Ratujmy nasze restauracje
"Weekend na wynos" - przyłączcie się się do naszej akcji. Niech każda rodzina zamiast gotować w domu zamówi danie na wynos. Kliknij w ten pasek i poznaj szczegóły.

Reklama

2020-11-29 13:16:58

Reklama

Nowy Targ

Chcecie kasy, cofnijcie pozwy - przekonuje zarząd OSM Radomsko

Władze spółdzielni mleczarskiej w Radomsku pieniędzmi próbują nakłonić rolników z Nowego Targu do zmiany stanowiska.

Każdy z 413 członków otrzymał pismo od władz w Radomsku, w którym dowiaduje się, że korzyści ze sprzedaży nowotarskiej terenu mleczarni spłyną na wszystkich szerokim strumieniem. Wszystko - jak czytamy w piśmie - z poszukiwań przez władze "rozwiązania, które dla członków spółdzielni - dostawców mleka dawałoby satysfakcję, zadowolenie i poczucie przynależności do spółdzielni". Co więcej, sprzedaż nieruchomości podjęta została przez szefostwo "dla dobra członków wspólnoty spółdzielczej"

Żeby zobrazować korzyści, władze wyliczają możliwe zyski: "jeśli uda się sprzedać grunt za 16 mln zł, to do równego podziału zostanie 3,2 mln zł. Przy 413 członkach daje to 7,748 zł na członka".

Jan Dubec, jeden z inicjatorów działań w obronie nowotarskiej mleczarni, przekonuje, że rozsyłane pismo to wręcz próba podkupienia rolników. Do tego niezbyt przekonująca. - To, że pani prezes obiecuje, nie znaczy, że dotrzyma obietnicy. Rozmawiałem z prawnikami, którzy podkreślają, że to tylko obietnica nie mająca mocy prawnej. Rolnicy równie dobrze mogą nie dostać nic i pani prezes nie będzie za to odpowiadała - zauważa Dubec. Dodaje przy tym, że ani on, ani rolnicy z grupy inicjatywnej nie mają zamiaru wycofywać wniosków z prokuratury.

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku Rada Nadzorcza OSM Radomsko podjęła uchwałę o likwidacji zakładu w Nowym Targu. W odpowiedzi przedstawiciele spółdzielców z Podhala złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności. Oprócz tego w lutym wystąpili o podział spółdzielni na dwa zakłady. 

Tekst listu OSM Radomsko prezentujemy obok.  Pismo będące odpowiedzią na propozycję Zarządu i wyjaśnieniem działań "grupy inicjatywnej" wysłał też do spółdzielców Jan Dubec. Poniżej prezentujemy jego pełną treść:

Członkowie, Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Dostawcy Mleka
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku
i Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu

Szanowni Państwo,

W związku z treścią pisma z dnia 26 października 2020 roku skierowanego do Państwa przez Panią Agatę Kasperkiewicz oraz Pana Janusza Marszyckiego, pragnę odnieść się do kwestii tam zawartych, a wywołujących nierzeczywisty obraz sytuacji związanej z likwidacją i sprzedażą Zakładu Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Targu.

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 10 stycznia 2020 roku nr 1/2020 o likwidacji Zakładu Produkcji Mleczarskiej została podjęta bez jakichkolwiek wyjaśnień, rzeczowego uzasadnienia czy informacji skierowanej do Członków
i Dostawców Mleka OSM Radomsko. Już tylko względy przyzwoitości, jak również postulat transparentności podejmowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą działań, winny nakładać na Organy Spółdzielni obowiązek rzeczywistego przedstawienia sytuacji Spółdzielni wszystkim
Członkom, jeżeli sprawa dotyczy tak ważnych dla całej Spółdzielni kwestii jak likwidacja jednego z dwóch zakładów w ramach Spółdzielni funkcjonujących. W czerwcu 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli sytuacja Spółdzielni była określana jako bardzo dobra
– wzorowa wręcz, a po upływie pół roku jako Członek Spółdzielni, bez żadnej wcześniejszej sugestii ze strony Organów Spółdzielni, dowiaduję się, że Zakład w Nowym Targu musi zostać zlikwidowany. 

Bez żadnych wyjaśnień do dnia 10 stycznia 2020 roku jakie względy, jakie okoliczności ekonomiczne czy gospodarcze zdecydowały o tym, że jedynym ratunkiem dla OSM Radomsko jest likwidacja Zakładu w Nowym Targu. Przesłanka likwidacji Zakładu w Nowym Targu, którą jest rzekoma strata tego Zakładu w wysokości 6 676 088,47 złotych została ujawniona dopiero na zebraniach rejonowych w styczniu 2020 roku przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli, które odbyło się 28 lutego 2020 r. bez jakiegokolwiek wyliczenia ekonomicznego, bilansu, rachunku zysków i strat - bez żadnych wyjaśnień. Czy w taki sposób winno się tak ważne decyzje podejmować – zupełnie bez informacji i wyjaśnień? Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób w ciągu 6 miesięcy od zapewnień z czerwca 2019 roku o dobrym stanie Spółdzielni doprowadzono do sytuacji, że jedynym rozwiązaniem i obroną przed upadłością Spółdzielni jest sprzedaż Zakładu w
Nowym Targu. Godzi się w tym miejscu zauważyć, że do akt postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim zostały przeze mnie złożone dokumenty w postaci arkuszy kalkulacyjnych, które zostały podpisane i opieczętowane. 

I tak pierwszy zestaw arkuszy wykazuje, iż za miesiąc styczeń 2020 roku Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu wykazał stratę w wysokości 21 198,79 zł. W okresie tym Zakład Produkcyjny w Radomsku miał zaś wykazać zysk w wysokości 857 335,89 zł.
Ponowne zestawienie danych ekonomicznych z miesiąca stycznia 2020 roku, również podpisane i opieczętowane przedstawia zgoła odmienną rzeczywistość finansową. Kolejne rozliczenie za ten sam okres wskazuje bowiem, iż Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym
Targu wypracował przychód na poziomie 333 437,99 zł zaś Zakład w Radomsku na poziomie 508 251,15 zł. Podobnie ma się rzecz jeżeli chodzi o przedstawienie danych za okres trzech miesięcy. 

Z jednej strony istnieje arkusz kalkulacyjny, z którego wynika, iż za styczeń luty i marzec 2020 roku Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu przyniósł stratę w wysokości 1 068 532,36 zł, z drugiej zaś strony istnieje dokument w postaci arkusza kalkulacyjnego, z którego wynika, iż ten sam Zakład, w tym samym okresie czasu wypracował zysk w wysokości 131 639,63 zł. Tak zasadnicza rozbieżność musi rodzić
uzasadnioną wątpliwość co do sposobu obliczania zysku i strat oraz księgowania innego rodzaju danych, które pozwalają na prawidłowe określenie rzeczywistej sytuacji majątkowej poszczególnych Zakładów funkcjonujących w ramach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
Radomsku. Powstaje zatem kolejne pytanie, w oparciu o jakie zasady, metody i dane ekonomiczne została wyliczona strata Nowego Tagu generująca konieczność jego likwidacji – czy aby nie w oparciu o ten sam mechanizm, który za ten rok pierwotnie wskazywał stratę
tego Zakładu, potem zaś zysk? Na te pytania Zarząd nie udzielił do tej pory żadnej odpowiedzi, choć dokumenty zostały złożone do Sądu ponad dwa miesiące temu.

Nie jest prawdą twierdzenie, że pozew o uchylenie Uchwały został przeze mnie złożony w dniu 17 kwietnia 2020 roku. Postępowanie prowadzone w zakresie uchylenia uchwały Spółdzielni zostało zainicjowane pozwem z dnia 10 kwietnia 2020 roku. Brak precyzji w tym zakresie nie może wystawiać dobrego świadectwa podpisanym pod pismem członkom Zarządu. Pragnę poinformować, iż do dnia 10 kwietnia 2020 roku Zarząd w dalszym ciągu nie przedstawił żadnych informacji dotyczących planowanej likwidacji Zakładu w Nowym Targu. Nie podano do wiadomości publicznej żadnych okoliczności dotyczących potencjalnych kontrahentów, utrzymania produkcji, utrzymania skupu mleka. Rolnicy z terenu Nowego Targu nie mieli żadnych zapewnień co do kontynuowania umów na dostawy mleka. Podjąłem wówczas decyzję o zaskarżeniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Przedstawicieli w przedmiocie sprzedaży gruntów w Nowym Targu, kierując
się wyłącznie troską o Spółdzielnię. Uważam bowiem, że, gdy brak jest ze strony Zarządu rzetelnej informacji co do rzeczywistej sytuacji Spółdzielni i okoliczności dotyczących powstania tak wysokich strat, w sytuacji, gdy kilka miesięcy wcześniej zapewniano nas, że
sytuacja ta jest bardzo dobra, działaniem na szkodę Spółdzielni może być sprzedaż tak znacznej części jej majątku, osłabienie potencjału produkcyjnego, zrezygnowanie z marki regionalnej – góralskiej cieszącej się dużą popularnością wśród konsumentów. I dalej tak
uważam.

Co do okoliczności związanych z realizacją Uchwały przez Panią Agatę Kasperkiewicz, to nie zmieniły się one w żaden sposób w związku z powołaniem jej na stanowisko Prezesa. Tak samo miała obowiązek wykonania uchwały jako Wiceprezes – Członek Zarządu i dopuściła się względem wszystkich członków Spółdzielni takiej samej nierzetelności jeżeli chodzi o udzielanie informacji mających uzasadniać podjęcie i realizację tej Uchwały. Od stycznia 2020 roku do dnia dzisiejszego poza lakonicznym wykazaniem, że powstała strata, nie zostało to w żadnym szczegółowym zakresie wyjaśnione Spółdzielcom. Symptomatyczne pozostaje także, iż na doroczne Zgromadzenie Przedstawicieli które miało miejsce w sierpniu 2020 roku, nie został zaproszony biegły rewident wzorem lat ubiegłych, a bilans i sprawozdania finansowe za rok 2019, które to dokumenty nie zostały wcześniej przesłane do wiadomości przedstawicieli, tak by mogli się oni z danymi tymi zapoznać przez Zebraniem (w sytuacji, gdy wykazana jest strata na poziomie ponad 10 mln złotych wywołująca konieczność likwidacji Zakładu w Nowym Targu!) odczytywany był przez Główną Księgową, która stwierdziła, że osoba bez wykształcenia ekonomicznego i księgowego nie jest w stanie zrozumieć odczytywanych treści. Dodam, że Zarząd nie zlecił biegłemu rewidentowi przeprowadzenia bilansu strat dla samego ZPM w Nowym Targu.

Podejrzewam, że Zarząd obawiał się pytań z naszej strony do pana biegłego, czy tak duże straty mogły powstać w naszym Zakładzie, czy też mogłyby być jemu przypisane? Wskazuję również, iż ani ze strony Pani Agaty Kasperkiewicz, ani ze strony Członków Zarządu czy też ze strony Członków Rady Nadzorczej, nigdy nie były kierowane bezpośrednio do mnie żadne monity, prośby czy wezwania do wycofania pozwu o uchylenie uchwały o sprzedaży Zakładu w Nowym Targu. Zarząd czy Rada Nadzorcza nigdy nie zwracali się do mnie z wnioskiem o wycofanie pozwu. Nikt nie podejmował ze mną żadnego dialogu, chyba że dialogiem nazywa Pani Prezes krzyk, wrzask i groźby, skierowane do grupy
inicjatywnej, cytuję: “jeśli nie wycofacie pozwów, to po ZPM w Nowym Targu nie pozostanie kamień na kamieniu!!!”. Pragnę przypomnieć, że mimo iż Pani Kasperkiewicz zajmuje stanowisko Prezesa, to jest jedynie naszym pracownikiem, a nie pracodawcą. To, że ośmiu Radnych z Radomska jest za Panią Prezes nie świadczy o tym, że może ona nas w ten sposób traktować - członków Spółdzielni, właścicieli. Myślę, że na całym świecie nie ma takiego Zakładu czy też jakiejkolwiek firmy, w której pracodawca nie wiedziałby za ile, komu, na jakich warunkach sprzedawany jest jego majątek. Żeby członkowie Spółdzielni, ba! nawet członkowie Prezydium i Rady Nadzorczej nie wiedzieli, kto i na jakich warunkach przyznaje Pani Prezes, jej zastępcy i radcy prawnemu wynagrodzenie. Czy przyznaje to wynagrodzenie tzw. Ścisłe Prezydium, czy też jeden człowiek, który jest Przewodniczącym Rady i zarazem Przewodniczącym Prezydium. W sytuacji uzyskania rzetelnej informacji
brałem pod uwagę taką możliwość, niestety do dnia dzisiejszego nic w tym zakresie się nie zmieniło. Nic nie stało na przeszkodzie, by zapewnić Spółdzielców, że sprzedaż jest negocjowana z podmiotem prowadzącym produkcję mleczarską, a nie z deweloperem czy innym przedsiębiorcą, który Zakład w Nowym Targu przeznaczyłby na cele związane ze swoją działalnością, nie mleczarską.

Do dnia dzisiejszego jako Spółdzielcy nie dowiedzieliśmy się kto był zainteresowany nabyciem Zakładu w Nowym Targu jako zorganizowanej całości gospodarczej, z gwarancją utrzymania produkcji, skupu i członkostwa, kiedy negocjacje te były prowadzone, czy rozmowy toczyły się przed 10 kwietnia 2020 roku czy w okresach późniejszych. Informacje takie nigdy nie zostały przedstawione, co jako Spółdzielca muszę traktować jako wyraz braku transparentności w działaniu i nierzetelności względem Spółdzielców. Podmiotem tym, według słów Pani Prezes Kasperkiewicz na Walnym Zebraniu Przedstawicieli 28 sierpnia 2020 r. miała być duża mleczarnia. Z tym, że były to tylko słowa. Nie przedstawiono nam żadnych dokumentów, że oferta ta została przyjęta. Pani Prezes na pytania, w jaki sposób ma to wyglądać, mówiła tylko “wycofajcie pozwy, sprzedamy, a później ustalimy zasady”.

Jedynie na marginesie należy zapytać, jakie względy decydują o tym, iż pojawia się – według twierdzeń Zarządu – podmiot zainteresowany zakupem i utrzymaniem produkcji, zatem kalkulujący uzyskiwanie przychodu, natomiast opcji takiej nie dostrzega Zarząd i Rada
Nadzorcza – którzy Zakład ten chcą zlikwidować. 

By zachować uczciwość względem Państwa, na koniec pragnę dodać, iż Prokuratura Rejonowa w Radomsku prowadzi do sygn. akt PR. Ds. 921.2020 postępowanie przygotowawcze w sprawie popełnienia przestępstwa niegospodarności przez Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku i Dyrektora Zakładu Produkcji w Nowym Targu, lecz postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone.
Mogą się Państwo zastanawiać, czym jest nowy twór prawny pod nazwą Ścisłe Prezydium? Ja nie wiem, ale zacytuję, jak na to pytanie odpowiedział radca prawny Pani Prezes, tłumacząc § 40 punkt 1. i 2., cytuję: “Padło pytanie o Ścisłe Prezydium. Ja powiem tak: zapis, jaki jest w Statucie, no jest jaki jest. Można go odczytywać tak czy inaczej, co miał autor na myśli, nie wiemy do końca. Pozwala w każdym bądź razie na pewną interpretację. Bowiem zapis mówi, brzmi w ten sposób: “Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz” - to jest zdanie pierwsze. A potem się mówi: “w skład Prezydium wchodzą również przewodniczący stałych komisji”. Nie wiem dlaczego tak autor zrobił, dlaczego powiedział, że nagle jest Prezydium trzyosobowe, a w drugim zdaniu w skład wchodzą również. Nie wiem, trudno mi to jest ocenić. Ja bym to zapisał inaczej, ale rozumiem też, że może dojść do takiej interpretacji, że ktoś… oczywiście ja idę teraz na skróty, w cudzysłów, to powie, że Ścisłe Prezydium to są te trzy osoby z pierwszego zdania, natomiast pozostałe osoby również są oczywiście członkami Prezydium, bo są wymienione w zdaniu drugim, ale tak pomyślę to myślę, że skoro ktoś te trzy osoby wymienił w zdaniu pierwszym jako członków Prezydium to może miał na myśli taki układ, że te trzy osoby stanowią wyższe gremium, a pozostałe są tylko członkami. Nie wiem, nie chcę zgadywać, bo tak jak powiedziałem nie jestem autorem tego zapisu, ja bym to ujął inaczej oczywiście. Ale być może taką interpretację ktoś sobie zastosował i biorąc troszkę to w cudzysłów ujął Ścisłe Prezydium. I to wymieniamy w zdaniu pierwszym. A to, co jest w zdaniu drugim to są członkowie Prezydium, ale już nie ścisłe. Nie jest to być może do końca prawda, ale tak jest ten zapis sformułowany”. 

Słuchając interpretacji radcy prawnego poczułem się, jakbym był na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej, kiedy pani mówi: Dzieci, co autor miał na myśli, pisząc ten wiersz. Użyłem też sformułowania “radca prawny Pani Prezes”, choć powinienem użyć “radca prawny Spółdzielni” (z tego względu, że jest opłacany z naszych pieniędzy). Do tej pory myślałem, że radca prawny powinien reprezentować i dbać o nas - spółdzielców. Jednak na pytanie, zadane przeze mnie na WZP 27 sierpnia 2020 r. czy jest on radcą prawnym Spółdzielni, czy też radcą Pani Prezes - nie uzyskałem odpowiedzi.

Zacytuję § 29 punkt 5. Statutu OSM w Radomsku: “członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli z głosem doradczym.” Z kolei na naszym Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli 27 sierpnia
2020 r. w głosowaniu brali udział nie tylko Delegaci, ale również Radni. Czytając ten punkt paragrafu 29, ja, jako prosty rolnik, uważam, że Radni nie powinni brać udziału w głosowaniu, ponieważ jest to Walne Zgromadzenie Przedstawicieli, czyli Delegatów, a nie zebranie Rady Nadzorczej. Pan radca prawny, uważa, że jednak mogą.

Pragnę Państwa zapewnić, że wbrew twierdzeniom zawartym w piśmie Zarządu z dnia 26 października 2020 roku, wszystkie dotychczas podejmowane przeze mnie działania oparte były wyłącznie o troskę o dobro Spółdzielni i Spółdzielców i działania te będą kontynuowane do czasu rozstrzygnięcia ważnych dla Spółdzielni i Spółdzielców kwestii, związanych zarządzaniem Spółdzielnią i jej majątkiem, przez kompetentne organy Sądu i Prokuratury. Jeśli przeczytałby ten list prawnik, a byłby życzliwy i chciał wyrazić swoją opinię, czy
ja, jako prosty rolnik dobrze interpretuję zapisy Statutu, czy też rację ma radca prawny Pani Prezes Agaty Kasperkiewicz, szczególnie w kwestii Ścisłego Prezydium - prosiłbym o uczynienie tego.

Dodam jeszcze na zakończenie, iż atmosferę całkowitego braku transparentności i przejrzystości działań podejmowanych przez Zarząd i rzeczywistego stanu finansowego spółdzielni potęguje dodatkowo fakt, że już dwukrotnie odmówiono mi jakichkolwiek informacji co do zarobków Pani Prezes Agaty Kasperkiewicz, Pana Janusza Marszyckiego oraz kosztów kancelarii adwokackiej, które spółdzielnia - w tym ja oraz wszyscy państwo członkowie ponosimy za obsługę prawną.
Z poważaniem
Jan Dubec

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
przedstawiciel r-sko 2020-12-16 16:26:15
Takie refleksje na powyższy tekst mnie nachodzą
Panie JD tyle pomyj na obecny Zarząd Spółdzielni Pan wylewa, to dlaczego Sąd w dniu 6.11.2020 , również nie zgodził się z Panem . I w związku z tym oddalił Pana wniosek o zabezpieczenie na nieruchomości w Nowym Targu. A przecież tym nieprawomocnym dokumentem Pan się posługiwał w sposób nieuprawniony przedstawiając go jako dowód na swoje racje co ogłaszał Pan w mediach.
Dlaczego ukrywa Pan to przed ludźmi, bo na spotkaniu 12.12.2020 przed zakładem w Nowym Targu się Pan do tego nie przyznał. I jeszcze jedno dlaczego bez zgody członków Funduszu Wzajemnej Pomocy postanowiliście pieniądze rolników wykorzystywać na opłacanie prawników i sprawy sądowe. A Pan z pogwałceniem regulaminu FWP wziął 2 pożyczki gdy jest możliwość otrzymania tylko jednej i nie była to pożyczka uzupełniająca. Takie działania RO doprowadządo niewypłacalności funduszu, którym zarządza RO.
Moim zdaniem to co robi Pan JD tylko szkodzi ogółowi członków NT, Brak słuchania ze zrozumieniem i dialogu doprowadził JD do skrajnej postawy, przejawiającej się w ataku i agresji. A tak naprawdę zacznij myśleć drogi Panie naucz się rozmawiać i słuchać a nie tylko bezsensownie atakować . Zasada, że ktoś mówi dużo i głośno w tych okolicznościach się nie sprawdzi I jeszcze jedno z terenu NT większość członków poparła pisemnie propozycję wypłacenia rekompensaty. To zachodzi pytanie czyje interesy reprezentuje Pan JD, bo zapewne nie większości członków z terenu NT. A może swoje i grupki ok 30 osób, które 12.12.2020 byli pod zakładem w NT.
I bardzo proszę nie martwcie się o zakład w Radomsku bo nasi dostawcy to światli i związani z zakładem rolnicy, którzy widzą jakie duże zmiany zaszły od 07.07.2020 w naszej Spółdzielni czyli po zmianie Zarządu. Każdy może w takim medium jak to podszywać się pod kogo chce wy pod rolników z terenu działania zakładu w Radomsku też, ale to nie potrzebne.
Panie JD co do grupy Czarnocin , bo ten temat na tym forum Pan podnosi pod pseudonimem, to zły argument na wzbudzenie niezadowolenia naszych dostawców , na Walnym też próbował Pan tej metody i nie wyszło . Może skomentuje Pan Grupę Jodłownik z terenu Nowego Nowego Targu, która za poprzednich prezesów miała specjalne przywileje.
Pozdrawiam
życzę zdrowego rozsądku, umiejętności współpracy i dialogu
Obserwator 2020-12-01 17:21:02
Do Mleczarz
Mówisz o Panu Mariuszu Bronszewskim?

Pewnie,że trzeba rozmawiać,napisałem to w poprzednim komentarzu.
Z honorem,hmm jak ja tego nie lubie określenia.Zobaczył mój drogi,że to będzie cieżki proces.Może i zapewniam Ciebie,że również kosztochłonny,który wymaga wiele pracy....ZBIOROWEJ.Mógł stwierdzić,że jest wiele grup interesów wewnątrz samego OSM.Pogodzić ich będzie równie ciężkie jak i stworzenie dobrego programu naprawczego.Prezesem ( członkami,RN,kierownikami,osoby funkcyjne) powinni zawsze zostawać ludzie,którzy umią ludzi jednoczyć.
Zapamiętajcie ZMP NT idzie wyprowadzić.Szanse są 50%/50%.
Mleczarz 2020-12-01 15:56:06
Jak były prezes miał odwagę stanąć i powiedzieć prawdę że OSM RADOMSKO tylko konsolidacja może uratować to nikt nie powiedział ok prezesie rozmawiać zawsze można zobaczmy co oferują na jakich zasadach może to nas uratuje. Niestety chłop z honorem ustąpił ze stanowiska a dziś rolnicy tak naprawdę nie wiedzą co mają ze swym upadajacym majątkiem robić. Tak naprawdę chyba nie myślą nawet ratować tej spółdzielni.
Dostawca z Piotrkowa 2020-12-01 13:20:55
Do obserwator
To ci sami ludzie zarządzają w Nowym targu i w Radomsku a ja podaję przykład że wszędzie wałki robią.
Obserwator 2020-12-01 12:20:32
Do Dostawcy Piotrkowa

Nie tyczy się to OSM Radomsko i skupu mleka do ZPM NT?
Były minister rolnictwa Ardanowski (nie chcę go oceniać,jego pracy na rzecz PL rolnictwa),kiedyś wyraził swoją krytykę co do funkcjonowania branży mleczarskiej OSM.Cytuje:"Polską spółdzielczość,również mleczarską,toczy rak,oderwanie zarządu od członków,zarządy traktujące chłopów jak śmieci,tylko do dojenia krów",słuszna teza.olecam przeczytać również artykuł z dnia 17 lipca 2020 r.( więc świeży) Arabowie mają ropę,Polska ma mleko.Biznes w mniejszym mieście"
Dostawca z Piotrkowa 2020-12-01 11:39:33
Niegospodarność w osm to norma! Przykład; grupa producencka z Czarnocinie wynagocjowała cenę za mleko dużo wyższą niż zwykły członek spółdzielni. My oddajemy mleko za grosze a znajomy który jest w tej grupie śmieje mi się w twarz jak mówię ile mam płacone za litr mleka.
Czy to nie okradanie członków spółdzielni??????
Obserwator 2020-11-30 21:05:36
To rolnik jest potrzebny mleczarni,nie odwrotnie.
No to powoli pozbywam się złudzeń,że takie osoby będą kiedyś działały w przyszłości na rzecz rolników.Czy w 2004 r.inny podmiot mleczarski był zainteresowany,wyrażał chęć na NT ???Tak to jest prawda,że duży może więcej.Jednakże nie można tego również traktować brać za pewnik.Czasem lepiej gdy mniejszy podmiot idzie w specjalizacje i wygrywa na rynku.A gdy dochodzi już do takich łączeń,fuzji muszą odbywać się poszanowaniem podmiotów,i zabezpieczeniem na różne sytułacje a nie jak tu.Tu połączenie chyba posłużyło tylko wydrenowaniem NT ,czego???
A wzięta została wymyślona tu na podhalu nazwa marki(jeszcze wtedy nie wypromowanej młodej bardzo proszę o tym pamiętać),i majątek w postaci gruntów (to bardzo chodliwy i dobry towar) wzamian za 20 % z funduszu udziałów członkowskich.
Fajny smaczek,z utajnieniem głosowania w 2004 r.Jeśli takich jest więcej to proszę pisać.Kto to był Pan Julek?Kierownik z Szaflar to...?
Obywatel 2020-11-30 18:34:28
Masz 100 % racji w tym co piszesz. Jak Julek protestował przeciw połączeniu w 2004 r to ogłosili tajne głosowanie i sprzedali się za obietnicę że "duży może więcej" Macie swoje więcej. Ta rada bezradna przy mleczarni to porażka. Za co brał pieniądze kierownik z Szaflar????
Obserwator 2020-11-30 16:15:22
Wczoraj raz jeszcze skorzystałem z google maps,by zobaczyć teren działki na której zlokalizowany jest ZPM NT.No cóż ta ziemia ten teren robi wrażenie..Parcela konktet.
I nikt mi nie odpowie?Będzie taki tzw.sąd niemy,jak na posiedzeniach na RN Osm Radomsko?Chętnie poznałbym zdanie przedstawicieli do RN Osm Radomsko i Rady Oddziałowej przy ZPM NT,no i gdzie byli,jak reprezentowali interesy spółdzielcze swych członków gdy ZPM NT pozbywał się zlewni..???
Zobaczcie wasze 15 milionów PLN już gdzieś znikło...
Sądzę,że bolesną szczerością obnażyłem w poprzednim komentarzu stan faktyczny..Coraz bardziej się przychlam wewnętrznie,że nikomu ( ani Osm Radomsku,ani grupie co broni rolników)nie zależy by utrzymać skup mleka,a co dopiero produkcję i zadbać o zbyt swych produktów.
Obserwator 2020-11-29 17:36:23
Wiele jest niejasności i półprawd,przemilczanych faktów w sprawie ZPM NT,a w tle tego wszystkiego jest piękna w jednolitym kwadracie działka o 5,5 h.Powtórze najbardziej poszkodowani są pracownicy i rolnicy spódzielcy,nikt o nich nie zadbał należycie i nie dbał na przestrzeni lat.Takie moje jest zdanie.Proszę zobaczcie sobie film w serwisie YouTube tytuł:"Mała mleczarnia rozpycha się między gigantami" i poczytajcie dostępne artykułach w internecie o prezesie panu Kazimierzu Śnieżku.Tak to się robi.Pomoc rolnikom,długa wzajemna wspópraca na lini producent dostawca mleka.I walczy się o świadomego konsumenta.Z przykrością stwierdzam,że nie miało to miejsca do 2004 r,ani od chwili przejęcia przez OSM Radomsko.
Wróćmy do sytułacji do roku 2004 r.różnie ludzie mówią o jej prawdziwej sytułacjii w NT.Głównie finansowej,np.braku pieniędzy na wypłaty członkowskie dla spółdzielców gdyby NT upadła już 2005 r.
Nie mówię już o spódzielni kochani gdyż z dniem 31.12.2004 r. przestała istnieć jako samodzielna spódzielnia.Taka prawda.Stała się podmiotem przejmowanym przez OSM Radomsko,nie przejmującym.Miała pozycje słabszą nie silniejszą.Największy błąd,największy!!!Protestował podobno najmocniej główny księgowy NT.Moim zdanie czuł co jest grane.Ja poznałem z tego działu,mądrą,połapaną osobę,którą to serdecznie pozdrawiam jak mnie czyta.Berlin się kłania.
NT zachował sobie Radę Oddziałową przy zakładzie(dużo dostali niezależności wpisali sobie to w STATUT),i delegatów przedstawicieli na walne, oraz członków do Rady Nadzorczej.Jak to było napisane w komentarzu znani są tylko siedzenia w radzie...Super co?
Trudno o zajęcie RZETELNEGO/ uczciwego/stanowiska w tej sprawie.Naprawdę moi mili.Gdyż ludzie chyba co tworzą tzw.grupę broniącą/nazwani zostali leśnymi dziadkami w jednym komentarzu pod artykułem w Tygodnika Podhalańskiego,dużo z nich chyba zasiada w organie Rady/ mieli to chyba duży wpływ na połączenie właśnie z OSM Radomsko lub i tu ciekawa świeższa historia np.nie zrobili nic (dla swoich członków rolników) gdy podobno były sprzedawane tak liczne ZLEWNIE mleka za sumę 15 milionów PLN!Dobre co???Podobno nawet te nieruchomości sami rekomendowali zarządowi do sprzedaży.Szok,jeśli to prawda!!!
Najważniejsza infrastruktura chyba przy takiej strukturze rolniczej,charakterze tak rozdrobnionym Podhala,gdzie trzyma się mało inwentarza.Zakończe piękny zdaniem,które usłszałem w rozmowie właśnie od osoby z byłego działu księgowego NTr:
niewykorzystany został potencjał zakładu w NT,zgodzę się w 100 %.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KELNERA lub KELNERKĘ do restauracji w Kościelisku. Warunki do omówienia na miejscu, telefon do kontaktu 605 277 662.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku. 697 410 255.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA KOMFORTOWE, NOWE, UMEBLOWANE MIESZKANIE 50 m2, CENTRUM NOWY TARG ul. Krzywa. 608 806 408
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Okazja! Sprzedam KAMIENICĘ w centrum - Rynek, Koszyce k/Kazimierzy. 12 269 39 22.
 • PRACA | dam
  Bestate Nieruchomości Zakopane poszukuje pracownika administracyjnego - atrakcyjne warunki pracy. Zapraszamy do kontaktu: tel. 506 13 14 63
 • USŁUGI | budowlane
  HYDRAULIK Witam... Wykonuje usługi hydrauliczne takie jak: - wymiana piecy na dofinansowanie - montaż piecy - instalacje wodno-kanalizacyjne - ogrzewanie podłogowe - wymiana starych instalacji na nowe WYSTAWIAM FAKTURY Tel. 788516032. 788516032andrzejwalkosz18@onet.pl
  Tel.: 788516032
  E-mail: andrzejwalkosz18@onet.pl
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Dam do wynajęcia MIESZKANIE. Zakopane - Skibówki. Ok. 50 m2. Tel 794773872
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA BUDOWLANA ul. Kasprowicza Nowy Targ, uzbrojona, 568 m2, cena 290.000 zł. 600 931 295.
 • USŁUGI | budowlane
  RMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  SCHODY, PARAPETY - GRANITOWE, MARMUROWE, PRACE KAMIENIARSKIE. 882080371.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Fundacja Szczęśliwe Jutro zatrudni na stanowisko: DYREKTOR / WYCHOWAWCA Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Wróblówce k/Czarnego Dunajca. Wymagania: wykształcenie wyższe: pedagogiczne, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawczą, lub podyplomowe (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja); min.3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Wynagrodzenie: 4500zł brutto. Kontakt: biuro@szczesliwe-jutro.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Zdecydowanie DOM lub PENSJONAT W ZAKOPANEM. Może być do remontu. 666 535 535.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
 • USŁUGI | inne
  STUDNIE - WIERCENIE STUDNI GŁĘBINOWYCH, PROJEKTOWANIE, DOKUMENTOWANIE, POZWOLENIA WODNOPRAWNE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GEOTECHNIKA, NADZORY GEOLOGICZNE, GEOLOGIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. 606/6057 ; 12biuro@mhgeo.plmhgeo.pl. 606605712biuro@mhgeo.plwww.mhgeo.pl
  Tel.: 606605712
  E-mail: biuro@mhgeo.pl
  WWW: www.mhgeo.pl
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI MASZYNOWE, CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE. Zapewniamy własny materiał. Wysoka jakość i doświadczenie. Szybkie terminy realizacji. 572 090 568.
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
2021-01-28 09:00 Wybory przesunięte 2021-01-28 08:00 Boisko oświetlone 2021-01-28 08:00 Wielka wyprzedaż w Mountain Shop w Kościelisku 2021-01-28 07:00 Weekend na wynos (WIDEO) 2021-01-28 00:19 Postrzelenie w Rabce 1 2021-01-28 00:00 Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu poszukuje pracowników 2021-01-27 22:16 Trzy kosze na kilometr 1 2021-01-27 21:52 Wirtualny spacer po Zakopanem 2021-01-27 21:17 Kanalizacja w Ponicach i wodociąg w Chabówce – coraz bliżej 1 2021-01-27 20:32 Gdzie koła poniosą. Umowa podpisana 3 2021-01-27 20:00 To miała być zielona enklawa w Zakopanem. W leśnym gąszczu ktoś stawia jednak dom 11 2021-01-27 19:45 Nie ma porozumienia w sprawie przyszłości Przedszkola nr 2 w Rabce 3 2021-01-27 19:39 Zawody przełożone na kwiecień 1 2021-01-27 19:15 Zapełnia się metalowe serce 2021-01-27 18:45 Weekend na wynos coraz bliżej. Jutro pojawią się plakaty (WIDEO) 5 2021-01-27 18:15 Na Turbaczu szkoliły się ratownicze psy (WIDEO) 2021-01-27 17:55 Gmina z nowym prawnikiem 4 2021-01-27 17:50 Włodarz z memu 2 2021-01-27 17:34 Co piąta firma upadnie? Jutro rząd ogłosi decyzję w sprawie obostrzeń 8 2021-01-27 17:05 Prawie 80 proc. Czytelników TP za otwieraniem biznesów turystycznych 9 2021-01-27 16:44 Korty za 300 złotych 1 2021-01-27 16:00 Willa generała nadal czeka na remont 3 2021-01-27 15:15 Gminy mogą zwalniać z opłat za koncesje alkoholowe. Czy Zakopane pójdzie tą drogą? 2 2021-01-27 14:30 Umowy podpisane - unijne pieniądze w drodze na mikroprojekty 2 2021-01-27 13:44 Nowy wóz strażacki dla druhów OSP Jabłonka 2021-01-27 12:59 Lotniskowe testowanie 2021-01-27 12:25 Nowa stacja ratunkowa w starym budynku na Turbaczu 2021-01-27 11:46 Wirus zaburzył wieloletnią tradycję 2 2021-01-27 11:23 W ciągu ostatniej doby prawie 800 zaszczepionych osób na Podhalu 2021-01-27 10:59 Na Słowacji z domu można wyjść tylko z negatywnym wynikiem testu 11 2021-01-27 10:40 Osiem nowych zakażeń na Podhalu 1 2021-01-27 10:30 Pogoda antysmogowa - powietrze w mieście jest wyjątkowo czyste 2021-01-27 10:19 Restauracja „Regionalna” Nosalowy Dwór otwiera się ponownie 2021-01-27 10:00 Złamali mnie - tłumaczył się były wójt Kościeliska, gdy ujawniliśmy, że był agentem SB 13 2021-01-27 09:34 Z Kalatówek na nartach do Kuźnic (WIDEO) 2021-01-27 09:00 Żary po remoncie 2021-01-27 08:00 Mistrzostwa Polski. W weekend centrum narciarstwa nieczynne 2021-01-27 00:47 Kogo reklamują znani sportowcy - obecni i emerytowani? 2021-01-26 22:15 Nowy wóz strażaków z Lipnicy Wielkiej 2 2021-01-26 21:50 Zimowy spacer wieczorową porą po pustych Krupówkach (WIDEO) 1 2021-01-26 21:24 Pasta w Jatkach 2021-01-26 21:19 Małgorzata Mirga-Tas laureatką Paszportów Polityki 3 2021-01-26 21:09 Szczawnica będzie mieć siłownię na świeżym powietrzu 3 2021-01-26 20:45 Dzieci wyruszą na stoki. Duża dotacja na naukę jazdy 2 2021-01-26 20:00 Ryś wieczorową porą 2021-01-26 19:23 Maryna Gąsienica Daniel najlepsza w drugim przejeździe w Pucharze Świata 4 2021-01-26 19:15 Dużo więcej zgonów niż urodzin 5 2021-01-26 18:35 Święto górali z Beskidów 2021-01-26 17:57 Trasy już nie darmowe 4 2021-01-26 17:39 Wygłodniała ptasia banda przybywa do stołówki (WIDEO) 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-01-28 08:33 1. Niestety do władzy na fali ogólnego zniechęcenia doszli do władzy ludzie przypadkowi, bez doświadczenia i chęci nauki, którzy choćby nie rozumieją konsekwencji swych decyzji. Krok do przodu, trzy kroki wstecz i nieudolne sprzątanie wywołanego bałaganu. Szkoda tylko zmarnowanych 5 lat. 2021-01-28 08:30 2. Może jeszcze coś wyasfaltujecie. Cudownie wygląda ten asfalt wśród zieleni z walającymi się puszkami i butelkami. Zniszczyliście takie piękne tereny. 2021-01-28 08:27 3. Czyżby znana już w Rabce i "ceniona" kancelaria z krakowskiego Podgórza? 2021-01-28 08:25 4. "Zreformujemy gospodarkę śmieciową", "potencjał Rabki"-jakoś tak to szło. Skończyło się na drakońskich podwyżkach. Może do końca kadencji uda się rozwiązać dzielnym junakom pod wodzą Leszka i Margolci ten jakże skomplikowany i trudny problem na miarę węzła gordyjskiego. Plac wodny czy niedawna sprawa przedszkola pokazują, że jednak ten problem pozostanie prezentem dla wybrańców wskazanych w kolejnym wyborczym rozdaniu... 2021-01-28 08:25 5. Jaki włodarz, takie Spytkowice i memy. 2021-01-28 07:47 6. Dobrze że to nie na terenie komedji zakopinskiej bo by uciszyli sprawę odrazu.... 2021-01-28 07:41 7. skoro ten budynek juz istnieje wyremontowac go i zrobic ladne mieszkania dla mlodych ludzi, mlodych malzenstw , w zadnym razie apartamentowiec straszydlo... bo potem bedzie placz ze korki,ze smieci, ze glosno itd.itd itd. 2021-01-28 07:35 8. do CEPR... i tu sie mylisz niestety. .. do Zakopanego juz od kilku lat nue przyjezdzaja bardzo bogaci turysci... maja dosc wiecznych korkow, kolejek do kolejki, konikow , calwgo tego syfu i chlamu chinskiego... z drugiej strony ten chlam sprzedaja bo na niego jest KLIENT... prawdziwe rekodzielo kosztuje a dzisiejsi turysci patrza zeby zjesc, wypic co, zabawic sue , zobaczyc gory ...moze nawet z dolu... i TYLE.... 2021-01-28 07:27 9. tez tak uwazam , ze na swoim , na ojcowiznue dla swouch potrzeb , potrzeb swojej rodziny mozna sobie taka mala ladna chalupke postawic... musi spelnuac warunki Prawa Budowlanego i muec uzgodnione media...bo co z chalupy bez pradu, bez kanaluzacji, bez pradu... Lepuej ogladac takue chalupki jak wielkue betonowe apartamentowce straszydla, gdzue kwitnie szara strefa, dzueki ktorym Zakopane traci powoli swoj urok malego podgorskiego malowniczego miasteczka... takue wielkue budowy powinny byc ZAKAZANE, jedynie remonty albo rewitaluzacje istniejacych, wprowsdzenie ich do centrum bez rozbudowy infrastruktury to masakra 2021-01-28 07:19 10. Brzmi to pięknie. A jaka jest rzeczywistość? Urokliwe polne drogi zamienione na asfaltowe trasy w samym sercu obszaru Natura 2000. Wzmożony ruch quadów, crossów i teraz, zimą skuterów śnieżnych powoduje płoszenie zwierzyny w tej do niedawna spokojnej ostoi (a niedługo tokowiska cietrzewi tam się zaczynają). Porzucone śmieci, głównie puszki po napojach energetycznych niczym wianuszek otaczają te trasy. A z pobliskich zabudowań idzie fala smogu - bo na to pieniędzy zabrakło. Czy na pewno na to powinny być wydawane pieniądze? Na dewastację ostatnich niezabudowanych terenów?
2020-12-24 22:33 1. A poprawność noszenia maseczek w miejscach publicznych i w czasie zgromadzeń??? Kilka osób z tych fotek kwalifikuje się do nałożenia mandatu .... 2020-12-24 22:29 2. Fajny przegląd kto ma głęboko w poszanowaniu zasłanianie ust i nosa .... 2020-12-23 20:08 3. @druh Marek. Puknij się, ciężkie czasy dla młodych. W tamtych czasach mieli więcej możliwości. 2020-12-17 22:28 4. Oooo....To są moje widoki, dzięki Zośka, ale Tobie za dobrze, nej, dobrze ześ nie chytro i dajes nom sie napatrzeć. Wesołych Świąt i Pomyślności w Nowym Roku! Ale sie porobiyło na świecie, cy to sie kiedy skońcy? , Cy s nami, ludziskami fcom zrobić koniec, he? Żałosne są te komentarze. A cemu Lempart nie strajkuje? Nie dziwota , ze po tyk strajkach w całej Polsce wirus Covid-19 szaleje. Ze mnie on jesce nie dopod, to sie dziwuje.... Zdrowio do chuściny i tego, tamtego, hawtego syćkim zyce. Hej! 2020-12-16 13:35 5. Nie kuś mnie piękna. 2020-12-15 20:05 6. @druch Marek pewnie myślał o Frasyniuku poniżanym i żyjącym w nędzy 2020-12-14 17:23 7. Druh Marek... Pożyteczny druh Marek. Myśl, młody myśl... bądź jak pożyteczny druh Marek! 2020-12-13 21:55 8. Gdyby nie dojrzałość polityczna i odwaga ówczesnego przywództwa NSZZ Solidarność, Episkopatu Polski, KOR,organizacji pozarządowych a przede wszystkim klasy robotniczej wielkich zakładów dalej siedzieliśmy w PRL-u. Również po stronie rządowej znaleźli się ludzie ,dla których spokój społeczny i losy Polski były ważniejsze od partyjnych sztandarów. Stan wojenny pochłonął wiele ofiar, ale ich śmierć nie poszła na marne.Nie jesteśmy w RWPG,w Układzie Warszawskim, nie czekamy na paszporty i godzinami na granicach. Możemy rozwijać kraj dzięki pomocy z Unii Europejskiej i kształcić młodzież na zagranicznych uniwersytetach. Chętni do pracy za granicą przywożą twardą walutę i inwestują w lokalne rodzinne firmy. To wszystko dzięki tym ,którzy 13.grudnia 1981 r siedzieli w wiezieniach poniżani i pałowani. Dzisiaj wielu z nich jest zapomnianych, żyją skromnie a często są poniżani przez tych ,którzy trzęśli portkami i siedzieli cicho . Ci co 13.grudnia spali do południa dzisiaj rządzą i spijają miody jakie daje władza. Niestety, dawna bojowa Solidarność stała się przybudówką PiS-u. Oto jak jest ironia losu! 2020-12-11 20:14 9. Ładnie ale wolę wiosnę/lato/jesień. Nie lubię zimy, bardzo. 2020-12-07 11:10 10. Precz z komuną
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

Pożegnania

FILMY TP

Album TP