Reklama

2021-05-12 19:26:36

OSP Raba Wyżna

Druha nie gaście

Nowe uregulowania prawne mogą doprowadzić do likwidacji Ochotniczych Straży Pożarnych - przestrzegają druhowie OSP.

Także podhalańscy strażacy protestują przeciwko forsowanym przez rząd nowym przepisom regulującym działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Tygodnik pisał o sprawie przed tygodniem. Oto stanowisko jakie przesłał do naszej redakcji Zarząd Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej.

Raba Wyżna, dn. 11 maja 2021r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Stanowisko - Apel Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych w Zarządzie Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej do projektodawców projektu ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” ( projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP)

Środowiska strażacki, które mamy zaszczyt reprezentować zgodnie podkreślają (z przyjmowanymi na zebraniach walnych OSP czy zjazdach gminnych OSP uchwałami programowymi), iż będą preferować przede wszystkim aktywną i skuteczną pomoc w wypełnianiu przez Ochotnicze Straże Pożarne  odpowiedzialnej służby publicznej i spełnianiu przez nią społecznej roli - zgodnie z przesłaniem Bolesława Chomicza - pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP, która brzmi: "Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej….”
„Potrzeba działalności społecznej, utajona w każdym obywatelu myślącym, konieczność solidarności obywatelskiej ku pożytkowi ogółu tworzą spoiwo, któremu przyświeca na sztandarach Ochotniczych hasło:  W JEDNOŚCI – SIŁA…”
Bolesław Chomicz

Jednak, aby to wypełnienie misji i odpowiedzialności w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przez druhów ochotników mogło się opierać na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu przez władzę publiczną – zarządzającą - dysponującą tymi siłami ratowniczymi, powinno nastąpić większe pochylenie się nad bieżącymi sprawami z jakimi zderzają się codziennie druhowie ochotnicy, ale i też samorządy gminne w zapewnieniu poczucia niezależności, samorządności oraz stabilności działania sprawnie działającego  systemu ratowniczego zapewniającego bezpieczeństwo swoim mieszkańcom, a nie nakładaniem dodatkowych obciążeń finansowych, czy nieprzemyślanych uregulowań prawnych powodujących zwiększone wydatki z budżetów gmin czy samych ochotniczych straży pożarnych,  które w konsekwencji tych nieprzemyślanych działań legislacyjnych mogą zostać doprowadzone do likwidacji.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Raba Wyżna i Spytkowice posiadając pond 100-letnią tradycje społecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej lokalnego społeczeństwa. Posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie organizacyjnym, logistycznym, operacyjnym i sprzętowym, które zawsze mają na celu poprawę wyposażenia w sprzęt p.poż, budowę, rozbudowę i remonty obiektów remiz strażackich czy podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków ochotników. Wszystkie te działania zawsze są nakierowane na  podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców lokalnych społeczności.

Środowiska strażackie, które reprezentujemy od kilkunastu lat postulują do władz związkowych jak i parlamentarnych o ustawowe uregulowanie dodatku do rent i emerytur dla strażaków ochotników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych jako rekompensatę za lata ciężkiej służby pożarniczej (wolontariackiej, gdyż wszyscy druhowie z jednostek OSP z terenu gmin: Raba Wyżna – Spytkowice nie pobierają przysługującego im ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych).

Gdy, został zaprezentowany projekt ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” (projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP), w którym znalazły się postulowane zapisy odnośnie dodatków do rent i emerytur mieliśmy nadzieje, że ten postulat
w końcu zostanie spełniony…jednak jak się okazuje nie dla wszystkich strażaków ochotników tylko dla wybranych…..tylko ”ratowników OSP”.., natomiast pojawiły się jeszcze w tym projekcie inne bardzo niekorzystne rozwiązania formalno-prawne dla wszystkich jednostek OSP.

To po jego zapoznaniu się i poszerzonej analizie… z aktami obecnie obowiązującymi w zakresie ustaw: Prawo o stowarzyszeniach, czy ustawy o ochronie przeciwpożarowej i innych aktach regulujących działalność ochotniejszej straży pożarnej  oceniamy ten projekt bardzo negatywnie, gdyż :

1)   wprowadza niezrozumiały dla nas podział (a w konsekwencji dyskryminację) jednostek ochotniczych straży pożarnych  na jednostki,  które będą mogły brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,  a inne nie ;

2)   wyklucza małe jednostki OSP z działań ratowniczo-gaśniczych (jeśli nie spełnią wymogów dotyczących utworzenia w swojej jednostce „JRG-OSP” (choć na obecną chwilę brak jest uregulowań - rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie, a powinny być przynajmniej rangi ustawowej),

3)   przyczynia się do likwidacji małych jednostek OSP ( w przypadku nie powołania „JRG-OSP”, a tym samym w konsekwencji doprowadzi do likwidacji jednostek OSP w małych miejscowościach - mamy na terenie działania naszego zarządu międzygminnego  takie właśnie jednostki) ;

4)   wprowadza ograniczenia swobodnego dysponowania własnym majątkiem OSP np. przy jego likwidacji...

5)   wprowadza podział: na jednostki OSP, które będą mogły być finansowanie z środków publicznych (z budżetu gminy ;  budżet państwa, czy firm ubezpieczeniowych), a inne nie;

6)   zabiera nam niezależność, samodzielność ….podporządkowując „całą OSP” oraz jej majątek pod  nadzór: gminy, wojewody czy komendanta wojewódzkiego PSP;

7)   wprowadza ograniczenie co do swobodnego dysponowania przez władze statutowe OSP  posiadanego majątku czy dysponowanie wypracowanymi środkami finansowymi lub pozyskanymi środkami z darowizn na cele statutowe danej OSP np. finasowanie orkiestry strażackiej, sekcji sportowych MDP ze środków za wynajem posiadanych nieruchomości gdyż projektodawca przewidział tylko finasowanie z tych środków -  „JRG-OSP” ;

8)   wprowadza „uznaniowość” w przyznawaniu uprawień finansowych… tylko dla „ratownika OSP”, a pomija się innych czynnych druhów strażaków, którzy też.. jeśli będą brać udział np. w usuwaniu klęsk żywiołowych itp. to też im takie uprawnienie powinno przysługiwać …( samo  określenie jest już bardzo niejasne i nieprecyzyjne)

9)   brak jest jednoznacznych uregulowań dotyczących finansowania obowiązkowych szkoleń specjalistycznych - KPP, badań lekarskich, BHP itp.  dla dh strażaków ochotników;  „ratowników OSP” (zwiększone bieżące wydatki gmin w tym zakresie, które odbędą się kosztem zmniejszonych wydatków majątkowych na zakupy sprzętowe p.poż, a które przecież pochodzą z naszych opłat i podatków lokalnych na rzecz małych ojczyzn, których jesteśmy mieszkańcami);

10)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących działalności operacyjnej strażaków ochotników ( ich ochrony osobistej, ubezpieczenia, czy przeszkolenia do tych działań), którzy nie wejdą do utworzonych „JRG-OSP” w przypadku działań podczas klęsk żywiołowych, akcji humanitarnych czy udzielanej pomocy „socjalnej” podczas działań w sytuacjach pandemicznych;

11)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla  gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez „ratownika OSP”  biorącego udział w akcjach ratowniczych;

12)     brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla  gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez druhów strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, akcjach humanitarnych, czy niesienia pomocy podczas zagrożenia pandemicznego;

13)    brak jest uregulowań prawnych dotyczących roli komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej ( ważnego ogniwa - koordynującego prace operacyjno-techniczną wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy)

14)    brak jest uregulowań dotyczących obecnie utworzonych i dobrze funkcjonujących JOT-ów w OSP ;

15)    brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania jednostek będących w KSRG;

16)    brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania ratownictwa specjalistycznego (w przypadku profesjonalizacji danej OSP w danej dziedzinie ratowniczej);

17)    brak jest uregulowań prawnych dotyczących „bezpiecznych dojazdów” .. czyli poruszania na wezwanie alarmowe własnymi nieoznakowanymi samochodami do remizy dh - strażaków czy „ratowników OSP” :

18)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wymagań w stosunku do osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (dotyczy to naszych kierowców OSP, których ciągle nam brakuje…bo po wyszkoleniu, zdobyciu uprawnień.. np. emigrują za pracą..), uregulowaniu powinna być poddana kwestia odpłatności… i ponoszenie kosztów nadawania tych uprawień nie przez gminy, które z uwagi na pandemię COVID-19 też mają swoje trudności finansowe tylko budżet państwa),

19)    brak uregulowania dotyczącego obowiązującego umundurowania (bojowego i galowego) strażaków ochotników czy honorowania ich odznakami i medalami za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej ( jest tylko mowa o „ratownikach OSP” …to jest pominięcie całej społeczności strażackiej z jego 100-letnią historią i dorobkiem wielu pokoleń strażackich;

20)    pozbawienie wszystkich członków OSP - druhów strażaków prawa do bycia jednostką umundurowaną…jednostką ochrony przeciwpożarowej ( więc brak podstaw prawnych do noszenia munduru i posiadanych odznak /medali);

21)    pozbawienie wszystkich członków OSP- druhów strażaków posługiwania się 100-letnim nazewnictwem bycia „strażakiem ochotnikiem” , a nazwanie ich „ratownikami OSP” – bez tradycji i spuścizny historycznej wywodzącej się od naszego patrona św. Floriana i pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP – dh Bolesława Chomicza.

Na przestrzeni dziejów w szeregach strażackich wyrosło wielu aktywnych działaczy społecznych, samorządowych i parlamentarnych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w strażacką służbę publiczną zyskali sobie wdzięczność, szacunek i uznanie społeczeństwa.
Apelujemy do wszystkich środowisk strażackich, samorządowych i parlamentarnych o poważne traktowanie NAS.. nie w sposób wybiórczy!… poprzez dzielenie na „lepszych i gorszych” czy proponowanie bardzo skromnej „jałmużny”, tylko uhonorowanie i docenienie wielu lat poświęcenia i ciężkiej służby publicznej wszystkich druhów strażaków nie tylko wybranych…”ratowników OSP”.

Wiele poruszanych zagadnień formalno-prawnych w analizowanym projekcie ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” jest już uregulowana w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, którą uważamy że można poprawić i znowelizować wprowadzając do niej postulowane świadczenia dodatków do rent i emerytur dla strażaków ochotników…, lub dalej procedować legislacyjnie projekt obywatelski (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który uzyskał poparcie ponad 200 tys. podpisów https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7C1FF04A751BF1EBC125811C003D330C/%24File/1534.pdf
lub projekt senacki (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), który poparli wszyscy senatorowie RP obecnej kadencji parlamentu do dalszych prac sejmowych:

Ze  strażackim  pozdrowieniem: „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”  

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Florian 2021-05-19 13:14:12
Prawda jest tak ze większość jednostek OSP ma pojedyncze wyjazdy w roku a ich działalność skupia się głównie na festynach, imprezach i pokazach sprzetu. Założenia tej reformy sa bardzo dobre bo porobiły się nam gminne Paniska w strukturach OSP co by rzadzic wszystkimi na około tylko chciały.
Bobowniok spod łopatu 2021-05-12 20:17:09
Do kompletu Siarka i Ziobro muszą wkładać kij w szprychy Zjednoczonej Prawicy. Co się tyczy tych propozycji to się ze wszystkimi zgadzam, szczególnie z tym, by zlikwidować małe jednostki które mają ze 20 wyjazdów w roku.
2xl 2021-05-12 20:02:01
Zwykłe bicie piany pod dyktat Waldemara w obronie wpływów ZOSP. Większość pewnie nie przeczytała niczego w tej kwestii, oprócz związkowych komentarzy.

Reklama
 • PRACA | dam
  Potrzebni Panowie 2.11.2021 r. do przenoszenia mebli i sprzętu narciarskiego. Stawka 240 zł.. 692987940
  Tel.: 692987940
 • PRACA | dam
  Austria! Praca blisko granicy, wysokie zarobki+diety, 14 wypłat, weekendy w domu. Najlepsze oferty dla budowlańców na www.clubsilesius.pl tel. 664468573. 664468573praca@csopole.pl www.clubsilesius.pl
  Tel.: 664468573
 • USŁUGI | inne
  PRALNIA "ZAWRAT" W ZAKOPANEM, ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY APARTAMENTY, PENSJONATY ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.. +48698636096pralniazawrat.zakopane@gmail.com
  Tel.: 48698636096
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  Firma z Nowego Targu zatrudni pracownika do profilowania (wycinania) skór owczych - możliwość przyuczenia, mile widziane doświadczenie. Dzwonić od poniedziałku-piątku w godz. 8-16. 888343695shop@vanuba.com
  Tel.: 888343695
 • PRACA | dam
  PRZYJMĘ SPRZEDAWCĘ RTV AGD NA PEŁNY ETAT, UMOWA O PRACĘ. 502 303 913
 • PRACA | dam
  Karczma w Zakopanem zatrudni KELNERKĘ, KUCHARZA, POMOC KUCHENNĄ - 602 611 999.
 • POŻYCZKI
  PROVIDENT. 571 240 909.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA DRZEW, GAŁĘZI Z PODNOŚNIKA I Z UŻYCIEM LINY. 889 105 476
 • PRACA | dam
  PRZYJMĘ SPRZEDAWCĘ NA PEŁNY ETAT, UMOWA O PRACĘ. 502 303 913
  Tel.: 502 303 913
 • PRACA | dam
  PENSJONAT W ZAKOPANEM - PRZYGOTOWANIE ŚNIADAŃ/SPRZĄTANIE POKOI (DORYWCZA, 8-10 DNI W MIESIĄCU), 18 zł/godz., umowa zlecenie. 511 397 987.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA REGIONALNA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ZASTĘPCĘ SZEFA KUCHNI. 606 208 503
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBY DO PRACY W WEEKENDY, ŚWIĘTA, od 17zł/h na rękę. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI KELNERKĘ I POMOC KELNERSKĄ - PRACA STAŁA, 17zł/h na rękę. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY ZA BAREM, 17 za godzinę. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Nowo otwarty Aparthotel w Białce Tatrzańskiej zatrudni RECEPCJONISTĘ/TKĘ -praca zmianowa ,umowa o pracę na pełny etat ,elastyczny grafik ,atrakcyjne wynagrodzenie 512576206 /aparthotelbialczanski@gmail.com. 512576206aparthotelbialczanski@gmail.com
  Tel.: 512576206
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KUCHARZA, POMOCE KUCHENNE, KELNERKI - ZAKOPANE - 600 035 355.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy TECHNICZNEGO w małym hotelu 4* w centrum Zakopanego. Tel 720 762 779. Mail: biznes@hotelcrocus.pl
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie pracowników budowlanych do montażu i budowy domów drewnianych. Praca na montażu i stolarni. 692 193 449.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIMY OSOBY DO SPRZĄTANIA MARKETU BUDOWLANEGO przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu. Praca dwuzmianowa. Stawka od 13,85 zł na godzinę netto (na rękę). Kontakt pon. - pt. w godz.8 - 15, tel. 601 156 466
  Tel.: 601 156 466
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCZYNIE DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO w SUCHEM, na stałe - umowa o pracę. Elastyczny grafik. Tel. 606 751 451.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię DO KWIACIARNI W PORONINIE. Praca stała. 507 02 06 04.
 • PRACA | dam
  POMOC DO PENSJONATU - KOŚCIELISKO - 600 403 706.
 • PRACA | dam
  DOM OPIEKI W ZAKOPANEM ZATRUDNI POKOJOWĄ . STAŁA I PEWNA PRACA. 698-673-260swiatkowska.w@wp.pl
  Tel.: 698
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku. 607 506 428.
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI, GROBOWCE. KRÓTKIE TERMINY. 601 958 378
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy PRACOWNIKÓW NA BAR ORAZ KELNERÓW. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  Dom Wypoczynkowy przyjmie kucharza/kucharkę oraz pomoc do obsługi w obiekcie na sezon zimowy. Praca od połowy grudnia. Wysokie wynagrodzenie!. 668 021 047
  Tel.: 668 021 047
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  LAS Z GRUNTEM ROLNYM, 8000 m, obrzeża Zakopanego. 607 506 428.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy OSOBY DO PUNKTU GASTRONOMICZNEGO OD JUŻ - SPRZEDAŻ GOFRÓW I WINA GRZANEGO - KRUPÓWKI. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA (Oslo) - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy na warunkach norweskich pomocników, tynkarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - praca tylko z pracownikami z Podhala. Praca całoroczna, również w zimie. Zjazdy do kraju co 1-3 tygodnie (samolot) wg. własnego uznania. Pełna elastyczność co do wyjazdów do kraju. Zarobki od 15-25 Euro /godz. Zapraszamy. Tel. 667 602 602.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-10-27 20:58 Gdyby dziś prowadził bloga miałby tysiące folowersów 2021-10-27 19:59 Zmarł Ujek Stasek. Przewodnik, instruktor, gawędziarz 2021-10-27 19:00 Rodzeństwo mężczyzny, który zginął na Krupówkach poszukuje świadków. Pomóżcie! 1 2021-10-27 18:15 A może by miasto wykupiło starą aptekę 2021-10-27 18:15 Panele czy wykładziny? 2021-10-27 17:30 Liczą kozice 2021-10-27 16:44 Setne urodziny Andrzeja Gombosa (WIDEO) 2021-10-27 16:25 Obrazy i słowa 2021-10-27 15:56 Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2021-10-27 15:15 Z odblaskiem za pan brat 2021-10-27 14:26 Nie płacili za pokoje i okradali hotele. Podróżowali z 2,5-letnim dzieckiem 4 2021-10-27 13:45 Kolejna atrakcja dla rowerzystów w Nowym Targu 2021-10-27 12:58 Słowackie Tatry w czarnej strefie 2021-10-27 12:25 Nietrzeźwy traktorzysta zatrzymany w Lipnicy Wielkiej 2 2021-10-27 12:00 Pogoda piękna, a w Kuźnicach pustki. Nikt nie stoi w kolejce po bilety! 2021-10-27 11:14 Teren skażony chemicznie i ewakuacja kolejki linowej (WIDEO, ZDJĘCIA) 2021-10-27 10:44 Młode niedźwiedzie już niewiele mniejsze od matki (WIDEO) 2021-10-27 10:38 W całym kraju najwięcej zakażeń od kwietnia. Na Podhalu ponad 20 przypadków 5 2021-10-27 10:00 Symboliczne cmentarze w Tatrach 1 2021-10-27 09:00 Mieszkańcy Buflaku nie chcą masztu 5G: nigdy wieża tu nie stanie! 6 2021-10-27 08:22 Skocznia pięknie oświetlona 2021-10-27 07:36 Zmarł Roman Dzioboń 1 2021-10-26 21:30 Dostaliśmy pięć, a stracimy osiem milionów złotych 26 2021-10-26 21:00 Po pandemicznej przerwie wraca konkurs dla młodych tancerzy 1 2021-10-26 20:12 Panorama Tatr z masztem. Mieszkańcy mają mieszane odczucia 15 2021-10-26 19:30 Do Ostrowska samochodem, dalej - pieszo 1 2021-10-26 18:45 Puste jesienne Zakopane 2021-10-26 18:11 Dwór w Łopusznej w remoncie 2021-10-26 18:01 Jesienne torfowiska (ZDJĘCIA) 2021-10-26 17:15 Covidowe przepełnienie w szpitalu powiatowym i apel o szczepienia 7 2021-10-26 16:34 Lawina wypadków na Babiej Górze. Goprowcy nie mieli odpoczynku 1 2021-10-26 16:15 Ktoś rozpylił nieznany gaz na stoku, konieczna ewakuacja ludzi z kolejki linowej 2021-10-26 16:14 Zaduszki jazzowo-bluesowe 2021-10-26 15:30 Redyk Hyrczyków (ZDJĘCIA, WIDEO) 1 2021-10-26 14:45 Ratownicy TOPR musieli się desantować 1 2021-10-26 14:26 Sprawdź bezpłatnie ustawienie świateł w samochodzie 5 2021-10-26 14:15 Jakie rajstopy na zimę wybrać? 2021-10-26 14:00 Trwa remont linii kolejowej. Przyniesie on zamknięcie przejazdu na Ustupie 1 2021-10-26 13:15 Spacerkiem wokół odnowionego centrum kultury. Jak Wam się podoba? 2 2021-10-26 12:40 Część Zakopanego bez prądu 6 2021-10-26 12:30 Dziś znów ponad 6000 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Bardzo dużo zgonów z powodu Covid-19 5 2021-10-26 11:30 Oderwała się Turnica Kurczaba. Nowe nagranie z kamiennej lawiny w Tatrach (WIDEO) 2 2021-10-26 10:50 Nie dziś, lecz 9. grudnia upamiętnimy "UJKA" Krzeptowskiego 2021-10-26 10:45 Mroźny poranek w Zakopanem, a w Tatrach inwersja. Słoneczne prognozy 2021-10-26 10:00 Walonki dla góralek 2021-10-26 09:00 Słońce wzeszło nad Tatrami 2021-10-26 08:00 Zakopane dostanie 5 milionów złotych 11 2021-10-25 21:15 Nie wiadomo, kiedy odjeżdża bus. Wciąż brakuje rozkładów jazdy 3 2021-10-25 21:02 Auto w rowie 2021-10-25 20:30 Akwen w jesiennym wystroju
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-10-27 20:57 1. @erst , to teraz już wiem , Piotr Najsztub jest z PiSu , bo papuga udowodniła , że babcia z PO wtargnęła pod PiSowski samochód nagle i bez ważnych badań. 2021-10-27 20:49 2. @realista , pisz dalej swoje idiotyzmy , tymczasem prawda , REALNA prawda jest taka , że w Polsce dawno nie ma cen urzędowych. Reguluje rynek. Ceny paliw , gazu , surowców czy energii są regulowane. Przez giełdy światowe oraz ..... lewackie przepisy i regulacje unijne , w tym zielony ład i emisje CO2 Ale bądź sPOKOjny , będzie jeszcze drożej. Pani Spurek kazała UE podnieść VAT na jaja , mięso , masło , ryby... Wtedy będziesz pisał o cenach. Ps. Zakupy rób tam , gdzie taniej. Ja za wszystkie te produkty płacę mniej , jedynie za buty więcej. Bo dobre , solidne buty kosztują , dawniej , za PO też kosztowały nawet i tysiąc złotych! Ale to reguluje RYNEK , nie POPiSy 2021-10-27 20:40 3. @strzykawa 1 błąd logiczny leżac pod respiratorem nie błaga sie o szczepionke /wg opisu tej mikstury jest już za późno 2 miksture dadzą ci 24h/dobe jak w mcdonalds nawet nieżywemu 3 W Izraelu szprycuja 4 raz bo 3 dawki nic nie daja 4 odporność naturalna jest szerokospektralna i sie jej nie traci /chyba że przez szczepienie 5 "póki" pisze sie przez "Ó" 2021-10-27 20:32 4. Fto pije, tyn pije, pijom orawianie, dali się powiysać, ciupazki na ścianie. Panowie, panowie, bedziecie panami, ale nie bedziecie, przewodzić nad nami. 2021-10-27 19:58 5. Jest pięknie , jestem zadowolony z rządów PiSu. Właśnie dzisiaj kupiłem butle z gazem z 84 zł, 1 tone węgla za 1500 zł, 2 tony peletu po 1300 zł, zatankowałem 40 litrów benzyny po 6,07 zl, zrobiłem małe zakupy dla 6 osób za 200 zł( starczy do pojutrza), wymieniłem olej i przczyściłem klime w samochodzie za 890 zł, kupiłem pare butów męskich za 239 zł. Kto tu mówi o drożyźnie i inflacji. Na pewno przeciwnicy PiSu i naszgo kochanego Prezesa Jarosława. 2021-10-27 19:27 6. Rodzina to powinna pisać ale o pulne przekazanie sprawy z Prok Okręgowej w Nowym Sączu do innej równorzędnej jednostki bo w Sączu sprawę nadzoruje li tylko radca prawny od Pana Trybusa a nie żaden prokurator...chłop nigdy nie prowadził nawet dochodzenia a co dopiero takiego śledztwa...mam nadzieję że Wasz pełnomocnik przeczyta ten komentarz... 2021-10-27 19:05 7. @kierowca bombowca. ....i to będzie twoja (jak właściciel będzie z PiSu) wina bo papuga udowodni, że poprzedzający pojazd miał dziłające światła. 2021-10-27 18:37 8. @zły podatnik . Odpowiadam. Nie! nie będziemy już więcej głosować za oszustwami demagogią, populizmem, niekompetencją i rozkradaniem Polski , dosyć głosowania PO i wszelakiej maści lewactwo! Przekonał nas do tego twój prostacki komentarz , pełen chamstwa , arogancji , inwektyw , wyzwisk i nienawiści, prymitywie jeden! 2021-10-27 18:33 9. "Rząd nie ma swoich pieniędzy" - hehehehe ale odkrycie. Ale po 30tys kwoty wolnej to się należy. A jakby tak każdemu dać po tyle i więcej zmian nie robić ? To ile wtedy miasto straci ? Aaaaaaaaaaa ..... no właśnie. 2021-10-27 18:06 10. Oooooo , zaczyna się cenzura . W "WOLNYCH MEDIACH" ! Kto by to PO myślał! @derty , a kto ci powiedział , że to wyborcy PiSlamu ? Oni sami ? A to dziwne , bo mnie mówili , że są wyznawcami róbta co chceta , mniej klęczą więcej myślą a PiS to oni *****.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Pożegnania

Album TP

Bojcorka