Reklama

2020-06-18 15:35:37

Na granicy

Kto może wjechać na Słowację, a kto nie może?

Na rządowych stronach ukazał się komunikat przedstawiający dokładną sytuację na granicy polsko-słowackiej.

Znajdziecie w nim informację, kto i na jakich zasadach może wjechać na Słowację. Mogą to zrobić na przykład przedsiębiorcy wiozący towar, ale po uzyskaniu wcześniej odpowiedniego zaświadczenia.


Poniżej cały komunikat:

Z dniem 10 czerwca 2020 roku władze słowackie wprowadziły szereg zmian z zasadach wjazdu i odbywania kwarantanny na terytorium Republiki Słowackiej wprowadzonych w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu, wywołanemu koronawirusem.

Ogłoszono wykaz państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Do krajów tych zostały zaliczone następujące kraje: Austria, Republika Czeska, Węgry, Niemcy, Liechtenstein, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Cypr, Malta, Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Norwegia, Dania i Islandia. Dla obywateli tych krajów oraz osób przyjeżdżających z tych krajów zniesiono obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny. Powyższa zasada nie dotyczy obywateli polskich oraz osób przyjeżdżających na Słowację z terytorium Polski.

Cudzoziemcy (w tym obywatele UE) przebywający w ciągu 14 poprzednich dni w krajach, które nie zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem, mogą wjechać na terytorium Republiki Słowackiej przez przejścia graniczne z Austrią, Czechami, Polską i Węgrami oraz w lotniczych przejściach granicznych na Słowacji, pod warunkiem przestrzegania zasad kwarantanny (okazanie zaświadczenia w języku angielskim, niemieckim, czeskim lub słowackim o negatywnym wyniku testu RT-PCR nie starsze niż 96 godzin, a następnie poddać się domowej kwarantannie wraz innymi osobami przebywającymi wspólnie z nią w danym lokalu).

Kategorie osób zwolnionych z obowiązku kwarantanny zostały określone w pkt 4 - 10 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej w sprawie stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr OLP/4739/2020 z dnia 09.06.2020 r. Są nimi:

1. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu w Słowacji, przy wjeździe z Rzeczypospolitej Polskiej, po przedstawieniu podczas kontroli granicznej dokumentu potwierdzającego, że  przebywali poza terytorium Słowacji nie dłużej niż 48 godzin,

2. cudzoziemcy – kierowcy prowadzący środek transportu służący do przewozu towarów, piloci, członkowie załogi statku powietrznego, członkowie personelu lotniczego, członkowie załogi w transporcie wodnym śródlądowym w celu załadunku i rozładunku towaru, maszyniści kolejowi, załogi pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego; osoby te podczas przekraczania słowackiej granicy w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania transportu ciężarowego albo przy powrocie do domu fakt ten muszą oni odpowiednio udokumentować  – okazać wystawione przez pracodawcę zaświadczenie, sporzadzone w języku słowackim lub świadectwo pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes),

3. kierowcy i załogi autokarów, piloci i załogi samolotów przewożących osoby powracające na terytorium RS,

4. cudzoziemcy – kierowcy  i załogi pojazdów służby zdrowia przewożących pacjentów oraz kierowcy i załogi pojazdów przewożących organy do przeszczepów oraz kierowcy i załogi pojazdów przeznaczonych do transportu krwi i jej składników,

5. cudzoziemcy – pracownicy usług pogrzebowych wykonujący międzynarodowy transport zwłok lub szczątków ludzkich w celu pochowania lub dokonania kremacji,

6. cudzoziemcy  – osoby wjeżdżające na terytorium RS oraz wyjeżdżające z jej terytorium –  po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej – w celu podjęcia leczenia swoich poważnych zachorowań lub poważnych zachorowań ich bliskich,

7. cudzoziemcy – funkcjonariusze policji przejeżdżający tranzytem przez terytorium RS w celu pełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w UE – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej na tranzyt oraz funkcjonariusze Sił Zbrojnych i NATO – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej na tranzyt,

8. cudzoziemcy –  obywatele państw członkowskich UE i członkowie ich rodzin  powracający do państwa członkowskiego UE, którego są obywatelami. Fakt ten muszą oni odpowiednio udokumentować – okazać ważny dokument tożsamości lub paszport. Osoby te muszą przejechać przez terytorium RS bez zatrzymywania się w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych,

9. cudzoziemcy - obywatele państw członkowskich UE i członkowie ich rodzin  powracający do państwa członkowskiego UE, w którym posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Osoby te muszą przejechać  przez terytorium RS bez zatrzymywania się w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych,

10. cudzoziemcy -  osoby wjeżdżające na terytorium RS na wniosek sądu albo organów w zakresie postępowania karnego  – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

11. osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych,

12. cudzoziemcy  ̶  pracownicy organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych i instytucji UE, których miejsce wykonywania pracy znajduje się na terytorium RS oraz członkowie ich rodzin – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej,

13. cudzoziemcy - osoby wjeżdżające na terytorium RS w celu realizacji prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie sprawowania naprzemiennej opieki nad dziećmi ew. prawa do kontaktu z małoletnim dzieckiem. Osoby te są obowiązane podczas wjazdu na terytorium RS do okazania prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody rodziców w sprawie uregulowania kontaktów z dziećmi oraz do zawiadomienia Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny RS (Centrum ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży) o zamiarze wjazdu na terytorium RS z wyżej wymienionego powodu,

14. cudzoziemcy wykonujący serwis i konserwację maszyn i urządzeń rolniczych, załogi maszyn rolniczych oraz osoby im towarzyszące w okresie od 01.06.2020 do 30.10.2020 r. – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich RS,

15. cudzoziemcy - osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w RS i zatrudnione lub wykonujące pracę na obszarach przygranicznych w kraju sąsiednim w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium RS oraz posiadające wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy,

16. cudzoziemcy - osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na obszarach przygranicznych kraju sąsiedniego w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium RS i zatrudnione lub wykonujące pracę na obszarach w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium RS oraz posiadające wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy, a także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, pod warunkiem przekraczania granicy w ich towarzystwie,

17. cudzoziemcy posiadający udzielone przez słowacki Główny Inspektorat Sanitarny w drodze wyjątku zezwolenie, zgodnie z pkt. 6 aktualnego Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej w sprawie stanu zagrożenia zdrowia publicznego, pod warunkiem okazania przez nich podczas wjazdu na terytorium RS zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na zachorowanie na COVID-19, nie starszego niż 96 godzin. W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektorat Sanitarny Republiki Słowackiej może odstąpić od wymogu okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na zachorowanie COVID-19 nie starszego niż 96 godzin, zgodnie z pkt. 6 wyżej wymienionego Zarządzenia,

18. cudzoziemcy - osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w RS i uczęszczające do przedszkola, do szkoły podstawowej lub średniej albo studiujące na uczelniach wyższych w Polsce  lub ubiegające się o podjęcie nauki albo o przyjęcie na studia w wyżej wymienionych szkołach, w tym  1 osoba  towarzysząca im w podróży, oraz posiadające zaświadczenia o tym fakcie (zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, zaświadczenie o podjęciu studiów, wezwanie do egzaminu wstępnego lub końcowego, zapis do szkoły, w przypadku osoby towarzyszącej także oświadczenie osoby, której ona towarzyszy). W przypadku gdy czas pobytu wyżej wymienionych osób w tych krajach przekroczy 24 godziny są one zobowiązane – najpóźniej w 5 dniu od wjazdu na terytorium RS - do poddania się testowi na kororonawirusa, a w przypadku pozytywnego wyniku są obowiązane do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu właściwej miejscowo regionalnej inspekcji sanitarnej. Do chwili uzyskania negatywnego wyniku testu na zachorowanie na COVID-19 osoby te poddane są obowiązkowej izolacji w warunkach domowych,

19. cudzoziemcy - osoby wjeżdżające na terytorium RS w celu przystąpienia do egzaminów wstępnych lub końcowych albo innych  lub  w celu wykonania zapisu do szkoły na terytorium RS albo w celu zabrania rzeczy osobistych z akademików lub innych obiektów zakwaterowania, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadające dokumenty potwierdzające ten fakt (np. wezwanie na egzamin, zapis do szkoły). Osoby te są zobowiązane podczas wjazdu na terytorium RS do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR nie starsze niż 96 godzin,

20. cudzoziemcy - uczniowie szkół podstawowych lub średnich albo studenci studiów dziennych na uczelniach wyższych, którzy nie ukończyli 26 lat i posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RS, będący uczestnikami procesu treningowego jako członkowie klubu sportowego  w Polsce, w tym 1 osoba towarzysząca, oraz posiadający zaświadczenia o tym fakcie (zaświadczenie o członkostwie w klubie sportowym, w przypadku osoby towarzyszącej także oświadczenie osoby, której ona towarzyszy),

21. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i przekraczający granicę RS w celu sprawowania  osobistej opieki nad bliskimi członkami  rodziny przebywającymi na terytorium państwa sąsiedniego, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa. Dokumenty te  muszą zostać przetłumaczone na język słowacki, oprócz dokumentów sporządzonych w języku czeskim. Przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej są one zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR nie starsze niż 96 godzin, w przypadku gdy ich pobyt na terytorium RS przekroczy 24 godziny,

22. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium państwa sąsiedniego Republiki Słowackiej i przekraczający granicę RS w celu sprawowania  osobistej opieki nad bliskimi członkami  rodziny przebywającymi na terytorium Republiki Słowackiej, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa. Dokumenty te  muszą zostać przetłumaczone na język słowacki, oprócz dokumentów sporządzonych w języku czeskim. Przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej są one zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR nie starsze niż 96 godzin,

23. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i gospodarujący gruntami znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odległości do 10 km od granicy państwowej. Osoby te są zobowiązane do okazania na granicy Republiki Słowackiej wiarygodnego dokumentu sporządzonego w języku słowackim potwierdzającego ten fakt (np. akt tytułu własności, umowa najmu gruntu rolnego, umowa dzierżawy gruntu rolnego),

24. cudzoziemcy  posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i  gospodarujący gruntami znajdującymi się  na terytorium Republiki Słowackiej w odległości do 10 km od granicy państwowej. Osoby te są zobowiązane do okazania na granicy Republiki Słowackiej wiarygodnego dokumentu sporządzonego w języku słowackim potwierdzającego ten fakt (np. akt tytułu własności, umowa najmu gruntu rolnego, umowa dzierżawy gruntu rolnego),

25. cudzoziemcy – osoby biorące udział w projektach transgranicznych z zakresu produkcji audiowizualnej, telewizyjnej, teatralnej lub innej produkcji artystycznej, które z powodu realizacji dzieła sztuki na terytorium Republiki Słowackiej wjeżdżają z Polski na Słowację albo wracają na Słowację po realizacji dzieła sztuki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez te osoby wystawionego przez producenta zaświadczenia o tym fakcie. Przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej są one zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR nie starsze niż 96 godzin.

 W przypadku wjazdu na terytorium Słowacji bez uzyskania wymaganej zgody lub posiadania wymaganych dokumentów należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

Wjazd cudzoziemców poprzez lotnicze przejścia graniczne, przylatujących do Słowacji przez granicę wewnętrzną z kraju, który nie został uznany za bezpieczny pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem, nie jest możliwy.

Bieżące informacje w zakresie aktualnych zasad wjazdu cudzoziemców na terytorium Republiki Słowackiej można znaleźć na stronie internetowej słowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich: 

http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Truteń 2020-06-19 05:53:32
No toście wyjaśnili.
Prosto i zrozumiale :D

A przy okazji, skoro nasz rząd daje ciała, to ja prywatnie oświadczam że od dziś będę wydawał na Słowacji jak najmniej swoich turystycznych funduszy. Czyli będę płacił tylko za parking. Żadnych zakupów, pamiątek, knajp itp.
mieszkaniec Orawy 2020-06-18 22:58:21
a im wszystko wolno, nawet bez maseczek na zakupy do Polski przyjeżdżać!
Miejscowy 2020-06-18 17:56:05
No i my powinniśmy zrobić im to SAMO,niestety rząd nie ma "jaj' tylko wydmuszki.A ci........ kasują Polaków po 1609 euro.Będziemy wam to słowacy pamiętać i też was będziemy "miło' gościć.A może w końcu nasza policja zacznie tak samo traktować słowaków jak ich traktuje nas.Ja jak i wielu moich znajomych nie będziemy polecać tego państwa.A mieszkam przy samej granicy.
Teodorslysz 2020-06-18 17:15:07
Nie wystarczyłoby napisać żez Polski w celach turystycznych nie wolno.
cudzołożnik 2020-06-18 15:48:24
uuuuuf. 25 punktów, nie doczytałem do końca, cudzoziemcy, cudzoziemcy, cudzoziemcy.
 • PRACA | dam
  Do obsługi recepcji aparthotelu poszukujemy uprzejmej, dyspozycyjnej osoby ze znajomością języka obcego oraz z prawem jazdy kat. B Tel. 885145405 email: biuro@willajarosta.pl
 • PRACA | dam
  Hotel Tatry na Polanie Zgorzelisko zatrudni KUCHARZA/POMOC KUCHENNĄ z możliwością zakwaterowania. Tel. 182063730 lub 506129438. Szczegółowe informacje na stronie: www.polskietatry.pl
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Aqua Park Zakopane zatrudni: PRACOWNIKA OBSŁUGI SPRZĄTAJĄCEJ. Tel. 182063730 lub 607508752. Szczegółowe informacje na stronie: www.polskietatry.pl
  WWW: www.polskietatry.pl
 • SPRZEDAŻ | różne
  TANI DOBRY WĘGIEL - TRANSPORT PROSTO Z KOPALNI. Kostka, orzech, miał, eko groszek. 517665368
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE - Tel. 601 793 866, www: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  PRACA DLA BYŁEGO URZĘDNIKA. WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. WYSOKIE WYNAGRODZENIE, ELASTYCZNE GODZINY PRACY. 697353012
  Tel.: 697353012
 • PRACA | dam
  ZAKOPANE PRACA, PRACA, PRACA -OSOBĘ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, WSPÓLNIKA, PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO MUZEUM. 698137333
  Tel.: 698137333
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA KOMFORTOWE, NOWE, UMEBLOWANE MIESZKANIE 50m2, CENTRUM NOWY TARG ul. Krzywa. 608806408
 • ANTYKI
  KOLEKCJONERSKIE TARGI STAROCI. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI. 8-12 LIPCA. Tel. 668589537
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL DO WYNAJĘCIA, Zakopane centrum, 27 m2 - TEL. 694266522
 • RÓŻNE
  Jestem zainteresowana kupnem starych monet, papierów wartościowych, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • ANTYKI
  Jestem zainteresowana kupnem starych monet, papierów wartościowych, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajecia kawalerka w Nowy Targu .Mieszkanie po remoncie , dostępne od zaraz.660797241 b12.pl
 • RÓŻNE
  Jestem zainteresowana kupnem starych szabli, mieczy, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. KRÓTKIE TERMINY. 601 958 378 Tel.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukam Kucharka/Kucharz najlepiej osoba wielofunkcyjna z możliwym zakwaterowaniem Tel. 889243889
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię działkę budowlaną 10-15 arów okolice Czarnego Dunajca Tel. 508949945
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Bukowinie T. zatrudni recepcjonistkę. Praca stała. Tel. 789-111-300 email: praca@roztoka.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY - Tel. 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI - 3 HA - koło Białki Tatrzańskiej. 18 28 564 54. Tel.
 • KUPNO
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098 Tel.
 • KUPNO
  Kupię stare góralskie meble Tel. 602388188
 • PRACA | dam
  Zatrudnię osoby na sezon letni do pomocy w restauracji oraz pensjonacie w Zakopanem. Praca od zaraz. Bez zamieszkania Tel. 662050105 email: m.kto@interia.pl
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  VIDEO - TRANSMISJA NA ŻYWO IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH (ŚLUBÓW, KOMUNII, POGRZEBÓW, itp.) - Tel. 605 670 650
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133. Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-07-11 12:29 Tatra CUP (WIDEO) 2020-07-11 11:14 Małopolski rekord zakażeń koronawirusem 2020-07-11 11:00 Tłumy turystów w Tatrach, mimo że nadciąga załamanie pogody 5 2020-07-11 10:00 Od razu wiedziałam, że będę tu wracać 2020-07-11 09:00 Ponad milion złotych na samochód strażacki 2020-07-11 08:30 Inauguracja 14. edycji Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie 2020-07-11 08:00 Kobiety w chmurach 2020-07-11 08:00 Wakacje 2020 - gdzie można spędzić urlop? 2020-07-11 00:00 Rozpoczęła się cisza wyborcza 2020-07-10 22:00 Poleć na Mazury 2020-07-10 21:30 Cyklofonia, czyli koncert na dwóch kółkach (WIDEO) 1 2020-07-10 20:45 Hulajnogi zostawiane na ścieżkach rowerowych 5 2020-07-10 20:00 Pięściarskie treningi i zapowiedź lipcowych walk 2020-07-10 19:15 Burzliwe obrady na sesji. Były wójt krytykuje obecnego 5 2020-07-10 18:31 Pracowity dzień dla TOPR-u 2020-07-10 18:30 Kolory pełne energii 2020-07-10 17:45 Katastrofa we Frydmanie 2020-07-10 17:35 Dwie zakażone osoby z Zakopanego w szpitalu. Do godz. 15:30 wykonano 65 testów 10 2020-07-10 17:12 Kolejny raz śmigłowiec akcji 2020-07-10 17:00 To zupełnie Nowy Świat 9 2020-07-10 16:15 Ktoś okradł strażaków ze Spytkowic 1 2020-07-10 15:30 Słowak zginął wczoraj w Czarnym Dunajcu 2020-07-10 14:47 Śmigłowiec w akcji 2020-07-10 14:45 Słowacy wysyłają policjantów do monitorowania granicy 2020-07-10 14:15 Wycieczka z przewodnikiem, a po niej letnie kino 2020-07-10 13:56 Dziękujemy osobom pobierającym wymazy przed szpitalem 1 2020-07-10 13:44 Zmniejsza się kolejka do testów na koronawirusa (WIDEO) 2020-07-10 13:36 Zgubili kamerę GoPro. Nagroda dla uczciwego znalazcy 2020-07-10 13:15 Zwłoki w potoku 2020-07-10 12:24 Testy na koronawirusa nie dla wszystkich 2 2020-07-10 12:10 Przed szpitalem w Zakopanem kolejka do testów. Blokuje się droga dojazdowa (WIDEO) 9 2020-07-10 11:45 Na Podhalu kolejne osoby z koronawirusem 2020-07-10 11:00 Osoby z pogrzebu Zofii Karpiel Bułecki zostaną poddane testom. Sanepid prosi o maile 2 2020-07-10 10:43 Muzyka bałkańska i francuska na akordeonie 2020-07-10 10:00 Czas dróżnika 2020-07-10 09:30 Nadal utrudnienia na odcinku Krościenko - Szczawnica 4 2020-07-10 09:00 Wilk przed kamerą 2020-07-10 08:00 Afera w Czorsztynie 5 2020-07-09 22:38 Odwołana konferencja. Część uczestników była na pogrzebie Zofii Karpiel 2020-07-09 21:02 Czarna seria, śmierć kolejnego rowerzysty 8 2020-07-09 19:44 Na pogrzebie Zofii Karpiel była osoba zarażona koronawirusem. Sanepid prosi o kontakt żałobników 10 2020-07-09 19:44 Kozic harce pod Zawratem (WIDEO) 2 2020-07-09 19:42 Dla rowerzystów i dla pieszych 1 2020-07-09 19:40 Wodna atrakcja 3 2020-07-09 19:29 TPN potwierdził, że plakat wyborczy wisiał na Giewoncie 3 2020-07-09 19:03 600 km na 160 urodziny poety (WIDEO) 2020-07-09 18:30 Turyści w Grocie 4 2020-07-09 17:44 Ogrodowa już wkrótce będzie otwarta 2020-07-09 17:34 Utrudnienia na drodze Szczawnica - Krościenko. Kładą asfalt 2 2020-07-09 16:49 Potrącenie rowerzysty 7
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-07-11 12:48 1. Jaki problem,będzie załamanie pogody to się wezwie TOPR z helikopterem i zwiozą na kwaterę. 2020-07-11 12:36 2. A czy w kasie mówią że to zły pomysł i żeby dzisiaj odpuścić góry? Czy biorą kasę i tyle? 2020-07-11 12:29 3. To co kiedyś było po prostu deszczem, teraz jest "załamaniem pogody". A przecież deszcz w czerwcu i lipcu w Tatrach to zjawisko wręcz powszednie. Zaś turyści z cukru nie są, może więc tak nie dramatyzujmy. Poza tym było w ostatnich tygodniach parę takich dni w czasie których mimo ostrzeżeń przed strasznym kataklizmem nic wielkiego w górach się nie działo, ot spadło parę kropel, nawet nie było sensu wyciągać kurtki z plecaka. 2020-07-11 12:06 4. Wszystko Wam przeszkadza, jak Karyna z brajanem IDZIE PIESZO po ścieżce rowerowej to potraficie ominąć, nagle hulajnogi działają jak granat na tępaków. 2020-07-11 11:59 5. Prognoza : Burze i opady Cepry : Huraa idymy na giewont! 2020-07-11 11:43 6. A później szok i niedowierzanie dlaczego doszło do tragedii. Ludzie się nigdy nie nauczą że z pogodą w Tatrach nie ma żartów. 2020-07-11 11:39 7. urzędas - przecież idealnie pasuje do stawki Nowego Rabczańskiego Świata. Teraz na sesji będzie przy stole logiczna kolejność: Żółtek, Skowron, Świder, Gromala. Rabczański dream team. Przymiotów drużyny nie trzeba wymieniać... A pod urzędem miasta na zakręcie wylewający asfalt zrobili próg. Trudno dwa poziomy jezdni połączyć? 2020-07-11 11:01 8. a Starosta ( były burmistrz) tego nie widzi ?? nie reaguje? przeciez tam mieszka . Jak zrobili chodnik i asfalt na tej ulicy gdzie po deszcu zbierały sie kałuże to nawet nie było komu zareklamowac fuszerkę .Żenujące jest podejscie rządzących byłych i poprzednich 2020-07-11 10:28 9. Ostatnio po jeździe rowerowej nadwyrężyłam kolano. Chciałam się udać do terapeuty. Sprawdzam w krajowym rejestrze fizjoterapii owego typa a tu go nima ? Wytłumaczy mnie ktoś jak to jest? Jeśli izby są i mus rejestracji to skąd gościu się wziął bez zarejestrowania? 2020-07-11 10:20 10. @Tom . Naprawdę nie widzisz nic w tym dziwnego? Chodzi o kulturę osobistą! Mnie rodzice takowej uczyli w domu. Nie chodzi o sprzątanie za kimś, ale o to aby nikt nie musiał po nikim sprzątać. Tyle wystarczy aby wszystkim dookoła żyło się lepiej. I tak jak na tej ścieżce nie powinna znajdować się hulajnoga, tak samo nie powinno być na chodniku leżącej skórki po bananie o której wspomniałeś w przykładzie. Poza tym w artykule nigdzie nie jest napisane że "znowu będzie wypadek", ale że takie pozostawianie na ścieżce, niemałych zresztą rzeczy, może powodować zagrożenie. Rozumiesz sens tych słów? I owszem, skórka od banana także może powodować zagrożenie dla ludzi poruszających się chodnikiem. Na ostatnie pytanie w Twoim komentarzu odpowiem pytaniem: Czy jeśli ktoś nie widzi w tym zagrożenia, ma się nie przejmować tym że ktoś widzi jednak w tym zagrożenie i ma pozostawić tą hulajnogę na środku ścieżki?
2020-07-04 14:02 1. Jest i nasz Zacharko! Parcie ma chłopina na szkło nieopisane; lata 70 - 80 PZPR; później Solidarność; Loża Masońska Zamoyskiego i teraz PiS... 2020-07-04 13:24 2. Czemu on tego pedofila ułaskawił? Czemu tak opieszale działają z pedofilia kościelną? Czy mają w tym jakiś interes? 2020-07-03 23:52 3. to głosuj na tego,co go ta od olimpiady do JPIi porównała,będziesz miała i ośmiorniczki i ..... 2020-06-30 22:12 4. jakos tak nie widze ani dystansu, ani maseczek - jak to tak naprawde z tym wirusem jest? ja musze utrzymywac dystans spoleczny, kaganiec na ryj zakladac, a wladza nic nie musi... pad w towarzystwie zupelnie obcych osob na wyciagniecie reki, bez maski - jemu wolno, a normalnemu czlowiekowi nie??? no chyba ze ci ludzie to jego rodzina razem z nim mieszkajaca. 2020-06-24 23:02 5. Zakopane wita patriotę i wielkiego człowieka. U nas w Zakopanym wartości religijne są na pierwszym miejscu.Wspaniały człowiek. 2020-06-24 00:18 6. Z Poronina..... Gdyby to Lenin przyjechał to przyjabys go z szacunkiem ???????? 2020-06-23 22:53 7. Nie chcę takiego prezydenta na kolejnych 5 lat. Jestem zażenowana gdy oglądam jego wystąpienia na forum europejskim. Miał szansę jak nikt inny przez te lata zrobić coś pożytecznego dla Polski. Miał cały rząd partyjnych koleżków! Został pan- panie Duda jednostronnie wykorzystany przez Jarosława. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Użył pana do swych celów! Za miesiąc po II turze nawet panu ręki nie poda- co i teraz robi z dużą niechęcią! Szymon Hołownia ma mój głos!!!! 2020-06-23 21:19 8. ???????????????????????????????? 2020-06-23 21:18 9. Po co przyjechał nie był nie jest i nie będzie nigdy prawdziwymi prezydentem to marionetka prezesa 2020-06-18 14:33 10. Jeżdżę w góry 2 razy w roku i ciągle mi mało.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

FILMY TP

Pożegnania

Album TP