Reklama

2020-05-21 11:00:37

Z archiwum Tygodnika

Od TOPR do GOPR i z powrotem

19 maja 1990 w siedzibie Grupy Tatrzańskiej GOPR odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji ratownictwa górskiego, która przyjęła nazwę Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na łamach Tygodnika publikowaliśmy wówczas m.in tekst Tadeusza Pawłowskiego pierwszego Naczelnika GOPR wprowadzający w problematykę tradycji i historycznych korzeni powstającego wtedy stowarzyszenia ratowników tatrzańskich.

Zebranie założycielskie było poświęcone w głównej mierze dyskusji nad statutem i kształtem stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem terenem działania TOPR-u będzie obszar Tatr Polskich i Pogórza Spisko-Gubałowskiego, siedzibą - Zakopane, a godłem tradycyjny błękitny krzyż na białym polu. Na zebranie powołano Komitet Założycielski TOPR-u w składzie: Władysław Cywiński, dr Józef Janczy, Piotr Malinowski - naczelnik GT GOPR, mec. Andrzej Niecikowski i mec. Andrzej Tarnawski. Komitet założycielski jest zobowiązany wystąpić do Sądu Wojewódzkiego z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia do dnia 31 maja br. Prezentujemy poniżej tekst Tadeusza Pawłowskiego pierwszego Naczelnika GOPR -

(mak)

Od TOPR do GOPR i z powrotem

Jestem jednym z tych dawnych działaczy, którzy przyczynili się do powstania GOPR. Chciałbym więc parę zasadniczych spraw wyjaśnić. TOPR – samodzielne stowarzyszenie posługujące się własnym statutem, nie miało "malinowego" życia. Od początku organizacja ta natrafiała na różne trudności. Nie miała własnego lokalu, brak było pieniędzy na działalność, na sprzęt, komunikację itp. Na szczęście ratownicy TOPR byli tymi samymi ludźmi, którzy działali w Towarzystwie Tatrzańskim, jego Sekcji Turystycznej i Narciarskiej, gnieździli się więc w jednym lokalu i byli niejednokrotnie wspomagani finansowo przez Towarzystwo. Nic więc dziwnego, że w 1926 roku dobrowolnie połączyli się z PTT jako jego Sekcja Ratunkowa.

PTT zajmowało się nie tylko udostępnianiem Tatr, ale objęło swoją działalnością pozostałe góry Polski nieposiadające w prawdzie jak Tatry wysokogórskiego charakteru, niemniej pięknem swym ściągające licznych turystów. Dopiero gwałtowny rozwój narciarstwa w latach dwudziestych i trzydziestych spowodował na tych terenach zapotrzebowanie na zimowe ratownictwo, które stało się zimową stolicą Polski. Ratowaniem ofiar "białego szaleństwa" zajmował się TOPR. Na Innych terenach zaczęły interesować sią tym zagadnieniem takie organizacje jak Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa czy Polski Związek Narciarski. O pomoc zwracano się oczywiście do doświadczonego TOPR. Pierwszymi instruktorami na tamtych terenach byli — Kierownik TOPR Józef Oppenheim oraz znany narciarz i zawodnik Stanisław Motyka. Akcją tę przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Pierwszym naszym zadaniem było dostarczenie do schronisk górskich w Beskidach i Sudetach łódek znalezionych w składach poniemieckich. Łódki te były używane na froncie wschodnim do transportu materiałów wojennych. Ale dopiero w 1952 roku Zarząd TOPR otrzymał odpowiednie fundusze i zlecenie założenia grup ratunkowych na pozostałych terenach gór polskich.

Na zorganizowanych przez Zarząd TOPR kursach w Karpaczu, Szczyrku i Krynicy zostali przeszkoleni w ratownictwie górskim miejscowi aktywni turyści - narciarze. Szkolenie prowadziliśmy wraz z Zygmuntem Wójcikiem przy pomocy najlepszych ratowników tatrzańskich wśród których byli Stanisław Gąsienica Szymków, Tadeusz Gąsienica Giewont, Roman Hoły, Eugeniusz Strzeboński I Henryk Wojas. Przeszkoleni zawiązali na swoich terenach grupy ratownicze przyjmując nazwy: BOPR,  SOPR, KOPR (Beskidzkie,  Sudeckie i Krynickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), będące odpowiednikami TOPR. Funkcję Zarządu w ten sposób utworzonego GOPR pełnił Zarząd TOPR powiększony o delegatów - po jednym z każdej grupy. Umasowienie ruchu turystycznego i narciarstwa, organizowanie szeregu imprez turystycznych, a zwłaszcza rajdów narciarskich przekraczało często finansowe możliwości naszej organizacji i stwarzało też wiele kłopotów ratownikom Grupy Tatrzańskiej.

TOPR, a później GOPR było organizacją społeczną o charakterze ochotniczym, zrzeszającym ludzi ideowych, pełnych poświęcenia i ten charakter winno zachować nadal. Dobrowolne i ofiarne niesienie pomocy w górach jest najszlachetniejszym objawem humanizmu. Rozmiary i masowość ruchu turystycznego i narciarskiego w górach zmusiły do organizowania zimą stałej obsady ratowniczej pewnych rejonów gór. Spowodowało to konieczność utworzenia kadry ratowników zawodowych. ówczesny Zarząd i Kierownictwo GOPR zdawały sobie sprawę z niebezpieczeństwa utraty ochotniczego charakteru organizacji. Dlatego starano się przeprowadzić szkolenie kadr tak zawodowych, jak i ochotniczych możliwie na równym poziomie, by nie było rażących różnic między obydwiema kategoriami ratowników. Urządzano np. zawody zwane potem "pokazami" GOPR, w których w większości wypadków "zwycięzcami" byli ratownicy ochotnicy.

Trudności finansowe i organizacyjne spowodowały, że na Walnym Zjeździe Delegatów GOPR W 1960 roku postanowiono wystąpić przez PTTK do GKKFiT o usamodzielnienie GOPR jako organizacji o charakterze prawnym, rządzącej się własnym statutem, pozostającej poza wąskimi ramami PTTK. Widziano możliwość znalezienia pomocy dla poszczególnych grup GOPR spoza terenu Tatr, tak ze strony władz terenowych jakich zakładów przemysłowych innych organizacji. Spodziewano się utworzyć w ten sposób silne, samodzielne organizacje grup terenowych. Zamiarom tym stanął na przeszkodzie Zarząd Główny PTTK, zawieszając regulamin GOPR i dokonując zmian personalnych. Widząc jednak konieczność polepszenia warunków finansowych, poparł starania GOPR o zwiększenie dotacji.

Struktura organizacyjna uległa dalszemu pogorszeniu. Osłabła władza zarządu GOPR, a zwłaszcza zarządów poszczególnych grup. Świadczą o tym fakty rozpatrywania przez Prezydium Zarządu GOPR coraz to liczniejszych spraw personalnych i sporów wynikających w grupach. Dla skoordynowania działalności wprowadzono narady robocze naczelników grup, zwoływane przez etatowego sekretarza GOPR. Ta forma zarządzania, łącznie z przyznaniem większych dotacji i ilości etatów, przyczyniła się do wzrostu znaczenia i hegemonii kadry zawodowej GOPR.

W roku 1973 powstał projekt nowego regulaminu GOPR, nie przyjęty przez Zarząd GOPR, a zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w dniu 16 grudnia 1973 roku. Regulamin ten uzależniał jeszcze ściślej GOPR od PTTK. Władza została scentralizowana w rękach Naczelnika GOPR - powoływanego i odwoływanego przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK. Utworzona zaś Rada Naczelna GOPR złożona częściowo z członków "powołanych" przez PTTK (nie mających nic wspólnego z górskim ratownictwem) pełniła raczej rolę społecznego ciała doradczego. Ten rodzaj organizacji GOPR nie liczył się zupełnie ani z aktywem społecznym GOPR, ani z wolą i postulatami ratowników zawodowych.

Ta forma zarządzania została zachowana w nowoopracowanym w roku 1978 statucie GOPR. Przyznano tej organizacji osobowość prawną, ale równocześnie stworzono wielką biurokrację i dyktatorską władzę tak zwanego Naczelnictwa, opierającego się na hegemonii liczebnej delegatów z grup pozatatrzańskich.

I tak nadeszły chyba najgorsze czasy dla tatrzańskich ratowników. Naczelnictwo zaczęło bowiem po macoszemu traktować najbardziej potrzebującą wsparcia Grupę Tatrzańską, obdarzając przywilejami grupy pozostałe. Na ich terenie powstały pierwsze lokale w Jeleniej Górze, Rabce, Bieszczadach, podczas gdy Grupa Tatrzańska współpracująca już od lat ze śmigłowcem nie posiadała ani heliportu, ani odpowiedniego, przez własnych ratowników wybranego i popieranego naczelnika. Tak więc mając głęboki szacunek dla dawnych pełnych poświęcenia i ofiarności, legendarnych już postaci ratowników - założycieli TOPR, ratownicy tatrzańscy pragną powrócić do samodzielności i demokratycznego sposobu wybierania władz.

Przyznam, że całym sercem popieram ten projekt. Ale prócz sentymentu przemawiają jeszcze za tym przede wszystkim względy praktyczne - organizacyjne I ekonomiczne. Każda z poszczególnych grup górskich poza Tatrami ma swoją specyfikę zależną od charakteru tych gór, ich zagospodarowania, turystyki i musi odpowiednio do tego dostosować swoją służbą ratowniczą. Posiadają one jednak wszystkie, jedną cechę wspólną, to że w ponad 90% ratownictwo dotyczy tam sezonu zimowego. Są to przeważnie wypadki narciarskie na tak zwanych "pólkach" przy wyciągach narciarskich. Gdyby gestorzy wszelkiego rodzaju kolejek i wyciągów zobowiązani byli do konserwacji i zabezpieczania pól i tras zjazdowych do których dowożą swoich klientów, to pokryłoby lwią część kosztów, jakie ponoszą grupy pozatatrzańskie. Pozostałe wypadki górskie na tamtych terenach z łatwością likwidowałyby ochotnicze załogi grup.

W przeciwieństwie do tego ratownicy tatrzańscy, obsługujący tak latem jak i zimą  wypadki o charakterze wysokogórskim, posługują się nowoczesnym alpejskim sprzętem ratowniczym i zmuszeni są utrzymywać doskonale przeszkoloną grupę ratowników etatowych. Ratownik wysokogórski wymaga długiego i trudnego szkolenia, okres jego pracy zawodowej nie może być zbyt długi. Często wcześniej następuje psychiczne wyczerpanie. O wszystkich tych sprawach winni decydować sami ratownicy.  Zwarty front jaki tworzą ratownicy tatrzańscy świadczą o tym, że nie ma antagonizmu między ratownikami zawodowymi a ochotnikami. Ratownicy zawodowi są bowiem instruktorami dla młodych ochotników tak przy specjalnym szkoleniu, jak i w czasie akcji ratunkowych. Nic tak nie wiąże ludzi jak wspólna wyprawa. Odtwórzmy więc TOPR i dajmy tym ludziom sposobność decydowania o sobie i losach swojej organizacji.

Zakopane, 2 kwietnia 1990

Tadeusz Pawłowski

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
swetomir 2020-05-21 21:44:59
Fajnie jakby rozszerzyć ten artykuł o kwestię budynku sąsiedniego obok TOPRu chyba należącego do GOPRu tylko w sumie dlaczego skoro GOPR nie działa w Tatrach. Można zaadaptować ten budynek dla topru i zrobić porządną stację ratowniczą.
franek 2020-05-21 21:00:58
Dzięki redakcjo za przypomnienie tej historii.

@vika

Robię dokładnie tak samo bo wiem że mój 1% nie będzie zmarnowany. TOPR to organizacja której ufam na 100%. Nigdy nie potrzebowałem ich pomocy i obym nie musiał. Ale gdyby jednak, to wiem że zrobią co tylko będą w stanie, aby mi pomóc. Zdarzyło mi się parę razy być blisko akcji i naprawdę robi to duże wrażenie. Świetnie że mamy w Tatrach taką doskonalą ekipę.
vika 2020-05-21 11:37:47
Dla wszystkich Ratowników - a zwłaszcza TOPR mój głęboki ukłon , szacunek - i od lat 1 procent podatku .
Choć mam już swoje lata i dużo chodzę po tatrzańskich szlakach , staram się bardzo nie przysporzyć Im kłopotów swoją skromną osobą .
 • PRACA | dam
  POLSKIE KOLEJE LINOWE to pracodawca z ponad 80-letnią tradycją, działający obecnie w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach. JEŻELI: - Jesteś miłośnikiem gór i natury; - Bliska jest Ci turystka górska; - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: OPERATOR MASZYN ŚNIEŻNYCH (RATRAK) na sezon zimowy 2020/2021. MIEJSCE PRACY: Kasprowy Wierch. OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: - Przygotowanie i utrzymanie tras narciarskich w rejonie Kasprowego Wierchu, w szczególności: obsługa maszyn śnieżnych (ratrak), profesjonalne przygotowanie tras narciarskich oraz bieżące i stałe utrzymanie tras narciarskich, współpracę z innymi operatorami maszyn śnieżnych. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Doświadczenia w pracy w ratrakowaniu i utrzymaniu tras narciarskich, - Dobrej kondycji fizycznej, - Umiejętności pracy w zespole, - Umiejętności pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, - Umiejętność jazdy na nartach będzie dodatkowym atutem. OFERUJEMY: - Umowę o pracę na czas określony - sezon zimowy, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet socjalny i karty pracownicze, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O PRZESYŁANIE APLIKACJI ZAWIERAJĄCEJ CV NA ADRES E-MAIL: rekrutacja@pkl.pl do dnia 20.11.2020 r. z dopiskiem "KW operator". Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy."
 • PRACA | dam
  POLSKIE KOLEJE LINOWE to pracodawca z ponad 80-letnią tradycją, działający obecnie w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach. JEŻELI: - Jesteś miłośnikiem gór i natury; - Bliska jest Ci turystka górska; - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO na sezon zimowy 2020/2021. MIEJSCE PRACY: Zakopane: PKL Kasprowy Wierch i PKL Gubałówka. ZATRUDNIONE OSOBY BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA: - Obsługę klientów ośrodka turystycznego PKL, w tym obsługę kas, - Wykonywanie prac porządkowych i przygotowawczych przy uruchomieniu kolei, - Pomoc przy obsłudze kolei linowych i krzesełkowych, urządzeń technicznych oraz atrakcji zimowych w ośrodkach, - Wykonywanie bieżących prac budowlanych, konserwacyjnych i remontowych. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Wykształcenia min. średniego lub zawodowego, - Dobrej kondycji fizycznej, - Umiejętności pracy w zespole, - Pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, - Mile widziane uprawnienia techniczne SEP i TDT, - Umiejętność jazdy na nartach oraz pasja do gór będzie dodatkowym atutem. OFERUJEMY: - Umowę o pracę na czas określony - sezon zimowy 2020/2021, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny, karty pracownicze, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE REKRUTACJĄ I PRACĄ W PKL PROSIMY O PRZESYŁANIE APLIKACJI ZAWIERAJĄCEJ CV NA ADRES E-MAIL: rekrutacja@pkl.pl w terminie do dnia 20.11.2020 r. z dopiskiem "PKL KASPROWY" lub "PKL GUBAŁÓWKA". Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy."
 • USŁUGI | inne
  TRANSPORT - PRZEPROWADZKI. CZYSZCZENIE PIWNIC. 735 487 451.
 • PRACA | dam
  RECEPCJONISTKA do hotelu w Zębie. Bardzo dobre warunki. Tel. 604224334, praca@redyk.pl
  E-mail: praca@redyk.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia w Nowym Targu POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA. 889 694 718.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam CIELAKA 2-miesięcznego. 512 115 333.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Bezpośrednio od właściciela - MIESZKANIE 3-pokojowe, w centrum Nowego Targu, 85 m kw., 2 tys. zł/m-c, ogrzewanie w czynszu. 600 931 295.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowe domy wolnostojące Nowy Targu 660 797 241, marekg@b12.pl
 • KOMUNIKATY
  SEWIK ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY FIRMY HYDRAULICZNE. SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza firmy wykonawcze z branży hydraulicznej do wzięcia udziału w postępowaniach przetargowych dotyczących punktowych wymian wodomierzy na terenie Miasta Zakopane. W celu bliższego zapoznania się z przedmiotem oferty zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Spółki www.sewik.com.pl (zakładka "przetargi") lub do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod nr tel. +48 885228220. Zapewniamy wszelką pomoc oraz współpracę techniczną przy realizacji powyższych zadań.
 • PRACA | dam
  Skicontrol H.Martinczak.s.k.a. (Białka Tatrzańska) przedstawiciel na Polskę SKIDATA AG, zatrudni: ASYSTENT/KA DS. MARKETINGU I SOCIAL MEDIA Oferujemy: rozwój zawodowy, umowę o pracę. Oczekiwania: bdb. znajomość platform społecznościowych i mechanizmów ich działania, łatwości tworzenia komunikatów marketingowych, krótkich, angażujących treści, kreatywności i samodzielności, dobrej organizacji pracy i dbałości o detale, doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu, dobrej znajomości j. angielskiego. Główne obowiązki: tworzenie kampanii promocyjnych, kreowanie wizerunku firmy i jej produktów, opracowywanie materiałów reklamowych, ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy, współpraca z firmami zewnętrznymi (drukarnie itp.). CV : praca@skicontrol.pl Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skicontrol H.Martinczak S.K.A. Białka Tatrzańska,ul. Środkowa 178 a. Pełną informację dot. RODO administrator prześle na e-mail.
 • PRACA | dam
  Skicontrol H.Martinczak.s.k.a. (Białka Tatrzańska) przedstawiciel na Polskę SKIDATA AG, zatrudni: SERWISANTA. Oferujemy: umowę o pracę, szkolenia, rozwój zawodowy. Wymagania: znajomość rozwiązań IT, wykształcenie techniczne, j.angielski, prawo jazdy kat.B. Główne obowiązki: instalacja i serwis systemów kontroli dostępu; utrzymanie sieci teleinformatycznych Klienta; prowadzenie dokumentacji technicznej i serwisowej. CV prosimy przesyłać na: praca@skicontrol.pl Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skicontrol H.Martinczak S.K.A. z Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 178 a. Pełną informację dot. RODO administrator prześle na e-mail.
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni POKOJOWĄ, tel. 608 088 017
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni OSOBĘ DO KUCHNI, tel. 608 088 017
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • SPRZEDAŻ | różne
  TANIO - MIAŁ - 691 509 754.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Zdecydowanie DOM lub PENSJONAT W ZAKOPANEM. 666 535 535.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KUCHARZA / KUCHARKĘ do restauracji w Zakopanem na stałe. Praca co drugi dzień, umowa o pracę. 601846659
  Tel.: 601846659
 • USŁUGI | budowlane
  DOMY OD PODSTAW, DACHY, WIATY, ALTANY, TARASY, REMONTY "WOLF BAU". 886 837 594.
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe. 500290144
  Tel.: 500290144
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam OSCYPKI wędzone i białe. 531 357 698.
 • USŁUGI | budowlane
  IZOPIANY-Ocieplenia budynków pianą PUR. Szybkie terminy realizacji. 732921706
  Tel.: 732921706
 • PRACA | dam
  Zatrudnię ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ/HIGIENISTKĘ - Zakopane - 604 232 488.
 • PRACA | dam
  KARCZMA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OD ZARAZ: KELNERA/-KĘ z doświadczeniem, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE. 533 226 109.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  MIESZKANIE W BLOKU w Zakopanem kupię bez pośredników, za gotówkę, może być do remontu, spółdzielcze itp. Tel. 519170500
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-10-31 21:53 Aktor i celebryta w Zakopanem 3 2020-10-31 21:19 Przewieźli ponad 200 tysięcy osób 2020-10-31 20:27 Zobaczcie jak wygląda nowy dworzec w Zakopanem (WIDEO) 1 2020-10-31 20:07 Słoneczny nadmorski weekend 2020-10-31 19:44 Krupówki wcale nie są takie puste (WIDEO) 1 2020-10-31 18:55 Na Azorach trwają MŚ w biegach górskich. Startują zakopiańczycy 2020-10-31 18:43 Patrole słowackiej policji na granicy żądają testów na koronawirusa 1 2020-10-31 18:15 1 listopada - wielka impreza w niebie. Będziemy transmitować mszę z Wiktorówek 3 2020-10-31 17:29 To co się dzieje ze Skwerem Pileckiego woła o pomstę do nieba 2 2020-10-31 16:45 Piękne popołudnie w Zakopanem (ZDJĘCIA) 1 2020-10-31 16:01 Likwidują już piątą szkołę w gminie 2 2020-10-31 15:16 Poszukiwacze tatrzańskich skarbów 2020-10-31 14:30 Pusto na zakopiance 5 2020-10-31 13:44 Słońce wygrywa z chmurami 2020-10-31 13:01 Skrzyżowanie z poślizgiem 1 2020-10-31 12:48 A nad morzem takie molo 2020-10-31 12:15 Serdeczny urodzaj 1 2020-10-31 11:31 Ponad sto przypadków koronawirusa na Podhalu 4 2020-10-31 11:14 Znowu rekord zakażeń w całej Polsce 2020-10-31 10:58 Nowy sokół za 28 milionów 2020-10-31 10:45 Sprzedawcy kwiatów i zniczy apelują: kupujcie u nas we wtorek i w środę 20 2020-10-31 10:00 Na Starych Szałasiskach 4 2020-10-31 09:15 Na razie chmury, ale z każdą godziną ma być lepiej 2020-10-31 08:41 Wieczorny pożar w Szczawnicy 2020-10-31 08:02 Pieśni papieskie i maryjne. Ostatni koncert (WIDEO) 2020-10-30 21:36 Strajk kobiet pod parasolkami na Krupówkach (WIDEO, ZDJĘCIA) 79 2020-10-30 21:31 Patrol Tatry 1 2020-10-30 21:02 Oszuści na wnuczka wyłudzili 21 tys. zł 1 2020-10-30 20:02 Gmina chce pomóc kobietom. Darmowe porady psychologiczne 2020-10-30 19:00 W Rabce nie będzie powtórki warszawskiej „Czajki” 2 2020-10-30 17:49 Górale zbierają się przed Sanktuarium św. Rodziny 58 2020-10-30 17:36 Ze względu na duży ruch przed cmentarzem możliwe jest zamknięcie ulicy Nowotarskiej 2 2020-10-30 17:30 Jutro ostatni dzień by przedsiębiorcy rozliczyli się z ZUS 2020-10-30 16:45 Antycovidowy protest przed zakopiańskim urzędem miasta (WIDEO) 11 2020-10-30 16:15 Hrdza wirtualnie 2020-10-30 16:06 Od jutra zamknięte cmentarze. Tak jest w Zakopanem (WIDEO) 16 2020-10-30 15:30 Jak w bajce 1 2020-10-30 15:15 Pożar auta w Sieniawie 2020-10-30 14:30 Szpital covidowy bez personelu i sprzętu na intensywnej terapii 10 2020-10-30 14:00 Bohaterka Numbani. Konkurs dla czytelników 2020-10-30 13:31 Krzysztof Pitoń za Narcyza Sadłonia 1 2020-10-30 12:44 Prawie cały szpital dla chorych na covid. Konferencja prasowa dyrekcji (WIDEO na ŻYWO) 8 2020-10-30 11:45 Jesienny Przysłop Miętusi (ZDJĘCIA, WIDEO) 2020-10-30 10:46 Mniej nowych zakażeń na Podhalu, ale wciąż dużo. Zmarło aż 6 osób 2020-10-30 10:32 Nowy dobowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce 2 2020-10-30 09:45 W Tatrach spadł śnieg. Za nami piękny poranek (ZDJĘCIE, WIDEO) 2020-10-30 09:00 Najlepsze wydawnictwa o górach 2020-10-30 08:04 Oczyszczalnia aportem 2020-10-29 23:32 Nowa Zakopianka 2020-10-29 23:00 Od generała Galicy do Trebuniów Tutków
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-10-31 22:41 1. Maseczka? 2020-10-31 22:31 2. Gdyby nie ekipa która codziennie sprząta śmieci to miasto wyglądało by jak Neapol w czasie strajku. Człowieku nie wiesz o czym mówisz. Kilka worków dziennie petów butelek i innych śmieci jest zbieranych. A jak narzekasz na bałagan jedz do np Warszawy i zobacz jak tam w stolicy gdzie cywilizacja jest wygląda miasto" ps A właściciele nie garną się do spŕzatania jest część ludzi którzy to robią reszta ze strachu przed mandatem. Mamy naprawdę czysto A takie wyjątki trafiają do gazety jako okaz do robienia sensacji. 2020-10-31 22:31 3. Ojejku ale afera 2020-10-31 22:21 4. Jedna wielka obłuda. Co najmniej w połowie parafii zakopiańskich liczy się biznes a nie wiara. Ile autobusów wjedzie na parking i ile mocher kasy zostawi. Przy Św Rodzinie działkę kobieta przekazała na cele kultu religijnego a ksiądz postawił galerię handlową. Gratulacje. Dość obłudy czarne kruki. 2020-10-31 22:03 5. O jejku jejku gratulacje dla celebryty 2020-10-31 22:03 6. dyć to chodzi o to samo co rok,czy dwa lata temu kodowcom z płk.sb w szeregach,czyli o dorwanie się w nie demokratycznie do koryta.Bo wybory były rok temu i jakoś nikt tej "przywódczyni" co chce obalić rząd do Sejmu nie wybrał a teraz jak pandemia ta cwana baba wyciąga ludzi na ulice.Takie szowinistki dopuścić do koryta,to będziemy mieli jak w raju (skrobanki,eutanazja itd.) 2020-10-31 21:47 7. Podaliście link nieaktywny, w dodatku błędny. Tam nie może być tej kreseczki w polskiej literze "ś". A w skrócie to z owych aktualności wynika, że posiadanie zaświadczeń będzie obowiązywało od 2 listopada. Dziwne, że dziś wymagali... 2020-10-31 21:39 8. @Iti. Trochę to nie tak.. Słowianie pojawili się na naszych ziemiach (nie Podhale) ok. VI - VII w. ne. w wyniku ekspansji plemion słowiańskich spowodowanej m.in. wielką wędrówką ludów. Wcześniej na tych ziemiach gościli Wandalowie, Goci i Gepidzi - w ramach tzw. kultury przeworskiej. I to oni handlowali z Rzymianami. Początkowo Słowianie (VI - VII w.) prowadzili spokojne życie oparte na agrokulturze - w VIII w. ich rozwój nabiera rozpędu - pojawiają się grody i państewka plemienne - konsolidujące się w coraz to większe organizmy. To tyle k woli uściślenia. Ze strony Watykanu może nic dobrego nie przyszło, ale Ci co wojowali z Watykanem polegli. A byli tacy co próbowali. W Polsce ostatnim zrywem w obronie przedchrześcijańskich tradycji była tzw. reakcja pogańska w roku 1034 za panowania Mieszka II. Sam Mieszko drugi chciał aby Polska pozostała przy rdzennych słowiańskich wierzeniach. Za swoje działania Mieszko II został skrytobójczo zabity. Jego dzieło kontynuował jego syn Bolesław Zapominany. Widocznie dobrze mu szło ponieważ chrześcijańscy kronikarze wymazali go z kart historii i nie jest on oficjalnie ujęty w żadnym spisie królów Polski. A chodziło właśnie o jego sukcesy na polu przeciwstawiania się zwyczajów z Bliskiego Wschodu na Ziemiach Polskich. Niestety Bolesław Zapomniany również został zabity, a w koordynacji w Watykanem zostały wysłane do Polski interwencyjne wojska niemieckie i ruskie, które osadziły na tronie wiernego Watykanowi Kazimierza Odnowiciela. Jedynie Mazowsze oparło się obcej interwencji i przez jakiś czas było w stanie pozostać przy dawnych tradycjach. Jednak rządzący na Mazowszu książę Miecław również został niedługo potem pokonany i zabity przez sterowane przez Watykan chrześcijańskie wojska w roku 1047. Po tych wydarzeniach Polska została przykładnie ukarana. Tak o tym pisali kronikarze: "Corocznie płacić będą Polacy kurii papieskiej zwyczajny pieniądz od każdej głowy, wyłączając głowy szlacheckie, nie będą zapuszczać włosów na głowie i brodzie, zwyczajem barbarzyńskim, ale będą je starannie postrzygać. Wielkiego Postu przestrzegać o trzy tygodnie dłużej niż w innych krajach (?), wiecznie też będą obowiązani, aby w Bogu i w Wierze Chrześcijańskiej wdzięczniejszymi i gorliwszymi byli. Chrześcijaństwo zostało Polsce narzucone. Przy innych wiatrach historii mogłaby być to inna religia. Więc proszę Was, nie mieszajcie wiary i patriotyzmu, bo to ma ze sobą niewiele wspólnego... 2020-10-31 20:43 9. Wreszcie, szczerze mowiac to wystarczylo by zrobic ladnie perony i koniec remontu. Bez zbednej galeri i mozliwosci krecenia lodow przez wladze... 2020-10-31 20:42 10. Do góralska7 szanuje za normalna wypowiedz chodzi nam wszystkim o to ze poprostu męczą nas te rasistowskie szowinistyczne wypowiedzi bo ty góral tamten nie góral, góralki by nie strajkowały bo góralka to by kadłubek bez nóg i oczu i wigilie wszystko wychowała a to co krzyczy je... PiS to nie góralski. Niech przestaną tak się puszyć bo do Zakopanego mieszkać przyjeżdzają różni ludzie jedni jak to tu mówią torami inni porsche tak jak ja z żona i proszę mi uwierzyć nigdy nie dałem nikomu odczuć ze ktoś jest gorszy albo coś bo to tylko kasa. Poszło o protest kobiet ja popieram każda kobieta ma mieć wybór czy to góralka czy nie kocham Zakopane jako miasto. A i cepry i górale maja swoje za uszami poprostu musimy jakoś żyć wiec niech nie wypisują bzdur baby do garów itd bo za taka wypowiedz mi w twarz opluje każdego szanujmy się te baby nie musza nikomu gotować i nie musiały z imbecylem się wiązać, wiec niech szanują swoje żony. I wara od dziewczyn które strajkują nie podoba się to nie słuchać one chcą dobrze dla wszystkich kto nie chce nie musi robić aborcji to jest wybór żyjemy w XXl wieku każdy musi iść z postępem są różne sytuacje życiowe i nie nam to oceniać ale pewien jestem że z byle powodu nikt tego nie robi. Pozdrawiam wszystkich sympatycznych ludzi bez znaczenia na miejsce pochodzenia
2020-10-31 18:18 1. niewiecie ze przecież Bułecka łobiecoł Trzaskowskiemu ze pomoze łobalić PIS 2020-10-31 00:01 2. O proszę! I pan Bułecka też się lansuje... Mój Boze... Kieby Ciy tak dziadek uwidzioł, to by Ciy cheba tak wyrzezoł, co byś siy zejscoł... 2020-10-30 20:59 3. Mieszkali w POlsce... a jak Rosjanie przyszli to okazalo sie ze to agenci z ROsji.. Zdrajcow nikt nie lubi - ale to jest w tej nacji. 2020-10-30 12:47 4. 500 osób na ulicach, ponad 25000 mądrych w domach w Zakopanem! ???? 2020-10-30 10:43 5. Do Iti: Na szczęście są ludzie, dla których są sprawy ważniejsze niż dobra materialne, a poza tym, co Ciebie interesuje co ktoś robi ze swoim samochodem??? Zajmij się sobą, a nie patrz innym do portfela. 2020-10-29 21:11 6. rzeczywiście zajebista demonstracja i te tłumy - jakby było więcej zdjęć to tłumy byłyby jeszcze większe w sieci po prostu wrze. 2020-10-29 19:40 7. brawo dziewczyny. Jestem z Wami. Chołota skonczy w pierdlu 2020-10-29 16:37 8. Szkoda tego focusa piękny 2020-10-27 13:12 9. same wulgaryzmy, chamstwo - przerażająca młodzież bez zasad bez kultury Szczerze mówiąc to z jednej strony jest mi ich żal bo dotknęli już dna Przerażające jest również że dziewuchy będą kiedyś matkami. 2020-10-26 19:38 10. Widze że z kasą nie jest tak źle jak się depcze po samochodzie. Niezłe czasy nastały. Gdzie inni by szanowali a Ci skrzywdzeni i w bólu się wijący pozwalają sobie na występy w bucikach jakże zwykłym samochodzie a dla innych niedostępnym.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Bojcorka

FILMY TP

Pożegnania