2021-05-21 19:30:56

Reklama

Ochotnicze Straże Pożarne

Kontrowersyjny projekt nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych nie jest tak całkiem do kitu

Reklama

Druhowie z Raby Wyżnej, Rabki i Spytkowic postanowili go dopracować. Jesteście ciekawi co ustalili?

Wielka burza mózgów z udziałem przedstawicieli jednostek OSP z trzech gmin odbywał się wczoraj w remizie w Chabówce. W spotkaniu brał udział Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu bryg. Mariusz Łaciak.

- Spotkanie było poświęcone przedstawieniu założeń "projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej autorstwa Komendy Głównej PSP, omówieniu zagadnień, które ma regulować ta ustawa oraz przedstawieniu naszych, czyli środowiska strażackiego OSP postulatów, wniosków i poprawek – relacjonuje Robert Wodziak z Zarządu Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej. - Ponadto został poruszony temat "Buntu Strażaków" opisany na łamach Tygodnika Podhalańskiego czy inne fakty medialne opisane w lokalnych serwisach internetowych dotyczących "Stanowiska- Apelu" - podpisanego i przesłanego do MSWiA ; KG PSP i instytucji państwowych oraz parlamentarzystów z naszego regionu przez 9 jednostek z terenu gmin: Raba Wyżna i Spytkowice.

Oto najważniejsze ustalenia wczorajszego spotkania:
 
1) w art. 1. ust. 2 proponujemy przywrócenie zapisu w tej proponowanej ustawie lub ustawie o ochronie przeciwpożarowej zapisu iż: „Ochotnicza straż pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, umundurowaną, wyposażoną w sprzęt specjalistyczny do ochrony życia, mienia i zdrowia”.

2) zamiast nowej nazwy wprowadzonej w projekcie ustawy -„JRG OSP” – wnosimy o zmianę nazwy i pozostawienie określenia obowiązującego od 2004 r. w OSP oraz obowiązujących kategorii JOT zgodnie z wytycznymi ws. kategoryzacji Jednostek Operacyjno-Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Proponujemy wprowadzenie zapisu : w …”art. 2. ust. 3. Ochotnicze straże pożarne tworzą w swoich strukturach - Jednostkę Operacyjno-Techniczną „JOT OSP”

3) w art. 2 (w słowniku pojęć ustawowych) proponujemy zapis: „ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) ochotniczej straży pożarnej – to należy rozumieć jednostkę ochrony przeciwpożarowej na którą nałożono zadania ustawowe prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – zwanej dalej „OSP”
kolejne pkt zmieniają numerację na 2) i 3) z nowym oznaczeniem „JOT OSP”

4) w art. 2 proponujemy dopisać określenia pojęciowe obowiązujące później w całej ustawie ( zaczerpnięte z pojęcia z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (.tj. Dz. U. z 2021 poz. 464) :
„pkt 4) służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej pełnią członkowie czynni OSP zwani dalej „ Strażakami – OSP”
„pkt. 5) poprzez udział w działaniach ratowniczych – rozumie się przez to udział w działaniach związanych z ochroną zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem”

5) w art. 3.1 proponujemy zmianę brzmienia na :
„Do zadań ochotniczej straży pożarnej w szczególności należy:” ( tak jak to jest w art. 4 …wówczas nie będzie to katalog zamknięty tych zadań i nie będzie wprowadzać ograniczeń, gdyż OSP działają jako NGO, a ich zakres obecnie jest bardzo szeroki i wynika z realizacji zadań jakie sobie dana OSP jako stowarzyszenie przyjmie w swoim statucie.

6) w art. 6.1 zamienić słowo „zatwierdza” na „uzgadnia” …przez właściwą radę gminy.

7) w art. 8 .1 zmienić określenie : zamiast „ratownika OSP” wprowadzić określenie : „Strażak OSP”
w art. 9 ust. 1 zmienić zapis na „ Strażakiem OSP może być członek czynny OSP, który ukończył 18 lat …bez określania górnej granicy wieku …z tym zastrzeżeniem i przyjętym rozwiązaniem jak to jest w innych uregulowaniach ustawowych (np. GOPR). Uważamy iż uwagi na braki kadrowe w zastępach wyjazdowych OSP zwłaszcza strażaków – kierowców OSP z uprawnieniami do kierowania podjazdami uprzywilejowanymi to czy dany strażak-kierowca może brać czynny udział w działaniach ratowniczych powinien określać lekarz medycyny pracy sprawdzając jego ogólną kondycje fizyczną, predyspozycje psychofizyczne i brak przeciwwskazań do dalszego udziału w działaniach ratowniczych. Natomiast określenie górnej granicy wieku …. zapisem ustawowym taką możliwość wykluczy.

9) w art. 10.1 dopisać po słowie „…zapewnia i utrzymuje…” dopisać ust. 3) zaczerpnięty z art. 14.1 ustawy PSP … i zmodyfikowany na potrzeby tego aktu o brzmieniu: „Rada gminy (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informacje komendanta gminnego (ochrony p.poż, lub komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych) o stanie bezpieczeństwa gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.”

10) w art. 11 powinien być określony w drodze ustawy sposób przygotowania się i dojścia ochotniczej straży pożarnej do utworzenia się JOT OSP do prowadzenia działań ratowniczych, natomiast w drodze rozporządzenia MSWiA zasady udziału JOT OSP w działaniach ratowniczych,

11) w art. 12.1 i 2 wnosimy o zmianę zapisu na uregulowanie np. które jest w innych ustawach szczególnych ( art.. 10 ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. 2019 poz. 1084) lub art. 17 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 350) o brzmieniu :
„ ust. 1. Pracodawca inny niż podmiot uprawniony do wykonywania działań ratowniczych lub ćwiczeń oraz wykonujący zadania na rzecz ochrony ludności w tym obrony cywilnej jest obowiązany zwolnić ze świadczenia pracy pracownika będącego Strażakiem-OSP na czas niezbędnych do uczestniczenia w wyżej wymienionych działaniach i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu” 
„ust. 2 Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w razie konieczności udziału w działaniach ratowniczych oraz na czas wypoczynku po zakończonej akcji ratowniczej lub ćwiczeniach organizowanych przez PSP następuje na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawianego przez podmiot uprawniony do wykonywania działań ratowniczych (może to być PSP lub Naczelnik OSP) określającego czas trwania akcji ratowniczej lub ćwiczeń i czas wypoczynku, który nie może być dłuższy niż 12 godz. na dobę”
„ust. 3 za czas zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

12) wówczas art. 13 i art. 15 do modyfikacji ….z uwagi, iż wynagrodzenie pracownik zachowuje zgodnie z KP chyba, że trzeba jeszcze uregulować osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i ich wynagrodzenie …

13) w tej nowej regulacji ustawowej proponujemy opracowanie (wspólnie z Ministrem rozwoju, pracy i technologii i Ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej) systemu zachęt i zwolnień lub ulg dla pracodawców, którzy zatrudniają… lub chcieli by zatrudniać dalej „Strażaków OSP”… by się im to opłacało np. poprzez system obniżania składki ZUS, lub innych obciążeń podatkowych) takie jak są zastosowanie np. przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

14) w art. 15 ust. 2 proponujemy zmianę wysokości ekwiwalentu …na 1/160

15) natomiast art. 16 i art. 35 proponujemy do zmiany na zapisy korzystniejsze dla strażaków OSP, ( i ich zastosowanie w tej ustawie), które są już w procedurze legislacyjnej (Sejmu RP i Senatu RP ), a które wyartykułowaliśmy w zaprezentowanym stanowisku-apelu z dnia 11.05.2021r.

16) art. 20 … nie bardzo go rozumiemy ….? o jakie uprawnienia - zniżki chodzi …? powinien być to katalog otwarty lecz wymieniony w szczególności np. zniżki, 
ulgi, nagrody ….od kogo? i kto ich przyznaje i na jakich zasadach ),

17) w art.24.1 proponujemy dopisać „pkt 1) odznaczenia korporacyjne Związku OSP RP”
kolejne pkt zmieniają numerację na 2) i 3);

18) art. 27 powinien regulować kwestie wymaganych badań lekarskich, szkoleń: BHP, KPP, specjalistyczne - ratownicze, czy uprawnienia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi, które Strażak-OSP powinien otrzymać aby brać aktywny udział w działaniach ratowniczych ….i kto za nie będzie płacił …wg. nas powinien to być budżet państwa, a nie gmina!

19) w art. 28 w ust. 1 proponujemy do wykreślenia zapis : ...” w zakresie ustalonym z właściwą gminą zobowiązaną do zapewnienia jej zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP”
w ust. 2 wykreślenie zapisu … „z wyłącznym przeznaczeniem na rzecz JRG OSP”

20) art. 31 ust. 1 ( jest spójny z art. 38 ustawy o stowarzyszeniach więc interes majątkowych OSP jest uregulowany ustawowo ), lecz w ust.2 proponujemy zapis: po słowach …przechodzi na własność gminy „na podstawie podjętej uchwały likwidacyjnej walnego zebrania członków OSP”…

21) wnosimy o uregulowanie formalno-prawne „statusu” komendanta gminnego (ochrony p.poż lub komendanta gminnego związku OSP RP ) w tej ustawie lub pozostawienie korzystnych zapisów w ustawie o ochronie przeciwpożarowej;

22) wnosimy o uregulowanie formalno-prawne w tej ustawie o OSP lub innych ustawach przepisów dotyczących „bezpiecznych dojazdów do remizy ” .. czyli poruszania się na wezwanie alarmowe własnymi nieoznakowanymi samochodami do remizy dh - strażaków czy „ratowników OSP” ( nie chodzi nam o zwolnienie Strażaków OSP z przestrzegania przepisów ruchu drogowego…. tylko o objęciem ochroną Strażaków OSP, którzy posiadają wszystkie wymogi dopuszczenia do udziału w działaniach ratowniczych już od momentu wyjazdu z domu do miejsca garażowania samochodu ratowniczo-gaśniczego, gdyż jest wiele przypadków w kraju, że takie osoby jeśli uległy nieszczęśliwemu wypadkowi nie są chronione jako osoby biorące udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, dopiero ta ochrona jest gdy ta osoba wsiadła do samochodu ratowniczo-gaśniczego. Proponujemy uregulowanie z KP, (BHP) na wzór ochrony ubezpieczeniowej pracowników w „drodze do pracy i z pracy”.
Mamy więc nadzieje, że owocem tych spotkań i konsultacji będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań formalno-prawnych regulujących: status Ochotniczych Straży Pożarnych, zapewnianie bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz finansowania bez systemowego wykluczania z możliwości podejmowania działań ratujących życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców przez wszystkie ochotniczej straże pożarne w naszym kraju.

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
normalny 2021-05-21 21:54:13
Całkiem rozsądnie
Proponuję jeszcze dopisać jeden punkt:
Mniej robienia zdjęć przy akcjach i lanserki na FB
To zaczyna być plaga a chyba nie o to chodzi w działaniach ratowniczych i gaśniczych.

Reklama
 • PRACA | dam
  POKOJOWA Praca od zaraz. Zatrudnimy osobę do sprzątania apartamentów w Białce Tatrzańskiej, z możliwością zakwaterowania. Możliwa umowa o pracę,stabilne warunki zatrudnienia, dobre wynagrodzenie, miła atmosfera. kontakt pod numerem tel. 668 850 500.
 • PRACA | dam
  KARCZMA SZAŁAS KURNIAWA ZATRUDNI POMOC KUCHENNĄ - Zakopane Jaszczurówka - 608 842 830.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupie działke za gotówke w okolicy Jeziora Czorsztynskiego-Czorsztyn Kluszkowce okolica. tel 660797241 b12.pl.
 • USŁUGI | budowlane
  ROBOTY W KAMIENIU, ADAPTACJA PODDASZY, REMONTY itp. 732 996 358.
 • PRACA | dam
  Hotel "Sabała" w Zakopanem zatrudni OSOBĘ DO SPRZĄTANIA POKOI. Oferujemy umowę o pracę. Bardzo prosimy o kontakt osobisty w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11 lub tel. 18 20 150 92.
 • PRACA | dam
  Hotel "Sabała" w Zakopanem zatrudni OSOBĘ NA REKREACJĘ HOTELOWĄ. Bardzo prosimy o kontakt osobisty w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11 lub tel. 18 20 150 92
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam działka budowlana w Witowie o powierzchni 1571m2 blisko wyciągu tel. 660797241 b12.pl
 • PRACA | dam
  Hotel w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni: - Kucharzy/ młodszych kucharzy - Panie do przygotowywania śniadań - Kelnerów/ kelnerki - Recepcjonistki/ Recepcjoniści Praca stała bądź dorywcza, elastyczny grafik pracy, stabilne warunki zatrudnienia. 507645428natalia25-92@o2.pl
  Tel.: 507645428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowe domy w zabudowie bliźniaczej z garażem Nowy Targ atrakcyjne osiedle tel 660797241 b12.pl. 660797241marekg@b12.pl
  Tel.: 660797241
 • PRACA | dam
  PKL Horeca Sp. z o.o. jest Spółką wchodzącą w skład Grupy PKL, jednego z największych pracodawców na Podhalu. Poszukujemy osób na stanowisko: SPECJALISTA DS. KONTROLI I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. Miejsce pracy: Zakopane. OPIS STANOWISKA: - Weryfikacja zgodności i poprawności dostarczonych dokumentów, - Wprowadzanie dokumentów do systemu, - Kontrola procesów magazynowych i prawidłowego obiegu dokumentacji, - Uczestnictwo w rozliczaniu inwentaryzacji w tym identyfikacja niedoborów i nadwyżek, - Sporządzanie raportów pokontrolnych i poinwentaryzacyjnych, - Poszukiwanie możliwości optymalizacji przepływu danych i proponowanie zmian usprawniających, - Uczestnictwo w opracowywaniu nowych procedur i instrukcji dla pracowników. WYMAGANIA: - Wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, administracja, zarządzanie, - Skrupulatność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, - Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, - Sprawne posługiwanie się pakietem Microsoft Office, - Kreatywne podejście do realizowanych tematów, - Wielozadaniowość i dobra organizacja pracy własnej, - Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej (program LSI), wiedza z zakresu procesów magazynowych i obiegu dokumentacji, doświadczenie w pracy z analizą danych. OFERUJEMY: - Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, - Pracę w rozwijającej się firmie, - Stabilne warunki zatrudnienia, - Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy. APLIKACJE zawierające CV prosimy przesyłać na: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "Specjalista ds. kontroli i gospodarki magazynowej". Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce. Jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 300 osób. DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK W DZIALE KSIĘGOWOŚCI. MIEJSCE PRACY: Zakopane. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Wykształcenia min. średniego; - Mile widziane doświadczenie w Dziale Księgowości, - Znajomość zagadnień z zakresu księgowości i podatków; - Bardzo dobrej umiejętności planowania i organizacji pracy; - Zdolności analitycznych; - Skrupulatności i rzetelności w wykonywaniu zadań; - Komunikatywności; - Umiejętności pracy w zespole; - Znajomości pakietu MS Office w szczególności MS Excel. OFERUJEMY: - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Bogaty pakiet socjalny w tym m.in. ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. APLIKACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL KSG". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Zakopane. Przyjmę na stałe DO PRACY W PENSJONACIE - ŚNIADANIA, SPRZĄTANIE. 604 501 801.
 • PRACA | dam
  Restauracja Adamo przyjmie do pracy kucharza, pizzera, kelnera, pomoc kuchenna.. 606951331
  Tel.: 606951331
 • PRACA | dam
  KIEROWCĘ z prawem jazdy kat B do hurtowni spożywczej w Zakopanem. 602 74 31 38
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Zakopanem zatrudni na stałe POKOJOWĄ. 666378357.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni PRACOWNIKÓW RECEPCJI. CV proszę wysyłać na adres: recepcja.rekrutacja@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 666378357.
 • PRACA | dam
  Hotel Toporów w Białce Tatrzańskiej zatrudni kelnera/ kelnerkę- praca stała lub sezonowa, możliwość zamieszkania. 698763582topor@toporow.pl www.toporow.pl
  Tel.: 698763582
 • PRACA | dam
  Restauracja "Tunel" zatrudni pizzera na stałe. Umowa o pracę, wysokie wynagrodzenie. 600356497
  Tel.: 600356497
 • PRACA | dam
  Praca całoroczne Pensjonat Kościelisko najlepiej osoba wielofunkcyjna Kelnerka Pokojowa Kucharka możliwe zakwaterowanie i wyżywienie. 600 011 905 info@gorskipalacyk.pl
  Tel.: 600
 • PRACA | dam
  PRACA OD ZARAZ! Wynagrodzenie do 9 000 zł netto! Serwis sprzątający: Vorarlberg Austria. Chcesz być częścią naszego zespołu? Dołącz do nas! Prześlij nam swoje CV na adres: office.cowa@gmail.com.office.cowa@gmail.com
 • PRACA | dam
  AMW Rewita w Kościelisku przyjmie do pracy na stanowisko: -Kucharz/Kucharka możliwość zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu: 785 925 567 pn-pt 8-15, E-mail: j.slodyczka@rewita.pl
 • PRACA | dam
  POSZUKUJĘ ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ lub OSOBY CHĘTNEJ NA TO STANOWISKO (po maturze, DO PRZESZKOLENIA) - Zakopane. 793 333 072 (po godz. 19)
 • PRACA | dam
  Hotel Skalny*** w Zakopanem zatrudni na pełny etat lub umowę zlecenie Recepcjonistkę/Recepcjonistę. Kontakt: 182019100 praca@wo-ma.events.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ OSOBĘ DO KUCHNI. 601 533 566, 18 20 64 305
  Tel.: 601 533 566
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBY DO PRACY W WEEKENDY, ŚWIĘTA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI KELNERKĘ - PRACA STAŁA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY ZA BAREM. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Restauracja w Białce Tatrzańskiej zatrudni osobę stanowisko kelnerka/kelner Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik. Zapraszam do kontaktu. 608506785 rest.gorska@gmail.com www.restauracjagorska.pl
  Tel.: 608506785
 • PRACA | dam
  Firma w Zakopanem zatrudni PANIĄ DO SPRZĄTANIA i MAGAZYNIERA/-KĘ (praca na noc). 604 102 804, 602 285 793, 601 512 211.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA (Oslo) - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy na warunkach norweskich pomocników, tynkarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - praca tylko z pracownikami z Podhala. Praca całoroczna, również w zimie. Zjazdy do kraju co 1-3 tygodnie (samolot) wg. własnego uznania. Pełna elastyczność co do wyjazdów do kraju. Zarobki od 15-25 Euro /godz. Zapraszamy. Tel. 667 602 602.
 • USŁUGI | budowlane
  PŁYTKI, PANELE, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  LAS Z GRUNTEM ROLNYM, 8000 m, obrzeża Zakopanego. 607 506 428.
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy PRACOWNIKÓW NA BAR ORAZ KELNERÓW. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-09-18 18:30 Chcecie przenieść się do średniowiecza? Zapraszamy na Głodówkę (WIDEO) 2021-09-18 17:54 Artyści z Zakopanego w Szalom 2021-09-18 17:45 Bóg jest kobietą 2021-09-18 17:19 Śmigłowiec TOPR poleciał w rejon Rysów 2021-09-18 17:13 Trebunie Tutki zagrają dziś na Babiogórskiej Jesieni (WIDEO) 2021-09-18 17:00 Kobiety Babiej Góry, Beskidów, Karpat 2021-09-18 15:56 Pożar autokaru w Skomielnej Białej 2021-09-18 15:30 Małolipnicanie na dachu Beskidów 2021-09-18 14:45 Zagłosuj na podtatrzańskie atrakcje 2021-09-18 14:00 Znamy szczegóły wczorajszego wieczornego wypadku w Nowym Targu 2021-09-18 13:15 Zapraszamy na wspinaczkę na Staroleśny Szczyt (WIDEO) 2021-09-18 12:30 Tatry cię rozgrzeją 2021-09-18 11:43 Dziś pogrzeb mężczyzny śmiertelnie pobitego w Zakopanem 3 2021-09-18 11:30 Codzienny raport covidowy 2 2021-09-18 10:45 Niedźwiedzia rodzina spaceruje po Zakopanem (WIDEO) 2021-09-18 10:00 Trzeba się szkolić, aby ratować innych (ZDJĘCIA) 2021-09-18 09:00 Samochód przed Żabką zaparkował na całym chodniku. Kobieta chciała go ominąć 21 2021-09-18 08:00 Bach i mistrzowie francuscy w Dworku Gościnnym w Szczawnicy 2021-09-17 22:36 Nie będzie sklepów otwartych w niedziele? Sejm uszczelnił przepisy 9 2021-09-17 22:14 Zderzenie skutera i auta osobowego w Nowym Targu 2021-09-17 21:50 Podhale pokonało Unię Oświęcim! 2021-09-17 21:29 To nie było łatwe zadanie. Oblicza Frasobliwego - konkurs rozstrzygnięty 4 2021-09-17 20:38 Rabczańskie bulwary nadal wybrakowane 4 2021-09-17 19:45 Będzie nowy most graniczny 2021-09-17 19:20 Znikająca sesja 7 2021-09-17 19:13 Obwodnica jeszcze na kreślarskich deskach. Który wariant wybrać? 4 2021-09-17 19:06 Członkowie Ruchu Polska 2050 w Nowym Targu 2021-09-17 18:48 Straż Gminna z Kościeliska kontra kierowcy qadów 10 2021-09-17 17:42 Niebieska krew 1 2021-09-17 17:32 Nowe parkingi bez wiedzy mieszkańców, a miasto zakorkowane. Radny chce dyskusji o komunikacji 31 2021-09-17 17:01 Mieszkańcy Kalisza zatrzymani w sprawie śmiertelnego pobicia w Zakopanem? 2021-09-17 16:45 Niedźwiedź w Pieninach 2021-09-17 16:10 Ulica Jagiellońska zamknięta. Sienkiewicza dwukierunkowa 2021-09-17 16:02 W Tatrach Słowackich bez szczepienia nie przenocujesz w schronisku 2 2021-09-17 15:15 Brama w Gorce. Z Miasta nawet przez bród się nie dostaniesz 5 2021-09-17 14:53 Jesień w Tatrach. Pokaż jak jest piękna 2021-09-17 14:30 30 urodziny ośrodka turystycznego PKL Palenica w Szczawnicy 2021-09-17 13:45 To była Golgota Wschodu. Dzień Sybiraka w Zakopanem (WIDEO) 3 2021-09-17 13:15 Mistrzami nie zostali, ale zawojowali boisko (WIDEO) 2021-09-17 13:00 Powiat tatrzański nadal świeci na czerwono. Tu pięć nowych zakażeń koronawirusem 1 2021-09-17 12:15 Deszczowe korki i deszczowe Krupówki 3 2021-09-17 11:57 Kobieta z urazem głowy, mężczyzna przygnieciony ciągnikiem 2021-09-17 11:30 Znaleźli na Hali Krupowej, szukali koło Świnnej 2021-09-17 10:45 Leje i leje. Dziś deszczowy dzień, kiedy poprawi się pogoda? 2021-09-17 10:23 Ciągle leje, ale na razie niewiele strażackich interwencji 2021-09-17 10:15 Tak się zdenerwował w pracy, że się upił i pojechał samochodem 2021-09-17 10:00 Superszybka kolej do Zakopanego 9 2021-09-17 08:59 Tak wygląda ulica Smrekowa w Zakopanem, i jak tu przejść? 4 2021-09-17 07:57 Warszawianka i Liliana do remontu 2021-09-16 21:30 Dzwon na kredyt - politycy obiecali, dług pozostał 5
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-09-18 17:43 1. A nie czasem w ZZ Top? 2021-09-18 17:43 2. Na deser, dla straszących statystykami: "Do siedleckiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilkanaście pielęgniarek z oddziału kardiologicznego w siedleckim szpitalu wojewódzkim. Ma ono polegać na ingerencji w dokumentację medyczną pacjentów. Celem antydatowanych wpisów miało być uzyskanie dodatku covidowego, który wynosi aż 100% pensji." Ciekawe ilu pacjentom dopisały zarazę, co nie? Ciche przyzwolenie zwierzchników pewnie tez było. Musiała któraś mieć resztki sumienia i wygadała. A jak myślicie, co dzieje się w innych szpitalach w kraju? A te 5 osób na Podhalu to jak myślicie? Zaraza czy dodatek kowidłowy? Czy można ufać zarazowym statystykom? 2021-09-18 17:35 3. Nie jest sztuką wymalować farbą (tandetną bo trzeba 4 x w roku) przejście oraz wbić znak na rurze tak żeby infrastruktury podziemnej nie uszkodzić. Sztuką jest doświetlić takie przejście wraz z sygnalizacją świetlną a tak kierowcy swoje a przechodnie też swoje. Oczywiście nikt nie zluzuje bo się każdemu należy. Jakie to polskie, innego dobić jak młotkiem zakrzywionego gwoździa. Kiedyś kierowca pracjący zawodowo miał uznanie, szacunek i wzór do naśladowania, teraz to jeszcze gorsza łajza niż pirat drogowy. Jak już ktoś wcześniej wspomniał, że na DW969 przy rondzie w Krościenku przywrócono przejście dla pieszych zamknięte na czas wakacji, to też jest przykład złego przykładu i przygrywanie w ch. z kierowcami i pieszymi bo pomimo zamknięcia to i tak piesi z niego korzystali. "A w Polsce, jak kto chce" 2021-09-18 17:30 4. za kilka miesiecy beda ludzi po sadach ciagac bo prad tez nie doprowadzony 2021-09-18 16:55 5. @temida....Co Ty chrzanisz???? Uruchom swoją ostatnią myślącą komórkę i zmuś ją do pracy to może będzie jeszcze dla Ciebie nadzieja. 2021-09-18 16:18 6. @Zasra...e - kwestia kultury i szczęscia. Jak Cię"odetnie" akurat na pasach to jest jak jest. Szkoda, że nie przeszkadza Ci, że chcesz wejść na przejście, a tu auto stoi, bo inaczej nie wjedzie na skrzyzowanie. Ale przemalować pasów 5m dalej (długość jednego auta) nie ma komu. Bylby jakiś głos prócz mojego żeby przejścia ucywilizować jak w normalnych krajach. BTW - wczoraj znów jakaś pani miała "pecha". Przejście Stolarczyka/Kasprusie. Stoję sobie na środku, bo inaczej nie wyjadę i kobitka mało co na maskę nie weszła :):):) Pomijając już fakt, że tam ani kierowca pieszego ani pieszy kierowcy nie widzi. W deszczu i po ciemku lustro nic nie daje. @End - " piesi ustanowili sobie jeszcze lepsze prawo bo całość z wysepką przechodzą z buta" - oczywiście we własnym mniemaniu. Przejście z wysepką to są DWA NIEZALEZNE przejścia. Przepisy stosuje się osobno do każdego z nich. 2021-09-18 15:58 7. DO WŁÓCZYKIJ-JAKO DO NOS GODOS?WIESZ WSZYSTKO? 2021-09-18 15:54 8. Wały Jagiellońskie? 2021-09-18 15:20 9. Przedszkolaki walczą dzielnie choć wychowanie niektórych bywa mierne Zabrał głos były przedszkolak stary ktoś mu przeszkadza i psuje zamiary Matka była w tym wszystkim rewelacja należy jej się od mieszkańców owacja Spadła maska Podegrodzia obłudna bez tego wystąpienia sesja byłaby nudna Czekamy na ciąg dalszy tej historii wcale nie z humorem sprawa mamy nadzieję skończy się prokuratorem Zaginięta sesja to znowu manipulacja RODO pretekst? To nie ta informacja. Funkcje publiczne osoby piastują tutaj nic nie stracą ani nie zyskują Kwatyra długo czytał przewinienia można było przecież bez tego brzemienia Zrobić porządek, posprzątać śmieci Rabka Miastem Dzieci Mieszkańcy co do radnych też już mają plany Kwatyra, Koper zostają, reszta do wymiany Koniec kadencji szybko przyjdzie a z nim wyborów wrzawa My podstawimy taczki i będziemy bić brawa. Jak można przed jubileuszem przedszkole zlikwidować jak można historii nie budować Historyku wstyd i hańba dla urzędu twojego Czy krzywdą dzieci podniosłeś swoje ego? Chcesz się oczyścić z twojego przewinienia wypędź daleko tych co mącą -nie ma innego wybawienia. Chodzi w spódnicy i chyba ją podwiało takie decyzje nam to w Rabce dało. Szkoły mają pod górkę , teraz znów przedszkola Jaka w tym wszystkim jest Twoja rola ? Dałeś pełnomocnictwo , nie rządzisz już w mieście oddałeś klucze tej niewieście My się na to nie zgadzamy wcale Ty stary cym... 2021-09-18 14:38 10. Przypomnijciez, w jakiej kapeli grał ten gościu co jest na pierwszym zdjęciu po lewej stronie?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

FILMY TP

Pożegnania

Bojcorka