Reklama

2021-01-17 10:00:00

Reklama

Z archiwum

Kryptonim „halny”. SB chciała nas dopaść

Na biurku kilka tomów akt, setki stron. Na każdej karcie „tajne”, albo „tajne, specjalnego znaczenia”. To kawałek historii z lat 80. na Podhalu, kilogramy dokumentów wyprodukowanych przez etatowych pracowników służby bezpieczeństwa bądź ich tajnych współpracowników, zgromadzonych dziś w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.

Kryptonim „halny”
Gdy przed kilkoma tygodniami zapytaliśmy czytelników Tygodnika Podhalańskiego, czy uważają, że należy ujawnić tajnych współpracowników SB, dostaliśmy wiele listów, żeby to zrobić. Były też, naturalnie, głosy przeciwne. Strach przed tą prawdą budzi demony. Dziś obok akt leży list od Andrzeja Szczepańskiego, przez wiele lat szefa SB u Zakopanem. Napisał go do nas tuż po tekście, w którym pytaliśmy o konfidentów. Szczepański jak się zdaje - wciąż żyje w innych czasach, straszy informacjami, które rzekomo posiada. Zmyśla historie, które mają bądź nas przekonać, bądź zniechęcić do publikacji zawartości teczek SB. Zapomina, że dzięki archiwom IPN znamy prawdę i wiemy, kto stał po której stronie. Tygodnik Podhalański powstał w 1989 roku jako kontynuacja podziemnego pisma Biuletyn Podhalański. Publikowaliśmy już przed laty wspomnienia z tej działalności. A oto, co na ten temat znajduje się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Materiał jest obszerny. Wybraliśmy więc tylko niektóre dokumenty, aby przedstawić sposób działania SB przeciwko wydawcom, drukarzom, kolporterom Biuletynu Podhalańskiego. Jego pierwszy numer ukazał się w 1986 roku. W łapy ubeków wpadł dopiero na początku 1987 roku. Sprawie nadano kryptonim „Halny”.

Zakopane 8 maja 1987 r.
Tajne
Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z prezesem Spółdzielni ZWW Cepelia o. Zbigniewem Korzeniowskim. Podczas rozmowy Prezes przekazał mi Pismo skierowane na adres tutejszego Urzędu Spraw Wewnętrznych, informujące o fakcie ujawnienia na terenie wkładu czasopism bezdebiutowych i przekazał funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa. Powyższe pismo zostało sporządzone odręcznie przez Korzeniowskiego dlatego, aby treści nie ujawnić osobom zatrudnionym w sekretariacie.
Chor. Leszek Płachta SB RUSW

Zakopane 08.05.1987 r.
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych ul. Kościuszki 10
W dniu 5 maja 1987 roku w godz. 13.45-16.30 zostały znalezione na terenie sp. ZWW ulotki w łącznej liczbie 41 sztuk w różnych miejscach budynku głównego (głównie szatnie) - oraz korytarz przyległy do głównej klatki schodowej. W ww. liczbie 6 szt. przekazałem o godz. 15.15 w dniu 5.05 do sekretariatu KM. 2 szt. zatrzymałem w aktach spółdzielni, a następujące ilości funkcjonariuszowi ob. Płachcie: 17 sztuk Janosik, 14 sztuk Biuletyn Podhalański, 1 szt. Kronika Krakowska, 1 szt. Biuletyn Wiadomości Agencyjnych.
Prezes Zarządu Sp-ni ZWW Zakopane, inż. Zbigniew Korzeniowski

14 maja 1987 roku.
Tajne
Kierownik Inspektoratu 2 SB Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych
W załączeniu przesyłam egzemplarz Biuletynu Podhalańskiego nr 12 z marca br, ujawnionego 31 marca w godzinach 14-15 na terenie osiedla Łukaszówki w Zakopanem. Był to pierwszy przypadek kolportażu tego wydawnictwa na terenie miasta, a dokonany był w dwóch klatkach schodowych, przy wejściu do piwnicy bloku nr 1 (klatka 1 i 2).
KPT. Wiktor Nowosielski

22 maja 1987 r.
Tajne, spec. znaczenia.
Z-ca szefa Urzędu Spraw Wewnętrznych SB W Zakopanem
Stosownie do decyzji z-cy szefa WUSW SB tut. Inspektorat 2 SB wszczął SOR krypt „Halny”, dot. Wydawania na terenie Zakopanego nielegalnego wydawnictwa pt. Biuletyn Podhalański. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wszechstronne rozpoznanie okoliczności związanych z kolportażem w dniu 05.05.1987 w ZW Cepelia ww. wydawnictwa, a w szczególności dokonania typowania osób mogących mieć powiązanie z tym faktem. Ponadto ustalenie NN osobnika zam. ul. Kasprusie, właściciela samochodu osobowego Skoda - taxi. Ustalenie NN osobnika zam. ul Kasprusie, właściciela fiata 126 p - wersja inwalidzka. Osobnik nie posiada widocznego kalectwa. Zebrania pełnej wiedzy o ob. Małek Wojciech, zatr. w ZOZ Zakopane.
Kpt. Zbigniew Bąk,
kierownik Inspektoratu 2 SB w Nowym Sączu.

6 maja 1987 r.
Tajne
Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z sekretarzem POP PZPR przy ZWW Zakopanem tow. Poćwiardowskim.
Sekretarz poinformował mnie, iż w dniu wczorajszym między 13 a 14 znalazł na klatce schodowej między I i II piętrem ok 7-8 sztuk wydawnictw bezdebitowych. Zwrócił uwagę, że przed nim po schodach szedł szybkim krokiem nieznany mu mężczyzna. Rozmówca przypuszcza, iż mógł to być pracownik działu drzewnego.

20.05.1987
Tajne, spec. znaczenia
W oparciu o zgromadzone dotychczas materiały trudno precyzyjnie wytypować sprawców wydawania Biuletynu Podhalańskiego, można natomiast wysunąć następujące hipotezy: a) Biuletyn wydawany jest przez figuranta krypt. Działacz ob. Jureckiego. Za przyjęciem tej hipotezy przemawiają m.in. przeszłość figuranta (był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność), fakt kolportażu przez ww. biuletynu na terenie Krakowa i kontakty z działaczami nielegalnych struktur w tym mieście; b) Biuletyn Podhalański wydawany jest i kolportowany przez b. działaczy „S” z terenu Zakopanego, zatrudnionych w różnych zakładach. Za powyższym przemawia fakt drukowania w części regionalnej wydawnictwa informacji o „rzekomych nieprawidłowościach w ZWW, ZOZ, szkołach, c) Biuletyn Podhalański wydawany jest i kolportowany przez bliżej nieznaną SB nielegalną grupę, działającą na terenie Zakopanego lub okolic. Przedsięwzięcia dotyczące hipotez, jakie należy podjąć: dokonać szczegółowej analizy KE krypt Działacz, Ustalić NN osobników zamieszkałych w Zakopanem, którzy wg Wydz. III WUSW w Krakowie mogą wchodzić w skład struktury wydającej biuletyn. Rozważyć możliwość zastosowania środków techniki operacyjnej w postaci „PP” w mieszkaniu figuranta. TW ps. Kazimierz zlecić zadanie dot. Zbierania informacji o pracujących w ZWW działaczach „S” Rozważyć możliwość przeprowadzenia kombinacji operacyjnej, polegającej na wprowadzeniu do grupy kolporterów tw. Kazimierza.
Ppor. Andrzej Zbróg

27.05.1987 r.
Tajne, spec. znaczenia
Zadania dla pionów SB
Dla Wydziału III objąć aktywną operacyjną kontrolą figuranta krypt „Działacz” Jureckiego. Rozpoznać  środowisko nauczycieli w Zakopanem. Rozpoznać nielegalną strukturę pod nazwą Tajna Komisja Oświaty. Zebrać wiedzę o umiejscowieniu w z -dach pracy powielaczy białkowych i kserografów. Dla Wydziału IV dokonać typowania ew. sprawców wydawania biuletynu z grona b. działaczy „S”, utrzymujących kontakty z kościołem. Zebrać pełną informację o działaczach KIK w Zakopanem. Rozpoznać msze „rocznicowe” u Bernardynów. Dla Wydziału V objąć aktywną kontrolą operacyjną pracujących w ZWW b. działaczy Solidarności.
Ppor. A. Zbróg

3 czerwca 1987 r.
Tajne
Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KGMO w Warszawie
Inspektorat 2 SB WUSW w Nowym Sączu prowadzi działania operacyjne, zmierzające do ujawnienia sprawców wydawania i kolportażu nielegalnego wydawnictwa pt. Biuletyn Podhalański, ukazującego się na terenie Zakopanego i okolic. Przesyłam egzemplarz i proszę o udzielenie informacji - na jakiej maszynie zostały wykonane matryce i czy ta maszyna służyła już do wykonania innych dokumentów? Jaką techniką zostały powielone Biuletyny Podhalańskie i czy na podstawie cech indywidualnych można zidentyfikować urządzenie służące do powielania? Jakiego rodzaju papieru użyto? Na podstawie analizy treści zamieszczonych tam artykułów (szczególnie części regionalnej) udzielić odpowiedzi o cechach osobowych zespołu redagującego. Z uwagi na konieczność podjęcia odpowiednich działań, proszę powyższe potraktować jako sprawę b. pilną.
Kierownik Inspektoratu 2 SB
Kpt mgr Zbigniew Bąk

3 czerwca 1987 r.
Tajne, spec. znaczenia
Naczelnik Wydziału III WUSW w miejscu.
Proszę o wykonanie następujących przedsięwzięć. 1. Dokonać rozpoznania w środowisku nauczycielskim (szczególnie w Zespole Szkól Hotelarskich) Zakopanego pod kątem wytypowania osób mogących mieć związek z wydawaniem Biuletynu Podhalańskiego. O podobnym charakterze przeprowadzić rozpoznanie wśród pracowników ZOZ w Zakopanem 2. Rozpoznać nielegalną strukturę o nazwie Tajna Komisja Oświaty. 3. Zebrać wiedzę o umiejscowieniu na terenie Zakopanego powielaczy białkowych i kserografów. Dokonać wstępnej eliminacji, a wytypowane jednostki objąć aktywną kontrolą operacyjną. 4. Dokonać rozpoznania kontaktów figuranta KE krypt „Działacz” Józefa Jureckiego z pracownikami schronisk w Dolinie Chochołowskiej i Klikuszowej oraz rozpoznać jego rodzinę zamieszkałą na terenie Zakopanego. Zebrać informacje o b. nauczycielce SP 1 w Zakopanem ob. Knast.
Kpt. Zbigniew Bąk

17 lipca 1987 r.
Tajne
Wyciąg z informacji od TW ps. Kazimierz, uzyskanej
w czasie spotkania w dniu 16 lipca 1987 roku.
TW przekazał mi dwa egzemplarze Biuletynu Podhalańskiego, które TW znalazł w męskiej ubikacji, znajdującej się na trzecim piętrze budynku głównego ZWW Cepelia. Ubikacja, w której TW znalazł powyższe biuletyny, usytuowana jest obok działu socjalnego ZWW.
Ppor. Andrzej Zbróg

24 lipca 1987 r.
Tajne
Kierownik Inspektoratu 2 SB w Nowym Sączu
Odpowiadając na wniosek dot. badań Biuletynu Podhalańskiego, informuję - nr 9-10 z 1986 r. zostało powielone kserograficznie, nr 12 z marca 1987 r. i nr 13 z kwietnia 1987 r. zostały powielone z matryc szablonowych, pisanych na jednej maszynie do pisania o skoku wózka 2,60 mm, której cechy grupowe zgodne są z maszynami  marek Optima, Daro, Robotron, Łuczcznik. W zbiorach pism maszynowych Kartoteki Dokumentów Anonimowych nie stwierdzono dokumentów wykonanych na tej samej maszynie do pisania, na której sporządzono Biuletyn Podhalański.
Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KGMO mjr mgr Emil Buduj

20 stycznia 1988 r.
Tajne
Tut. Inspektorat 2 SB z Wydziału III uzyskał informację, że 15 stycznia 88 r. w okolicach kasyna w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej miał miejsce kolportaż nielegalnych wydawnictw. Biuletyn Podhalański z 14 stycznia 88 roku. Treść biuletynu dotyczy trudności ludności Zakopanego, związanych z przyjazdem turystów braku umiejętności ich rozwiązania przez miejscową władzę. Cykl informacji zatytułowanych „panorama szkolna”, który zawiera inf. dot. konfliktu dyrektora SP nr 7 na Cyrhli z gronem pedagogicznym, konfliktu dyrektora ZSB Naglaka z nauczycielami tej placówki oraz sytuacji socjalnej dzieci z Sanatorium Oaza w Zakopanem. W rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadziłem z mjrem Andrzejem Szczepańskim, zobowiązał się on w najbliższym czasie dostarczy przejęty egz. biuletynu wraz z notatką zawierającą opis miejsca i czasu kolportażu.
Por. Andrzej Zbróg

23 lutego 1988 r.
Tajne, spec. znaczenia
W związku z ponownym ujawnieniem na terenie Zakopanego nielegalnego wydawnictwa proszę o realizację zadań, wynikających z zatwierdzonego przez z-cę szefa SB w Nowym Sączu planu w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. Halny, dot.  objęcia kontrolą operacyjną ob. Jureckiego.
Kpt. Zbigniew Bąk
21.03.1988 r.
Tajne
Wyciąg z informacji od TW „Rubin” Jurecki w aktualnym okresie ma prowadzić na terenie Zakopanego kiosk z Hot-Dogami. Recepturę miał otrzymać z firmy Mc Donalds z USA.
Ppor. Stefan Sławecki
24.03.1988 r.
Tajne
Wyciąg od TW Kazimierz. W czasie spotkania TW nie przekazał żadnych istotnych informacji. W zakładzie, w którym pracuje. tzn. ZWW Cepelia -  spokój. Po podwyżkach cen w lutym br. było trochę komentarzy, lecz nie były to komentarze zbyt wrogie.
Por. Andrzej Zbróg

15 lipca 1988 r.
Tajne
Notatka służbowa
W związku z wizytą na terenie Podhala sekretarza generalnego KC PZPR Michaiła Gorbaczowa wraz z sekretarzem KC PZPR Wojciechem Jaruzelskim w porozumieniu z z-cami RUZW w Zakopanem i Nowym Targu przydzielono wszystkim pracownikom SB zadania operacyjne. Zadania te przekazane zostały całej agenturze, będącej na stanie tychże pracowników. Agentura wyczulona została na ewentualny kolportaż ulotek o wrogich treściach, na mogące w tym okresie ukazywać się wrogie hasła, napisy, jak również pojawia się może większa ilość pism bezdebitowych, w tym również Biuletyn Podhalański.
Por. Ryszard Ścierański

SB nie udało się nas rozpracować. W jednym - moim przypadku byli blisko, ale do końca nie byli pewni. Nie udało się im nigdy zdekonspirować mojego przyjaciela Wojtka Mroza, z którym wiele nocy spędziłem przy powielaczu w garażu w Ludźmierzu albo na strychu u górali w Dzianiszu. Z podsłuchów domyślali się, że istnieje jakiś Wojtek. Inwigilowali Bogu ducha winnego innego mojego kolegę, zakopiańskiego lekarza Wojtka Małka. Mimo starań nie trafili na wielu innych, którzy pomagali przy tworzeniu lub kolportażu Biuletynu Podhalańskiego.

Jurek Jurecki
Tygodnik Podhalański 51/52 2004 r. 

 

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Cyklista 2021-01-17 18:01:13
@Abeto, "albo inny ormowiec post PZPR", to określenie z komentarza spod innego artykułu nie dotyczy przypadkiem Twojej osoby ? Chyba pasuje jak ulał.
wiktoria 2021-01-17 16:56:52
@Cyklista zczególnie byli PZPRowcy w Europarlamęcie przefarbowani
Abeto 2021-01-17 16:52:05
Najlepszym przykładem jesteś ty Bicygiel vel GW.
Cyklista 2021-01-17 15:15:40
@Pepe, no ale Tadzio pisze prawdę, farbowanych lisów u Nas w kraju ciągle dostatek.
Pepe 2021-01-17 14:06:27
Towarzyszu TADEK,twoje zasługi dla komunistycznej formacji musiały być niemałe, skoro PO okrojeniu emeryturki przez rząd tak zajadle atakujesz Polaków. Miłego dnia.
Kapcie z piwem 2021-01-17 12:50:44
Poproszę o ujawnienie tajnej receptury z 21.03.1988 r.
tadek 2021-01-17 11:50:18
@Prawak są tacy i teraz to wielcy Pisiory pierwszych ławach w kościele siedzą .
Prawak 2021-01-17 10:25:27
Ej było paru Esbusi na Podhalu, najgorsze, ze niektórzy później dopchali się do władzy samorządowej i do dzisiaj towarzyszą towarzysze.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM położony w ODROWĄŻU, w otoczeniu lasu, z widokiem na Tatry. Powierzchnia użytkowa 164,73 m2. Powierzchnia całkowita 287,54 m2. Cena 930.000 zł., do negocjacji. 736 673 024.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA NA KRUPÓWKACH zatrudni DOSTAWCĘ na stałe lub na weekendy. 668 494 790, 664 023 298.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia WOLNOSTOJĄCY LOKAL UŻYTKOWY o pow. 26 m2 (do remontu). Lokalizacja: ul. Gimnazjalna 1, Zakopane. Tel. kont. 501 682 696.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL do wynajęcia NA BIURO LUB KANCELARIĘ o pow.17 m2 - Lokalizacja: ul. Gimnazjalna 1, Zakopane. Tel. kont. 501 682 696
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie do montażu i budowy domów drewnianych. 692 193 449.
 • PRACA | dam
  FIRMA DREWNEX DOMY DREWNIANE SPYTKOWICE PRZYJMIE DO PRACY PROJEKTANTA. 692 193 449.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KONSERWATORA obiektu wielomieszkaniowego w Białce Tatrzańskiej. Proszę dzwonić pon-pt w godz. 12-19: 604 532 074
 • PRACA | dam
  Szukam kobiety do profilowania skór dekoracyjnych - zakład w Nowym Targu. FIRMA RUSNAK. 888343695shop@vanuba.com
  Tel.: 888343695
  E-mail: shop@vanuba.com
 • PRACA | szukam
  SPRZĄTANIE, POMOC W KUCHNI, CIUCHOLAND. 885 056 298.
 • KANCELARIE PRAWNE
  ADWOKAT KAROLINA SZEWS - FILIA W KROŚCIENKU. KSK Legal Kancelaria Adwokacka - Adwokaci Karolina Szews, Sabina Klempka - informuje o otwarciu filii w Krościenku, ul. Jagiellońska 63, Krościenko. Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek w godz. 10:00-17:00. Tel. 576 665 933, e-mail: kancelaria@adwokatszews.pl
  E-mail: kancelaria@adwokatszews.pl
 • PRACA | szukam
  Przyjmę zlecenia na lazienki i kuchnie od podstaw po biały montaż tj.(demolka, hydraulika, elektryka płytki i biały montaż ) Wieloletnie doświadczenie. 518016409marcindol21@gmail.com
  Tel.: 518016409
  E-mail: marcindol21@gmail.com
 • PRACA | dam
  Przyjmę PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO (STRÓŻ). Praca co drugi dzień-24 godziny, w Małem Cichem.Wymagane prawa jazdy kat. B oraz umiejętność jazdy ciągnikiem (traktorem). W ciągu dnia prace porządkowe na placu. Więcej informacji pod numerem 512 257 500
 • PRACA | dam
  Willa w centrum Zakopanego zatrudni osobę na stanowisko RECEPCJONISTY/RECEPCJONISTKI. Oferujemy pracę w miłej atmosferze na preferencyjnych warunkach z możliwością rozwoju zawodowego. Wymagana znajomość języka angielskiego. Brak możliwości zamieszkania. CV prosimy przesyłać na adres recepcja.rekrutacja@wp.pl, lub kontakt telefoniczny 666 378 357
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy OSOBY DO PRACY NA BARZE I PRZY GRILLU w restauracji. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy recepcjonistki / recepcjonisty do hotelu w Białce Tatrzańskiej. - Minimum język angielski podstawy. - Możliwość zakwaterowania. Kontakt telefoniczny: tel. 880 015 290. CV proszę przesyłać na adres e-mail: monika@grandtatry.pl, https://grandtatry.pl/
  WWW:
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy W SKLEPIE OGÓLNOSPOŻYWCZYM w Zębie/Krzyżówka, NA STANOWISKO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE. Z doświadczeniem. Pełny etat, praca co drugi dzień. Tel. 721180381.
 • PRACA | dam
  Polskie Koleje Linowe to pracodawca z ponad 80-letnią tradycją, działający obecnie w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach. DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK W DZIALE KADR I PŁAC. Miejsce pracy: ZAKOPANE. OPIS STANOWISKA: - Obsługa kadrowo-płacowa pracowników, - Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS, - Sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych PIT, PFRON, - Obsługa i terminowa realizacja obowiązków w zakresie PPK, - Przygotowywanie umów o pracę, aneksów i świadectw pracy, - Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych, - Rozliczanie czasu pracy, - Prowadzenie bieżącej ewidencji urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, - Kontrolowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP, - Prowadzenie spraw i rozliczeń związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, - Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, - Aktywny udział w prowadzeniu procesu rekrutacji pracowników. WYMAGANIA: - Wykształcenie co najmniej średnie, - Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasiłków i podatku dochodowego od osób fizycznych, - Doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac, - Dobra znajomość programów: Płatnik, MS Office (w szczególności Ms Excel), mile widziana znajomość Comarch ERP Optima, - Odpowiedzialność, dokładność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy, - Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, wykazywanie inicjatywy, - Umiejętność pracy zespołowej, - Komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne. OFERUJEMY: - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny, karty pracownicze, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. APLIKACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL HR". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ATRAKCYJNY DOM DO SPRZEDANIA W OKOLICACH SKOCZNI - 502 202 803, 604 520 752.
 • POŻYCZKI
  PROVIDENT. 609 820 345.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI MASZYNOWE, CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE. Zapewniamy własny materiał. Wysoka jakość i doświadczenie. Szybkie terminy realizacji. 572 090 568.
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
2021-03-02 08:00 Spacer na Rusinową Polanę (WIDEO LIVE) 2021-03-01 22:32 Poszli na Halę Stoły 2021-03-01 22:01 Szlakiem GOPR (WIDEO) 2021-03-01 21:30 Kot spod Bereśnika 2021-03-01 21:02 Protezy pozwolą mu pracować (WIDEO) 1 2021-03-01 20:31 Koniec marzeń Podhala o medalach 2021-03-01 20:28 Latarnia mruga od tygodnia 2 2021-03-01 20:13 Egzamin z gór 2 2021-03-01 19:30 Powrót "Zerwanego mostu"? 4 2021-03-01 19:00 Zniknął ostatni renifer 2021-03-01 18:30 Rusza budowa oświetlenia 1 2021-03-01 18:01 Wszystkie szlaki na terenie TPN są zamknięte od zmierzchu do świtu 1 2021-03-01 17:30 Oznaki wiosny 2021-03-01 17:25 Policyjny NURD 1 2021-03-01 17:14 Czytanie sercem i duszą. Konkurs dla czytelników 2021-03-01 16:35 Zmiana komendanta Straży Granicznej w Zakopanem 3 2021-03-01 16:31 Szkolny dach do remontu 2021-03-01 16:30 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 9 2021-03-01 16:00 Obrodziło pijakami 1 2021-03-01 15:30 Policjant mu pomógł… stracić prawo jazdy 2021-03-01 15:17 Antyoksydanty. Jak pozbyć się wolnych rodników 2021-03-01 15:01 Rodzice na szczycie 2021-03-01 14:30 Remonty na torach - znów pociągi z przesiadkami 2021-03-01 13:45 Drożej za wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego 6 2021-03-01 13:31 Jechał całą szerokością zakopianki, od jednego do drugiego pobocza 2 2021-03-01 13:05 Nie czekają na roztopy - z rynku wywożą śnieg 2 2021-03-01 12:29 Wyprawa ratunkowa na Babiej Górze 2 2021-03-01 11:49 Połowa mniej nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Znacznie mniej zgonów 4 2021-03-01 11:17 Śmigłowiec TOPR poleciał na Mnicha 2021-03-01 10:53 Zderzenie osobówki i ciężarówki 2 2021-03-01 10:00 Babskie rządy 1 2021-03-01 09:30 Wynajęli domek w Zakopanem. Zostawili pobojowisko 22 2021-03-01 09:15 Warunki na tatrzańskich szlakach są trudne 2021-03-01 08:30 Pożar w stadninie we Wróblówce 2021-03-01 08:00 Kumoterki w regionie nowotarskim 2021-02-28 22:00 Zjawiskowe Gorce 2021-02-28 21:15 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wiązanki pod pomnikiem 1 2021-02-28 20:55 Wirtualne Muzea Małopolski zapraszają 2021-02-28 20:30 60 lat temu po raz pierwszy w polskich górach użyto śmigłowca w akcji ratunkowej 2021-02-28 19:45 Z kamerą wśród zwierząt 2021-02-28 19:09 Podhale po dogrywce przegrało z Jastrzębiem. Kibice przyszli wspierać hokeistów 1 2021-02-28 19:00 Ryś już czeka na odkrywców Beskidu Wyspowego 2021 2021-02-28 18:15 Niedźwiedzie budzą się na dobre 2021-02-28 17:30 W cym góralsko siła? (WIDEO) 2021-02-28 16:45 Małych Śwarnych spóźniony Karnawał na Śniegu (galeria zdjęć) 2021-02-28 16:01 Duży korek na zakopiance 2021-02-28 15:35 Podsumowanie weekendu pod Tatrami. Kilkanaście interwencji policji 2 2021-02-28 14:51 Na Jaszczurówce samochody znowu parkują na chodniku 15 2021-02-28 14:30 Pierwszy krokus na Harendzie 2021-02-28 13:45 Powiew wiosny pod Giewontem 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-03-02 08:22 1. W roku 1946 ,,żołnierze wyklęci" ukradli mojemu dziadkowi ostatnia krowę, Moja mam miała 8 lat. ujkowie 4 lata i roczek. Nie było dzieciom co dać jeść. Ot i to bohaterowie Potem czytam że walczyli z komuną 2021-03-02 07:38 2. Ktoś ma parcie na ten most..hhhmmm zastanawiające kto? Jak by tak przeanalizował? Na 2 km bedą dwa mosty rowerowe i jeden blizniaczy z 2010 r.Powodzi się.Według mnie przeprawa miała by sens w miejscu tego porwanego przez wodę bądź na końcu drogi w Krasie.Ale logiki u dziś rządzących nam ,lekką ręką szastających pieniędzmi nie znajdziecie. 2021-03-02 07:34 3. A ja uważam że dla turystów z polskim obywatelstwem wstęp do wszystkich parków narodowych powinien być bezpłatny. Opłacając podatki wystarczająco dużo składamy się na darmozjadów. Parki narodowe, jako dobro NARODOWE, powinny być udostępniane bezpłatnie. Często powstawały kosztem krzywdy ludzi, którzy kiedyś żyli tu i gospodarowali. Wtedy słyszeli że to dla ratowania przyrody i dla dobra Polski. A dzisiaj TPN to dobrze prosperujący biznes. Sami już nie wiedzą co zrobić z kasą. Turyście papierka wyrzucić nie wolno ale przy pozyskiwaniu drewna ścieżki, szlaki, tereny zielone zdemolowane, dziury metrowe, ciągniki dewastują wszystko to za co turysta dostałby spory mandat. To nie jest ochrona przyrody to jest regularny biznes drzewny a przy okazji targają kasę od kolejki, schronisk, parkingów i jakby tego było mało to turyści też mają płacić myto. Jak widać coraz większe. Jeśli to ma być biznes to przestańcie nadużywać słowa NARODOWY. A jak ma być narodowy to wejście ma być BEZPŁATNE dla Polaków. 2021-03-02 07:30 4. Ktoś, kto jest winien śmierci chociaż jednej niewinnej osoby nie ma prawa być nazywany bohaterem. Edukacja, głupcy! 2021-03-02 06:24 5. Jak się mieszkańcom nie podoba to niech sprzedadzą działkę, mieszkanie. Wtedy urząd zadba o drogę i oświetlenie. Niestety włodarze traktują mieszkańców jak zło konieczne i na rękę byłoby im gdybyśmy wszyscy się wyprowadzili. Nikt by im nie bruździł i nie patrzył na ręce. Ciekawe, dlaczego żaden z zakopiańskich radnych, nie zapyta burmistrza ile kasy dostali burmistrzowie i naczelnicy nagród i premii za 2020? W Nowym Targu poszło prawie 600 tysięcy. To obstawiam że w Zakopanem jakieś dwa razy tyle dla bohaterów walczących zdalnie z kowidem. A jeden to się tak wczuł że zaginął na linii frontu. W Zakopcu mieszkańcy bogaci to stać ich na nagrody dla urzędników. Chojnie sypią groszem. To się opłaty podniesie jak braknie. To nic że wielu straciło źródło dochodu, nagrody urzędnikom po prostu się należą! 2021-03-01 23:28 6. Jedna z wielu relacji bohaterstwa ognia : Tego dnia oddział ?Ognia? wszedł do wsi wieczorem. Zapytali spotkanego przy domu 36-letniego Władysława Zagatę-Łatanka, ojca czworga dzieci, gdzie mieszkają Kudasikowie. Gdy ten odwrócił się, aby wskazać drogę, dostał śmiertelny strzał w głowę. Kudasików nie zastali, więc poszli do domu Wojciecha Leśnickiego-Barana, gdzie zastrzelono 32-letniego Stanisława Zagatę-Łatanka. U Szewczyków przy kolacji siedziała cała pięcioosobowa rodzina. Wyprowadzili do ogrodu Józefa Szewczyka i go zastrzelili. W domu Grońskiego-Pocwy też trwały ostatnie przygotowania do powitania Nowego Roku. Ludzie ?Ognia? weszli do izby i strzelili w sufit, aby pokazać, kto tu rządzi. Zapytali, czy jest Leon Zagata-Łatanek. Gdy 18-letni chłopak potwierdził swoją obecność, wyprowadzili go na zewnątrz i zastrzelili. Jego 21-letni brat Bronisław Zagata-Łatanek rzucił się na ?Ognia? z krzykiem: ?Za co zamordowałeś mi brata??. Natychmiast dostał serię z automatu. W drodze powrotnej ludzie ?Ognia? zastrzelili jeszcze 28-letniego Władysława Krzystyniaka. Prawdopodobnie zabili go, bo powiedział im: ?Dobrze się wam paść ludzką krzywdą?. 2021-03-01 22:53 7. Pa Radny Jędrysiak przyjdzie na Kościelną przed wyborami jak zwykle. 2021-03-01 22:53 8. Zalecane, a obowiązujące, to różnica. Lepiej milczeć, jak się nie rozumie, a poza tym ma być maseczka, nawet taka. 2021-03-01 22:22 9. pajace uchwaliły prawo pierwszenstwa na przejsciu i w okolicy W KAŻDYCH WARUNKACH , wzrosła liczba wypadków smiertelnych , teraz beda chronić kolejnych nieboszczyków , bo pomimo nakazu DROGA HAMOWANIA AUTA nadal ma kilkadziesiąt metrów 2021-03-01 22:13 10. Czy oś.Kozłeczyzna jest nieopodal przystani flisackiej? To przecież tam ma być zlokalizowana kładka , i jakie to połączenie ze Szczawnicą i ile oddalone od miejsca gdzie ( zerwany most) Propaganda sukcesu i brak gospodarności publicznych środków. Nie tak dawno pisano że to marszałek woj. organizuje przetarg ,teraz że Z.W.D.
2021-02-08 11:43 1. Non ? certo a Napoli in cielo pi? bello in Italia 2021-01-28 21:17 2. W naszych gorach najpiekniejsze niebieskie niebo to Sudety/Karkonosze.Powietrze suche mini klimat Alpejski.Potwierdzoe empirycznie aaa i poniemieckie czerwone dachy dodaja uroku i kontrastu. 2020-12-24 22:33 3. A poprawność noszenia maseczek w miejscach publicznych i w czasie zgromadzeń??? Kilka osób z tych fotek kwalifikuje się do nałożenia mandatu .... 2020-12-24 22:29 4. Fajny przegląd kto ma głęboko w poszanowaniu zasłanianie ust i nosa .... 2020-12-23 20:08 5. @druh Marek. Puknij się, ciężkie czasy dla młodych. W tamtych czasach mieli więcej możliwości. 2020-12-17 22:28 6. Oooo....To są moje widoki, dzięki Zośka, ale Tobie za dobrze, nej, dobrze ześ nie chytro i dajes nom sie napatrzeć. Wesołych Świąt i Pomyślności w Nowym Roku! Ale sie porobiyło na świecie, cy to sie kiedy skońcy? , Cy s nami, ludziskami fcom zrobić koniec, he? Żałosne są te komentarze. A cemu Lempart nie strajkuje? Nie dziwota , ze po tyk strajkach w całej Polsce wirus Covid-19 szaleje. Ze mnie on jesce nie dopod, to sie dziwuje.... Zdrowio do chuściny i tego, tamtego, hawtego syćkim zyce. Hej! 2020-12-16 13:35 7. Nie kuś mnie piękna. 2020-12-15 20:05 8. @druch Marek pewnie myślał o Frasyniuku poniżanym i żyjącym w nędzy 2020-12-14 17:23 9. Druh Marek... Pożyteczny druh Marek. Myśl, młody myśl... bądź jak pożyteczny druh Marek! 2020-12-13 21:55 10. Gdyby nie dojrzałość polityczna i odwaga ówczesnego przywództwa NSZZ Solidarność, Episkopatu Polski, KOR,organizacji pozarządowych a przede wszystkim klasy robotniczej wielkich zakładów dalej siedzieliśmy w PRL-u. Również po stronie rządowej znaleźli się ludzie ,dla których spokój społeczny i losy Polski były ważniejsze od partyjnych sztandarów. Stan wojenny pochłonął wiele ofiar, ale ich śmierć nie poszła na marne.Nie jesteśmy w RWPG,w Układzie Warszawskim, nie czekamy na paszporty i godzinami na granicach. Możemy rozwijać kraj dzięki pomocy z Unii Europejskiej i kształcić młodzież na zagranicznych uniwersytetach. Chętni do pracy za granicą przywożą twardą walutę i inwestują w lokalne rodzinne firmy. To wszystko dzięki tym ,którzy 13.grudnia 1981 r siedzieli w wiezieniach poniżani i pałowani. Dzisiaj wielu z nich jest zapomnianych, żyją skromnie a często są poniżani przez tych ,którzy trzęśli portkami i siedzieli cicho . Ci co 13.grudnia spali do południa dzisiaj rządzą i spijają miody jakie daje władza. Niestety, dawna bojowa Solidarność stała się przybudówką PiS-u. Oto jak jest ironia losu!
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Bojcorka

Album TP

FILMY TP

Advertisement Advertisement