie wierzę w tą informację 2024-07-25 18:14 9. Tylko lotnego fotoreportera nie ima się deszcz ani pieruny. 2024-07-25 18:12 10. Radni którzy w czasach sylwestra marzeń nabierali szampana w usta a ręce same im klaskały w takt Zenka zaczęli zadawać niewygodne pytania.. ..i bardzo dobrze ! Każda władza musi być transparentną i kontrolowała przez opozycję.
2024-07-21 10:33 1. Wieszczu, starosto, góralu honorny, byłeś u steru te wu Andrzeju, starosto tatrzański umiłowany tyś władał nami wyborcami. Niech socjalizmu płomień zapłonie i Polska nigdy niech nie utonie. Już Philipowitz finansów pilnuje i Zakopane nie zbankrutuje. Władza ach władza jak deprawuje. Motłoch dziś władzę u nas sprawuje. Podatki w górę doda zaśpiewa tego kolektyw dziś potrzebuje. 2024-07-15 15:01 2. Pan prezes Zubek jak zwykle w pierwszym szeregu. Parcie na szkło jest... 2024-07-13 22:34 3. Giewont nawet gdyby nie miał foto, to i tak jest najpiękniejszy. 2024-07-13 20:45 4. Jaguś bedzie łolimpiade robić. Toć dośfiadcenie mo. 2024-07-08 21:41 5. Nt to wioska jest przecież 2024-06-22 16:50 6. Dobrze że wreszcie jest. Ale to i tak o ponad 30 lat za późno. I o to mam pretensje do władz Zakopanego, wszystkich od 1989 roku. 2024-06-10 21:44 7. Super impreza, moje gratulacje. Szkoda tylko że osoba która Wam tyle pomogła została przez was pominięta. Nawet nie usłyszałem od Was dla Pana M G słowa dziękujemy. 2024-05-19 18:55 8. Czyli zaczyna się jazda " bez trzymanki"_ kilku Radnych jest z poprzedniego wyboru ( nic nie robili ) nowi dużo obiecują. Nie wiadomo jakich zastępców będzie miał Burmistrz ( Pani od żółtych wstążek) odpadła...... 2024-04-22 15:13 9. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 10. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

FILMY TP


REKLAMA