2020-04-03 10:15:57

Zakopane

Tatrzańska Izba Gospodarcza przygotowała mini podręcznik dla przedsiębiorców

TIG przekazuje do dyspozycji wszystkich przedsiębiorców krótki podręcznik, jak korzystać z Tarczy Antykryzysowej. Znajdziecie w nim informacje o formach wsparcia, możliwościach pomocy, warunkach jej otrzymania, ulgach, odroczeniach.

Szanowni Państwo, przekazujemy kompendium wiedzy dotyczącej „Tarczy Antykryzysowej” dla przedsiębiorców. 
 
 
Wsparcie z ZUS 
 Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

 Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) 

 Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych 

 Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek 

 W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? 
 
 
Wsparcie dla firm zatrudniających pracowników  Ochrona miejsc pracy i dofinansowanie do wynagrodzeń  Dopłaty do składek ZUS  Pożyczki dla mikoprzedsiębiorców 
 
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

 Kogo dotyczy?  Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?  Co zyskasz?  Jak złożyć wniosek?  Jak się z Tobą skontaktujemy?  Czy możesz się odwołać od decyzji?  Gdzie otrzymasz pomoc? 
 
 
Wyjaśnienia 

WSPARCIE Z ZUS 
1 kwietnia 2020  

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? ZWOLNIENIE MAŁYCH FIRM, ZGŁASZAJĄCYCH DO 9 OSóB DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZE SKŁADEK ZA MARZEC, KWIECIEŃ I MAJ 2020 R. 

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r. 

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania. 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSóB, KTóRE WYKONUJĄ UMOWY CYWILNOPRAWNE (UMOWY ZLECENIA, AGENCYJNE, O DZIEŁO) 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. 
Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania. 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA SAMOZATRUDNIONYCH 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.  

ULGA W OPŁACANIU SKŁADEK BEZ OPŁATY PROLONGACYJNEJ – ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK 

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. 
Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania. 

W JAKI SPOSóB MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE W ZUS? 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek: 

 RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek (plik docx 65kb),  RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) (plik docx 65kb),  RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (plik docx 60kb),  RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej (plik docx 54kb). 

 
Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. 

Wnioski można złożyć: 
 drogą elektroniczną przez PUE ZUS,  za pośrednictwem poczty,  osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie. 
 
WSPARCIE DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKóW 

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ostatnich dwóch miesiącach odnotowali spadek obrotów o 15 procent lub o 25 procent w ostatnim miesiącu. Dofinansowanie wynosi do 40 procent przeciętnego wynagrodzenia, a w razie przestoju ekonomicznego do połowy minimalnego wynagrodzenia.  

OCHRONA MIEJSC PRACY I DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ 

Dla pracodawców, których obroty gospodarcze w następstwie wystąpienia COVID-19 spadły, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. 
Za spadek obrotów gospodarczych uznaje się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

 nie mniej niż o 15 proc. , obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub 

 nie mniej niż o 25 proc. , obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

Przewidziane zostały w tym przypadku dwa świadczenia dla pracodawców. 
1) dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone: nie więcej niż o 

50 proc. ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Obniżone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie to nie przysługuje wobec pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez przedsiębiorcę było wyższe niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

2) dofinansowanie w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego  
pracodawca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu, FGŚP dofinansuje maksymalnie do 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

Oba świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. 

Na stronie internetowej www.praca gov.pl jest dostępny wniosek dla przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych.  
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD 
 
1. Skompletuj wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:  
 kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 15 g ust. 11 ustawy* (plik w formacie jpg, pdf);   wypełniony Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx) (pobierz wykaz);   kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).  
2. Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf) (pobierz umowę).  3. Wniosek wraz z załącznikami oraz umowę opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (Instrukcja jak założyć profil zaufany, https://psz.praca.gov.pl/dlabezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/profil-zaufany). 
 
DOPŁATY DO SKŁADEK ZUS 

Pracodawcy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. 
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o: 
 co najmniej 30 proc. może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  co najmniej 50 proc. może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  co najmniej 80 proc. może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Dofinasowanie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu okresu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Powyższe rozwiązania stosuje się analogicznie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, w celu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

POŻYCZKI DLA MIKOPRZEDSIĘBIORCóW 
 
Dla mikroprzedsiębiorców została przewidziana pożyczka w wysokości do 5.000,00 zł przez okres 6 miesięcy. Pożyczka jest jednorazowa, wypłacana ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05 proc. , zaś okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W obecnie proponowanym rozwiązaniu przewiduje się, że pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 
 
Dla przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19 przewidziane zostało prawo odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. przychodów niższych o co najmniej 50 proc. Obniżenie jest jednorazowe, nie więcej niż o kwotę 5.000.000,00 zł. Tarcza odroczyła także niektóre terminy wykonania obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach. 
 
ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSóB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
1 kwietnia 2020  

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 
KOGO DOTYCZY? 

Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19. 

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA? 

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli: 
 Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe: 
 był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,  nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 
 Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.  Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.  Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli: 
 Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.  Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.  Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

CO ZYSKASZ? 
 Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.  Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy. 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 
 Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D)  (plik docx 60kb) 
 Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.  Wniosek możesz przekazać: 
 drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 700kb  za pośrednictwem poczty,  osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS) 

JAK SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTUJEMY? 
 Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.  Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto.  Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.  

CZY MOŻESZ SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI? 
 Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. 

GDZIE OTRZYMASZ POMOC? 
 W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:  o 22 290 87 02, o 22 290 87 03,  W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców). 

Przykład 
Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. 
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%. 

Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł. 

Pani Krystyna spełnia warunki: 
 podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,  rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,  jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku) 
Przykład Pan Zdzisław prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego. Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe. 
W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności. Pan Zdzisław otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł. 

Pan Zdzisław spełnia warunki: 
 podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,  rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., 

 zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,  jego przychód w marcu wyniósł „0” był więc niższy od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku) 
Przykład Pan Adam prowadzi zakład szewski. Zakład prowadzi od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klientów. Złożył 1 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. 

Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł. 
Pan Adam spełnia warunki: 
 podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,  rozlicza podatek według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, więc przysługuje mu świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł. 
Przykład Pan Mateusz prowadzi sklep spożywczy. Zakład prowadzi od sierpnia 2009 r. Ze względu na stan epidemii w kwietniu jego przychody spadły o 45%. Złożył 18 maja 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. 
W marcu 2020 r. jego przychody wyniosły 50 000 zł a w kwietniu 27 500 zł, były więc niższe o 45% w stosunku do lutego. 

Pan Mateusz nie otrzyma świadczenia postojowego gdyż pomimo, że jego przychody w marcu spadły o 45% w stosunku do marca, to były wyższe niż 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku) 
Przykład Pani Ewelina świadczy usługi kosmetyczne w domu klientki. Działalność prowadzi od 3 lutego 2020 r. Rozlicza się w formie karty podatkowej i opłaca podatek VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu spadły jej przychody w stosunku do lutego o 10%. Złożyła 12 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. 
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 1 000 zł a w marcu 900 zł, były więc niższe o 10% w stosunku do lutego. 

Pani Ewelina pomimo niskich przychodów nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż rozpoczęła działalność po 1 lutego 2020 r. oraz jej przychody w marcu spadły o mnie niż 15% w stosunku do lutego 2020 r. 
 
WYJAŚNIENIA 
 
Termin złożenia wniosku do ZUS to 30 czerwca 2020 r. 
Wnioski będą rozpatrywane przez ZUS pewnie dopiero po 15 czerwca, ponieważ zgodnie z brzmieniem ustawy  warunkiem zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 (pkt 3) a zwolnieniu podlegają należności znane na dzień rozpatrzenia wniosku.      
Art. 31zq. 1. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. 
 
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. 
 
3. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. 
 
4. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE -
  Tel.: 601 793 866,
  WWW: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ do pracy w kuchni na stanowisko KUCHARKA, POMOC KUCHENNA.Praca stała. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY W KUCHNI na stanowisko ZMYWAK i OBIERAK. Praca stała 601 533 566, 18 20 64 305
 • KOMUNIKATY
  BAR RUMCAJS ZAPRASZA DO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA MIEJSCU - Z ZACHOWANIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW. CZYNNY RÓWNIEŻ TARAS GÓRNY. OFERUJEMY DOWOZY - TEL. 661 119 112.
 • PRACA | dam
  Praca na zmywaku, Bukowina Tatrzańska. 14zł/h
  Tel.: 668414988
  E-mail: kontakt@schroniskosmakow.pl
 • PRACA | dam
  Sprzątanie restauracji, Bukowina Tatrzańska. 8-12, 14zł/h, praca stała.
  Tel.: 668414988
  E-mail: kontakt@schroniskosmakow.pl
 • PRACA | dam
  Spółka POLSKIE TATRY S.A. zatrudni pracowników na stanowisko: - KELNERKA, - POKOJOWA z możliwością zakwaterowania. Tel. 1820 63730, e-mail: kadry@polskietatry.pl. Szczegółowe informacje na stronie:
  WWW: www.polskietatry.pl
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  TRAKTOR C-330, stan b. dobry. PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. 605 378 277.
 • PRACA | dam
  MAŁY PENSJONAT W PORONINIE szuka PANI DO ŚNIADAŃ I SPRZĄTANIA, tel. 607 863 893
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja, 16.000 ZŁ -
  Tel.: 888 223 761.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ATRAKCYJNY DOM Z PŁAZÓW W GLICZAROWIE GÓRNYM -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY -
  Tel.: 607 506 428
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. 601 958 378
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Działka budowlana nad Jez. Dobczyckim, Brzączowice Do sprzedania działka budowlana w Brzączowicach (gmina Dobczyce) , 30 km od Krakowa. Z działki rozpościera się widok na Zalew Dobczycki. Szerokość działki ok. 34 m, długość 72 . Wg. MPZP działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce prąd, gaz , woda i kanalizacja. Dojazd drogą asfaltową , ostanie 50 m drogą gminną nieurządzoną .
  Tel.: 508 380 383
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię dom w Zakopanem
  Tel.: 604458153
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo pomocników tynkarzy, stolarzy, malarzy, monterów rusztowań, blacharzy oraz młodych do przyuczenia w zawodzie. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 1-3 tygodni. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742
2020-05-29 16:43 Wystawa z okazji Dnia Dziecka 2020-05-29 16:28 To łamanie kodeksu wyborczego 2020-05-29 16:02 Pierwszy tom cyklu „Miłość i inne szaleństwa”. Konkurs dla czytelników 2020-05-29 15:43 Trwa przebudowa ronda w Krościenku 2020-05-29 15:01 Marne widoki na weekend 2020-05-29 14:23 Nowotarskie lisy wyjechały do Mikołowa 2 2020-05-29 13:40 Błoto, mgły, chmury i deszcz 2020-05-29 13:25 GODny. MAJ: MOJA MASKA MENTALNA 2020-05-29 13:00 Kolizja na chodniku z radnym za kierownicą 9 2020-05-29 12:37 Nabici w wirtualne nauczanie - uwaga na telefony 1 2020-05-29 11:40 Turbo-kpina czy tak się odkaża Zakopane? 5 2020-05-29 11:29 W Małopolsce bez nowych zakażeń 2020-05-29 10:54 Bezpieczniej na 62 przejazdach kolejowych 2020-05-29 10:40 Monsignor z zakopiańskiej Księżówki 1 2020-05-29 10:00 Czerwona czapeczka 1 2020-05-29 09:14 Zapił i dachował 1 2020-05-29 09:00 Chodzi lisek koło drogi 4 2020-05-29 08:08 Niższe czynsze dla najemców 7 2020-05-28 22:00 Przydrożne bobry na Słodyczkach 1 2020-05-28 21:15 Dyrektor "cacy", położna "be" 9 2020-05-28 19:47 Nie porwano żadnej ośmiolatki 2 2020-05-28 19:05 Mój ból jest mniejszy od kasy 8 2020-05-28 18:20 Wsiadajcie, jedziemy na Antałówkę (WIDEO) 2020-05-28 18:00 Ani źdźbła nowej trawy 2 2020-05-28 17:30 25 kierowców z ciężką nogą i chudszym portfelem 2020-05-28 17:00 Z uśmiechem i humorem przeżyła 110 lat 1 2020-05-28 16:38 Zderzenie 3 aut - w tym busa 1 2020-05-28 16:15 Zaginiona. Gdzie jesteś córeczko? (WIDEO) 7 2020-05-28 15:32 Groźny wypadek w Klikuszowej 1 2020-05-28 15:00 Za przemoc w rodzinie do aresztu 4 2020-05-28 14:00 COS nowego 1 2020-05-28 13:30 Postojowe: sprawdź szczegóły przez internet 1 2020-05-28 13:00 Ulewy i gradobicie pod Giewontem 2020-05-28 12:32 Niełatwo na szlaku 2020-05-28 12:02 Wirtualny Dzień Dziecka 2020-05-28 11:00 Złodziej wieczorową porą 2020-05-28 10:00 Kto zabił? - to była straszna i okrutna zbrodnia 1 2020-05-28 09:30 Paliły się sadze 2020-05-28 08:52 Krupówki i nowy biznes w parku kulturowym 9 2020-05-28 08:00 Poranne przejaśnienia i to by było na tyle 2020-05-28 07:00 Zaginiona 2020-05-28 00:00 Wytwórnia Lodów Naturalnych - Dzień Dziecka 2020-05-27 22:02 Zwierzęta królowej Beskidów 1 2020-05-27 21:01 Budowa centrum narciarstwa zmierza do końca 1 2020-05-27 20:01 Rusza budowa kanalizacji 2020-05-27 19:02 Będzie kasa dla podwykonawców 1 2020-05-27 19:01 Prezenty dla rodziców od pary młodej. Sprawdzone pomysły i ślubne inspiracje 2020-05-27 18:10 Pijana nastolatka spowodowała kolizję 4 2020-05-27 17:30 Covid-19 w zakopiańskich domach 15 2020-05-27 16:29 Złodziejskie zakupy 3
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-05-29 16:31 1. Dopiero by klną gdyby na tej plamie rozwalił auto nic pandemia nie nauczyła pokory poniektórych ludzi.Dalej gonią swój własny ogon tylko kasa i czas a właściwie brak czasu.Tragedia! 2020-05-29 16:30 2. A gdzie jest tatus ????? 2020-05-29 16:22 3. A więc jednak, sprawiedliwości stało się zadość. 2020-05-29 16:02 4. Pan Ryszard nie umie czytać paragrafów, a je wstawia :) 2020-05-29 15:52 5. Tej sprawy nie powinno się tak zostawić. Może zainteresować nią funkcjonariuszy z archiwum X. Należy pomóc tej kobiecie. A pan mecenas - klucz do rozwiązania zagadki. On wie zdecydowanie więcej niż komukolwiek powiedział. 2020-05-29 15:50 6. I wielkie halo..Z igły widły.. Stało się coś komuś?Ktoś jest w szpitalu?Ranni? Trzeba mieć oczy dookoła głowy.rowerzysta tez musi patrzeć z czego zyje,a nie pozniej szukac winy wszedzie tylko nie u siebie. Ja mialem kiedys podobna sytuacje ale nikt o tym nie pisal. 2020-05-29 15:35 7. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym, jazda po chodniku rowerem jest dozwolona, gdy: 1. Jedziemy razem z dzieckiem do lat 10, który porusza się obok nas swoim rowerem. Kluczowe jest to, że dziecko porusza się również rowerem - własnym i oddzielnym. Przewożenie pociechy w przyczepce lub w foteliku nie kwalifikuje się do tego punktu, zatem w takim wypadku musimy jechać w ruchu ulicznym lub drogą rowerową. 2. Nie ma drogi dla rowerów lub wyznaczonego pasa ruchu, samochody mogą poruszać się z prędkością powyżej 50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości. Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. 3. Warunki atmosferyczne na jezdni są na tyle niesprzyjające, że poruszanie się ulicą byłoby dla nas niebezpieczne. Warto podkreślić, że w tym przypadku chodnik nie musi być odpowiednio szeroki, abyśmy mogli tamtędy pojechać. Czym są wspomniane "złe warunki atmosferyczne"? To oczywiście sprawa uznaniowa, ale z pewnością do takich należą gwałtowna śnieżyca, ulewa, silny wiatr, gęsta mgła i gołoledź. I nie ma co dyskutować, winna rowerzystka. Pan radny nie powinien przyjąć mandatu, gdyż został ukarany nie będąc winnym 2020-05-29 15:18 8. I bardzo dobrze,niech żyją bo mają do tego prawo tak jak my ludzie. 2020-05-29 15:03 9. A ja i inni wiemy co mieliśmy a co mamy (przestań bredzić -kuna-) 2020-05-29 14:42 10. W 100% zgadzam się z wypowiedzią Dorety .
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

Pożegnania

Album TP

FILMY TP