Reklama

2021-05-12 19:26:36

Reklama

OSP Raba Wyżna

Druha nie gaście

Nowe uregulowania prawne mogą doprowadzić do likwidacji Ochotniczych Straży Pożarnych - przestrzegają druhowie OSP.

Także podhalańscy strażacy protestują przeciwko forsowanym przez rząd nowym przepisom regulującym działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Tygodnik pisał o sprawie przed tygodniem. Oto stanowisko jakie przesłał do naszej redakcji Zarząd Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej.

Raba Wyżna, dn. 11 maja 2021r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Stanowisko - Apel Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych w Zarządzie Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej do projektodawców projektu ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” ( projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP)

Środowiska strażacki, które mamy zaszczyt reprezentować zgodnie podkreślają (z przyjmowanymi na zebraniach walnych OSP czy zjazdach gminnych OSP uchwałami programowymi), iż będą preferować przede wszystkim aktywną i skuteczną pomoc w wypełnianiu przez Ochotnicze Straże Pożarne  odpowiedzialnej służby publicznej i spełnianiu przez nią społecznej roli - zgodnie z przesłaniem Bolesława Chomicza - pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP, która brzmi: "Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej….”
„Potrzeba działalności społecznej, utajona w każdym obywatelu myślącym, konieczność solidarności obywatelskiej ku pożytkowi ogółu tworzą spoiwo, któremu przyświeca na sztandarach Ochotniczych hasło:  W JEDNOŚCI – SIŁA…”
Bolesław Chomicz

Jednak, aby to wypełnienie misji i odpowiedzialności w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przez druhów ochotników mogło się opierać na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu przez władzę publiczną – zarządzającą - dysponującą tymi siłami ratowniczymi, powinno nastąpić większe pochylenie się nad bieżącymi sprawami z jakimi zderzają się codziennie druhowie ochotnicy, ale i też samorządy gminne w zapewnieniu poczucia niezależności, samorządności oraz stabilności działania sprawnie działającego  systemu ratowniczego zapewniającego bezpieczeństwo swoim mieszkańcom, a nie nakładaniem dodatkowych obciążeń finansowych, czy nieprzemyślanych uregulowań prawnych powodujących zwiększone wydatki z budżetów gmin czy samych ochotniczych straży pożarnych,  które w konsekwencji tych nieprzemyślanych działań legislacyjnych mogą zostać doprowadzone do likwidacji.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Raba Wyżna i Spytkowice posiadając pond 100-letnią tradycje społecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej lokalnego społeczeństwa. Posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie organizacyjnym, logistycznym, operacyjnym i sprzętowym, które zawsze mają na celu poprawę wyposażenia w sprzęt p.poż, budowę, rozbudowę i remonty obiektów remiz strażackich czy podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków ochotników. Wszystkie te działania zawsze są nakierowane na  podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców lokalnych społeczności.

Środowiska strażackie, które reprezentujemy od kilkunastu lat postulują do władz związkowych jak i parlamentarnych o ustawowe uregulowanie dodatku do rent i emerytur dla strażaków ochotników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych jako rekompensatę za lata ciężkiej służby pożarniczej (wolontariackiej, gdyż wszyscy druhowie z jednostek OSP z terenu gmin: Raba Wyżna – Spytkowice nie pobierają przysługującego im ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych).

Gdy, został zaprezentowany projekt ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” (projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP), w którym znalazły się postulowane zapisy odnośnie dodatków do rent i emerytur mieliśmy nadzieje, że ten postulat
w końcu zostanie spełniony…jednak jak się okazuje nie dla wszystkich strażaków ochotników tylko dla wybranych…..tylko ”ratowników OSP”.., natomiast pojawiły się jeszcze w tym projekcie inne bardzo niekorzystne rozwiązania formalno-prawne dla wszystkich jednostek OSP.

To po jego zapoznaniu się i poszerzonej analizie… z aktami obecnie obowiązującymi w zakresie ustaw: Prawo o stowarzyszeniach, czy ustawy o ochronie przeciwpożarowej i innych aktach regulujących działalność ochotniejszej straży pożarnej  oceniamy ten projekt bardzo negatywnie, gdyż :

1)   wprowadza niezrozumiały dla nas podział (a w konsekwencji dyskryminację) jednostek ochotniczych straży pożarnych  na jednostki,  które będą mogły brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,  a inne nie ;

2)   wyklucza małe jednostki OSP z działań ratowniczo-gaśniczych (jeśli nie spełnią wymogów dotyczących utworzenia w swojej jednostce „JRG-OSP” (choć na obecną chwilę brak jest uregulowań - rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie, a powinny być przynajmniej rangi ustawowej),

3)   przyczynia się do likwidacji małych jednostek OSP ( w przypadku nie powołania „JRG-OSP”, a tym samym w konsekwencji doprowadzi do likwidacji jednostek OSP w małych miejscowościach - mamy na terenie działania naszego zarządu międzygminnego  takie właśnie jednostki) ;

4)   wprowadza ograniczenia swobodnego dysponowania własnym majątkiem OSP np. przy jego likwidacji...

5)   wprowadza podział: na jednostki OSP, które będą mogły być finansowanie z środków publicznych (z budżetu gminy ;  budżet państwa, czy firm ubezpieczeniowych), a inne nie;

6)   zabiera nam niezależność, samodzielność ….podporządkowując „całą OSP” oraz jej majątek pod  nadzór: gminy, wojewody czy komendanta wojewódzkiego PSP;

7)   wprowadza ograniczenie co do swobodnego dysponowania przez władze statutowe OSP  posiadanego majątku czy dysponowanie wypracowanymi środkami finansowymi lub pozyskanymi środkami z darowizn na cele statutowe danej OSP np. finasowanie orkiestry strażackiej, sekcji sportowych MDP ze środków za wynajem posiadanych nieruchomości gdyż projektodawca przewidział tylko finasowanie z tych środków -  „JRG-OSP” ;

8)   wprowadza „uznaniowość” w przyznawaniu uprawień finansowych… tylko dla „ratownika OSP”, a pomija się innych czynnych druhów strażaków, którzy też.. jeśli będą brać udział np. w usuwaniu klęsk żywiołowych itp. to też im takie uprawnienie powinno przysługiwać …( samo  określenie jest już bardzo niejasne i nieprecyzyjne)

9)   brak jest jednoznacznych uregulowań dotyczących finansowania obowiązkowych szkoleń specjalistycznych - KPP, badań lekarskich, BHP itp.  dla dh strażaków ochotników;  „ratowników OSP” (zwiększone bieżące wydatki gmin w tym zakresie, które odbędą się kosztem zmniejszonych wydatków majątkowych na zakupy sprzętowe p.poż, a które przecież pochodzą z naszych opłat i podatków lokalnych na rzecz małych ojczyzn, których jesteśmy mieszkańcami);

10)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących działalności operacyjnej strażaków ochotników ( ich ochrony osobistej, ubezpieczenia, czy przeszkolenia do tych działań), którzy nie wejdą do utworzonych „JRG-OSP” w przypadku działań podczas klęsk żywiołowych, akcji humanitarnych czy udzielanej pomocy „socjalnej” podczas działań w sytuacjach pandemicznych;

11)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla  gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez „ratownika OSP”  biorącego udział w akcjach ratowniczych;

12)     brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla  gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez druhów strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, akcjach humanitarnych, czy niesienia pomocy podczas zagrożenia pandemicznego;

13)    brak jest uregulowań prawnych dotyczących roli komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej ( ważnego ogniwa - koordynującego prace operacyjno-techniczną wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy)

14)    brak jest uregulowań dotyczących obecnie utworzonych i dobrze funkcjonujących JOT-ów w OSP ;

15)    brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania jednostek będących w KSRG;

16)    brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania ratownictwa specjalistycznego (w przypadku profesjonalizacji danej OSP w danej dziedzinie ratowniczej);

17)    brak jest uregulowań prawnych dotyczących „bezpiecznych dojazdów” .. czyli poruszania na wezwanie alarmowe własnymi nieoznakowanymi samochodami do remizy dh - strażaków czy „ratowników OSP” :

18)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wymagań w stosunku do osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (dotyczy to naszych kierowców OSP, których ciągle nam brakuje…bo po wyszkoleniu, zdobyciu uprawnień.. np. emigrują za pracą..), uregulowaniu powinna być poddana kwestia odpłatności… i ponoszenie kosztów nadawania tych uprawień nie przez gminy, które z uwagi na pandemię COVID-19 też mają swoje trudności finansowe tylko budżet państwa),

19)    brak uregulowania dotyczącego obowiązującego umundurowania (bojowego i galowego) strażaków ochotników czy honorowania ich odznakami i medalami za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej ( jest tylko mowa o „ratownikach OSP” …to jest pominięcie całej społeczności strażackiej z jego 100-letnią historią i dorobkiem wielu pokoleń strażackich;

20)    pozbawienie wszystkich członków OSP - druhów strażaków prawa do bycia jednostką umundurowaną…jednostką ochrony przeciwpożarowej ( więc brak podstaw prawnych do noszenia munduru i posiadanych odznak /medali);

21)    pozbawienie wszystkich członków OSP- druhów strażaków posługiwania się 100-letnim nazewnictwem bycia „strażakiem ochotnikiem” , a nazwanie ich „ratownikami OSP” – bez tradycji i spuścizny historycznej wywodzącej się od naszego patrona św. Floriana i pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP – dh Bolesława Chomicza.

Na przestrzeni dziejów w szeregach strażackich wyrosło wielu aktywnych działaczy społecznych, samorządowych i parlamentarnych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w strażacką służbę publiczną zyskali sobie wdzięczność, szacunek i uznanie społeczeństwa.
Apelujemy do wszystkich środowisk strażackich, samorządowych i parlamentarnych o poważne traktowanie NAS.. nie w sposób wybiórczy!… poprzez dzielenie na „lepszych i gorszych” czy proponowanie bardzo skromnej „jałmużny”, tylko uhonorowanie i docenienie wielu lat poświęcenia i ciężkiej służby publicznej wszystkich druhów strażaków nie tylko wybranych…”ratowników OSP”.

Wiele poruszanych zagadnień formalno-prawnych w analizowanym projekcie ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” jest już uregulowana w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, którą uważamy że można poprawić i znowelizować wprowadzając do niej postulowane świadczenia dodatków do rent i emerytur dla strażaków ochotników…, lub dalej procedować legislacyjnie projekt obywatelski (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który uzyskał poparcie ponad 200 tys. podpisów https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7C1FF04A751BF1EBC125811C003D330C/%24File/1534.pdf
lub projekt senacki (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), który poparli wszyscy senatorowie RP obecnej kadencji parlamentu do dalszych prac sejmowych:

Ze  strażackim  pozdrowieniem: „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”  

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Florian 2021-05-19 13:14:12
Prawda jest tak ze większość jednostek OSP ma pojedyncze wyjazdy w roku a ich działalność skupia się głównie na festynach, imprezach i pokazach sprzetu. Założenia tej reformy sa bardzo dobre bo porobiły się nam gminne Paniska w strukturach OSP co by rzadzic wszystkimi na około tylko chciały.
Bobowniok spod łopatu 2021-05-12 20:17:09
Do kompletu Siarka i Ziobro muszą wkładać kij w szprychy Zjednoczonej Prawicy. Co się tyczy tych propozycji to się ze wszystkimi zgadzam, szczególnie z tym, by zlikwidować małe jednostki które mają ze 20 wyjazdów w roku.
2xl 2021-05-12 20:02:01
Zwykłe bicie piany pod dyktat Waldemara w obronie wpływów ZOSP. Większość pewnie nie przeczytała niczego w tej kwestii, oprócz związkowych komentarzy.

Reklama
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI POMOC KELNERSKĄ od zaraz, 15 zł /na godzinę netto, PRAKTYKA NIE WYMAGANA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Zakopane ul. Krupówki POKÓJ 1-osobowy z łazienką, wynajem długoterminowy. Tel. 516037813
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Zakopane ul. Krupówki MIESZKANIE 2-POKOJOWE dla max 4 osób, wynajem długoterminowy. Tel. 516037813
 • PRACA | dam
  Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK KAWIARNI. Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę. Tel.: 725300377
 • PRACA | dam
  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zatrudni OSOBĘ DO PROWADZENIA SEKRETARIATU. Wymagane doświadczenie. Umowa o pracę, pełny etat. CV proszę wysłać na adres: dyrektor@cechzakopane.pl. Kontakt telefoniczny: 501 682 696.
 • PRACA | dam
  Praca w Szwecji- Sztokholm od sierpnia dla kobiety przy sprzątaniu domów jednorodzinnych jak i mieszkań, klatek schodowych. Język angielski komunikatywny wymagany, praca na minimum rok czasu z możliwością przedłużenia kontraktu.. 0046736379047maja8751@gmail.com
 • PRACA | dam
  Polskie Koleje Linowe S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce i jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 300 osób. JEŻELI: - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży; DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA. Miejsce pracy: Zakopane. TWOJA PRACA BĘDZIE POLEGAĆ NA: - Kompleksowej obsłudze klientów, - Udzielaniu informacji dotyczących usług PKL SA, - Rozwiązywaniu sytuacji nietypowych, - Dbaniu o najwyższy poziom satysfakcji klientów, - Prowadzeniu sprzedaży, dbaniu o poprawności dokumentów sprzedażowych, - Przygotowywaniu raportów i rozliczeń. OCZEKUJEMY: - Pozytywnego nastawienia do pracy i klientów, - Wysokiego poziomu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - Świetnej obsługi komputera, - Dyspozycyjności także w weekendy, - Zainteresowania górami, - Znajomości języka angielskiego. OFERUJEMY: - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, - Dobre wynagrodzenie i pakiet socjalny, - Szereg zniżek dla pracowników, - Elastyczny grafik. APLIKACJE prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL Biuro Obsługi Klienta". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ KELNERKĘ DO KARCZMY na okres wakacji - Zakopane - 601 50 44 86
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: POKOJOWA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS: Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. rozwijając działalność hotelarską poszukuje osób do pracy na stanowisku pokojowa w nowo otwieranym obiekcie hotelarskim. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Umiejętność pracy w zespole, - Sumienność, odpowiedzialność, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy, - Doświadczenie w na podobnym stanowisku, - Wysoka kultura osobista. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Zatrudnienie w nowym i nowoczesnym obiekcie hotelarskim w centrum Szczawnicy w wysokim standardzie 28 pokoi, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 502 704 242 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "Pokojowa-Szczawnica". Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  PKL Horeca Sp. z o.o. jest Spółką wchodzącą w skład Grupy PKL. Jednym z największych pracodawców na Podhalu zatrudniającym ponad 300 osób. JEŻELI: - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży; DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: RECEPCJONISTA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS STANOWISKA: - Meldowanie, wymeldowanie, rozliczanie gości oraz dokonywanie rezerwacji, - Dbałość o wysoki standard obsługi gości, - Ścisła współpraca z innymi działami obiektu oraz współpraca w ramach Grupy Hoteli PKL. WYMAGANIA: - Odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy, - Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej usług hotelarskich, - Doświadczenie w obsłudze klienta oraz znajomość systemu rezerwacji hotelowej, - Wysoka kultura osobista, - Dobra znajomość okolicy oraz dostępnych atrakcji, - Dobra znajomości pakietu MS Office. OFERUJEMY: - Zatrudnienie w nowym i nowoczesnym obiekcie hotelarskim w centrum Szczawnicy w wysokim standardzie, - Pracę zmianową 12 h (bez zmian nocnych), - Dobrą atmosferę w pracy, - Możliwość samorealizacji i doskonalenia zawodowego, - Umowę o prace lub umowę zlecenia. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "Recepcjonista-Szczawnica". Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS: Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. rozwijając działalność gastronomiczną poszukuje osób do pracy w kuchni w nowo otwieranym obiekcie gastronomicznym. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Optymizm, sumienność i zaangażowanie, - Umiejętność pracy w zespole, - Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, - Mile widziane doświadczenie zawodowe lub chęć nauki, - Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 502 704 242 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem (np. "Kucharz - Szczawnica"). Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA. Miejsce pracy: Zakopane, Gubałówka. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Optymizm, sumienność i zaangażowanie, - Umiejętność pracy w zespole, - Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, - Mile widziane doświadczenie zawodowe lub chęć nauki, - Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 693 816 748 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem stanowiska (np. "Kucharz"). Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  TAXI TURBACZ zatrudni KIEROWCÓW. Dobre wynagrodzenie, czas pracy do uzgodnienia. 664 091 388.
 • PRACA | dam
  "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w Zakopanem zatrudni KIEROWCĘ kat. C oraz ŁADOWACZA do Zakładu Transportu Odpadów, praca stała, na pełen etat. nr tel. 18 20 25 633, e-mail: tesko@tesko.pl
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY, WYKOŃCZENIA, PŁYTKI, PANELE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: POMOC KUCHENNĄ/ŚNIADANIOWĄ, KUCHARZA/KUCHARKĘ. Zapewniamy stabilną, spokojną pracę w restauracji hotelowej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI POMOC KUCHENNĄ. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM POMOC KELNERSKĄ. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ kat. C+E (po kraju). 519 146 988.
 • PRACA | dam
  Top-Brand Wraz z rozwojem firmy i otwieraniem nowego conceptu poszukujemy pracowników na stanowisko: doradca klienta, do nowego punktu sprzedaży marki Premium. CV ze zdjęciem wyślij na email lukasz.topbrand@gmail.com. 602337723lukasz.topbrand@gmail.com www.top-brand.pl
  Tel.: 602337723
 • PRACA | dam
  Zatrudnię osobę na stanowisko barman/barmanka do nowo powstałej kawiarenki w Aparthotelu Góralskim 2 w Białce Tatrzańskiej. Oferujemy pracę sezonową/stałą, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik. Doświadczenie mile widziane. Więcej informacji. 608 506 785 email: rest.gorska@gmail.com www.aparthotelgoralski.com
  Tel.: 608
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy dziewczynę z Zakopanego lub okolic, jako sprzedawca w sklepie zabawkowym na Krupówkach. Praca na stałe. 609097999
  Tel.: 609097999
 • PRACA | dam
  Przyjmę DO ZAKŁADU GARBARSKIEGO. Wymagane doświadczenie. 888267329biuro@wyprawa-skor.pl
  Tel.: 888267329
 • PRACA | dam
  Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Sprzedawca w sklepie firmowym i galerii trofeów Kamila Stocha - Kamiland w Zakopanem Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem.rekrutacja@kamiland.pl
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PANIĄ do pracy w pensjonacie w Zakopanem. 601 45 33 91
 • PRACA | dam
  AUSTRIA praca dla murarzy, cieśli, elektryków, monterów fasad i stolarzy min. 2200 eur na rękę. Brygady w Podhala. Zadzwoń 664468573. 664468573praca@csopole.pl www.clubsilesius.pl
  Tel.: 664468573
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie do montażu i budowy domów drewnianych. 692 193 449.
 • USŁUGI | budowlane
  ŁAZIENKI, PŁYTKI, WYKOŃCZENIA. 796 544 016.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  APARTHOTEL GÓRALSKI W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ ZATRUDNI: RECEPCJONISTKĘ/-TĘ. Tel. 696 112 266.
 • SPRZEDAŻ | różne
  OSCYPKI białe i wędzone - małe i duże. 531357698.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI 3 HA - k/Białki. 182856454.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja - 888 223 761.
 • PRACA | dam
  Kierowca CE w ruchu międzynarodowym, wysokie wynagrodzenie , wiecej informacji telefonicznie 603 792 895.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-06-20 17:44 Wodne atrakcje na rabczańskich bulwarach nad Poniczanką się sypią 2021-06-20 17:15 Czy budynek dawnego gimnazjum będzie dla szkoły Kenara? 2021-06-20 16:30 Nowa Biała - do tej pory znana głównie z Przełomu Białki 2021-06-20 15:59 Meble już nie są potrzebne! Pogorzelcy czekają na wsparcie finansowe 2 2021-06-20 15:29 Z lotu ptaka Nowa Biała wygląda jak po bombardowaniu (ZDJĘCIE) 2021-06-20 15:28 Tego jeszcze nie było! 2021-06-20 15:25 Marszałek Witold Kozłowski obiecuje pieniądze dla pogorzelców (WIDEO) 3 2021-06-20 14:59 Na Grzesiu spotkali się Polacy ze Słowakami (ZDJĘCIA) 2021-06-20 14:35 Jak się nie ma rąk to trzeba pomagać nogami. Wzruszające sceny w Nowej Białej 2021-06-20 14:13 Szkoła w Nowej Białej zapełnia się darami dla pogorzelców 2021-06-20 13:51 Strażacy z Suchego też zbierają dary dla pogorzelców 2021-06-20 13:28 Schronisko Bukowina też pomaga pogorzelcom i strażakom 2021-06-20 13:25 Dziś bicie rekordu w śpiewaniu piosenek kolejowych 2021-06-20 13:14 Mieszkańcy Nowego Targu zorganizowali w Nowej Białej stołówkę dla pogorzelców 2021-06-20 12:53 Kolejny wypadek w Tatrach 1 2021-06-20 12:44 Restauratorzy z Podhala organizują pomoc dla pogorzelców 2021-06-20 12:00 Do szkoły w Nowej Białej można przywozić dary dla pogorzelców 2021-06-20 11:36 Strażacy ze Stasikówki też włączają sie w pomoc dla pogorzleców 2021-06-20 11:15 Oficjalna zbiórka internetowa dla pogorzelców w Nowej Białej 2021-06-20 10:46 Rzecznik małopolskiej policji o akcji ratunkowej w Nowej Białej. 20 śledczych bada przyczyny pożaru 2021-06-20 10:41 Pandemia w odwrocie. Tylko 7 przypadków w Małopolsce, 0 na Podhalu 2 2021-06-20 10:38 Krośnica pomaga pogorzelcom - akcję organizują strażacy 2021-06-20 10:24 Jesteśmy w Nowej Białej dzień po katastrofalnym pożarze (WIDEO) 2021-06-20 10:00 Premier Morawiecki w Nowej Białej. Państwo pomoże w odbudowie budynków (WIDEO) 8 2021-06-20 09:17 Wypadek na Wrotach Chałubińskiego 1 2021-06-20 09:09 Tak wygląda Nowa Biała dzień po gigantycznym pożarze (ZDJĘCIA) 2021-06-20 08:15 Ponad 40 spalonych budynków. Pożar objął 1 hektar. Tragiczne dane po pożarze w Nowej Białej (WIDEO) 2021-06-20 08:00 Ochłódź się w parku. Na upały najlepsze jest wodne zraszanie 2021-06-19 23:38 Jednoczymy się w modlitwie i wspólnocie - pisze metropolita krakowski 17 2021-06-19 23:04 Pożar ugaszony, trwa szacowanie strat. Wsparcie konsula (WIDEO LIVE) 3 2021-06-19 21:45 Wielka feta w Czorsztynie, zamiast wysłużonego Jelcza nowa czerwona Scania 2021-06-19 21:28 Ruszają zbiórki na pomoc pogorzelcom 2 2021-06-19 20:40 Jesteśmy w Nowej Białej. Oglądaj relacje wideo z miejsca tragedii (WIDEO LIVE) 5 2021-06-19 20:30 Wernisaż w Walusiówce. Dom Ludowy pękał w szwach (ZDJĘCIA) 2021-06-19 19:01 Wielki pożar w Nowej Białej (ZDJĘCIA, WIDEO) 5 2021-06-19 18:50 Wielki pożar w Nowej Białej (WIDEO) 2021-06-19 18:30 W górach upał. Ratownicy górscy ostrzegają 1 2021-06-19 18:00 Dlaczego górale się nie szczepią? Czekamy na Wasze opinie! 28 2021-06-19 18:00 NIEZALEŻNY ASSISTANCE AUTA W PODRÓŻY w Polsce i w Europie 2021-06-19 17:15 Czego słucha młodzież? Tego, co zagra: Straussa, Mozarta, Chaczaturiana 2021-06-19 16:30 Chcesz odbyć podróż w Czasie? Przyjedź do Rabki 2021-06-19 15:55 Wypadek motocyklisty w Spytkowicach. Nastolatek w szpitalu 1 2021-06-19 15:46 Pod Gubałówką wielkich tłumów jeszcze nie ma 2021-06-19 15:34 Konkurs na najlepszy strój kibica 2021-06-19 15:00 Nad Giewontem zbierają się czarne chmury. Będzie burza? 2021-06-19 14:44 Góry fioletowe, niebo różowe 2021-06-19 14:15 Spływ Dunajcem w taką pogodę to prawdziwa przyjemność (WIDEO) 1 2021-06-19 13:30 Na nowotarskim rynku znów weekend z kulinarnymi zapachami 1 2021-06-19 12:45 Zaszczep się w Krościenku! Raz, a dobrze! (WIDEO) 1 2021-06-19 12:30 Hokeiści sprzątali brzegi Jeziora Czorsztyńskiego (WIDEO)
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-06-20 17:48 1. @wiktoria Żadna fundacja nie jest tak prześwietlona na wszelkie sposoby jak WOŚP. 2021-06-20 17:42 2. Nikt Wam tyle nie da co obieca POSOWIEC, amen. 2021-06-20 17:33 3. Od siebie dali tyle samo co i Owsiak daje na WOŚP, wystarczy? 2021-06-20 17:28 4. To był osobisty koordynator morawieckiego, taki trener personalny. Dlatego zawinął się jak morawiecki odjechał. 2021-06-20 16:17 5. Pomagajmy. Mam pytanie do tych panów ile dali od siebie prywatnie, my ich utrzymujemy, chwalą się że dadzą z naszych wspólnych, a co konkretnie od siebie? 2021-06-20 16:12 6. Koordynator od Morawieckiego pokazał się przed kamerami i do widzenia. Pewnie bardziej był potrzebny w innym miejscu. Taki koordynator to ma ciężkie życie. 2021-06-20 14:39 7. @wiktoria. Polska płaciła świętopietrze do 1564 roku, najdłużej w Europie. Nie mogła przerwać tej grabieży, ciągle procesując się z zakonem krzyżackim o Pomorze, bo procesy te toczyły się przed sadami papieskimi. Zaprzestanie płacenia groziło przegraniem procesu. Szantaż był oczywisty. Potem Kościół nie uznawał pokoju toruńskiego(1411), który przywracał Polsce Pomorze i Warmię(do dzisiaj nie uznał!);- i wszystko, co chciano załatwić w Rzymie, zależało od płacenia świętopietrza. Grabież przerwała szlachta ewangelicka, która po prostu odmówiła płacenia od swych poddanych. Papież Mikołaj V dla częstszych spotkań z bożkiem o imieniu KASA postanowił, że Rok Jubileuszowy będzie się odbywał co 25 lat, począwszy od 1450 r., Ale to nie koniec: w roku 1933 papież Pius XI ogłosił Rok Odkupienia(chyba od słowa kupić), bo nijak nie wychodziło mu dzielenie przez 25, ani jakoś i przez 33 nie wychodzi. Tym razem Rok trwał cały rok. Jan Paweł II też się nie ociągał i ogłosił Rok Jubileuszowy w ... 1983 r.(też nie dzieli się przez 33 ani 25). O roku 2000 też nie zapomniał. 2021-06-20 14:20 8. Jestem członkiem jednego z najstarszych rodów góralskich. Nie ma u nas w rodzinie NIKOGO kto byłby niezaszczepiony co najmniej jedną dawką szczepionki, oczywiście prócz dzieci. Po prostu doszliśmy wszyscy do wniosku, że nie będziemy się bać szczepionki bardziej niż choroby. Wypraszam sobie jakoby górale nie chcieli się szczepić. Górale może i mają swój rozum ale instynkt samozachowawczy też mają. Poza tym, na Podhalu jest tyle górali co w redakcji Tygodnika. 2021-06-20 14:17 9. Wszędzie dzikie tłumy, nawet tam gdzie zwykle spotykało się parę osób przez godzinę. I jak na takie tłumy to wypadków jest malutko. 2021-06-20 13:52 10. Przede wszystkim należy zmienić formę zabudowy tej miejscowości z szeregowej na zagrodową z zachowaniem odległości wymaganych w prawie ! Tutaj urzędnicy z nadzoru budowlanego i planiści powinni się wykazać. Jeżeli te budynki zostaną odbudowane w tej samej formie to kolejna tragedia jest kwestią czasu !
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

Pożegnania

Album TP

FILMY TP